Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 43/2002

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 22.10.2002

Hallituksen esitys laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

126/2002 vp, VaVM 14/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

HE 103/2002 vp, Liikennevaliokunnan mietintö LiVM 11/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 109/2002 vp, PuVM 3/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi muinaismuistolain 20 §:n muuttamisesta

HE 80/2002 vp, SiVM 8/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

HE 111/2002 vp, SiVM 9/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

HE 166/2002 vp, TyVM 6/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista

HE 152/2002 vp, YmVM 10/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

HE 172/2002 vp, YmVM 11/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

PuVM 1/2002 vp - HE 109/2002 vp Hallituksen esitys laiksi puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annettuun lakiin lisättäväksi uusi puolustustarvikkeiden välitystoiminnan luvanvaraisuutta koskeva sääntely. Tämän mukaan puolustustarvikkeiden maastaviennin ja kauttakuljetuksen lisäksi myös niiden välitys kolmansien maiden välillä olisi eräissä tapauksissa sallittua ainoastaan tätä varten myönnetyllä luvalla.

Välitysluvan myöntäisi hakemuksesta puolustusministeriö. Välityslupaa ei myönnettäisi, jos luvan myöntäminen vaarantaisi Suomen turvallisuutta tai olisi Suomen omaksuman ulkopoliittisen linjan vastainen.

Esityksen tarkoituksena on saattaa Suomen puolustustarvikkeita koskeva maastavientilainsäädäntö vastaamaan puolustustarvikkeiden välitystä koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa ja sitoumuksissa annettuja suosituksia.

Puolustusvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056)

StVM 27/2002 vp - HE 176/2002 vpHallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain ja valtion perhe-eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakia muutettavaksi siten, että vuonna 1947 tai sen jälkeen syntyneillä henkilöillä osa-aikaeläkkeen alaikäraja palautettaisiin 58 vuoteen ja osa-aikaeläkkeellä olosta kertyvän vanhuuseläkkeen määrää pienennetään. Oikeus osa-aikaeläkkeeseen nykyisten säännösten mukaan säilyy ennen vuotta 1947 syntyneillä henkilöillä. Lisäksi ehdotetaan, että yksilöllistä varhaiseläkettä ei enää pääsääntöisesti myönnetä vuoden 1944 tai sen jälkeen syntyneille henkilöille. Työttömyyseläkkeen työhistoriaa koskevaa vaatimusta ehdotetaan tarkistettavaksi eräiden ennen vuotta 1945 syntyneiden henkilöiden osalta väliinputoamistilanteiden estämiseksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

VaVM 15/2002 vp HE 102/2002 vp Hallituksen esitys valtion kiinteistövarallisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion omistaman kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta. Lakia sovellettaisiin valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamiseen, maaomaisuuden vuokraamiseen ja erityisten oikeuksien myöntämiseen, jollei erikseen ole toisin säädetty. Laki olisi toimivalta- ja yleislaki, ja se koskisi valtion virastoja ja laitoksia, tasavallan presidentin kansliaa, valtion liikelaitoksia ja talousarvion ulkopuolisia valtion rahastoja, kun ne luovuttavat valtion kiinteistövarallisuutta valtio-omistuksen ulkopuolelle. Laissa määriteltäisiin valtion kiinteistövarallisuus, jolla tarkoitettaisiin valtion omistamia kiinteistöjä ja muita maa- ja vesialueita, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita, valtion maalla sekä toisen maalla olevia valtion rakennuksia ja valtiolle kuuluvia erityisiä oikeuksia. Laki ei koskisi valtionhallinnon sisäisiä vuokrauksia eikä hallinnansiirtoja.

Valtion kiinteistövarallisuutta saataisiin luovuttaa toisen omaksi, jos luovuttamista on pidettävä taloudellisesti tarkoituksenmukaisena tai luovuttamiseen on erityinen syy, eikä ole olemassa perusteltua syytä pitää omaisuutta valtion omistuksessa. Kiinteistövarallisuutta, jonka käypä hinta on yli kymmenen miljoonaa euroa tai jonka merkitys luonnonsuojelun tai kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelun kannalta on erittäin huomattava, ei saisi luovuttaa esitetyn lain perusteella vaan luovutus edellyttäisi aina eduskunnan suostumusta. Ulkomailla olevaa valtion kiinteistövarallisuutta saataisiin kuitenkin luovuttaa, kuten nykyisinkin, omaisuuden arvosta riippumatta.

