Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 41/2002

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 8.10.2002

Hallituksen esitys laiksi valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain 3 ja 4 §:n kumoamisesta

HE 134/2002 vp, StVM 24/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta

HE 151/2002 vp, StVM 25/2002 vp, LA 89/2000 vp, TPA 249/2000 vp, 41/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

YmVM 9/2002 vp - HE 118/2002 vp Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Öljysuojarahastosta annetun lain (379/1974) 2 ja 3 § ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti. Öljysuojarahastoon kerättävä öljysuojamaksu ehdotetaan korotettavaksi noin 60 prosentilla seuraavan kahden vuoden ajaksi, jotta rahaston maksukyky ja sitä kautta öljyntorjuntakalustohankintojen rahoitus turvattaisiin. Korotettu maksu olisi 0,60 euroa tonnilta. Maksun korotuksen seurauksena rahastoon kerättäisiin nykyisen noin 5 miljoonan euron asemasta 8 miljoonaa euroa vuodessa, minkä katsotaan riittävän tiedossa olevien välttämättömien hankintojen korvaamiseksi kunnille ja valtiolle seuraavan kahden kolmen vuoden aikana. Maksun korotuksen johdosta korotettaisiin myös rahaston pääomarajoja kolmeksi vuodeksi.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin, 432 2089)

UaVM 22/2002 vp - HE 81/2002 vp Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä tehdyn eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Kööpenhaminassa 14 päivänä tammikuuta 2002 tehdyn Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamista koskevan sopimuksen. Sopimuksen perusteella pohjoismaan kansalainen saa ilmoituksesta toisen pohjoismaan kansalaisuuden tietyin edellytyksin. Pohjoismainen kansalaisuutta koskeva sopimus on tehty ensimmäisen kerran 21 päivänä joulukuuta 1950. Suomi liittyi sopimukseen vuonna 1969.

Esityksessä oleva sopimus on tehty Ruotsin kansalaisuuslainsäädäntöuudistuksen johdosta. Ruotsi hyväksyy uudessa kansalaisuuslaissa monikansalaisuuden huomattavasti laajemmin kuin muut pohjoismaat. Sopimuksen tarkoitus on mahdollistaa sopimukseen sisältyvien määräysten soveltaminen toisen pohjoismaan kansalaisuuden haluaviin Ruotsin kansalaisiin. Ruotsin lakiuudistuksen johdosta sopimukseen on tehty teknisiä muutoksia.

Sopimus tulee voimaan 30 päivää sen päivän jälkeen, jona kaikki sopimuspuolet ovat ilmoittaneet sopimuksen hyväksymisestä Tanskan ulkoasiainministeriölle. Esitykseen liittyvä lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari, 432 2060)

TyVM 5/2002 vp - HE 97/2002 vp Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan ollessa työsuhteen ehto se olisi liikkeen luovutuksen yhteydessä samassa asemassa kuin muutkin työsuhteen ehdot. Muutoksella selkeytettäisiin nykyistä oikeustilaa.

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

YmVM 10/2002 vp - HE 152/2002 vp Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista

Kansallisen ilmastostrategian toteuttamiseksi on tarkoitus ryhtyä myöntämään asuntojen energia-avustuksia. Avustuksilla parannetaan asuinrakennusten energiataloutta. Tämän vuoksi ehdotetaan säädettäväksi avustusten myöntämiseen tarvittava laki, laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista.

Nykyisillä asuntojen korjausavustuksilla tuetaan muun muassa sosiaalisesti ja taloudellisesti heikossa asemassa olevien vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamista, liikkumisesteitten poistamista asuinrakennuksista mukaan lukien hissien rakentaminen, lähiötalojen korjaamista sekä suunnitelmallisen korjaustoiminnan käynnistymistä asuinrakennuskannassa. Esityksen tarkoituksena on sovittaa yhteen avustuksia koskeva lainsäädäntö valtionavustuslain kanssa.

Esityksellä muutettaisiin korjausavustusten käyttötarkoituksia eräiltä vähäisiltä osin

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 8.10.2002

Hallituksen esitys Vietnamin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 168/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Marokon kanssa tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 169/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys uskonnonvapauslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 170/2002 vp

Perustuslakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan, Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä

HE 171/2002 vp

Liikennevaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

HE 172/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan

Laki perusopetuslain ja lukiolain muuttamisesta

LA 121/2002 vp (Irina Krohn /vihr)

Perustuslakivaliokuntaan, Sivistysvaliokuntaan

Torstai 10.10.2002

Vuoden 2003 veroasteikkolaki

LA 110/2002 vp (Osmo Soininvaara /vihr ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

LA 109/2002 vp (Satu Hassi /vihr ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki jäteverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

LA 111/2002 vp (Ulla Anttila /vihr ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta

LA 112/2002 vp (Merikukka Forsius /vihr ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki opintotukilain 7 ja 14 a §:n muuttamisesta

LA 113/2002 vp (Kirsi Ojansuu /vihr ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

LA 114/2002 vp (Tuija Brax /vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 3 ja 9 §:n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

LA 107/2002 vp (Ulla Anttila /vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sotilasvammalain soveltamisalan laajentamisesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

LA 115/2002 vp (Osmo Soininvaara /vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 8.10.2002

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten myönnettiin edustaja Paula Lehtomäelle/kesk vapautusta lakivaliokunnan jäsenyydestä.

Tilalle valittiin edustaja Seppo Lahtela/kesk ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle edustaja Paula Lehtomäki /kesk.

Keskiviikko 9.10.2002

Valtioneuvoston selonteko uusien koululakien vaikutuksista ja laeissa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta

VNS 2/2002 vp, SiVM 6/2002 vp

Palautekeskustelu

Hyväksyttiin

SUURI VALIOKUNTA

U 57/2002 vp komission asetukseksi (varainhoidon puiteasetus)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 58/2002 vp ehdotuksesta komission asetukseksi luonnonmukaisessa maataloustuotannossa käytettävästä lisäysaineistosta ja siihen liittyvästä rekisteristä (luonnonmukainen siementuotanto)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.