Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 3/2003

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 17.01.2003

Hallituksen esitys laiksi vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä

HE 264/2002 vp, LaVM 25/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 96/2002 vp, LiVM 23/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PeVM 7/2002 vp - HE 18/2002 vp Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Ahvenanmaan itsehallintolakia. Tärkeimmät muutokset koskevat Ahvenanmaan maakunnan oallistumista Euroopan unionissa tehtävien päätösten valmisteluun kansallisella tasolla ja myös EU:n piirissä. Näin pyritään turvaamaan maakunnan vaikutusvalta asioissa, jotka itsehallintolain mukaan kuuluvat maakunnan toimivaltaan.

Esityksessä ehdotetaan mahdollisuutta saattaa ns. budjettilait poikkeuksellisesti voimaan heti maakuntapäivien hyväksyttyä ne. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen, 432 2044)

PeVM 8/2002 vp - HE 235/2002 vp Hallituksen esitys kansalaisuuslaiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kansalaisuuslaki, jossa säädetään Suomen kansalaisuuden saamisesta, säilyttämisestä ja menettämisestä sekä kansalaisuusaseman määrittämisestä. Aikaisemmin kansalaisuutensa menettäneelle ja hänen jälkeläiselleen varataan mahdollisuus saada Suomen kansalaisuus takaisin ilmoitusmenettelyllä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 aikana.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa arvioidaan lakiehdotusta perustuslain 5 §:n Suomen kansalaisuutta koskevien säännösten kannalta. Lisäksi lakiehdotusta tarkastellaan suhteessa perustuslain 6 ja 21 §:n säännöksiin. Esityksen mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen, 432 2044)

UaVM 31/2002 vp - HE 252/2002 vp Hallituksen esitys Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Namibian tasavallan kanssa 31 päivänä lokakuuta 2002 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen tarkoituksena on selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä sekä edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Namibian tasavallan kanssa. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännöissään sopimuksen voimaantulolle asetetut vaatimukset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

UaVM 32/2002 vp - HE 262/2002 vp Hallituksen esitys Intian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Intian tasavallan kanssa 7 päivänä marraskuuta 2002 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen tarkoituksena on selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä sekä edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Intian tasavallan kanssa. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännöissään sopimuksen voimaantulolle asetetut vaatimukset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

UaVM 33/2002 vp - HE 263/2002 vp Hallituksen esitys Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Iranin islamilaisen tasavallan kanssa 4 päivänä marraskuuta 2002 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen tarkoituksena on selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä sekä edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Iranin islamilaisen tasavallan kanssa. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännöissään sopimuksen voimaantulolle asetetut vaatimukset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin sopimus tulee voimaan.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

LaVM 26/2002 vp - HE 183/1999 vp Hallituksen esitys rikollisjärjestön toimintaan osallistumisen säätämisestä rangaistavaksi

Esityksessä ehdotetaan, että rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen säädettäisiin rikoslaissa rangaistavaksi. Rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen olisi rangaistavaa vain silloin, kun osallistuminen on aktiivista ja toiminnan tavoitteena on sellaisten rikosten tekeminen, joista säädetty enimmäisrangaistus on vähintään neljä vuotta vankeutta, tai kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Osallistumisen rangaistavuus edellyttäisi, että toiminnan tavoitteena ollut pääteko tehdään. Ehdotetuilla säännöksillä pantaisiin Suomessa täytäntöön Euroopan unionin neuvoston joulukuussa 1998 hyväksymä yhteinen toiminta rikollisjärjestöön osallistumisen kriminalisoinnista. Esityksen taustalla on myös Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen joulukuussa 1965 hyväksymä kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva yleissopimus.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valio- kuntaneuvos Timo Tuovinen, 432 2079 )

LiVM 24/2002 vp - HE 163/2002 vp Hallituksen esitys laiksi yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityisistä teistä annetun lain säännöksiä, jotka koskevat tieosakkaiden oikeutta rajoittaa tien käyttöä muilta kuin tieosakkailta. Valtion tai kunnan avustaessa muunkin kuin yksityisistä teistä annetun lain perusteella tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, parantamisessa tai rakentamisessa ei tien käyttämistä muiden kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen saisi kieltää.

Sen lisäksi että tieosakkaat tai tiekunta voivat kieltää yleisesti moottori- tai hevosajoneuvoilla tapahtuvan tien käytön, ehdotetaan, että tieosakkaiden tai tiekunnan lupa tarvittaisiin sellaiseen muuhunkin tiellä tapahtuvaan vähäistä suurempaa haittaa aiheuttavaan toimintaan, joka on muun kuin tieosakkaan järjestämää. Tällaisissa tapauksissa voitaisiin ulkopuolisten tien käyttö tietyin edellytyksin yleisesti kieltää tai sitä rajoittaa.

Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi mahdollisuutta suorittaa tietoimituksen yhteydessä tilusvaihto tai alueen siirtäminen kiinteistöstä toiseen. Tällaisia tilusjärjestelyjä voitaisiin suorittaa muissakin tapauksissa kuin järjestelytarpeen aiheutuessa tieoikeuden myöntämisestä uutta tietä varten tai tien tekemisestä. Lisäksi tietoimituksen toimitusmiehillä olisi mahdollisuus päättää tilusjärjestelyn suorittamisesta, vaikka kukaan asianosaisista ei sitä vaatisikaan edellyttäen, että tilusjärjestely harkitaan tärkeäksi tarkoituksenmukaisen kiinteistöjaotuksen aikaansaamiseksi. Tämän lisäksi ehdotetaan, että alueellisen yksityistietoimituksen suorittamista voisi hakea myös yleisen tien tai radan pitäjä. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä teknisiä tarkistuksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

MmVM 13/2002 vp - HE 240/2002 vp Hallituksen esitys yhteismetsälaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi yhteismetsälaki. Esityksen tarkoituksena on kehittää yhteismetsien toimintaedellytyksiä kestävän metsätalouden harjoittamismuotona, parantaa edellytyksiä metsän liittämiseen osaksi yhteismetsää yhteismetsäosuutta vastaan, lieventää yhteismetsäosuuksien vaihdannanrajoituksia ja poistaa yhteismetsään kuuluvan alueen luovuttamista koskevat rajoitukset, ehkäistä yhteismetsäosuuksien pirstoutumista ja luoda mahdollisuuksia yhteismetsien olosuhteiden kannalta tarkoituksenmukaisille hallintomalleille. Yhteismetsälakiin liittyen ehdotetaan myös yhteisaluelakia, kiinteistönmuodostamislakia ja kestävän metsätalouden rahoituksesta annettua lakia tarkistettaviksi.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

StVM 50/2002 vp - LA 177/2002 vp Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lakialoitteessa ehdotetaan uuden työttömyysturvalain (1290/2002) voimaantulosäännöksiä koskevan 15 luvun 1 §:ään lisättäväksi uusi 12 momentti, jonka perusteella osittaisen työmarkkinatuen määrä 1.1.-30.6.2003 välisenä aikana olisi 60 prosenttia työttömyysturvalain 9 luvun säännösten perusteella lasketusta työmarkkinatuen määrästä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi lakialoitteeseen sisältyvän laki- ehdotuksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 51/2002 vp - HE 159/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi erityinen laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa tarkoitetun työeläkekassan muuttamiseksi keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi. Yhteisömuodon muutoksella ei olisi vaikutusta työeläkekassan hoitaman lakisääteisen työeläkevakuutuksen toimeenpanoon, vaan tästä johtuvat tehtävät siirtyisivät sellaisenaan muodostettavalle keskinäiselle työeläkevakuutusyhtiölle. Myös muut lain nojalla työeläkekassan hoidettaviksi määrätyt tehtävät siirtyisivät muodostettavalle yhtiölle. Yhtiön toimintaan sovellettaisiin ehdotetun lain lisäksi sekä työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia että lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelakia.

Lailla olisi mahdollista muuttaa työeläkekassa asteittain työeläkevakuutusyhtiöksi, minkä jälkeen se voisi toimia muiden toiminnassa olevien työeläkevakuutusyhtiöiden kanssa kilpailullisesti saman vertaisessa asemassa.

Esitykseen sisältyy lisäksi ehdotus laiksi lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 52/2002 vp - HE 221/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain, eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettuun lakiin, eläkesäätiölakiin ja vakuutuskassalakiin säännökset, joilla laajennettaisiin työeläkevakuutusyhtiön vakuutuskannan, eläkesäätiön vakuutustoiminnan ja eläkekassan vastuun luovuttamis- ja vastaanottamismahdollisuuksia eläkelaitosten välillä siten, että toimenpiteet mahdollistaisivat myös kokonaan uuden eläkekassan tai eläkesäätiön perustamisen. Esityksen mukaan työntekijäin eläkelain mukainen vakuutuskanta, vakuutustoiminta tai vastuu tai osa näistä voidaan luovuttaa tätä tarkoitusta varten perustettavaan uuteen eläkesäätiöön tai eläkekassaan. Luovutukset olisivat mahdollisia kuitenkin aikaisempaa laajemmin myös jo toiminnassa olevaan eläkesäätiöön tai eläkekassaan.

