Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 4/2003

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 21.1.2003

Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

HE 18/2002 vp, PeVM 7/2002 vp, LA 106/2001 vp,

Hyväksyttiin lepäämään yli vaalien

Hallituksen esitys Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 252/2002 vp, UaVM 31/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Intian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 262/2002 vp, UaVM 32/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 263/2002 vp, UaVM 33/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys rikollisjärjestön toimintaan osallistumisen säätämisestä rangaistavaksi

HE 183/1999 vp, LaVM 26/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys yhteismetsälaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 240/2002 vp, MmVM 13/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain 6 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 124/2001 vp, StVM 49/2002 vp

Hyväksyttiin

Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

LA 177/2002 vp, StVM 50/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rakennustuotteiden hyväksynnästä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n muuttamisesta

HE 227/2002 vp, YmVM 21/2002 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 24.1.2003

Hallituksen esitys kansalaisuuslaiksi

HE 235/2002 vp, PeVM 8/2002 vp, LA 180/1999 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 34/2002 vp - K 9/2002 vp Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2001

Eduskunta on 3 päivänä kesäkuuta 2002 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomuksen Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2001 (K 9/2002 vp ).

Ulkoasiainvaliokunta lähetti tämän mietinnön tiedoksi Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnalle ja hallitukselle. (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari, 432 2060)

HaVM 16/2002 vp - HE 173/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain sekä rikoslain 32 luvun 1 §:n muuttamisesta

Rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annettuun lakiin ehdotetaan tehtäviksi eräistä kansainvälisessä terrorismin rahoituksen vastaisessa yleissopimuksessa asetetuista velvoitteista, Euroopan yhteisön rahanpesudirektiivin muutoksessa asetetuista velvoitteista sekä eräistä rahanpesun vastaisen kansainvälisen toimintaryhmän FATF:n rahanpesun vastaisissa suosituksissa ja terrorismin rahoituksen vaastaisissa erityissuosituksissa asetetuista velvoitteista aiheutuvat muutokset. Keskeisimmät muutokset olisivat rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmän soveltamisalan laajentaminen, ilmoitusvelvollisten piirin laajentaminen ja tehostetusta tunnistamisvelvollisuudesta, huolellisuusvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta laissa nimenomaisesti säätäminen.

Rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmän soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavan käsittämään varsinaisen rahanpesun estämisen ja selvittämisen lisäksi terrorismin rahoittamisen estämisen ja selvittämisen. Ilmoitusvelvollisten piiriä ehdotetaan laajennettavaksi kattamaan myös tilintarkastajat, kirjanpitäjät, arvoesineiden kauppiaat ja välittäjät, huutokaupanpitäjät, oikeudellisissa asioissa avustavat pois lukien oikeudenkäyntiavustajana ja -asiamiehenä toimiminen sekä muuta maksuliikettä kuin yleistä maksujenvälitystä harjoittavat. Ilmoitusvelvollisten piiriin ehdotetaan lisäksi tehtäviksi eräät kansallisista tarpeista aiheutuvat tarkennukset. Tehostettuja tunnistamis-, huolellisuus- ja ilmoitusvelvollisuuksia sovellettaisiin liiketoimeen, jolla on liittymäkohta valtioon, jonka rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmä ei täytä kansainvälisiä vaatimuksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan edellä mainituista kansainvälisistä velvoitteista johtuen pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 17/2002 vp - LA 49/2001 vp Lakialoite laiksi kotikuntalain 7 §:n muuttamisesta

Ilmoituksen tekeminen tilapäisestä asuinpaikasta on säädetty vapaaehtoiseksi kotikuntalain (201/1994 ) 7 §:n 3 momentissa. Lakialoitteessa ehdotetaan, että myös tilapäinen asuinpaikka tulisi kotikuntalain 7 ja 8 §:ssä säännellyn ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

Tilapäisen asumisen osalta nykyisen oikeustilan tekee ongelmalliseksi se, että viranomaiset eivät ilmoittamisen vapaaehtoisuudesta johtuen voi kaikissa tapauksissa saada rekisteritoimistoilta ajan tasalla olevia tietoja. Näitä tietoja tarvittaisiin esimerkiksi sosiaaliturvaetuuksien selvittämiseksi, asumiseen liittyvien henkilöluvun mukaan määräytyvien velvoitteiden, kuten vesimaksujen, määrittämiseksi sekä asianomistajien tai rikoksista epäiltyjen henkilöiden löytämiseksi.

Hallintovaliokunta hyväksyi lakialoitteen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 18/2002 vp - LA 144/2002 vp Lakialoite laiksi rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

Lakialoite LA 144/2002 vp

Vuoden 2000 alusta on tullut voimaan laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista (1353/1999). INTERREG- ja URBAN-yhteisöaloiteohjelmien osalta lain 1 a §:ään on jäänyt virheellinen viittaus siitä, että tarkastusviranomaisen tarkastusoikeutta koskevaa lain 29 §:ää ei sovellettaisi mainittuihin ohjelmiin. Koska lain 7 §:n 2 momentissa nimenomaan tarkoitetaan, että mainittua 29 §:ää sovelletaan soveltuvin osin myös INTERREG- ja URBAN-ohjelmiin, tämä epätietoisuutta aiheuttanut ristiriita on syytä poistaa.

