Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 47/2002

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 19.11.2002

Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2001

K 13/2002 vp

VaVM 26/2002 vp

Hyväksyttiin

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan

K 11/2002 vp, VaVM 25/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiden Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuonna 2000 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten hyväksymisestä

HE 108/2002 vp, UaVM 25/2002 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 22.11.2002

Hallituksen esitys vuoden 2002 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys vuoden 2002 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 199/2002 vp) täydentämisestä

HE 199, 247/2002 vp, VaVM 30/2002 vp, LTA 22-31/2002 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 19.11.2002

Hallituksen esitys El Salvadorin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 82/2002 vp, UaVM 24/2002

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

HE 129/2002 vp, VaVM 21/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

HE 201/2002 vp, VaVM 22/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 84/2002 vp, VaVM 23/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n muuttamisesta

HE 131/2002 vp, VaVM 24/2002 vp, TPA 67/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 50 §:n muuttamisesta

HE 212/2002 vp, LiVM 13/2002 vp

Hyväksyttiin

Lakialoite laiksi ehdollisen ajo-oikeuden kokeilemisesta

LA 99/2002 vp, LiVM 14/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi metsästyslain muuttamisesta

HE 68/2002 vp, MmVM 11/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi yliopistolain 1 §:n muuttamisesta

HE 207/2002 vp, mietintö SiVM 10/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien teknisten tarkistusten toteuttamiseksi

HE 224/2002 vp, StVM 31/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta ja lääkelain 76 §:n muuttamisesta

HE 146/2002 vp, StVM 32/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkelain 9 a §:n kumoamisesta

HE 180/2002 vp, StVM 33/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

HE 147/2002 vp, StVM 34/2002 vp, 55, 108/2000 vp, 75, 87, 123/2001 vp, 94, 95/2002 vp, TPA 188, 265/2001 vp, 18/2002 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 22.11.2002

Hallituksen esitys Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä

HE 84/2000 vp, VaVM 27/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajan erityistuesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 145/2002 vp, StVM 35/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi työvoimahallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä, työvoimapalvelulain 6 luvun ja 21 §:n 2 momentin kumoamisesta sekä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

HE 87/2002 vp, TyVM 7/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LaVM 19/2002 vp - HE 191/2002 vp Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi mainitun pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi ja Euroopan unionin jäsenvaltiot allekirjoittivat Brysselissä 19 päivänä kesäkuuta 1997 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan (nykyinen 30 artikla) perusteella Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan. Toinen pöytäkirja kuuluu osana Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön alalla hyväksyttyihin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on suojella Euroopan yhteisöjen taloudellisia etuja. Pöytäkirjassa on määräyksiä yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuviin petoksiin ja lahjusrikoksiin liittyvästä rahanpesusta, oikeushenkilön vastuusta, hyödyn ja rikoksentekovälineiden konfiskoimisesta, oikeudellisesta yhteistyöstä ja tietosuojasta. Toisessa pöytäkirjassa annetaan myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle pöytäkirjaan liittyvien riitojen ratkaisu- ja ennakkopäätösten antamistoimivaltaa.

Esitys sisältää ehdotuksen toisen pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Voimaansaattaminen ehdotetaan tehtäväksi blankettimuotoisella lailla. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti toisen pöytäkirjan kanssa.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen, 432 2079)

LaVM 20/2002 vp - HE 98/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 88 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annettua lakia. Lakiin ehdotetaan otettavaksi aikaisempaa yksityiskohtaisemmat säännökset velkajärjestelyn myöntämisedellytyksistä silloin, kun järjestelylle on velkaantumisen perusteeseen liittyvä tai muu laissa tarkoitettu este.

Esityksessä selkiytettäisiin velallisen lisäsuoritusvelvollisuutta koskevia menettelysäännöksiä ja tarkistettaisiin rahamääriä. Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi myös säännöksiä maksuohjelmassa vahvistetun maksuvelvollisuuden alentamisesta ja mahdollisuudesta määrätä maksuohjelma raukeamaan. Laissa ehdotetaan lisäksi säädettäväksi velallisen oikeudesta lykätä maksujaan hänen maksukykynsä tilapäisesti heikentyessä. Esitys sisältää ehdotuksen myös verotusmenettelystä annetun lain muuttamiseksi.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Kaisa Vuorisalo, 432 2047)

Mietintöön sisältyy opposition vastalause

TaVM 22/2002 vp - HE 216/2002 vp Hallituksen esitys laiksi Teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 6 §:n kumoamisesta

Laista ehdotetaan kumottavaksi 6 §, jossa säädetään muutoksenhakukiellosta valittamalla Teknologian kehittämiskeskuksen rahoitusasiassa tekemään päätökseen.

