Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 23/2003

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 3.6.2003

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

HE 3/2003 vp, StVM 1/2003 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 1/2003 vp - HE 4/2003 vp Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi New Yorkissa toukokuussa 2003 Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen hallituksen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Yhdistyneiden Kansakuntien UNMEE-operaatio perustettiin heinäkuussa 2000. Tasavallan presidentti päätti Suomen osallistumisesta operaatioon esikunta- ja vartiokomppanialla joulukuussa 2002. Pöytäkirjan tarkoituksena on sopia Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä niistä ehdoista, jotka koskevat Suomen osallistumista UNMEE-operaatioon. Pöytäkirjan tavoitteena on vahvistaa hallinnolliset, logistiset ja taloudelliset ehdot, jotka sääntelevät henkilöstön, varusteiden ja palveluiden luovuttamista UNMEE-operaation tueksi. Pöytäkirjassa määritellään Suomen operaation käytettäväksi asettamat henkilö- ja materiaaliresurssit. Pöytäkirjassa määritellään myös yksityiskohtaiset korvaushinnat, joilla YK korvaa Suomelle UNMEE-operaatioon lähetetyn henkilöstön ja materiaalin. Operaatioon osallistumista koskevat taloudelliset kokonaisvaikutukset on otettu huomioon osallistumista koskevassa päätöksenteossa. Vuoden 2003 talousarviossa operaatioon osallistumista koskevia kustannuksia sisältyy ulkoasiainministeriön pääluokkaan (24.99.22) 4 665 000 euroa ja puolustusministeriön pääluokkaan (27.30.22) 7 755 000 euroa.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjanlainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Pöytäkirja tulee voimaan sopimuspuolten välillä kirjeenvaihdolla sovittavana ajankohtana. Tarkoituksena on, että pöytäkirja olisi voimassa, kun Suomen esikunta- ja vartiokomppania ryhmittyy UNMEE-operaatioon kesäkuussa 2003. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana kuin pöytäkirja tulee voimaan.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi yhteistyöpöytäkirjan sekä hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

UaVM 2/2003 vp - HE 14/2003 vp Hallituksen esitys laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annettua lakia siten, että kauppa- ja teollisuusministeriölle säädetyt tehtävät siirretään ulkoasiainministeriölle. Esitys on osa vireillä olevaa kauppapoliittisten asioiden uudelleen organisointia.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003. Ennen lain voimaantuloa vireille tulleet hakemukset siirtyisivät ulkoasiainministeriön käsiteltäviksi.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

VaVM 3/2003 vp - HE 9/2003 vp Hallituksen esitys rataverolaiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi rataverolaki. Sen nojalla kannettaisiin rataveroa, jonka määrä vastaa rautatieyrityksiltä aiemmin kannettua ratamaksun haitta- ja lisämaksua.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 4/2003 vp - K 7/2003 vp Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2002

Valtiovarainvaliokunta päätti että eduskunta lähettää eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2002 sekä sen johdosta annetun mietinnön kansliatoimikunnalle tiedoksi ja niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin ne antavat aihetta.

(Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056)

VaVM 5/2003 vp - LA 45/2003 vp Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi edustajanpalkkiolain 1 §:n 1 momenttia siten, että edustajanpalkkioiden määrät vahvistaa eduskunnan palkkiotoimikunta. Nykyisen järjestelmän mukaan kansliatoimikunta vahvistaa palkkiotoimikunnan ehdotuksen.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.6.2003.

Valtiovarainvaliokunta päätti että lakiehdotus hyväksytään muutoin lakialoitteen mukaisena, paitsi voimaantulosäännös

(Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056)

HaVM 1/2003 vp - HE 11/2003 vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Kirkkolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kirkkoneuvoston, seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan oikeudesta toimia neuvoston kokouksen puheenjohtajana voidaan säätää kirkkojärjestyksessä.

