Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 42/2002

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 15.10.2002

Hallituksen esitys eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten johtokuntien lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 83/2002 vp, VaVM 11/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2003 perittävästä maksusta

HE 117/2002 vp, VaVM 12/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2003

HE 124/2002 vp, VaVM 13/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiden rekisteröintiasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maistraateille koskevaksi lainsäädännöksi

HE 79/2002 vp, LaVM 17/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamisesta Euroopan alueella tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

HE 155/2002 vp, SiVM 7/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

HE 150/2002 vp, StVM 26/2002 vp,

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Repoveden kansallispuistosta

HE 104/2002 vp, YmVM 8/2002 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 18.10.2002

Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä tehdyn eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 81/2002 vp, UaVM 22/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta

HE 97/2002 vp, TyVM 5/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 118/2002 vp, YmVM 9/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LiVM 11/2002 vp - HE 103/2002 vp Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakiin säännöstä, jonka mukaan polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä kypärää. Tieliikennelain mukaista jalankulkijan heijastimen käyttösäännöstä ehdotetaan laajennettavaksi niin, että jalankulkijan olisi yleensä käytettävä heijastinta pimeän aikana tiellä liikkuessaan riippumatta tievalaistuksesta ja siitä, millä tien osalla jalankulkija liikkuu.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että tieliikennelain säännös, jolla määrätään suojakypärän käyttövelvollisuus eräissä moottorikäyttöisissä ajoneuvoissa, koskisi myös alle 15-vuotiasta matkustajaa.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

Mietintöön sisältyy edustaja Klaus Bremerin /r vastalause

YmVM 11/2002 vp - HE 172/2002 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia siten, että sillä voidaan panna kaikilta osin kansallisesti täytäntöön tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Ehdotus vaikuttaisi myös orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun direktiivin kansalliseen täytäntöönpanoon.

Ympäristönsuojelulakiin lisättäisiin säännökset, joiden nojalla valtioneuvosto voisi päättää tietyn toimialan toiminnanharjoittajien yhteisestä velvoitteesta vähentää ilmaan meneviä päästöjä sekä velvoitteen yksityiskohtaisesta kohdistumisesta kuhunkin toiminnanharjoittajaan. Päätöksenteko sidottaisiin edellä mainittujen direktiivien kansalliseen täytäntöönpanoon.

Ympäristönsuojelulakiin lisättäisiin myös säännös lupaviranomaisten velvollisuudesta ottaa uusien suurten polttolaitosten ympäristölupaharkinnassa huomioon mahdollisuus sähkön ja lämmön yhteistuotantoon.

Lakia täydennettäisiin lisäksi säännöksillä, jotka koskevat poikkeuksellisia tilanteita eräissä polttolaitoksissa.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin, 432 2089)

TyVM 6/2002 vp - HE 166/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan merityöaikalakiin ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annettuun lakiin lisättäviksi säännökset, joiden mukaan työnantajan olisi pyrittävä järjestämään osaaikatyötä sellaiselle työntekijälle, joka osa-aikaeläkkeelle siirtyäkseen haluaa tehdä osa-aikatyötä.

Merimieslain muutoksella toteutetaan osittaista hoitovapaata koskevat järjestelyt merityölainsäädännössä.

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

VaVM 14/2002 vp - HE 126/2002 vp Hallituksen esitys laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annettua lakia siten, että lain voimassaoloaikaa jatkettaisiin vuodella. Sellaiset vaikeavammaiset yrittäjät, joiden toiminta olisi ollut vuoden 1994 kesäkuussa voimaan tulleen arvonlisäverolain mukaan verotonta, vapautettaisiin siten arvonlisäverovelvollisuudesta siirtymäkauden järjestelynä myös vuonna 2003.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana ja hyväksyi yhden lausuman (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

UaVM 23/2002 vp - HE 71/2002 vp Hallituksen esitys Avoin taivas -sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi aluevalvontalain 14 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Helsingissä maaliskuussa 1992 tehdyn Avoin taivas -sopimuksen sekä lait sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja aluevalvontalain 14 §:n muuttamisesta. Sopimuksella luodaan ilmatarkkailujärjestelmä, jota voidaan käyttää avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseen, asevalvontasopimusten noudattamisen seurantaan, konfliktienestokyvyn ja kriisinhallinnan lujittamiseen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä ja muissa kansainvälisissä instituutioissa. Sopimuspuolilla on oikeus suorittaa tarkkailulentoja toisten sopimuspuolten alueella ennalta laadittujen lentosuunnitelmien mukaisesti sekä velvollisuus vastaanottaa tällaisia tarkkailulentoja alueellaan sekä kauttakulkulentoja kansainvälisiä lentoliikennereittejä pitkin. Tarkkailuilma-alukset ovat aseistamattomia aluksia, jotka on varustettu sovituilla kuvausjärjestelmillä. Tarkkailulentojen määrää rajoitetaan kiintiöillä. Avoin taivas -sopimus on tullut kansainvälisesti voimaan vuoden 2002 alussa, jolloin Suomelle ja muille Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön jäsenille avautui mahdollisuus hakea oikeutta liittää sopimukseen. Suomen osalta sopimus tulee voimaan 60 päivänä kuluttua siitä päivästä, jolloin Suomi tallettaa liittymiskirjansa. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan samana ajankohtana kuin sopimus tulee Suomen osalta voimaan.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