Säännöksen kumoamisen jälkeen kehittämiskeskuksen päätökseen voidaan hakea muutosta muiden yleislakien säännösten nojalla.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TaVM 23/2002 vp - HE 215/2002 vp Hallituksen esitys laiksi eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta

Ehdotetulla lailla korvataan voimassa oleva laki eräitä julkisia yrityksiä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta. Lakiehdotus perustuu EY:n avoimuusdirektiiviin ja sen muutokseen.

Laissa säädetään suomalaisten julkisyhteisöjen ja eräiden yritysten välisiä taloudellisia suhteita koskevasta avoimuudesta sekä valtion tiedonantovelvollisuudesta EY:n komissiolle. Lain tarkoituksena on turvata komission mahdollisuudet valvoa yhteisön kilpailu- ja valtiontukisääntöjen noudattamista. Laissa säädetään tarkemmin julkisten yritysten sekä erilliskirjanpitovelvollisten yritysten avoimuus- ja tiedonantovelvoitteesta.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TaVM 24/2002 vp - HE 217/2002 vp Hallituksen esitys laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

Mallioikeuslakiin ehdotetaan tehtäväksi EY:n neuvoston yhteisömallista antaman asetuksen edellyttämät muutokset. Yhteisömalliasetuksen nojalla hakija voi saada yhdellä hakemuksella mallille koko yhteisön kattavan suojan. Asetus on jäsenvaltiossa suoraan sovellettavaa oikeutta.

Yhteisömallin rekisteröintiä koskeva hakemus voidaan jättää Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka toimittaa sen edelleen yhteisön tavaramerkki- ja mallioikeusvirastolle. Yhteisömallia koskevaa hakemusta jätettäessä on Patentti- ja rekisterihallitukselle maksettava hakemuksen toimittamismaksu.

Yhteisömallia koskevat kanteet käsitellään mallituomioistuimessa, jonka jäsenvaltio nimeää kansallisista tuomioistuimista. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että yhteisömalliasioita käsittelevänä tuomioistuimena toimii Helsingin käräjäoikeus.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

PeVM 6/2002 vp - HE 234/2002 vp Hallituksen esitys laiksi saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi saamelaiskäräjistä annettua lakia. Tavoitteena on täsmentää saamelaiskäräjien vaalien toimittamiseen liittyviä säännöksiä, yksinkertaistaa ja nopeuttaa vaalien muutoksenhakumenettelyä ja mahdollistaa saamelaisten kotiseutualueella äänestys paitsi postin välityksellä myös laissa säädettävänä äänestyspäivänä.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen, 432 2044)

VaVM 30/2002 vp - HE 199/2002 vp, HE 247/2002 vp Hallituksen esitys vuoden 2002 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys vuoden 2002 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 199/2002 vp) täydentämisestä

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056, Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081, Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

Mietintöön sisältyy opposition vastalauseet

VaVM 31/2002 vp - HE 161/2002 vp Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki valtion liikelaitoksista, jolla kumottaisiin voimassa oleva, vuodelta 1987 peräisin oleva valtion liikelaitoksista annettu laki. Ehdotetussa uudessa laissa otettaisiin huomioon liikelaitosmallista saadut kokemukset sekä muutos- ja kehittämistarpeet.

Esityksessä ehdotetaan selkeytettäväksi valtion liikelaitosten ohjausta koskevia säännöksiä. Eduskunnan ohjaustehtäviin ei ehdoteta oleellisia muutoksia. Eduskunta ei kuitenkaan enää päättäisi investointien tärkeimpiä kohteita. Valtioneuvoston yleisistunto käsittelisi vain laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat sekä ne muut asiat, joiden merkitys sitä vaatii. Muu säännöksiin perustuva määrämuotoinen liikelaitosohjaus sekä omistajaohjaus keskitettäisiin asianomaiseen ministeriöön. Valtioneuvostolta ehdotetaan siirrettäväksi asianomaisen ministeriön ratkaistavaksi palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä tulos- ja tuloutustavoitteista päättäminen sekä liikelaitoksen tilintarkastajien valinta.

