Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 48/2002

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 26.11.2002

Hallituksen esitys laiksi saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta

HE 234/2002 vp, PeVM 6/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 182/2002 vp, UaVM 26/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi jäteverolain 4 §:n muuttamisesta

HE 128/2002 vp, VaVM 28/2002 vp, LA 111/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi verotusmenettelystä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta

HE 237/2002 vp, VaVM 29/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiden rikoslain talousrikossäännösten ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamiseksi

HE 53/2002 vp, LaVM 18/2002 vp, LA 121-125, 153/2000 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi mainitun pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 191/2002 vp, LaVM 19/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys rajat ylittävän televisiotoiminnan eurooppalaisen yleissopimuksen muuttamisesta annetun pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi rajat ylittävän eurooppalaisen yleissopimuksen muuttamiseksi annetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta

HE 241/2002 vp, LiVM 15/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

HE 210/2002 vp, LiVM 16/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta, laiksi valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta sekä Montrealissa 25 päivänä syyskuuta 1975 tehdyn kolmannen lisäpöytäkirjan irtisanomisen hyväksymisestä

HE 184/2002 vp, LiVM 17/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ilmailulain 66 §:n muuttamisesta

HE 189/2002 vp, LiVM 18/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaalisesta luototuksesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 142/2002 vp, StVM 36/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta

HE 245/2002 vp, StVM 37/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 6 §:n kumoamisesta

HE 216/2002 vp, TaVM 22/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta

HE 215/2002 vp, TaVM 23/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

HE 217/2002 vp, TaVM 24/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtoa Valtion asuntorahastolle koskevaksi lainsäädännöksi

HE 232/2002 vp, YmVM 17/2002 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 29.11.2002

Hallituksen esitys laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 88 §:n muuttamisesta

HE 98/2002 vp, LaVM 20/2002 vp, LA 3, 143/1999 vp, 27/2001 vp, TPA 28, 118, 242/2000 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista

HE 161/2002 vp, VaVM 31/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Suomen liittymisestä tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehtyyn pöytäkirjaan sekä sen I ja II liitteisiin ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 183/2002 vp, VaVM 32/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 141/2002 vp, LiVM 19/2002 vp, TPA 156/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista

HE 228/2002 vp, YmVM 18/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 32/2002 vp - HE 183/2002 vp Hallituksen esitys Suomen liittymisestä tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehtyyn pöytäkirjaan sekä sen I ja II liitteisiin ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi Suomen liittymisen Brysselissä kesäkuussa 1999 tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehtyyn pöytäkirjaan sekä sen I ja II liitteisiin.

Pöytäkirjalla muutetaan Kiotossa toukokuussa 1973 tehtyä tullimenetelmien yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehtyä kansainvälistä yleissopimusta. Muutetun yleissopimuksen kuten myös alkuperäisen yleissopimuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa tullimenettelyjä ja edistää siten kansainvälisen kaupan helpottamista. Yleissopimuksen uudistamisen ja päivittämisen tarkoituksena on saattaa yleissopimus vastaamaan sen hyväksymisen jälkeen kansainvälisessä kaupassa tapahtuneita muutoksia kuten tietotekniikan käytön lisääntymistä, kansainvälisen liikenteen kasvua ja kansainvälisen kaupan globalisoitumista.

Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä sen I ja II liitteiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaasaattamisesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehty pöytäkirja tulee voimaan.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

LiVM 20/2002 vp - HE 22/2002 vp, HE 213/2002 vp Hallituksen esitys Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttamisen hyväksymistä, ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymistä ja sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevaa lakia sekä merilain 6 luvun muuttamista koskevaa lakia koskevan hallituksen esityksen (HE 22/2002 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttamisen hyväksymisestä, ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymisestä ja sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevaksi laiksi sekä laiksi merilain 6 luvun muuttamisesta