SiVM 8/2002 vp - HE 80/2002 vp Hallituksen esitys laiksi muinaismuistolain 20 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi muinaismuistolakia. Muutoksen mukaan merestä tai vesistöstä tavatun sellaisen laivan tai muun aluksen hylyn, jonka uppoamisesta voidaan olettaa olevan vähintään sata vuotta, tai tällaisen hylyn osan omistusoikeus kuuluisi aina valtiolle, jos ulkoisten olosuhteiden perusteella on ilmeistä, että omistaja on hylännyt sen. Muutos selventäisi muinaismuistona rauhoitetun laivan tai muun aluksen hylyn tai sellaisen hylyn osan omistusoikeuden määräytymisen.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

SiVM 9/2002 vp - HE 111/2002 vp Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain muuttamista siten, ettei kelpoisuuden tai ammatinharjoittamisoikeuden saamiseksi voida vaatia kelpoisuuskoetta tai sopeutumisaikaa, jos hakijan työ- tai ammattikokemus tai koulutus korvaa eroavuuden hakijan ammattiin valmentaneen koulutuksen ja Suomen koulutusvaatimusten välillä tai hakijan harjoittaman ammatin tehtävien ja Suomen ammattitehtävien välillä.

Lisäksi lakiin ehdotetaan säännöstä menettelystä, jolla päätetään kelpoisuudesta arkkitehdin tai rakennusarkkitehdin virkaan tai tehtävään, kun hakijalla ei ole sellaista tutkintoa, joka tuottaa kelpoisuuden automaattisesti.

Ehdotettujen muutosten syynä on Euroopan yhteisön tutkintojen tunnustamislainsäädännön muuttuminen.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

HaVM 10/2002 vp - VNS 3/2002 vp Valtioneuvoston selonteko kansalaisten suoran osallistumisen kehittymisestä

Sisäasiainministeriö asetti 27.2.1997 osallisuushankkeen toteuttamaan kuntalaissa ja hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien sekä hallinnon avoimuuden ja julkisuuden lisäämisestä.

Osallistumismahdollisuuksien ja -muotojen arviointitarpeen taustalla on myös laajempi nykymuotoiseen kansanvaltaiseen hallinto- ja toimintajärjestelmään kohdistuva ongelma. Kansalaisten kiinnostus edustuksellista demokratiaa kohtaan on selvästi vähentynyt. Useat tutkimukset osoittavat kansalaisten vieraantumista poliittisista puolueista ja luottamuksen heikkenemistä julkisia instituutioita, erityisesti kunnallista päätöksentekoa kohtaan. Äänestysinto on laskenut varsinkin kunnallisvaaleissa. Samanaikaisesti alueellistuminen, verkottuminen ja päätöksentekovallan siirtyminen kansalliselta kansainväliselle tasolle luovat uusia haasteita kansanvaltaisen järjestelmän kehittämiselle. Myös näistä syistä on löydettävä uusia tapoja demokratian toteuttamiseksi. Edustuksellisen järjestelmän rinnalle on tarpeen etsiä sitä täydentäviä suoran osallistumisen malleja.

Selonteossa keskitytään tieto-osallisuuden, suunnitteluosallisuuden ja päätösosallisuuden piiriin kuuluviin osallisuuden muotoihin. Selonteossa käsitellään sellaista kansalaisten suoraa osallistumista, jonka tarkoitus on julkisen vallan ratkaisuihin vaikuttaminen. Selonteon painopiste on kunnallisessa toiminnassa, johon myös sen johtopäätökset ja ehdotukset suurimmalta osaltaan keskittyvät.

Osallisuushankkeeseen liittyen on sen rinnalla toiminut valtionhallinnon osallisuustyöryhmä. Selonteko on valmisteltu näiden hankkeiden kokemusten pohjalta.

Hallintovaliokunta hyväksyi mietinnön (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

PuVM 3/2002 vp - HE 109/2002 vp Hallituksen esitys laiksi puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annettuun lakiin lisättäväksi uusi puolustustarvikkeiden välitystoiminnan luvanvaraisuutta koskeva sääntely. Tämän mukaan puolustustarvikkeiden maastaviennin ja kauttakuljetuksen lisäksi myös niiden välitys kolmansien maiden välillä olisi eräissä tapauksissa sallittua ainoastaan tätä varten myönnetyllä luvalla.

Välitysluvan myöntäisi hakemuksesta puolustusministeriö. Välityslupaa ei myönnettäisi, jos luvan myöntäminen vaarantaisi Suomen turvallisuutta tai olisi Suomen omaksuman ulkopoliittisen linjan vastainen.