Lisäksi mainittuihin lakeihin ehdotetaan eräitä voimassa olevien säännösten täsmennyksiä ja tarkistamisia, ottaen huomioon oikeuskäytännössä jo tapahtuneet muutokset ja viranomaisten välinen toimivaltajako. Esitykseen sisältyy myös eräitä lisäeläkeoikeuksia koskevasta Euroopan unionin neuvoston direktiivistä johtuvia säännösehdotuksia.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

YmVM 21/2002 vp - HE 227/2002 vp Hallituksen esitys laiksi rakennustuotteiden hyväksynnästä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rakennustuotteiden hyväksynnästä. Laki kohdistuu tuotteiden käyttämiseen rakentamisessa, mutta ei varsinaisesti rakennustuotteiden valmistamiseen ja kaupan pitämiseen. Rakennustuotteiden tuotehyväksyntäjärjestelmät ovat osa rakentamisen viranomaisvalvontaa.

Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset nykyisin käytössä olevista hyväksyntämenetelmistä, joita ovat rakennustuotteiden tyyppihyväksyntä, laaduntarkastusyhteisöjen suorittama laadunvalvonta sekä varmennetut käyttöselosteet.

Suomessa käytössä olevat rakennustuotteiden hyväksyntämenetelmät eivät ole pakollisia. Pakollisina tuotehyväksyntäjärjestelmät voivat muodostaa kaupan teknisiä esteitä. Rakennustuotteiden kaupan teknisten esteiden ylittämiseksi on vuonna 1988 annettu neuvoston direktiivi, jossa on määritelty rakennustuotteiden CE-merkintäjärjestelmä. Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi myös direktiivin CE-merkintää koskevat säännökset.

Rakennustuotteilta vaadittavista ominaisuuksista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on myös CE-merkintää ja tyyppihyväksyntää koskevat perussäännökset.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia rakennustuotteiden typpihyväksynnän osalta siten, että ministeriö, jonka toimivaltaan tyyppihyväksynnän antaminen voimassa olevan lain mukaan kuuluu, voi valtuuttaa myös asianmukaiset vaatimukset täyttävän yksityisoikeudellisen toimielimen antamaan rakennustuotteiden tyyppihyväksyntöjä.

Esitykseen sisältyvä lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivästä huhtikuuta 2003.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin, 432 2089)

YmVM 22/2002 vp - HE 167/2002 vp Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia. Tavoitteena on luoda kunnille paremmat edellytykset ylläpitää kohtuuhintaisen asuntotuotannon ja muun rakentamisen turvaamiseksi riittävää tonttitarjontaa ilman, että kaavojen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset olisivat esteenä.

Esityksessä ehdotetaan luotavaksi sellainen järjestelmä, jossa kaavasta merkittävää hyötyä saavat maanomistajat osallistuvat osaltaan kunnalle aiheutuviin asemakaavan toteuttamiskustannuksiin. Ensisijaisesti kustannuksiin osallistumisesta sovittaisiin kunnan ja maanomistajien kesken tehtävin maankäyttösopimuksin. Toissijaisesti kunnalle annettaisiin mahdollisuus periä yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvat kustannukset kunnallisena julkisoikeudellisena maksuna niiltä maanomistajilta, jotka saavat kaavasta merkittävää hyötyä ja joiden kanssa kustannusten korvaamisesta ei ole päästy sopimukseen.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 14.01.2003

Hallituksen esitys laiksi valtioneuvostosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 270/2002 vp

Perustuslakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

A 4/2002 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

LA 177/2002 vp (Marjatta Vehkaoja /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 15.01.2003

Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 3 ja 6 a §:n muuttamisesta

LA 167/2002 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

LA 173/2002 vp (Valto Koski /sd)

Hallintovaliokuntaan

Laki lähestymiskiellosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta

LA 176/2002 vp (Marja-Leena Kemppainen /kd ym.)

Lakivaliokuntaan

Torstai 16.01.2003

Laki tuloverolain 58 §:n 3 momentin 2 kohdan kumoamisesta

LA 159/2002 vp (Ulla-Maj Wideroos /r ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki työsopimuslain 7 luvun 3 §:n muuttamisesta

LA 169/2002 vp (Marjaana Koskinen /sd ym.)

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 7 luvun 1 §:n ja 9 luvun 4 §:n muuttamisesta

LA 174/2002 vp (Leea Hiltunen /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki avioliittolain 25 ja 26 §:n muuttamisesta

LA 175/2002 vp (Leea Hiltunen /kd)

Lakivaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 14.01.2003

Kansanedustaja Seppo Kanerva on tiistaina 14.01.2003 eronnut Keskustan eduskuntaryhmästä ja muodostanut eduskuntaan Liberaalien eduskuntaryhmän.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.