Liikelaitoksen sekä ohjaavan ministeriön ja muiden liikelaitoksen palveluja tarvitsevien viranomaisten välisissä suhteissa siirryttäisiin tilaaja-tuottaja-järjestelmän mukaisiin menettelytapoihin. Jos liikelaitokselle on asetettu liiketaloudellisesti kannattamattomia palvelu- ja muita toimintatavoitteita eikä voida toimia tilaaja-tuottajajärjestelmän mukaisesti, valtion talousarvioon voitaisiin ottaa erityinen määräraha tällaisen tehtävän rahoittamiseksi.

Liikelaitoksen toimivan johdon, hallituksen ja toimitusjohtajan välisiä toimivalta-, valvonta- ja vastuusuhteita ehdotetaan kehitettäväksi osakeyhtiölain periaatteiden mukaisesti. Liikelaitoksen lakisääteinen organisaatio käsittäisi hallituksen ja toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja ei olisi enää palvelussuhteessa liikelaitokseen ja hänen irtisanomissuojansa perustuisi johtajasopimukseen. Muutoin liikelaitoksen henkilöstön palvelussuhde olisi työsuhde. Mikäli liikelaitoksella on laitoskohtaisen lain mukaan julkisia hallintotehtäviä, niitä hoitavien henkilöiden tulee olla virkamiehiä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056)

UaVM 26/2002 vp - HE 182/2002 vp Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2001 allekirjoitetun Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen. Sopimus on jaetun toimivallan sopimus, jonka määräykset kuuluvat osittain jäsenvaltioiden ja osittain yhteisön toimivaltaan. Sopimuksen perustana on vuonna 1995 hyväksytyllä Barcelonan julistuksella käynnistetty Euro-Välimeri-kumppanuus Euroopan yhteisön, sen jäsenvaltioiden ja kahdentoista Välimeren alueen kumppanin kesken (Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Kypros, Libanon, Malta, Marokko, Syyria, Tunisia ja Turkki sekä palestiinalaishallinto). Kumppanuuden päämääränä on edistää alueen rauhaa ja turvallisuutta sekä kehittää keskinäistä kauppaa ja taloussuhteita. Sopimuksella käynnistetään säännöllinen poliittinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen vuoropuhelu sopimuspuolten välillä. Johtavana kauppapoliittisena tavoitteena on Maailman kauppajärjestön sääntöjä noudattavan vapaakauppa-alueen asteittainen perustaminen. Myös maataloustuotteiden ja palvelujen kauppaa on tarkoitus vapauttaa.

Sopimuspuolet sitoutuvat laaja-alaiseen yhteistyöhön, jonka piiriin kuuluvat muun muassa tulliasiat, energia, tiede, koulutus, tietoyhteiskunta, liikenne, ympäristö, kuluttajansuoja sekä rahanpesun, huumerikollisuuden ja terrorismin torjunta. Sopimus käynnistää myös siirtolaisuuden hallintaan liittyvän vuoropuhelun ja sisältää takaisinottovelvoitteen. Sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen omien hyväksymismenettelyjensä loppuunsaattamisesta. Voimaan tullessaan sopimus korvaa Brysselissä 18 päivänä tammikuuta 1977 Euroopan yhteisöjen ja Egyptin välillä allekirjoitetun yhteistyösopimuksen. Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten hyväksymisestä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

LiVM 17/2002 vp - HE 184/2002 vp Hallituksen esitys eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta, laiksi valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta sekä Montrealissa 25 päivänä syyskuuta 1975 tehdyn kolmannen lisäpöytäkirjan irtisanomisen hyväksymisestä

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi vuonna 1999 tehdyn, eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyn niin sanotun Montrealin yleissopimuksen. Sopimuksessa määrätään muun muassa matkustajien, matkatavaran ja tavaran kansainvälisissä ilmakuljetuksissa tarvittavista kuljetusasiakirjoista, rahdinkuljettajan vastuusta ja vakuuttamisvelvollisuudesta sekä toimivaltaisesta tuomioistuimesta. Asiallisesti sopimuksen määräykset vastaavat pääpiirteissään Suomessa nykyisin sovellettavaa sääntelyä.