Esityksessä ehdotetaan, että kiinteistövarallisuuden luovuttamisesta päättäisi valtioneuvosto silloin, kun omaisuuden arvo on suurempi kuin viisi miljoonaa euroa mutta enintään kymmenen miljoonaa euroa sekä tasavallan presidentin kanslia, ministeriö, rahasto tai liikelaitos silloin, kun omaisuuden arvo on enintään viisi miljoonaa euroa. Valtioneuvosto voisi siirtää ministeriön esityksestä sen päätösvaltaa ministeriön alaiselle virastolle tai laitokselle. Kauppahinnan tai muun vastikkeen tulisi pääsääntöisesti olla käypä.

Esityksessä ehdotetaan, että lailla säädeltäisiin myös maanvuokrasopimuksella maaomaisuuden vuokralle antamista. Lailla ei olisi näin ollen tarkoitus säädellä huoneenvuokrasopimuksilla tehtäviä vuokrauksia. Valtion maaomaisuutta saataisiin vuokrata, jos vuokraaminen on taloudellisesti kannattavaa tai muuten omaisuuden käytön kannalta tarkoituksenmukaista. Vuokran suuruus tulisi päättää liiketaloudellisin perustein. Erityisen painavasta syystä vuokra voisi olla liiketaloudellisin perustein määräytyvää vuokraa alempi tai sen perimisestä voitaisiin luopua. Valtioneuvosto päättäisi vuokraamisesta silloin, kun vuokrattavan omaisuuden käypä hinta on yli kymmenen miljoonaa euroa vuokra-ajasta riippumatta sekä silloin, kun omaisuuden käypä hinta on yli viisi miljoonaa euroa ja vuokra-aika on pidempi kuin 30 vuotta tai jos vuokrauksella on periaatteellisesti huomattava merkitys. Muuten vuokraamisesta päättäisi tasavallan presidentin kanslia, ministeriö tai liikelaitos. Ministeriö voisi siirtää päätösvaltaansa alaiselleen virastolle tai laitokselle.

Kuntia ei asetettaisi uudessa laissa luovutuksensaajana erityisasemaan.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan uuteen lakiin sisällytettäväksi valtuus säätää valtioneuvoston asetuksella valtion kiinteistövarallisuuden hankinnasta valtion omistukseen, valtion kiinteistövarallisuuden hallinnasta, hoidosta ja käytöstä sekä rekisteröinnistä ja luetteloinnista. Valtioneuvoston asetuksella valtuutettaisiin säätämään myös kiinteistövarallisuuden vuokraamisesta valtiolle ja valtion kiinteistövarallisuuden ulosvuokraamisesta. Valtion omistaman maaomaisuuden vuokraamisesta säädettäisiin kuitenkin uudessa laissa.

Ehdotetun valtion kiinteistövarallisuus -määritelmän vuoksi esitetään muutettavaksi myös valtion talousarviosta annetun lain 24 §:ää ja valtion liikelaitoksista annettua lakia siten, että näitä lakeja ei sovellettaisi valtion kiinteistövarallisuuteen kuuluvien osakkeiden luovuttamiseen.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan säädettäväksi määräaikainen laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä. Laki, joka olisi voimassa vuoden 2004 loppuun saakka, olisi sisällöltään vastaava kuin vuoden 2001 loppuun voimassa ollut saman niminen määräaikainen laki.

Lailla oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta kumottaisiin laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 16/2002 vp - HE 125/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että arvonlisäverolakiin sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettuun lakiin tehdään sähköisten tuotteiden arvonlisäverokohtelua koskevan Euroopan yhteisön direktiivin edellyttämät muutokset.

