Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 50/2002

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 11.12.2002

Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Liberiaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

A 1/2002 vp, UaVM 28/2002 vp

Hyväksyttiin

Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Sierra Leonea koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

A 2/2002 vp, UaVM 29/2002 vp

Hyväksyttiin

Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Somaliaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

A 3/2002 vp, UaVM 30/2002 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 10.12.2002

Hallituksen esitys vuoden 2003 veroasteikkolaiksi

Hallituksen esitys vuoden 2003 veroasteikkolaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 121/2002 vp) täydentämisestä

HE 121, 254/2002 vp, VaVM 33/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytöstä vuosia 2003 ja 2004 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa

HE 257/2002 vp, VaVM 34/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 122/2002 vp) täydentämisestä

HE 122, 255/2002 vp, VaVM 35/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

HE 123/2002 vp, VaVM 36/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

HE 256/2002 vp, VaVM 37/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

HE 130/2002 vp, VaVM 38/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

HE 127/2002 vp, VaVM 39/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi yhteisistä tutkintaryhmistä

HE 186/2002 vp, HaVM 13/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 179/2002 vp, MmVM 12/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 136/2002 vp, SiVM 12/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 137/2002 vp, SiVM 13/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 138/2002 vp, SiVM 14/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 139/2002 vp, SiVM 15/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 43 §:n muuttamisesta

HE 140/2002 vp, SiVM 16/2002 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 11.12.2002

Hallituksen esitys laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

HE 165/2002 vp, StVM 39/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

HE 259/2002 vp, StVM 40/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamista koskevan hallituksen esityksen

(HE 144/2002 vp) täydentämisestä

HE 144, 258/2002 vp, StVM 41/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys työttömyysturvalaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 115/2002 vp, StVM 43/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Koulutusrahastosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 219/2002 vp, TyVM 8/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys vuorotteluvapaalaiksi

HE 226/2002 vp, TyVM 9/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Leivonmäen kansallispuistosta

HE 230/2002 vp, YmVM 19/2002 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 13.12.2002

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja kuntoutusrahalain muuttamisesta

HE 148/2002 vp, StVM 42/2002 vp

LA 16/2000 vp, 22, 93, 145/2001 vp, 103, 114, 149/2002 vp

TPA 244/2000 vp, 26/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys vakuutusoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

HE 101/2002 vp, LaVM 23/2002 vp

LA 150/2001 vp

TPA 246/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 40/2002 vp - HE 132/2002 vp, HE 249/2002 vp, HE 253/2002 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2003

Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 132/2002 vp) toisesta täydentämisestä

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081, Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055, Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056

Mietintöön sisältyy oppositiopuolueiden vastalauseet

LiVM 22/2002 vp - HE 211/2002 vp Hallituksen esitys laiksi Liikenneturvasta

Esityksessä ehdotetaan perustuslakiuudistukseen liittyen säädettäväksi laki Liikenneturvasta. Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, josta nykyisin säädetään asetuksella ilman lakiin sisältyvää valtuutusta. Liikenneturvan tehtävänä on liikenne- ja viestintäministeriön ohjeiden mukaisesti edistää liikenneturvallisuutta tiedotuksen, valistuksen ja koulutuksen keinoin. Ehdotettuun lakiin sisältyisivät keskeiset Liikenneturvaa, sen tarkoitusta, toimielimiä, valvontaa ja rahoitusta koskevat säännökset. Tarkemmat säännökset annettaisiin valtioneuvoston asetuksella.

