Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 24/2003

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 11.6.2003

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2002

K 2/2003 vp, TaVM 1/2003 vp

Hyväksyttiin

Tiistai 10.6.2003

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Mönkäre)

VN 3/2003 vp

Asia on loppuun käsitelty

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 11.6.2003

Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 4/2003 vp, UaVM 1/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys rataverolaiksi

HE 9/2003 vp, VaVM 3/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta

HE 6/2003 vp, PuVM 2/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

HE 15/2003 vp, StVM 2/2003 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 17/2003 vp, StVM 3/2003 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 6/2003 vp - HE 10/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 105 a §:n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia. Tuloverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen kertymäprosentteja ja enimmäismäärää korotetaan. Vuoden 2003 veroasteikkolain progressiivisen tuloveroasteikon marginaaliprosentteja ehdotetaan alennettaviksi kaikissa tuloluokissa.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Tuloverolain muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2003 toimitettavassa verotuksessa. Vuoden 2003 veroperusteiden mukaisia palkan sekä työ- ja käyttökorvauksen henkilökohtaisia pidätysprosentteja alennettaisiin yhdellä prosenttiyksiköllä 1 päivästä heinäkuuta 2003 alkaen.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy edustajien Jari Koskinen /kok, Pekka Kuosmanen /kok, Kimmo Sasi /kok, Irja Tulonen /kok, Bjarne Kallis /kd, Anni Sinnemäki /vihr, Iivo Polvi /vas, Mikko Kuoppa /vas, vastalauseet

VaVM 7/2003 vp - HE 8/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi vesi- ja ilma-alusten muonitusta koskevien eräiden säännösten muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan valmisteverotuslakia, tullilakia ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettua lakia muutettaviksi. Niihin tehtäisiin eräitä ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien vesi- ja ilma-alusten muonitusta koskevia muutoksia.

Nykyistä verotuskäytäntöä tarkistettaisiin niin, että vesi- ja ilma-alukseen verottomaan käyttötarkoitukseen siirrettyjen tuotteiden hävikkiin sovellettaisiin samoja verottomuuden edellytyksiä kuin väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmässä tapahtuvaan hävikkiin. Laiva- tai lentoyhtiö ilmoittaisi veroilmoituksella kuukausittain tapahtuneen selvittämättömän kulutuksen ja muun verollisen hävikin.

Vesi- ja ilma-alusten muonitusta koskevia menettely- ja valvontasäännöksiä täsmennettäisiin ja täydennettäisiin sellaisten tavaroiden toimitusten osalta, joihin sovelletaan muonitustarvikkeiden tullittomuutta ja verottomuutta koskevia säännöksiä. Lisäksi valmisteverotuslakiin tehtäisiin eräitä teknisiä muutoksia. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 8/2003 vp - HE 7/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081, Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055, Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056 )

Mietintöön sisältyy edustajien Bjarne Kallis/kd, Kari Uotila /vas, Iivo Polvi /vas, Mikko Kuoppa /vas, Mikko Immonen /vas, Janina Andersson /vihr, Anni Sinnemäki /vihr, Jyri Häkämies /kok Jari Koskinen /kok, Pekka Kuosmanen /kok, Irja Tulonen /kok, Tuija Nurmi /kok vastalauseet

HaVM 2/2003 vp - HE 5/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi ampuma-aselain, rikoslain 44 luvun 11 §:n sekä poliisilain 23 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma-aselakia, rikoslakia ja poliisilakia. Ehdotetuilla lainmuutoksilla toteutettaisiin mahdollisuus luovuttaa luvattomasti hallussa pidetty ampuma-ase, aseen osa, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset sekä räjähteet poliisin haltuun ilman rangaistusuhkaa. Rangaistusuhasta vapautumisen edellytyksenä olisi se, että esineen hallussapitäjä oma-aloitteisesti ilmoittaa esineestä poliisille ja luovuttaa sen poliisin haltuun. Menettelyn tarkoituksena on lisätä yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä ehkäistä väkivallan ja tapaturman vaaraa keräämällä luvattomat ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset sekä räjähteet niiden hankkimiseen ja hallussapitoon luvan saaneiden henkilöiden tai valtion haltuun. Samalla pyritään ehkäisemään edellä mainittujen luvattomien esineiden mahdollinen siirtyminen rikollisten käyttöön.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 3/2003 vp - LA 56/2003 vp Lakialoite laiksi ampuma-aselain 113 §:n muuttamisesta

Aloitteessa ehdotetaan, että poliisi voi luovuttaa yksittäistä lupa-asiaa koskevan tiedon, jos se on tarpeen luvan kohteena olevan esineen alkuperän taikka luvan voimassaolon tai sen tarkemman sisällön selvittämiseksi. Lakiehdotus on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 4/2003 vp - HE 19/2003 vp Hallituksen esitys laiksi hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

Hautaustoimilakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka perusteella yleisiä hautausmaita ylläpitävät evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät voisivat vanhan käytännön mukaisesti edelleen kokonaan tai osittain myöntää vapautuksen hautaustoimessa perittävistä maksuista, jos vainaja on ollut rintamaveteraani tai muusta siihen rinnastettavasta syystä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

LiVM 1/2003 vp - HE 13/2003 vp Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Eduskunta hyväksyi uuden viestintämarkkinalain 7 päivänä helmikuuta 2003. Laki tulee voimaan 25 päivänä heinäkuuta 2003. Ehdotetusta viestintämarkkinalaista poistettiin eduskuntakäsittelyssä säännökset teleyritysten valvontamaksusta ja teleurakoitsijoiden valvontamaksusta, joilla olisi katettu Viestintäviraston valvontatoiminnan kustannuksia.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi viestintämarkkinamaksusta ja teleurakointimaksusta. Esityksellä lisättäisiin viestintämarkkinalakiin kyseisiä maksuja koskeva sääntely. Viestintämarkkinamaksu olisi uusi maksu, jota teleyritykset maksaisivat vastineeksi Viestintäviraston tuottamista suoritteista. Maksu olisi määrältään kiinteä mutta määräytyisi maksuluokittain. Teleurakointimaksu puolestaan perittäisiin kaikilta samansuuruisena.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 25 päivänä heinäkuuta 2003.