Esitys koskee sähköisiä tuotteita, joita ovat radio- ja televisiolähetyspalvelut sekä tietyt sähköisten verkkojen kautta toimitettavat sähköiset palvelut, kuten atk-ohjelmat sekä erilaiset tieto-, kulttuuri- ja viihdepalvelut. Direktiivin mukaisesti sähköisten tuotteiden myynnistä kannettaisiin yhteisön arvonlisävero silloin, kun palvelu on tarkoitettu kulutettavaksi yhteisössä. Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneet yritykset tulisivat velvollisiksi suorittamaan Suomen veroa tänne sijoittautuneille kuluttajille myymistään sähköisistä tuotteista. Sähköisten palvelujen osalta käyttöön otettaisiin erityisjärjestelmä, jossa yhteisön ulkopuolelle sijoittautunut myyjä voisi hoitaa verotukseen liittyvät ilmoitus- ja maksuvelvoitteensa kaikkiin jäsenvaltioihin yhden valitsemansa jäsenvaltion verohallinnon kautta.

Esityksessä ehdotetaan selkeytettäväksi myös jäsenvaltioiden välistä sähköisten tuotteiden kauppaa koskevia sääntöjä.

Lisäksi ehdotetaan, että kaikki arvonlisäverovelvolliset voisivat antaa rekisteröinti- ja veroilmoitukset sähköisessä muodossa. Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 17/2002 vp - HE 133/2002 vp Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi talousarviolakia siten, että se antaisi oikeudelliset perusteet määritellä valtion talousarviossa tulojen ja menojen varainhoitovuoteen kohdentamisessa sovellettavat kohdentamisperusteet nykyistä selkeämmin ja hyvän taloudenhoidon periaatteiden ja niihin kuuluvan hyvän budjetointikäytännön edellyttämällä tavalla. Tarkempia säännöksiä tulojen ja menojen kohdentamisesta varainhoitovuoteen kuuluvaksi voitaisiin antaa valtioneuvoston asetuksella.

Talousarviolakia ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että eduskunnan mahdollisuuksia päättää menojen tarkemmista käyttötarkoituksista ja kohdentamisesta eri tehtäviin selvennettäisiin ja vahvistettaisiin nettobudjetoinnin yhteydessä siinä tilanteessa, jossa arvioidut tulot ovat suuremmat kuin tiedossa olevat menot. Käyttösuunnitelma voitaisiin ottaa määrärahaa sisältävän menomomentin lisäksi talousarviossa myös tuloarvion sisältävälle nettobudjetoidulle tulomomentille.

Hallituksen esityksessä valtion vuoden 2003 talousarvioksi ehdotetaan talousarviossa sovellettavien kohdentamisperusteiden määrittely selkeytettäväksi nykyisin vakiintuneen talousarviokäytännön pohjalta. Talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisessä osassa määriteltäisiin tulo- ja menolajeittain ne kohdentamisperusteet, joiden perusteella tulot ja menot on otettu talousarvioon ja joita tulee noudattaa talousarviota sovellettaessa. Kohdentamisperusteiden määrittelyn selkeyttäminen talousarvioesityksessä omaksutulla tavalla edellyttää kuitenkin, että kohdentamisessa noudatettavista yleisistä periaatteista säädettäisiin yleisesti talousarviolaissa.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056)

StVM 28/2002 vp - HE 149/2002 vpHallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa.

Esityksen mukaan niissä päivärahaetuuksissa, jotka lasketaan henkilön palkan perusteella, vähennettäisiin aikaisempien vuosien tapaan työtulosta tai maksettavasta etuudesta työntekijäin eläkemaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaava osuus. Etuuksista tehtävän vähennyksen määräksi ehdotetaan 4,8 prosenttia vuonna 2003.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

TaVM 20/2002 vp - HE 113/2002 vp Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vienti- ja alusluottoja koskevien korontasaussopimusten ja tarjousten myöntämisaikaa jatketaan vuodesta 2002 vuoteen 2005.

Samalla lakiin lisätään säännös siitä, että korontasaustoiminnassa otetaan huomioon julkisesti tuettuja vienti- ja alusluottoja koskevat Suomea sitovat kansainväliset säännökset ja määräykset sekä kansainväliset kilpailutekijät ja hankkeen ympäristövaikutukset.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

YmVM 14/2002 vp - HE 181/2002 vp Hallituksen esitys laiksi aravalain 12 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä tarkistettavaksi, koska nykyinen säännös on aiheuttanut tulkintaongelmia. Muutoksen jälkeen aravalainan saajan vastuu lainasta olisi samanlainen riippumatta siitä, siirtyykö lainoituksen kohde kunnalle vai muulle luovutuksensaajalle.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin, 432 2089)

YmVM 15/2002 vp - HE 231/2002 vp Hallituksen esitys laiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa.