Esityksen tarkoituksena on saattaa Suomen puolustustarvikkeita koskeva maastavientilainsäädäntö vastaamaan puolustustarvikkeiden välitystä koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa ja sitoumuksissa annettuja suosituksia.

Puolustusvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056)

YmVM 12/2002 vp - HE 154/2002 vp Hallituksen esitys laiksi aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että purettaessa väestöltään vähenevällä alueella oleva vuokratalo, joka on joutunut huomattaviin taloudellisiin vaikeuksiin asuntojen pitkäaikaisen ja pysyväksi arvioidun tyhjillään olon vuoksi, 50 prosenttia jäljellä olevasta valtion asuntolainan tai aravalainan pääomasta voisi jäädä valtion tappioksi. Kyse olisi lainan osittaisesta anteeksiantamisesta. Edellytyksenä menettelylle olisi, että tyhjillään olosta on aiheutunut lainansaajalle huomattavia taloudellisia vaikeuksia ja toimenpide on tarpeen lainansaajan talouden tervehdyttämiseksi. Päätöksen asiasta tekisi Valtiokonttori.

Lainan osittaiseen anteeksiantamiseen liittyen esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi myös perusteita, joilla aravavuokra-asunnon tai -talon voisi purkaa. Näitä perusteita olisivat asunnon tai talon huono kunto tai asunnon tai talon pitkäaikainen ja pysyvä tyhjillään olo väestöltään vähenevällä alueella. Purkaminen olisi mahdollista myös muusta erittäin painavasta syystä. Purkuluvan myöntäisi Valtion asuntorahasto.

Lisäksi lain nimike ehdotetaan muutettavaksi.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin, 432 2089)

YmVM 13/2002 vp - HE 153/2002 vp Hallituksen esitys laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että Valtion asuntorahaston varoista myönnettäviä tervehdyttämisavustuksia voitaisiin myöntää vuokratalojen lisäksi myös taloudellisissa vaikeuksissa oleville asumisoikeusyhteisöille.

Lisäksi ehdotetaan, että asunnottomien asuttamiseksi myönnettäviä omapääoma-avustuksia voitaisiin myöntää aravavuokrakohteiden lisäksi myös korkotukivuokrakohteille.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 15.10.2002

Hallituksen esitys laeiksi rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain sekä rikoslain 32 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 173/2002 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 174/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Rahoitustarkastuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 175/2002 vp

Talousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain ja valtion perhe-eläkelain 9 §:n muuttamisesta

HE 176/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 16.10.2002

Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta

HE 177/2002 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 178/2002 vp

Sivistysvaliokuntaan

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

LA 116/2002 vp (Janina Andersson /vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki siviilipalveluslain 23 a §:n muuttamisesta

LA 117/2002 vp (Anni Sinnemäki /vihr ym.)

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Laki kiinteistöverolain 12 ja 13 §:n muuttamisesta

LA 86/2002 vp (Pekka Nousiainen /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki isyyslain voimaanpanosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

LA 101/2002 vp (Marja-Leena Kemppainen /kd ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta

LA 102/2002 vp (Seppo Kanerva /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

LA 105/2002 vp (Marja-Leena Kemppainen /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lapsilisälain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

LA 108/2002 vp (Päivi Räsänen /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

LA 64/2002 vp (Kimmo Kiljunen /sd)

Hallintovaliokuntaan

Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta.

LA 76/2002 vp (Kimmo Kiljunen /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sotilasvammalain soveltamisalan laajentamisesta annetun lain muuttamisesta

LA 85/2002 vp (Marjukka Karttunen /kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tieliikennelain 83 §:n muuttamisesta

LA 120/2002 vp (Pekka Nousiainen /kesk)

Liikennevaliokuntaan

Torstai 17.10.2002

Laki hovioikeuslain 1 §:n muuttamisesta

LA 119/2002 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki työntekijäin eläkelain 4 §:n muuttamisesta

LA 122/2002 vp (Marjatta Stenius-Kaukonen /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki opintotukilain 14 §:n muuttamisesta

LA 123/2002 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki perintö- ja lahjaverolain 55 ja 56 §:n muuttamisesta

LA 125/2002 vp (Olavi Ala-Nissilä /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain 21 b §:n muuttamisesta

LA 126/2002 vp (Osmo Puhakka /kesk ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki liikennevirhemaksusta ja laki tieliikennelain muuttamisesta

LA 127/2002 vp (Erkki Pulliainen /vihr ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki lukiolain 36 §:n muuttamisesta

LA 128/2002 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Työttömyysturvalaki

LA 129/2002 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 15.10.2002

Pääministerin ilmoitus kauppakeskus Myyrmannissa viime perjantaina sattunneesta räjähdyksestä

PI 3/2002 vp

Torstai 17.10.2002

Ajankohtaiskeskustelu

Taiteen yhteiskunnallinen merkitys

KA 9/2002 vp (Sirpa Pietikäinen /kok ym.)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.