Esitys ei käytännössä merkitse muutoksia Liikenneturvan asemaan tai tehtäviin.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

Mietintöön sisältyy edustaja Klaus Bremerin /r vastalause

StVM 44/2002 vp - HE 260/2002 vp Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 17 pykälän muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan teknistä muutosta lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettuun lakiin siten, että pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten osalta tarkistettaisiin ajankohtaa, jolloin heistä maksettava tuki viimeistään lakkaa. Ehdotettu lainmuutos liittyy lasten päivähoidosta ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta marraskuussa 2002 vahvistettuihin lainmuutoksiin, joiden mukaan pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten vanhemmilla on oikeus valita kunnan järjestämä päivähoitopaikka tai sen vaihtoehtona lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki lapsen ensimmäisen oppivelvollisuusvuoden ajan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta samanaikaisesti edellä mainittujen lasten päivähoidosta sekä lasten kotihoidon ja yksityisen tuesta annettujen lainmuutosten kanssa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 45/2002 vp - HE 238/2002 vp Hallituksen esitys laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakia muutettavaksi siten, että eläkeasioissa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena toimiva valtion eläkelautakunta organisatorisesti irrotetaan valtiokonttorin yhteydestä. Esityksen tarkoituksena on vahvistaa valtion eläkelautakunnan asemaa riippumattomana lainkäyttöelimenä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 46/2002 vp - HE 246/2002 vp Hallituksen esitys eläkelautakunnan itsenäisen aseman vahvistamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi työntekijäin eläkelain 20 §:ään muutoksia, joilla vahvistetaan yksityisten alojen eläkevalituksia käsittelevän eläkelautakunnan asemaa riippumattomana muutoksenhakuasteena. Myös yrittäjien eläkelakiin, maatalousyrittäjien eläkelakiin, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeistä annettuun lakiin, kasvihuonetuotannon ja omenanviljelyn lopettamisesta annettuun lakiin, maataloustuotannon lopettamistuesta annettuun lakiin, maatalousyrittäjien luopumistuesta annettuun lakiin ja maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi eläkelautakuntaa koskevia muutoksia. Samalla ehdotetaan myös tapaturmavakuutusasioita käsittelevän tapaturmalautakunnan toimikauden pidentämistä eläkelautakunnan tavoin viideksi vuodeksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 47/2002 vp - HE 243/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työntekijäin eläkelain 12 c §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia muutettavaksi siten, että työnantajalle säädetään omavastuu osaksi työttömyysturvan lisäpäivien rahoittamista.

Työttömyysturvan omavastuussa noudatettaisiin soveltuvin osin työntekijäin eläkelain työttömyyseläkkeiden omavastuussa sovellettavia periaatteita. Omavastuumaksua sovellettaisiin kaikkiin työnantajatahoihin.

Omavastuumaksu koskee vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneitä henkilöitä, joilla työttömyysturvan lisäpäivät korvaavat työttömyyseläkkeen. Omavastuumaksu perittäisiin pääsääntöisesti tilanteissa, joissa työnantajan irtisanoma henkilö tulee oikeutetuksi työttömyysturvan lisäpäiviin

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen ( Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 48/2002 vp - HE 116/2002 vp Hallituksen esitys kuntoutusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain, kuntoutusrahalain, työntekijäin eläkelain ja merimieseläkelain ammatillista kuntoutusta koskevia säädöksiä sekä kansaneläkelakia. Kansaneläkelaitokselle ja työeläkelaitoksille säädettäisiin velvollisuus järjestää ammatillista kuntoutusta henkilölle, jolla voidaan todeta olevan sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva uhka joutua kansaneläkelaissa tai työeläkelaeissa tarkoitetulla tavalla työkyvyttömäksi. Ammatillisesta kuntoutuksesta säädettäisiin työntekijälle oikeus ja sen edellytykset määriteltäisiin laissa.