Hallitus antoi maaliskuussa 2002 eduskunnalle esityksen PohjoisAtlantin jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttamisen hyväksymisestä, ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V luvun muutosten hyväksymisestä ja sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevaksi laiksi sekä merilain 6 luvun muuttamista koskevaksi laiksi. Esityksen käsittelyn yhteydessä on kuitenkin ilmennyt tarvetta eräiden sen kohtien täydentämiseen. Esityksestä pois jätetyistä ihmishengen turvallisuudesta merellä tehdyn sopimuksen liitteen muutoksista samoin kuin niiden mahdollisesta lainsäädännön alaan kuulumisesta on tarpeen esittää selvitystä. Esitys sisältää uuden ehdotuksen eduskunnan hyväksymispäätöksen alaksi. Eduskunnan suostumusta pyydetään sopimusmuutoksille kokonaisuudessaan sekä sopimuksen liitteen X luvussa tarkoitetun suurnopeusaluksia koskevan vuoden 2000 kansainvälisen turvallisuussäännöstön luvuille 1 ja 18. Lisäksi ehdotetaan alusten paloturvallisuusjärjestelmiä koskevan vaihtoehtoisen toteutustavan hyväksymisen mahdollistavaa säännöstä ja suurnopeusaluksen liikennöintiluvan myöntämistä koskevaa säännöstä. Hallitus täydentää esitystään näiltä osin.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LaVM 21/2002 vp - HE 90/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 23 luvun, tieliikennelain 76 §:n ja liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain eri liikennemuotoja koskevia liikennejuopumusta koskevia säännöksiä.

Lakia muutettaisiin niin, että rattijuopumuksesta tuomittaisiin myös se, joka kuljettaa moottoriajoneuvoa tai raitiovaunua käytettyään huumausainetta niin, että hänen veressään on ajon aikana tai sen jälkeen huumausaineen vaikuttavaa ainetta tai sen aineenvaihduntatuotetta. Säännöstä ei kuitenkaan sovellettaisi, jos mainittu aine tai aineenvaihduntatuote on peräisin lääkevalmisteesta, jota kuljettajalla on ollut oikeus käyttää. Juna- ja ilmaliikennejuopumusta koskeviin säännöksiin ehdotetaan tehtäväksi vastaavanlainen muutos.

Esitys merkitsisi huumausaineen käyttöä liikenteessä koskevan ns. nollarajan käyttöönottoa. Nykyisin moottoriajoneuvon tai raitiovaunun kuljettaminen huumausaineen vaikutuksen alaisena on säädetty rangaistavaksi rattijuopumuksena, jos huumausaineen käyttö on heikentänyt kuljettajan kykyä tehtävän vaatimiin suorituksiin. Nykyiset ilma- ja junaliikennejuopumussäännökset ovat samansisältöiset.

Esityksessä ehdotetaan rattijuopumussäännöstä muutettavaksi myös niin, että rikoksentekijän veren 0,5 promillen alkoholipitoisuutta vastaisi 0,22 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa nykyisen 0,25 milligramman sijasta. Veren alkoholipitoisuutta vastaavaa uloshengitysilman alkoholipitoisuutta koskevaa lukua ehdotetaan muutettavaksi samassa suhteessa myös törkeää rattijuopumusta sekä vesi-, ilma- ja junaliikennejuopumusta koskevissa säännöksissä.

Tieliikennelain väliaikaista ajokieltoa koskevaan säännökseen samoin kuin liikennevakuutuslakiin ehdotetaan tehtäväksi uudistettavien rikoslain säännösten edellyttämät vähäiset tarkistukset.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen, 432 2079)

Mietintöön sisältyy opposition vastalause

LaVM 22/2002 vp - HE 248/2002 vp Hallituksen esitys laiksi yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdyskuntapalvelusta annettua lakia siten, että eräät yhdyskuntapalvelun käytännön toimeenpanossa havaitut ongelmat poistuisivat.

Lisäksi lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että muun kuin työn osuus yhdyskuntapalvelusta voisi olla nykyisen enintään viiden tunnin sijasta enintään kymmenen tuntia. Tämän osuuden sisältönä voisivat olla myös muut uusintarikollisuuden vähentämiseksi tarkoitetut palvelut ja ohjelmat kuin nykyiset päihteiden käytön vähentämistä tukevat toiminnat.