Lakialoite LA 126/2002 vp

Lakialoite LA 126/2002 vp sisältää ehdotuksen rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 21 b §:n muuttamisesta. Ehdotus vastaa pääosin laajemman lakialoitteen LA 144/2002 vp kyseistä pykälää koskevaa sääntelyehdotusta.

Hallintovaliokunta hyväksyi lakialoitteen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 19/2002 vp - HE 193/2002 vp Hallituksen esitys laiksi hätäkeskuslain 2 ja 8 §:n muuttamisesta

Hätäkeskuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakia sovellettaisiin pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen hätäkeskustoimintaan myös tällä hetkellä valtion hätäkeskusjärjestelmään kuulumattomissa Espoon, Helsingin, Kauniaisten, Kirkkonummen, Siuntion ja Vantaan kunnissa. Tällöin pääkaupunkiseudun kunnallinen pelastustoimen hätäkeskus ja poliisin hälytyskeskukset korvattaisiin hätäkeskuslain mukaisella järjestelmällä.

Hätäkeskuslakia ehdotetaan samalla tarkennettavaksi pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetun lain mukaisesti siten, että kunnan pelastusviranomaisen sijasta käytetään käsitettä alueen pelastustoimi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

LaVM 27/2002 vp - HE 83/2001 vp, HE 91/2002 vp Hallituksen esitys oikeudenkäymiskaaren hovioikeusmenettelyä koskevien säännösten sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamiseksi

Hallituksen esitys valitusta hovioikeuteen ja valitusasian käsittelyä hovioikeudessa koskevien oikeudenkäymiskaaren säännösten muuttamiseksi

Hallituksen esitys HE 83/2001 vp

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäymiskaaren muutoksenhakua käräjäoikeudesta hovioikeuteen ja valitusasian käsittelyä hovioikeudessa koskevia säännöksiä. Lisäksi ehdotetaan muutettaviksi näihin liittyviä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain, hovioikeuslain ja rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain säännöksiä.

Esityksen tavoitteena on nykyisen hovioikeusmenettelyn keventäminen ja tehostaminen menettelyn keskeisiä periaatteita muuttamatta. Asian valmistelua hovioikeudessa ehdotetaan tehostettavaksi siten, että valituskirjelmän sisältöä ja valmistelua koskevia säännöksiä täsmennetään. Samalla valmistelusta vastaavan hovioikeuden yhden jäsenen toimivaltaa laajennettaisiin jonkin verran.

Hallituksen esitys HE 91/2002 vp

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäymiskaaren säännöksiä, jotka koskevat valitusta hovioikeuteen ja valitusasioiden käsittelyä hovioikeudessa. Esityksen pohjana on arvio siitä, että hallituksen esityksessä HE 83/2001 vp ehdotetut muutokset eivät yksinään riitä poistamaan nykyisen hovioikeusmenettelyn ongelmia, vaan tarvitaan pitemmälle meneviä muutoksia.

Esityksessä ehdotetaan, että rajoittamaton muutoksenhakuoikeus säilytettäisiin, mutta valitukset käsiteltäisiin siinä laajuudessa kuin oikeussuojatarpeet edellyttävät. Tätä varten otettaisiin käyttöön ns. käsittelyn eriyttämisjärjestelmä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esitykset muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Kaisa Vuorisalo, 432 2047)

Mietintöön sisältyy edustajien Sulo Aittoniemi /alk, Kari Myllyniemi /kesk, Mauri Salo /kesk, Seppo Lahtela /kesk, Toimi Kankaanniemi /kd vastalauseet

LaVM 28/2002 vp - HE 44/2002 vp Hallituksen esitys rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Esityksessä ehdotetaan, että rikoslakiin otetaan rikosoikeuden yleisiä oppeja eli rikosoikeudellisen vastuun edellytyksiä, vastuuvapausperusteita sekä yritystä ja osallisuutta koskevat säännökset. Nykyiset säännökset ovat aukollisia ja osaksi vanhentuneita. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ja oikeusturva edellyttävät niiden perusteellista uudistamista. Siltä osin kuin ehdotetut säännökset ovat kokonaan uusia, ne perustuvat oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa vakiintuneisiin periaatteisiin.