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

MmVM 1/2003 vp - HE 12/2003 vp Hallituksen esitys kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Valtioneuvosto teki 23 päivänä lokakuuta 2002 periaatepäätöksen toimintaohjelmasta Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lapin läänin lounaisosan metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Eräät toimintaohjelmassa tarkoitetut toimenpiteet perustuvat osittain tai kokonaan uusiin keinoihin, joiden tarkoituksenmukaisuuden arviointi vaati pilottihankkeiden tai esiselvitysten käynnistämistä. Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annettuun lakiin uusi pykälä, jossa säädettäisiin sellaisista periaatepäätöksessä tarkoitetuista kokeiluhankkeista, jotka liittyvät tarkoituksenmukaisella tavalla lain lähtökohtiin. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

StVM 4/2003 vp - HE 16/2003 vp Hallituksen esitys laiksi valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteiksi joutuneille henkilöille. Sen perusteella voitaisiin myöntää kertaluonteinen korvaus sairauden johdosta eräille vuosina 1939-1945 Neuvostoliiton partisaaniosastojen tai muiden vastaavien aseellisten erikoisjoukkojen hyökkäyksen kohteeksi joutuneille henkilöille, jos sairauden syntyminen todennäköisillä syillä liittyy mainitun hyökkäyksen aiheuttamaan poikkeukselliseen järkytykseen. Korvaus maksettaisiin tasasummana ja sen suuruus olisi 1 500 euroa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 kevään lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2003.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067 )

StVM 5/2003 vp - HE 20/2003 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa säädettyä valtion ja kuntien välistä kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustenjakoa siten, että valtion osuutta korotetaan 27,01 prosentista 28,06 prosenttiin laskennallisista kustannuksista. Tällöin vastaavasti kuntien osuus kustannuksista alenee 72,99 prosentista 71,94 prosenttiin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 lisätalousarvioesitykseen ja se on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067 )

StVM 6/2003 vp - HE 21/2003 vp Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tapaturmavakuutuslain muuttamista siten, että vakuutuksenottajalla olisi mahdollisuus siirtää lakisääteinen tapaturmavakuutus vakuutuslaitoksesta toiseen kalenterivuosineljänneksittäin. Nykyisin vakuutuksen siirto on mahdollista vain vuoden vaihtuessa.

Esityksen mukaan vakuutuksen siirto ei kuitenkaan voisi tapahtua kesken ensimmäisen vakuutuskauden. Ehdotettu vakuutuksen siirto edellyttäisi vakuutuksen irtisanomista kolme kuukautta ennen sen kalenterivuosineljänneksen ensimmäistä päivää, jona vakuutus halutaan päättää.

Vastaava uudistus on toteutettu työeläkejärjestelmässä kuluvan vuoden alusta lukien. Ensimmäiset uuden järjestelmän mukaiset vakuutuksen siirrot on voitu tehdä työeläkevakuutuksessa kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen päätyttyä eli 1 päivänä huhtikuuta 2003.

Lakisääteinen tapaturmavakuutus ja työeläkevakuutus ovat keskeisiä ansiosidonnaisia sosiaalivakuutuksia. Siksi on perusteltua pyrkiä niissä vakuutussopimusten järjestämisen osalta mahdollisimman yhdenmukaiseen käytäntöön. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vahinkovakuutukselle ominaiset erityispiirteet.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067 )

TaVM 2/2003 vp - K 8/2003 vp Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2002

Talousvaliokunta ehdotti että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että mietintö lähetetään tiedoksi Eduskunnan pankkivaltuustolle.

(Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

YmVM 1/2003 vp - HE 23/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan aravalakia muutettavaksi siten, että vuokra-aravalainan lyhennykset ja korot voitaisiin jatkossa periä joko vuosimaksuina kuten nykyisinkin tai ne voitaisiin periä erikseen. Tarkemmin lyhennyksistä ja koroista säädettäisiin edelleen asetuksella. Tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti luoda vuosimaksujärjestelmän rinnalle kiinteälyhenteinen lainamalli. Viranomaisten oikeus tehdä tarkastuksia aravalainoitetuissa asunnoissa ehdotetaan samassa yhteydessä poistettavaksi sekä aravalain että aravarajoituslain valvontaa koskevista pykälistä. Vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain valvontaa koskeva säännös ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi aravasäännösten kanssa.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 10.6.2003

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

HE 20/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 32 ja 35 a §:n muuttamisesta

HE 21/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 18/2003 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta

HE 23/2003 vp

Ympäristövaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Keskiviikko 11.6.2003

Hallituksen esitys laiksi hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

HE 19/2003 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun 4 §:n ja merimieslain 32 b §:n muuttamisesta

HE 22/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2002

K 6/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Irakia koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

A 1/2003 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Perjantai 13.6.2003

Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2002

K 9/2003 vp

MUUTA

Tiistaina 10.6.2003

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten myönnettiin ed. Pekka Nousiaiselle vapautusta Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä.

Perjantai 13.6.2003

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi on valittu ed. Lauri Oinonen sekä häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Raimo Vistbacka.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten myönnettiin vapautusta sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä ed. Tarja Cronbergille ja varajäsenyydestä ed. Osmo Soininvaaralle.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.