Yleissopimus on jaetun toimivallan sopimus, jonka määräyksistä osa kuuluu Euroopan yhteisön yksinomaiseen toimivaltaan. Euroopan unionin neuvosto on keväällä 2001 päättänyt, että yleissopimus ratifioidaan yhteisön puolesta. Esitykseen sisältyvät lainsäädäntöehdotukset koskevat jäsenvaltioiden kansalliseen toimivaltaan kuuluvien sopimusmääräysten täytäntöönpanoa.

Ehdotuksen mukaan Montrealin yleissopimuksen määräyksiä sovellettaisiin pääsääntöisesti myös kotimaisissa ilmakuljetuksissa. Yleissopimuksen voimaansaattamiseksi hyväksyttyyn yhteisön asetukseen sisältyviä, matkustajien asemaa parantavia säännöksiä sovellettaisiin eräiltä osin sellaisissakin ilmakuljetuksissa, jotka eivät kuulu yhteisösääntelyn soveltamisalaan.

Esitykseen sisältyy ehdotus laiksi valmismatkalain muuttamisesta.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella samanaikaisesti kuin Montrealin yleissopimus tulee kansainvälisesti voimaan. Sopimus tullee kansainvälisesti voimaan viimeistään 60 päivän kuluttua siitä, kun Suomi ja muut Euroopan unionin jäsenvaltiot sekä Euroopan yhteisö ovat tallettaneet ratifioimiskirjansa. Euroopan unionin neuvostossa on asetettu tavoitteeksi, että kansalliset toimet yleissopimuksen ratifioimiseksi saatetaan jäsenvaltioissa päätökseen vuoden 2002 loppuun mennessä.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 18/2002 vp - HE 189/2002 vp Hallituksen esitys laiksi ilmailulain 66 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ilmailussa aiheutuneen vahingon korvaamista koskevaa ilmailulain sääntelyä. Nykyisin ilma-aluksen omistaja ja haltija ovat aluksen käyttäjän ohella aina vastuussa kolmannelle aiheutuneesta vahingosta, vaikka omistaja tai haltija eivät olisi millään tavoin voineet vaikuttaa aluksen käyttöön liittyviin riskeihin. Ehdotuksen mukaan leasing-rahoittaja tai muu omistukseen perustuvan vakuusoikeuden haltija sekä ilma-aluksen vuokralleantaja vastaisivat kolmannelle aiheutuneesta vahingosta vain, jos niiden näytetään aiheuttaneen vahingon tahallisesti tai huolimattomuudesta. Lentoyhtiön tai muun ilma-aluksen käyttäjän vastuuseen ei ehdoteta muutoksia.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 19/2002 vp - HE 141/2002 vp Hallituksen esitys ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ajoneuvolaki. Laissa säädettäisiin ajoneuvojen yleisistä turvallisuusvaatimuksista, vaatimustenvastaisten osien, erillisten teknisten yksiköiden ja polkupyörien kaupan kiellosta, ajoneuvojen luokittelusta, ajoneuvojen, järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä, liikenteessä käytettävien ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksista ja teknisistä tienvarsitarkastuksista, ajoneuvojen rekisteröinnistä sekä ajoneuvojen, järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden asennuksesta ja korjauksesta.

Säännökset vastaisivat asiallisesti keskeisimmiltä osin mitä tieliikennelaissa, liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjaamisesta annetussa laissa, asetuksessa ja liikenneministeriön päätöksessä, ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetussa asetuksessa, ajoneuvojen rekisteröinnistä annetussa asetuksessa ja ajoneuvojen katsastuksesta annetussa asetuksessa nykyisin säädetään.

Teknisiä tienvarsitarkastuksia koskevilla säännöksillä pantaisiin täytäntöön Euroopan yhteisöissä liikennöivien hyötyajoneuvojen teknisistä tienvarsitarkastuksista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Direktiivistä poiketen laki koskisi kuitenkin kaikkien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvontaa tiellä. Valvontaa suorittaisi ensisijaisesti poliisi, mutta lisäksi toimialueellaan myös tullilaitos ja rajavartiolaitos. Nykyisin tiellä suoritettava ajoneuvon liikennekelpoisuuden valvonta perustuu pääosin tieliikennelakiin, joten ehdotettu laki korvaisi eräiltä osin tieliikennelain säännökset.