Yhdyskuntapalvelun suorittamista varten laadittavan palvelusuunnitelman sisältöä ehdotetaan laissa täsmennettäväksi. Lisäksi lakiin kirjattaisiin yhdyskuntapalveluun tuomitun velvollisuudet nykyistä selkeämmin. Erityisesti täsmentyisivät velvollisuus osallistua palvelusuunnitelman laatimiseen ja palvelun täytäntöönpanon vaatimiin tilaisuuksiin sekä kielto käyttää päihteitä palvelun suorittamisen aikana. Lakiin otettaisiin erilliset säännökset velvollisuuksien rikkomisesta ja törkeästä velvollisuuksien rikkomisesta. Niin ikään lakiin otettaisiin säännökset velvollisuuksien rikkomisen selvittämisestä, muun muassa päihtymystilan toteamisesta ja tuomitun velvollisuudesta suorittaa puhalluskoe.

Esityksen mukaan vankeudeksi voitaisiin muuntaa myös muu tuomittu yhdyskuntapalvelu kuin se, jonka ehtoja on törkeästi rikottu. Lakiin ehdotetaan lisäksi otettavaksi eräitä teknisluonteisia täsmennyksiä.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen, 432 2079)

HaVM 11/2002 vp - HE 120/2002 vp Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2005

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2005. Esityksen mukaan työnantajan sosiaaliturvamaksu poistettaisiin kolmevuotisena kokeiluna Enontekiön, Inarin, Kemijärven, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Sallan, Savukosken, Sodankylän, Utsjoen ja Ylitornion kunnissa sekä ns. A-saaristokunnissa eli Hailuodon, Houtskarin, Iniön, Korppoon, Nauvon ja Velkuan kunnissa. Kokeilun piiriin kuuluisivat yksityiset työnantajat eli yritykset ja kotitaloustyönantajat, sekä valtion liikelaitokset. EY-lainsäädännöstä johtuen kuitenkin esimerkiksi maatalous, porotalous, kalastus ja liikenne olisivat kokeilun ulkopuolella.

Kokeilun tarkoituksena on selvittää työnantajien sosiaaliturvamaksua koskevan vapautuksen vaikutusta työllisyyteen ja työllistämisedellytyksiin. Kokeilun johdosta sosiaaliturvamaksuja menetettäisiin noin 8 miljoonaa euroa vuodessa, mikä katettaisiin nostamalla työnantajan sosiaaliturvamaksua 0,014 prosenttiyksikköä.

Esityksen mukaan työnantaja tekisi maksuvapautuksen saadakseen verovirastolle Verohallituksen vahvistaman kaavan mukaisen aloittamisilmoituksen. Työnantaja saisi oma-aloitteisesti ilman eri päätöstä tehdä maksuvapautusvähennyksen sen palkanmaksukuukauden sosiaaliturvamaksusta, jona aloittamisilmoitus on jätetty verovirastolle. Verovirasto voisi erityisestä syystä päättää, että maksuvapautus tulee voimaan aloittamisilmoituksen jättämiskuukautta aikaisemmasta ajankohdasta. Maksuvapautus koskisi kuitenkin aikaisintaan tammikuussa 2003 maksettujen palkkojen perusteella määräytyvää työnantajan sosiaaliturvamaksua. Laissa säädettäisiin EY-sääntelyyn liittyen maksuvapautuksen enimmäismäärästä, joka olisi 30 000 euroa kultakin palkanmaksuvuodelta maksettavasta sosiaaliturvamaksusta.

Laissa olisi lisäksi muun muassa säännökset veroviraston ja työvoima- ja elinkeinokeskuksen yhteistyöstä, veroviraston toimivallasta perusteettomasti suorittamatta jätetyn työnantajan sosiaaliturvamaksun maksuunpanoon, veroviraston ja Verohallituksen tarkastusoikeudesta, tiedonsaantioikeudesta ja oikeudesta tietojen luovuttamiseen sekä muutoksenhausta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

Mietintöön sisältyy opposition vastalause

HaVM 12/2002 vp - HE 208/2002 vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan virkaan nimittämisen tai virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on, että henkilö toimittaa virkaan ottavan viranomaisen pyynnöstä nähtäväksi otteen rikosrekisteristä sellaisissa tapauksissa, joissa työnantajan on vaadittava lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukaan nähtäväkseen työhön otettavan henkilön rikosrekisteriote.