Kansaneläkelaitoksen maksaman kuntoutusrahan taso nostettaisiin vastaamaan paremmin nykyisen työeläkejärjestelmän maksaman kuntoutusrahan tasoa. Työntekijän eläkelaissa säädettäisiin osakuntoutusrahasta. Oikeus työeläkelakien tai kansaneläkelain mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen alkaisi aikaisintaan sen kuukauden alusta, jota edeltäneen kuukauden aikana hakijalla oli viimeksi ollut oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan tai ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavaan kuntoutusrahaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen ( Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

TuVM 1/2002 vp - VNS 4/2001 vp Valtioneuvoston selonteko Tasapainoisen kehityksen Suomi 2015

Valtioneuvoston pitkän aikavälin tulevaisuutta käsittelevä selonteko keskittyy aluekehitykseen. Tarkasteltavina ovat erityisesti alueiden väestö-, tuotanto- ja työllisyysnäkymät seuraavien 15 vuoden aikana.

Tulevaisuusvaliokunta ehdotti että mietintö hyväksytään eduskunnan kannanotoksi selonteosta, että mietintö lähetetän valtioneuvostolle tiedoksi ja että hyväksytään yksi lausuma

(Valiokuntaneuvos Paavo Löppönen, 432 2084, tutkija Ulrica Gabrielsson, 432 2183)

TyVM 11/2002 vp - HE 250/2002 vp Hallituksen esitys 89. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleiskokous, Kansainvälinen työkonferenssi hyväksyi vuonna 2001 maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen sekä siihen liittyvän suosituksen. Niiden tarkoituksena on maatalouden työpaikkojen turvallisuuden tason varmistaminen sellaiseksi, ettei työntekijöiden terveys tai turvallisuus vaarannu missään työn tekemisen vaiheessa. Yleissopimuksen keskeisen sisällön muodostaa jäsenvaltioille asetettu velvoite maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan kansallisen toimintaohjelman laatimisesta ja sen toteuttamiskeinojen kirjaamisesta kansallisiin lakeihin. Lisäksi siinä on määräyksiä työnantajan velvollisuuksista ja vastuusta työpaikan turvallisuuden suhteen, työntekijöiden oikeudesta saada tietoa ja tulla kuulluiksi, nuorten työntekijöiden vähimmäisiästä, naistyöntekijöiden sekä tilapäisten ja kausityöntekijöiden suojelemisesta sekä työntekijöiden sosiaaliturvasta ja työajasta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana, kun yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan. Voimaantulosta ehdotetaan säädettäväksi tasavallan presidentin asetuksella.

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 11.12.2002

Laki aravalain 3 ja 17 §:n muuttamisesta

LA 145/2002 vp (Matti Vanhanen /kesk ym.)

Ympäristövaliokuntaan

Laki rintamaveteraanitunnuksien myöntämiselle asetetun määräajan jatkamisesta

LA 157/2002 vp (Pentti Tiusanen /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta

LA 160/2002 vp (Leena Rauhala /kd)

Sivistysvaliokuntaan

Ammattikorkeakoululaki

LA 161/2002 vp (Leena Rauhala /kd)

Sivistysvaliokuntaan

Torstai 12.12.2002

Hallituksen esitys laeiksi yrittäjien eläkelain ja sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

HE 261/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki elatusturvalain 14 §:n ja lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

LA 146/2002 vp (Pertti Turtiainen /vas)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta

LA 156/2002 vp (Matti Saarinen /sd)

Liikennevaliokuntaan

Laki luonnonsuojelulain 49 ja 53 §:n muuttamisesta

LA 162/2002 vp (Pertti Mäki-Hakola /kok ym.)

Ympäristövaliokuntaan

Järjestyslaki

LA 164/2002 vp (Petri Salo /kok ym.)

Hallintovaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 13.12.2002

Kansanedustaja Seppo Kanerva on eronnut Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmästä ja on tästä päivästä lukien liittynyt Keskustan eduskuntaryhmään.

SUURI VALIOKUNTA

U 50/2002 vp ehdotus Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamiseksi

Perustuslakivaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

U 71/2002 vp ehdotuksesta komission päätökseksi eräiden mineraaliöljyjen siirtämiseksi valmisteverotuksen valvontajärjestelmään (valmisteverotus; mineraaliöljyt)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 72/2002 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (kiertämisen estäminen)

Valtiovarainvaliokuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.