Lakiehdotuksessa esitetty uusi järjestelmä täydentää nykyisiä taloudellisissa vaikeuksissa oleville aravavuokrataloille ja asumisoikeustaloille tarkoitettuja valtion tukimuotoja. Ehdotetulla lailla voitaisiin nopeasti ja tehokkaasti parantaa huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa olevien aravavuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen taloudellista tilannetta. Tarkoituksena on kaikkein vaikeimmassa taloudellisessa asemassa olevien yksittäisten yhteisöjen tukeminen.

Ehdotetun lain nojalla voitaisiin muuttaa valtion asuntolainojen ehtoja määräajaksi, kun todetaan, että taloyhteisö ei pysty hoitokatteella selviytymään nykyisistä lainaehdoista. Valtiokonttori voisi pidentää laina-aikaa ja alentaa korkoa. Vuosimaksulainojen osalta koron alentamisen lisäksi voitaisiin luopua vuosimaksun vuotuisesta tarkistamisesta määräajaksi.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin, 432 2089)

YmVM 16/2002 vp - HE 233/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi aravalain 13 pykälän ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 pykälän muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan asunnottomuuden vähentämiseksi otettavaksi aravalakiin säännös, jonka mukaan kunta, kunnan omistama yhtiö tai erityisryhmien asuttamiseen erikoistunut yhteisö voisivat saada hankintalainaa sellaisen vuokratalon hankkimiseen, jonka asunnoista vähintään 30 prosenttia tulisi osoittaa asunnottomien, pakolaisten, romaanien tai muihin vastaaviin erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden vuokra-asunnoiksi. Tällöin vuokratalon hankintalainan myöntämiselle ei näissä laeissa asetettaisi muita edellytyksiä. Samanlainen säännös otettaisiin myös vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettuun lakiin.

Samalla vuokratalon ja vuokra-asunnon hankintalainan myöntämisen yleiset edellytykset yhtenäistettäisiin ja korkotuettua hankintalainoitusta saatettaisiin koskemaan samat edellytykset.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin, 432 2089)

MmVM 10/2002 vp - HE 156/2002 vp Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annettuun lakiin säännös, jonka mukaan kalastusalusrekisteriin merkittävillä kiintiöityjen kalalajien ammattimaista kalastusta harjoittavilla aluksilla tulee olla riittävä taloudellinen yhteys suomalaiseen kalastuselinkeinoon.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

VaVM 19/2002 vp - HE 169/2002 vp Hallituksen esitys Marokon kanssa tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Marokon kanssa tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi vuonna 1973 tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan.

Pöytäkirjalla muutetaan niitä sopimuksen määräyksiä, jotka koskevat sopimuksen piiriin kuuluvia veroja, toimivaltaisen viranomaisen määritelmää, osingon ja koron verottamista sekä kaksinkertaisen verotuksen poistamismenetelmää. Pöytäkirja tulee voimaan kuudentenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään pöytäkirjan voimaantulolle asetetut edellytykset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti pöytäkirjan kanssa.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 18/2002 vp - HE 168/2002 vpHallituksen esitys Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi marraskuussa 2001 tehdyn sopimuksen.

Sopimus rakentuu eräin poikkeuksin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) laatimalle mallisopimukselle. Sopimus sisältää määräyksiä, joilla sopimusvaltiolle myönnetään oikeus verottaa eri tuloja, kun taas toisen sopimusvaltion on vastaavasti luovuttava käyttämästä omaan verolainsäädäntöönsä perustuvaa verottamisoikeuttaan tai muulla tavoin myönnettävä huojennusta verosta, jotta kansainvälinen kaksinkertainen verotus vältetään. Lisäksi sopimuksessa on muun muassa syrjintäkieltoa ja verotustietojen vaihtoa koskevia määräyksiä.