Sellaisia sakraalitiloja varten, jotka eivät ole kirkkolaissa tarkoitettuja kirkkoja eivätkä siunauskappeleita, otettaisiin käyttöön kirkon perinteeseen vanhastaan kuuluva kirkollisten toimitilojen käsite, kappeli.

Kirkon keskusrahaston eläkerahaston sijoitustoiminnan valvonta ehdotetaan annettavaksi Vakuutusvalvontavirastolle

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

TaVM 25/2002 vp - HE 33/2002 vp Hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luottolaitoslain soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi siten, että laissa tarkoitettuna luottolaitostoimintana pidetään myös liiketoimintana harjoitettavaa yleistä maksujenvälitystä ja sähköisen rahan liikkeeseen laskua. Yleinen maksujenvälitys ja sähköisen rahan liikkeeseen lasku ovat kaikille luottolaitoksille sallittua toimintaa.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset uudesta luottolaitosmuodosta, maksuliikeyhteisöstä, jonka toiminta rajoittuu laissa tarkoitettuun yleiseen maksujenvälitykseen ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskuun sekä niihin läheisesti liittyvään toimintaan.

Lakiin lisättävän säännöksen mukaan luottolaitoksilla on eräitä merkittäviä poikkeuksia lukuunottamatta yksinoikeus takaisinmaksettavien varojen vastaanottamiseen yleisöltä. Takaisinmaksettavilla varoilla tarkoitetaan vakiintuneen tulkinnan mukaisesti kaikkea vieraan pääoman ehtoista varainhankintaa sekä ehdotuksen mukaan myös varojen vastaanottamista yleisöltä sähköisen rahan liikkeeseenlaskua vastaan.

Laissa määritellään tarkemmin, mitä tarkoitetaan maksuliikeyhteisöllä, luottoyhteisöllä, yleisellä maksujenvälityksellä ja sähköisellä rahalla.

Talletuksen määritelmää ehdotetaan muutettavaksi sen johdosta, että takaisinmaksettavien varojen vastaanottaminen tilille sallitaan eräin rajoituksin kaikille osakeyhtiö- ja osuuskuntamuotoisille yrityksille. Talletuksella tarkoitetaan sellaisia takaisinmaksettavia rahavaroja, jotka on korvattava kokonaan tai osittain talletussuojarahastosta. Talletussuojarahaston varoista korvataan laissa säädetyin rajoituksin talletuspankissa tilillä olevat sekä maksujenvälityksessä olevat vielä kirjautumattomat saamiset. Talletuspankeilla säilyy yksinoikeus talletussuojan alaisten yleisövarojen vastaanottamiseen ja talletus-sanan käyttöön varainhankinnassa.

Muiden yritysten kuin luottolaitosten oikeutta vastaanottaa yleisöltä takaisinmaksettavia varoja laajennetaan nykyisestä. Osakeyhtiö tai osuuskunta taikka, jos tällainen yritys kuuluu laissa tarkoitettuun yritysryhmään, kaikki samaan yritysryhmään kuuluvat osakeyhtiöt ja osuuskunnat yhdessä saavat vastaanottaa asiakastilille samalta asiakkaalta enintään 3 000 euroa vastaavan määrän. Asiakkaansuojasyistä ehdotetaan säädettäväksi, että yhdelle sähköiselle tietovälineelle saa tallentaa sähköistä rahaa enintään 150 euroa vastaavan määrän.

Osakeyhtiö tai osuuskunta saa vastaanottaa yleisöltä vaadittaessa takaisinmaksettavia varoja sellaiselle asiakastilille, jolla olevia varoja voidaan käyttää ainoastaan osakeyhtiön tai osuuskunnan itsensä myymien tavaroiden tai palvelujen maksamiseen ja nostaa käteisenä. Mainitut yritykset saavat myös laskea liikkeeseen sellaista sähköistä rahaa, jonka ainoastaan yritys itse hyväksyy maksuksi.