Uusi Espoon hiippakunta aloittaa toimintansa vuoden 2004 alusta. Espoon hiippakunnan perustamisen vuoksi kirkkolain säännökset kirkkohallituksen kokoonpanosta ehdotetaan muutettaviksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2004 alusta.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080 )

PuVM 2/2003 vp - HE 6/2003 vp Hallituksen esitys laiksi asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan asevelvollisuuslakia muutettavaksi siten, että varusmiespalvelusta suorittava uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisesta riippumatta valintansa mukaan joko vannoo sotilasvalan tai antaa sotilasvakuutuksen. Tällöin myös ne asevelvolliset, jotka eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan, voisivat halutessaan vannoa sotilasvalan sotilasvakuutuksen antamisen sijasta. Laki saatetaan vastaamaan 1 päivänä elokuuta 2003 voimaan tulevan uskonnonvapauslain valaa ja vakuutusta koskevaa sääntelyä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2003.

Puolustusvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Antti-Juha Pelttari, 432 2060)

StVM 2/2003 vp - HE 15/2003 vp Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia niin, että siinä otetaan huomioon kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen tehdyt rakenteelliset muutokset. Ehdotetut muutokset koskevat maksullisesta lomittaja-avusta perittäviä maksuja ja itse lomituksensa järjestäville maatalousyrittäjille lomitusten järjestämisestä maksettavia korvauksia.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. Ehdotettua lakia sovellettaisiin kuitenkin itse järjestetystä lomituksesta maksettaviin korvauksiin taannehtivasti 1 päivästä maaliskuuta 2003.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 3/2003 vp - HE 17/2003 vp Hallituksen esitys laiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annettua lakia siten, että alle 65-vuotiaat korotettua tai erityishoitotukea saavat vaikeavammaiset eläkkeensaajat saisivat Kansaneläkelaitoksen järjestämää vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta siitä riippumatta mistä eläkejärjestelmästä he eläketurvansa saavat. Tällöin vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta saisivat myös henkilöt, jotka siirtyvät työeläkelakien mukaiselle varhaiseläkkeelle alle 65-vuotiaina. Lailla edistettäisiin yhdenvertaisuutta ja selkeytettäisiin etuuslainsäädäntöä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2003.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067 )

TaVM 1/2003 vp - K 2/2003 vp Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2002

Talousvaliokunta päätti että mietintö lähetetään tiedoksi Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran hallintoneuvostolle.

(Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 3.6.2003

Lisätalousarvioaloitteet

LTA 1-62/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

LA 10/2003 vp (Sari Sarkomaa /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki rikoslain 17 luvun 18 §:n muuttamisesta

LA 33/2003 vp (Päivi Räsänen /kd)

Lakivaliokuntaan

Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 3 ja 6 a §:n muuttamisesta

LA 36/2003 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Talousvaliokuntaan

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

LA 37/2003 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

LA 39/2003 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

LA 40/2003 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

LA 42/2003 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Keskiviikko 4.6.2003

Laki säteilylain muuttamisesta

LA 15/2003 vp (Esa Lahtela /sd ym.)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Laki opintotukilain 11 ja 14 a §:n muuttamisesta

LA 22/2003 vp (Leena Rauhala /kd)

Sivistysvaliokuntaan

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

LA 23/2003 vp (Leena Rauhala /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kuntoutusrahalain 8 §:n muuttamisesta

LA 24/2003 vp (Leena Rauhala /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

LA 25/2003 vp (Leena Rauhala /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

LA 38/2003 vp (Annika Lapintie /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

LA 43/2003 vp (Irja Tulonen /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

LA 44/2003 vp (Erkki Virtanen /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki opintotukilain 14 §:n muuttamisesta

LA 49/2003 vp (Unto Valpas /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Perjantai 6.6.2003

Laki ampuma-aselain 113 §:n muuttamisesta

LA 56/2003 vp (Lauri Kähkönen /sd ym.)

Hallintovaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

U 15/2003 vp aloitteesta neuvoston direktiivin antamiseksi (liikenteenharjoittajien velvollisuus toimittaa tietoja)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

U 16/2003 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 17/2003 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön tullisuspensiot; teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteet)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 18/2003 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (merenkulun turvatoimia koskeva asetus)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.