Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 51/2002

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2003

Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 132/2002 vp) toisesta täydentämisestä HE 132, 249, 253/2002 vp, VaVM 40/2002 vp, TAA 1-1523/2002 vp

Ehdotus puhemiehelle ja varapuhemiehelle tulevasta määrärahasta niiden kulujen korvaamiseksi, joita heillä on ollut valtiopäivien aikana

M 2/2002 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 16.12.2002

Hallituksen esitys laiksi Liikenneturvasta

HE 211/2002 vp, LiVM 22/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sähköisistä allekirjoituksista ja viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 197/2001 vp, LiVM 21/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa

HE 17/2002 vp, HaVM 14/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

HE 260/2002 vp, StVM 44/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

HE 238/2002 vp, StVM 45/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eläkelautakunnan itsenäisen aseman vahvistamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 246/2002 vp, StVM 46/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työntekijäin eläkelain 12 c §:n muuttamisesta

HE 243/2002 vp, StVM 47/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 225/2002 vp, TyVM 10/2002 vp LA 86/2000 vp, 159/2001 vp, 8, 154/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys 89. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 250/2002 vp, TyVM 11/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys vapaarahoitteiseksi asumisoikeusjärjestelmäksi ja asumisoikeusjärjestelmän muuksi kehittämiseksi

HE 100/2002 vp, YmVM 20/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 15/2002 vp - HE 160/2002 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 18 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain pykälää, jossa säädetään oleskeluluvan myöntämisestä entisen Neuvostoliiton alueelta peräisin oleville henkilöille, joilla on suomalaisen syntyperä.

Maahantulon edellytykseksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi vaatimus suomen tai ruotsin kielen taidosta. Kielitaitovaatimus ei koske Inkerin siirtoväkeen vuosina 1943 ja 1944 kuuluneita tai Suomen armeijassa toisen maailmansodan aikana palvelleita henkilöitä. Paluumuuttajan kielitaito edistää hänen kotoutumistaan ja työllistymistään Suomessa.

Muutos tarkoittaa maahantulon edellytysten tiukentumista nykyisestä, sillä voimassa olevan lain mukaan maahantuloon riittää asiakirjoihin perustuva näyttö hakijan tai lähiomaisten suomalaisesta syntyperästä.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

LaVM 24/2002 vp - HE 188/2002 vp Hallituksen esitys terrorismia koskeviksi rikoslain ja pakkokeinolain säännöksiksi

Esityksessä ehdotetaan, että rikoslakiin lisättäisiin uusi terrorismirikoksia koskeva 34 a luku. Luku sisältäisi säännökset terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä rikoksista ja niiden valmistelusta, terroristiryhmän johtamisesta, terroristiryhmän toimintaan osallistumisesta ja terrorismin rahoittamisesta sekä määritelmäsäännöksen ja oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevan säännöksen. Syytteen nostamisesta luvussa tarkoitetuista rikoksista päättäisi valtakunnansyyttäjä. Luku säädettäisiin terrorismin torjumista koskevan Euroopan unionin puitepäätöksen edellyttämien lainmuutosten toteuttamiseksi.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen, 432 2079)

Mietintöön sisältyy edustajien Sulo Aittoniemi /alk, Kari Myllyniemi /kesk, Mauri Salo /kesk, Seppo Lahtela / kesk vastalauseen

MUUTA

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten edustaja Harry Wallinille/sd myönnettiin vapautusta lakivaliokunnan jäsenyydestä. Hänen tilalleen valittiin lakivaliokunnan jäseneksi edustaja Susanna Rahkonen /sd.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.