Ehdotuksen mukaan osuuskuntalain säästökassatoimintaa koskevat säännökset kumotaan. Säästökassatoimintaa harjoittavien osuuskuntien on ehdotetun kymmenen vuoden siirtymäajan kuluessa joko yhtiöitettävä nykyinen säästökassatoimintansa ja haettava sille laissa tarkoitettu maksuliikeyhteisön tai muun luottolaitoksen toimilupa taikka, mikäli osuuskunta tarjoaa ainoastaan suljetussa järjestelmässä käytettäviä asiakastilejä, haettava Rahoitustarkastukselta päätös siitä, että toiminta ei edellytä toimilupaa. Jos jäsensijoituksia voidaan käyttää ainoastaan osuuskunnan itsensä myymien tavaroiden tai palvelujen maksuksi ja käteisnostoihin, osuuskunta saisi jatkaa tällaisten jäsensijoitusten ottamista ilman toimilupaa tai Rahoitustarkastuksen päätöstä. Yhdeltä asiakkaalta vastaanotettavien varojen määrä saa olla siirtymäajan jälkeen enintään 3 000 euroa. Lain vaikutusten porrastamiseksi vaadittaessa takaisin maksettaviin jäsensijoituksiin on sovellettava 6 000 euron asiakaskohtaista ylärajaa viiden vuoden siirtymäajan jälkeen.

Nykyisiltä säästökassatoimintaa harjoittavilta osuuskunnilta poistuu kokonaan lakisääteinen kassavarantovaatimus siirtymäajan jälkeen. Lisäksi ne saavat jatkaa määräaikaisten jäsensijoitusten vastaanottamista jäseniltään.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi peruspankkipalvelujen saatavuuden edistämiseksi säännös, jonka mukaan talletuspankki saa kieltäytyä peruspankkipalvelujen toimittamisesta vain, jos siihen on painava peruste. Peruspankkipalveluna pidetään yleistä maksujenvälitystä harjoittavan talletuspankin tavanomaisin ehdoin tarjoamaa, yleiseen maksujenvälitykseen käytettävää talletustiliä, tilin käytön kannalta tilinkäyttövälineitä, kuten automaattikorttia, pankkikorttia ja verkkopankkitunnuksia, sekä tiliehtojen mukaisia maksujenvälityspalveluja. Ehdotuksen mukaan pankilla on oikeus kieltäytyä tilin avaamisesta painavasta syystä. Kieltäytymisen peruste on ilmoitettava asiakkaalle.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TaVM 26/2002 vp - HE 174/2002 vp Hallituksen esitys luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi pääasiassa teknisluonteisia tarkistuksia, jotka koskevat asiakasriskirajoituksia, vakavaraisuuslaskentaa ja salassapitosäännöksiä.

Säästöpankkilaissa olevaa tytäryhtiösulautumista koskevaa säännöstä ehdotetaan selvennettäväksi.

Osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annettua lakia ehdotetaan täydennettäväksi säännöksillä, jotka koskevat osuuspankkien yhteenliittymän jäsenluottolaitosten yhteisvastuun jatkumista tilanteissa, joissa jäsenluottolaitos sulautuu yhteenliittymän ulkopuoliseen luottolaitokseen tai asetetaan selvitystilaan.

Kiinnitysluottopankkilakiin ehdotetaan lisättäväksi kiinnitysluottopankin korko-, maksuvalmius- ja valuuttariskin rajoittamista koskevat säännökset.

Lisäksi sijoituspalveluyrityksistä annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi vähäisiä, pääasiassa luottolaitoslakiin ehdotettuja muutoksia vastaavia tarkistuksia.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

StVM 38/2002 vp - HE 143/2002 vp Hallituksen esitys laiksi vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sekä pysyvästi että väliaikaisesti vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annettua lakia. Eläkkeensaajia koskeva sairausvakuutusmaksun 0,40 prosenttiyksikön suuruinen korotus ehdotetaan poistettavaksi vuoden 2003 alusta. Kaikkien vakuutettujen sairausvakuutusmaksu olisi siten vuoden 2003 alusta saman suuruinen, 1,50 prosenttia kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta. Lisäksi ehdotetaan väliaikaisesti korotettavaksi työnantajan sairausvakuutusmaksua 0,014 prosenttiyksikköä. Maksun korotuksella rahoitettaisiin eräissä Lapin läänin kunnissa ja saaristokunnissa toteutettava kokeilu, jossa yksityiset työnantajat ja valtion liikelaitokset vapautetaan tietyin edellytyksin määräajaksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta.

