Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 2/2003

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 10.1.2003

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 18 a §:n muuttamisesta

HE 160/2002 vp, HaVM 15/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys terrorismia koskeviksi rikoslain ja pakkokeinolain säännöksiksi

HE 188/2002 vp, LaVM 24/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys kuntoutusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

HE 116/2002 vp, StVM 48/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LaVM 25/2002 vp - HE 264/2002 vp Hallituksen esitys laiksi vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi erillinen laki siitä menettelystä, jota noudatettaisiin täytettäessä ensimmäisen kerran vakuutusoikeuden laamannin virkoja. Vakuutusoikeus on tarkoitus jakaa nykyisiä jaostoja suurempiin osastoihin, jotka voisivat erikoistua asiaryhmittäin ja pystyisivät toimimaan tulosyksikköinä. Osaston päällikkönä toimisi vakuutusoikeuden laamanni. Täytettäessä ensimmäisen kerran vakuutusoikeuden laamannin virkoja joudutaan siihen tilanteeseen, jossa kaikki vanhemmat vakuutustuomarit eivät saisi laamannin virkaa. Tältä osin ehdotetaan säädettäväksi erillinen laki, joka sisältäisi menettelysäännökset nimitettäessä ensimmäisen kerran laamanneja.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2003, eli samanaikaisesti kuin eduskunnassa 13 päivänä joulukuuta 2002 hyväksytty vakuutusoikeuslaki.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Kaisa Vuorisalo, 432 2047)

LiVM 23/2002 vp - HE 96/2002 vp Hallituksen esitys verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki verkkotunnuksista. Lailla korvattaisiin voimassa olevat telemarkkinalain 37 §:n nojalla annetut Viestintäviraston määräykset.

Esityksen tavoitteena on luoda suomalaisten käyttäjien tarpeiden mukaiset ja joustavat säännökset nimimuotoisten suomalaisten osoitetietojen käytölle maailmanlaajuisessa Internet-tietoverkossa. Esityksen yleistavoitteena on laajentaa yritysten, yhteisöjen ja säätiöiden mahdollisuuksia hyödyntää suomalaisia verkkotunnuksia toiminnassaan sekä edistää tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamista, sähköistä kauppaa ja asiointia tietoverkossa. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi verkkotunnuksen muodosta ja sille asetettavista rajoituksista, verkkotunnushallinnosta, verkkotunnusrekisteristä sekä verkkotunnuspalvelun tarjoajasta. Esityksen mukaan yritykset ja muut yhteisöt, säätiöt ja julkisyhteisöt voisivat hakea suomalaisia verkkotunnuksia, jos haettu tunnus olisi vapaana ja myöntämisen edellytykset muutoin täyttyisivät.

Esityksessä ehdotetaan, että verkkotunnuslakiin liittyvien tehtävien hoitaminen säädettäisiin Viestintäviraston tehtäväksi.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082 )

StVM 49/2002 vp - HE 124/2001 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain 6 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaalihuoltolakia, lasten päivähoidosta annettua lakia sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia.

Esityksen mukaan kunta saisi päättää, minkä monijäsenisen toimielimen hoidettavaksi lasten päivähoidon sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen hallinto kunnassa annettaisiin. Päivähoito sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki säilyisivät kuitenkin edelleen sosiaalipalveluina, joiden lainsäädännöllinen, rahoituksellinen sekä muu ohjaus ja valvonta kuuluisivat sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan. Vaikka kunta ehdotetun lain perusteella päättäisi, että päivähoidon sekä kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen hallinnosta vastaisi muu kuin sosiaalihuoltolaissa tarkoitettu toimielin, ei päätöksellä olisi vaikutusta päivähoidon sisällölle ja toteuttamiselle päivähoitolaissa ja -asetuksessa säädettyihin edellytyksiin. Päätös ei myöskään vaikuttaisi päivähoitohenkilöstön virka- tai palvelussuhteen ehtoihin.

Esitykseen sisältyvät lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 7.1.2003

Hallituksen esitys autoverolain muuttamisesta

HE 271/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan, Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys Intian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 262/2002 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 263/2002 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vakuutusoikeuden laamannien nimittämisestä virkoja ensimmäistä kertaa täytettäessä

HE 264/2002 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain ja kirjanpitolain 2 luvun 9 §:n muuttamisesta

HE 266/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

HE 267/2002 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta

HE 268/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 269/2002 vp

Perustuslakivaliokuntaan, Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Torstai 9.1.2003

Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 265/2002 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

LA 158/2002 vp (Olli Nepponen /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n muuttamisesta

LA 163/2002 vp (Veijo Puhjo /vas)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta

LA 166/2002 vp (Sakari Smeds /kd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki sotilasvammalain soveltamisalan laajentamisesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

LA 168/2002 vp (Pentti Tiusanen /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 9 §:n muuttamisesta

LA 170/2002 vp (Marjatta Stenius-Kaukonen /vas)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tullilaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

LA 171/2002 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

LA 172/2002 vp (Kari Myllyniemi /kesk ym.)

Lakivaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 7.1.2003

Pääministerin ilmoitus perustuslakiuudistuksen toimeenpanosta

PI 4/2002 vp

Keskustelu päättynyt

Keskiviikko 8.1.2003

Valtioneuvoston selonteko Tasapainoisen kehityksen Suomi 2015

VNS 4/2001 vp, TuVM 1/2002 vp

Asia on loppuun käsitelty

SUURI VALIOKUNTA

Keskiviikko 8.1.2003

U 73/2002 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi dieselöljyn valmisteverotuksesta (valmisteverotus; polttoaineverotus)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 74/2002 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tietokantojen oikeudellisen suojan laajentamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa Mansaarten puolesta direktiivin 96/9/EY III luvun mukaisesti

Sivistysvaliokuntaan

U 75/2002 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi uimaveden laadusta (uimavesidirektiivi)

Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.