Yksityiskohtaiset säännökset ajoneuvojen hyväksynnöistä ja rekisteröinnistä, määräaikaiskatsastuksista, teknisistä tienvarsitarkastuksista sekä liikennetarvikkeiden kaupasta, asennuksesta ja korjauksesta annettaisiin lakiin otettavien valtuuksien nojalla valtioneuvoston asetuksilla. Yksityiskohtaiset säännökset ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annettaisiin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksilla.

Esitykseen liittyen muutettaisiin tieliikennelakia, luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annettua lakia, luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annettua lakia, ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia, rikoslakia, moottoriajoneuvoverosta annettua lakia, ajoneuvoverosta annettua lakia, autoverolakia, polttoainemaksusta annettua lakia, liikennevakuutuslakia, ympäristönsuojelulakia, pysäköintivirhemaksusta annettua lakia ja Ajoneuvohallintokeskuksesta annettua lakia.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

YmVM 17/2002 vp - HE 232/2002 vp Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtoa Valtion asuntorahastolle koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annettua lakia, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia sekä yhteishallinnosta vuokrataloissa annettua lakia.

Tarkoituksena on siirtää aravavuokra- ja korkotukivuokra-asuntojen asukkaiden valinnan, vuokranmäärityksen ja yhteishallinnon yleinen ohjaus ympäristöministeriöstä Valtion asuntorahaston tehtäväksi. Lisäksi aravalainan irtisanominen ja korkotuen lakkauttaminen asunnon käyttöön tai vuokranmääritykseen liittyvissä asioissa siirrettäisiin Valtiokonttorilta Valtion asuntorahaston tehtäväksi.

Lisäksi ehdotetaan, että aravavuokratalojen ja aravavuokra-asuntojen vuokrat voitaisiin tasata myös saman omistajan uuden vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain nojalla lainoitettujen vuokratalojen ja vuokra-asuntojen vuokrien kanssa.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin, 432 2089)

YmVM 18/2002 vp - HE 228/2002 vp Hallituksen esitys laiksi asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista. Takauksen avulla on tarkoitus parantaa asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon rahoituksen saatavuutta vapailta rahamarkkinoilta ja alentaa rahoituksen hintaa.

Luoton hyväksymisestä takausjärjestelmän piiriin päättäisi Valtion asuntorahasto hankkeen sijaintikunnan puollosta. Pääsääntöisesti hanketta puoltanut kunta olisi yhdessä valtion kanssa takausajan takausvastuussa lainanmyöntäjälle lainan lyhennysten ja korkojen ja muiden lainasta johtuvien kustannusten suorittamisesta. Valtion ja kunnan takausvastuu jakautuisi puoliksi. Eräissä tilanteissa valtio voisi kuitenkin kantaa takauslainan takausvastuun kokonaan. Takausaika olisi enintään 30 vuotta.

Takauksesta kannettaisiin takausmaksu koko takauslainan pääoman osalta siitä riippumatta nostetaanko luotto kokonaan. Takausmaksujen määrää voitaisiin muuttaa asetuksella.

Valtion talousarviossa päätettäisiin valtion osalta takauslainojen hyväksymisvaltuudesta. Myös kunnan olisi mahdollista asettaa takausvaltuus. Kun kunnan takausvastuu syntyisi lain nojalla kunnan hankkeen puoltopäätöksellä, tällainen päätös on tehtävä valtuustossa, jollei päätösvaltaa ole takauslaissa ehdotetulla tavalla delegoitu muulle toimielimelle, luottamusmiehelle tai viranhaltijalle.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 19.11.2002

Hallituksen esitys laiksi yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta

HE 248/2002 vp

Lakivaliokuntaan

Pankkivaltuuston ajankohtaiskertomus eduskunnalle 6.11.2002

K 15/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 21.11.2002

Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta

LA 140/2002 vp (Christina Gestrin /r ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

LA 144/2002 vp (Pekka Ravi /kok ym.)

Hallintovaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 20.11.2002

Ajankohtaiskeskustelu

Verotuksen kehittäminen

KA 11/2002 vp (Olavi Ala-Nissilä /kesk ym.)

SUURI VALIOKUNTA

U 66/2002 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön tullisuspensiot; teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteet)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 67/2002 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 68/2002 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi (öljytuotteiden ja maakaasun toimitusvarmuus)

Talousvaliokuntaan

U 69/2002 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (kudosdirektiivi)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

U 70/2002 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pesuaineista (detergentit)

Talousvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.