Lisäksi rikoslakiin otettaisiin aikaisempaa yksityiskohtaisemmat säännökset rangaistuksen määräämisestä. Voimassa olevassa laissa on säännökset rangaistuksen mittaamisesta, mutta sen sijaan toinen rangaistuksen määräämisen osa-alue eli rangaistuslajin valinta ei ole kattavasti rikoslaissa säännelty.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan noin puolen vuoden kuluttua siitä, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen, 432 2079)

Mietintöön sisältyy edustajien Sulo Aittoniemi /alk, Toimi Kankaanniemi /kd, Kari Myllyniemi /kesk, Seppo Lahtela /kesk, Mauri Salo /kesk vastalauseet

LiVM 25/2002 vp - HE 171/2002 vp Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ajoneuvoliikennerekisteristä. Lailla korvattaisiin vuodelta 1989 oleva tieliikenteen tietojärjestelmästä annettu laki. Esityksellä saatettaisiin tieliikenteen viranomaisrekisteriä koskeva lainsäädäntö nykyistä paremmin vastaamaan rekisterinpidolle ja tietojen asianmukaiselle käytölle asetettuja vaatimuksia. Lisäksi laki saatettaisiin nykyistä paremmin vastaamaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain periaatteita. Esityksessä otettaisiin huomioon yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä säädetyt velvoitteet sekä perustuslain säännös, jonka mukaan henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla.

Esityksessä otetaan huomioon rekisterinpitäjälle eli Ajoneuvohallintokeskukselle tulevat rekisterinpitoon liittyvät uudet tehtävät. Sähköinen asiointi mahdollistettaisiin.

Esityksessä luovuttaisiin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesta tietojärjestelmän jakamisesta osarekistereihin. Henkilötietojen sääntelyn tarkkarajaisuusvaatimus sekä muut henkilötietojen käsittelyä koskevat edellytykset toteutettaisiin tieto- ja tietoryhmäkohtaisella tarkalla sääntelyllä. Rekisterin käyttötarkoitus ja rekisteriin talletettavat tiedot määriteltäisiin nykyistä tarkemmin. Laissa säädettäisiin arkaluonteisten tietojen tallettamisesta ja luovuttamisesta. Muutoinkin yhtenäistettäisiin ja ajanmukaistettaisiin tietojen luovutusta koskevia säännöksiä. Henkilön oikeus osoitetietojensa luovuttamisen kieltämiseen laajennettaisiin koskemaan kaikkea osoitepalvelua. Tietojen rekisteristä poistamista koskevia säännöksiä täydennettäisiin. Ajokorttitietojen käyttöä vapautettaisiin siten, että tieto henkilön ajokorttiluokasta ja sen mukaisen ajo-oikeuden myöntämispäivästä tulisi yksittäisluovutuksena mahdolliseksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan vuoden 2004 alusta.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082 )

MmVM 14/2002 vp - HE 105/2002 vp Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 11 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan kalastuslakia täydennettäväksi siten, että onkimis- ja pilkkimiskielto ja viehekalastuskielto voidaan määrätä tai mainittua kalastusta rajoittaa määräaikaisesti myös silloin, kun vesialueen omistaja tai muu kalastusoikeuden haltija käyttää aluetta kaupalliseen kalastukseen tai muutoin erityisiin kalastustarkoituksiin. Kalastuskiellon tai kalastusrajoituksen määräämisen edellytyksenä olisi näissä tilanteissa erityisesti se, että kalaveteen tehdään huomattavia kalan tai ravun istutuksia kalastustoiminnan harjoittamista varten. Kalastuskielto voisi perustua myös muihin kala- tai rapukannan turvaamiseen liittyviin erityisiin syihin tai kalataloudellisen tutkimuksen tarpeisiin.

Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

SiVM 17/2002 vp - HE 239/2002 vp Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 25 a §:n 1 momentin ja 41 d §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan opintotukilain tietojen luovuttamista koskeviin säännöksiin lisättäväksi säännös siitä, että Kansaneläkelaitos voisi salassapitosäännösten estämättä luovuttaa rahalaitoksille opintolainan valtiontakauksen voimassaoloa ja sisältöä koskevat tiedot. Tiedot voitaisiin luovuttaa, kun opiskelija on hakenut opintolainaa kyseisestä rahalaitoksesta. Takaustietojen saaminen rahalaitoksen käyttöön on välttämätöntä lainan myöntämistä varten. Muutos liittyy niin sanotun sähköisen lainatakauksen käyttöönottoon, joka on tarkoitus toteuttaa kesäkuusta 2003 lukien.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi opintotukilain opintotuen tarkistamista ilman hakemusta koskevaa säännöstä.

Ehdotettu opintotukilain muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2003.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 21.1.2003

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

PNE 2/2002 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Torstai 23.1.2003

Laki alkoholilain 14 ja 21 d §:n muuttamisesta

LA 178/2002 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki autoverolain 3 §:n muuttamisesta

LA 179/2002 vp (Petri Salo /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 24.1.2003

U 76/2002 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiiviksi rikoksen uhrille maksettavista korvauksista (rikosvahinkokorvaukset)

Lakivaliokuntaan

U 77/2002 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (opiskelijadirektiivi)

Hallintovaliokuntaan, Sivistysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.