Kokeiluun liittyen sairausvakuutusmaksun korotus olisi määräaikainen ja koskisi vuosia 2003-2005.

Yksityisten työnantajien, kuntatyönantajien, kirkkotyönantajien ja valtion liikelaitosten uusi sairausvakuutusmaksu olisi vuoden 2003 alusta 1,614 prosenttia ja muiden työnantajien 2,864 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2003 alusta. Työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruutta koskevaa määräaikaista säännöstä sovellettaisiin vuoden 2005 loppuun.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

SiVM 11/2002 vp - HE 135/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien sekä opetushallituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi koulutuksen arviointia koskevat säännökset perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa.

Esityksessä ehdotetaan perustettavaksi opetusministeriön yhteyteen erillinen koulutuksen arviointineuvosto, jonka tehtävistä ja kokoonpanosta säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Arviointineuvoston tehtävänä olisi avustaa opetusministeriötä ja koulutuksen järjestäjiä koulutuksen arviointia koskevissa asioissa sekä organisoida koulutuksen järjestäjien toimintaan ja koulutuspolitiikkaan liittyviä ulkopuolisia arviointeja ja huolehtia arviointien julkistamisesta. Ministeriö voisi kuitenkin edelleen antaa yksittäisen arvioinnin jonkin muun tahon tehtäväksi.

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin tarvittaessa antaa tarkemmat säännökset koulutuksen arvioinnista ja sen kehittämisestä.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että opetushallituksen sisäisen organisaation tarkempi määrittely siirretään opetushallituksesta annetusta laista valtioneuvoston asetukseen ja opetushallituksen työjärjestykseen. Ruotsinkielisen koulutuksen hallinto opetushallituksessa turvattaisiin kuitenkin edelleen lain tasolla.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

YmVM 19/2002 vp - HE 230/2002 vp Hallituksen esitys laiksi Leivonmäen kansallispuistosta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Leivonmäen kansallispuistosta. Leivonmäen kunnassa sijaitseville valtion omistamille alueille perustettaisiin nykyisen Haapasuon ja Syysniemen erityisen suojelualueen tilalle kansallispuisto. Lailla kumottaisiin vuodelta 1991 oleva laki Haapasuon ja Syysniemen sekä Ruunaan luonnonsuojelualueista. Lieksassa sijaitseva Ruunaan luonnonsuojelualue ei kuuluisi kansallispuistoon, vaan valtioneuvosto antaisi luonnonsuojelulain nojalla asetuksen Ruunaan luonnonsuojelualueesta.

Perustettavalla kansallispuistolla toteutettaisiin pääosa Suomen Natura 2000-verkostoehdotukseen kuuluvasta Haapasuon - Syysniemen - Rutajärven - Kivijärven Natura 2000alueesta. Lisäksi suojelun piiriin tulisi eräitä nykyiseen luonnonsuojelualueeseen rajoittuvia valtion omistuksessa olevia alueita. Perustettavan kansallispuiston pinta-ala olisi noin 2 900 hehtaaria.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 26.11.2002

Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä

HE 249/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys 89. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän maatalousalan työturvallisuuta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 250/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Keskiviikko 27.11.2002

Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

HE 251/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan, ja Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Torstai 28.11.2002

Laki arvonlisäverolain 40 §:n muuttamisesta

LA 143/2002 vp (Mauri Salo /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki vaalilain 188 §:n muuttamisesta

LA 147/2002 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki lapsilisälain 21 §:n muuttamisesta

LA 148/2002 vp (Tanja Karpela /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

LA 149/2002 vp (Anu Vehviläinen /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

LA 150/2002 vp (Juha Rehula /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta lapsen hoidon tai opiskelun ajalta

LA 151/2002 vp (Jouko Jääskeläinen /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

LA 154/2002 vp (Saara Karhu /sd)

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

LA 155/2002 vp (Rauha-Maria Mertjärvi /vihr ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 29.11.2002

Välikysymys

Harmaan talouden torjunta

VK 4/2002 vp

Hyväksyttiin

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.