Sopimus tulee voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona sopimusvaltioiden hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimuksen voimaantulolle asetetut edellytykset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 22.10.2002

Hallituksen esitys vuoden 2002 toiseksi lisätalousarvioksi

HE 199/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 200/2002 vp

Puolustusvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 76 §:n muuttamisesta

HE 201/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 202/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys tullihallintojen keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tehdyn yleissopimuksen ja sen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä sekä siihen liittyviksi laeiksi

HE 203/2002 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys hautaustoimilaiksi

HE 204/2002 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetunlain sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta

HE 205/2002 vp

Sivistysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yliopistolain 1 §:n muuttamisesta

HE 207/2002 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

HE 208/2002 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

HE 210/2002 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Liikenneturvasta

HE 211/2002 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 50 §:n muuttamisesta

HE 212/2002 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys standardisointilaiksi

HE 214/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta

HE 215/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain 6 §:n kumoamisesta

HE 216/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

HE 217/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain sekä maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

HE 218/2002 vp

Talousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi koulutusrahastosta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 219/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

HE 220/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain, eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta

HE 221/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 4 §:n muuttamisesta

HE 222/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta

HE 223/2002 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien teknisten tarkistusten toteuttamiseksi

HE 224/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 225/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rakennustuotteiden hyväksynnästä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n muuttamisesta

HE 227/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista

HE 228/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Leivonmäen kansallispuistosta

HE 230/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa

HE 231/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtoa Valtion asuntorahastolle koskevaksi lainsäädännöksi

HE 232/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi aravalain 13 §:n ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

HE 233/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan

Keskiviikko 23.10.2002

Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta

HE 198/2002 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Sivistysvaliokuntaan, Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys pelastuslaiksi ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

HE 192/2002 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi hätäkeskuslain 2 ja 8 §:n muuttamisesta

HE 193/2002 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys palosuojelurahastolaiksi

HE 194/2002 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kunnallisesta viranhaltijasta ja laiksi kuntalain muuttamisesta

HE 196/2002 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys kunnalliseksi eläkelaiksi ja kunnallisen eläkelain voimaanpanolaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 94/2002 vp) täydentämisestä

HE 197/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

HE 209/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys vuorotteluvapaalaiksi

HE 226/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys lainsäädännöksi valtion tukeman asuntotuotannon toimintaperiaatteiden ulottamisesta kuntien ja eräiden muiden yhteisöjen omistamiin asuntoyhteisöihin

HE 229/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Leivonmäen kansallispuistosta

HE 230/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa

HE 231/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan

Torstai 24.10.2002

Hallituksen esitys ammattikorkeakoululaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 206/2002 vp

Sivistysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen ja keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi

HE 185/2002 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yhteisistä tutkintaryhmistä

HE 186/2002 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys velan vanhentumista ja julkista haastetta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

HE 187/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ilmailulain 66 §:n muuttamisesta

HE 189/2002 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren eräiden todistelua, kiireelliseksi julistamista ja ylimääräistä muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

HE 190/2002 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi mainitun pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 191/2002 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen Euro-Välimeri -assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 182/2002 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen liittymisestä tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehtyyn pöytäkirjaan sekä sen I ja II liitteisiin ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 183/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden kansainvälistä ilmakuljetusta koskevien sääntöjen yhtenäistämisestä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta, laiksi valmismatkalain 24 §:n muuttamisesta sekä Montrealissa 25 päivänä syyskuuta 1975 tehdyn kolmannen lisäpöytäkirjan irtisanomisen hyväksymisestä

HE 184/2002 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttamisen hyväksymistä, ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymistä ja sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevaa lakia sekä merilain 6 luvun muuttamista koskevaa lakia koskevan hallituksen esityksen (HE 22/2002 vp) täydentämisestä

HE 213/2002 vp

Liikennevaliokuntaan

Lisätalousarvioaloitteet

LTA 22-31/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 23.10.2002

Valtioneuvoston selonteko kansalaisten suoran osallistumisen kehittymisestä

VNS 3/2002 vp, HaVM 10/2002 vp

Palautekeskustelu

Torstai 24.10.2002

Ajankohtaiskeskustelu

Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksen päätökset ja Suomi

KA 13/2002 vp, KA 14/2002 vp

SUURI VALIOKUNTA

U 61/2002 vp muutetusta ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (turvapaikkamenettelydirektiivi)

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.