Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 20/2003

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PuVM 1/2003 vp - LJL 2/2003 vp Lepäämässä oleva ehdotus laiksi valmiuslain muuttamisesta

Ehdotus koskee valmiuslain muuttamista vastaamaan rahoitusmarkkinoiden ja vakuutusalan sekä niitä koskevan lainsäädännön muuttumisesta aiheutuvia tarpeita ja vaatimuksia. Ehdotuksessa on otettu huomioon Suomen euroalueeseen osallistumisesta aiheutuvat vaatimukset.

Ehdotuksella valtioneuvosto saisi toimivaltuudet säännöstellä rahoitusmarkkinoita ja vakuutusalaa poikkeusoloissa. Valmiuslakiin lisättäisiin myös säännökset poikkeusolojen vakuutustakuusta ja poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnasta.

Puolustusvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari, 432 2060

LaVM 1/2003 vp - HE 2/2003 vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että väärennyksen ja törkeän väärennyksen yritys säädetään rangaistavaksi. Sellaisen välineen tai tarvikkeen myyminen ja luovuttaminen, jota voidaan perustellusti epäillä pääasiallisesti käytettävän väärennysrikoksen tekemiseen, lisättäisiin väärennysaineiston hallussapitoa koskevaan säännökseen uusiksi tekotavoiksi.

Rikoslain säännöstä niin sanotusta tietojenkäsittelypetoksesta ehdotetaan muutettavaksi niin, että sen tekotapoina mainittaisiin väärän tiedon syöttämisen sijasta datan syöttäminen sekä uusina tekotapoina datan muuttaminen, tuhoaminen tai poistaminen petostarkoituksessa. Säännöksestä ehdotetaan poistettavaksi maininta tietojenkäsittelylaitteesta ja sen sijaan käytettäisiin sanaa tietojärjestelmä.

Maksuvälinepetoksen valmistelua koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin, että maksuvälinelomakkeen valmistamiseen soveltuvaan välineeseen tai tarvikkeeseen taikka erityisesti tietoverkoissa tapahtuvaan maksuliikenteeseen soveltuvaan tallenteeseen tai ohjelmistoon kohdistuviin tekotapoihin lisättäisiin myyminen ja luovuttaminen. Lisäksi ehdotetaan, että mainitut teot olisivat rangaistavia, jos ne kohdistuisivat, paitsi erityisesti tietoverkoissa tapahtuvaan maksuliikenteeseen soveltuvaan tallenteeseen tai ohjelmistoon, myös tällaiseen tarkoitukseen soveltuviin välineisiin tai tarvikkeisiin.

Oikeushenkilön rangaistusvastuu ehdotetaan ulotettavaksi koskemaan väärennystä, törkeää väärennystä, väärennysaineiston hallussapitoa, maksuvälinepetosta, törkeää maksuvälinepetosta ja maksuvälinepetoksen valmistelua. Oikeushenkilön rangaistusvastuu ulotettaisiin myös petokseen ja törkeään petokseen, jos kyseiset teot tapahtuisivat tietojenkäsittelypetossäännöksessä säädetyllä tavalla.

Ehdotetuilla säännöksillä pantaisiin Suomessa täytäntöön Euroopan unionin neuvoston 28 päivänä toukokuuta 2001 hyväksymä puitepäätös muihin maksuvälineisiin kuin käteisrahaan liittyvien petosten ja väärennysten torjunnasta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 2 päivänä kesäkuuta 2003.

Lakivaliokuntaan hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valio- kuntaneuvos Timo Tuovinen, 432 2079)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 14.5.2003

Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta

HE 2/2003 vp

Lakivaliokuntaan

Perjantai 16.5.2003

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2002

K 1/2003 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2002

K 3/2003 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 14.5.2003

Pääministerin ilmoitus 14.5.2003 Suomen hallituksen kannanotosta EU:n tulevaisuuskonventissa esillä oleviin institutionaalisiin sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeviin esityksiin

PI 1/2003 vp

Keskustelu päättynyt

Perjantai 16.5.2003

Yksi käsittely

Lepäämässä oleva ehdotus laiksi valmiuslain muuttamisesta

LJL 2/2003 vp, PuVM 1/2003 vp

Hyväksyttiin

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Hallitusneuvotteluissa laaditun asiakirjan julkistamatta jättäminen

VK 1/2003 vp

Hyväksyttiin

Sivistysvaliokunta on 13.5.2003 valinnut varapuheenjohtajakseen ed. Sinikka Hurskaisen.

Valiokuntien täydennysvaaleissa on

tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi valittu ed. Hemming ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Halme sekä

ympäristövaliokunnan jäseneksi on valittu ed. Kärkkäinen ja varajäseneksi ed. Kankaanniemi.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.