Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 22/2003

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 1/2003 vp - HE 3/2003 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalain koulutuspäivärahan määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi. Ehdotuksen mukaan koulutuspäivärahaan, jota maksetaan työ-markkinatuen suuruisena, ei sovellettaisi työmarkkinatuen tarveharkintaa koskevia säännöksiä.

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067 )

VaVM 2/2003 vp - K 5/2003 vp Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2002

Valtiovarainvaliokunta päätti että eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2002 sekä sen johdosta annetun mietinnön annetaan kansliatoimikunnalle tiedoksi ja niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin ne antavat aihetta.
(Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 27.5.2003

Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi

HE 7/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 105 a §:n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

HE 10/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion korvauksesta eräille Neuvostoliiton partisaani-iskujen kohteeksi joutuneille henkilöille

HE 16/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 17/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki vuoden 2003 veroasteikkolain 2 §:n muuttamisesta

LA 46/2003 vp (Anni Sinnemäki /vihr)

Valtiovarainvaliokuntaan

Keskiviikko 28.5.2003

Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Etiopiassa ja Eritreassa (UNMEE) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 4/2003 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ampuma-aselain, rikoslain 44 luvun 11 §:n sekä poliisilain 23 §:n muuttamisesta

HE 5/2003 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta

HE 6/2003 vp

Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi vesi- ja ilma-alusten muonitusta koskevien eräiden säännösten muuttamisesta

HE 8/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys rataverolaiksi

HE 9/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

HE 11/2003 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 12/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

HE 13/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

HE 14/2003 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 §:n muuttamisesta

HE 15/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

LA 45/2003 vp (Timo Kalli /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Tiistaina 27.5.2003

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2004-2007
VNS 1/2003 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten myönnettiin ed. Mika Lintilälle vapautusta ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä ja tilalle valittiin ulkoasiainvaliokunnan varajäseneksi ed. Aulis Ranta-Muotio.

Kansaneläkelaitoksen valtuutetuksi valitun Marjaana Koskisen tilalle valittiin uusi varavaltuutettu. Kansaneläkelaitoksen varavaltuutetuksi on tullut valituksi ed. Esa Lahtela.

SUURI VALIOKUNTA

U 14/2003 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (alusjäterikosdirektiivi)

Liikenne- ja viestintävaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.