Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 40/2002

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 1.10.2002

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveyskertomuksesta

HE 107/2002 vp, StVM 22/2002 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 4.10.2002

Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 119/2002 vp, LaVM 16/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi osuuskuntalain, arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 26 d §:n, arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n ja kaupparekisterilain 18 a §:n muuttamisesta

HE 89/2002 vp, TaVM 18/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys kauppakamarilaiksi

HE 106/2002 vp, TaVM 19/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 24/2002 vp - HE 134/2002 vp Hallituksen esitys laiksi valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain 3 ja 4 §:n kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annettua lakia muutettavaksi siten, että myös valtion virkamiehille tulisi oikeus päivärahaan tapaturman tai ammattitaudin aiheuttamalta työkyvyttömyysajalta. Nykyisin virkamiehen työnantaja vastaa työkyvyttömyysajan toimeentulosta maksamalla palkkaa. Päivärahaa virkamiehelle maksetaan vain, jos päiväraha olisi suurempi kuinvirkamiehelle maksettu palkka. Ehdotetun muutoksen jälkeen työnantajalla olisi mahdollisuus saada maksamaansa palkkaa vastaava määrä takaisin työkyvyttömyysajalta maksettavasta päivärahasta, sen sijaan virkamiehelle maksettavaan määrään muutoksella ei olisi vaikutusta. Esityksen tarkoituksena on, että valtion työsuhteisen henkilöstön ja valtion virkamiesten tapaturmakorvaukset määräytyisivät samalla tavoin. Myös virkamiesten tapaturmista ja ammattitaudeista aiheutuneiden työkyvyttömyysaikojen taloudelliset vaikutukset työnantajalle olisivat muutoksen jälkeen samanlaiset kuin työsuhteisen henkilöstön.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067 )

StVM 25/2002 vp - HE 151/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan pienten lasten hoitojärjestelmää koskevia säännöksiä tarkistettavaksi siten, että lapsen vanhempien oikeus valita kunnan järjestämä päivähoitopaikka tai sen vaihtoehtona lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki laajennettaisiin koskemaan myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten ensimmäistä oppivelvollisuusvuotta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja se on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067 )

StVM 26/2002 vp - HE 150/2002 vp Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kuntien sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain mukaan sotainvalideille järjestämiä avopalveluja voitaisiin korvata niille invalideille, joiden sotilasvammain mukainen työkyvyttömyysaste on nykyisen 30 prosentin sijaan vähintään 25 prosenttia. Ehdotettu lainmuutos laajentaa korvauksen saajien piiriä ja edesauttaa sotainvalidien selviytymistä omassa kodissaan tukipalvelujen, omaishoidon tuen sekä avosairaanhoidon turvin.

Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067 )

LaVM 17/2002 vp - HE 79/2002 vp Hallituksen esitys eräiden rekisteröintiasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maistraateille koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi isyyslakia, lahjanlupauslakia, avioliittolakia, ulosottolakia sekä takaisinsaannista konkurssipesään annettua lakia.

Esitys liittyy tuomioistuinlaitoksen kehittämiseen siten, että tuomioistuimet voivat paremmin keskittyä päätehtäväänsä, eli oikeusturvan toteutumisen takaamiseen, oikeusrauhan säilyttämiseen sekä oikeussuojan tarjoamiseen kansalaisille. Osana tätä kehittämistä ehdotetaan, että eräät pikemminkin rekisteröimisluontoiset kuin oikeudenkäyntiluontoiset asiaryhmät siirrettäisiin käräjäoikeuksilta valtion yleisille paikallishallintoviranomaisille, maistraateille. Ehdotuksella tavoitellaan tarkoituksenmukaisempaa työnjakoa oikeushallinnon ja rekisterihallinnon välillä oikeusturva ja asiakaslähtöisyys huomioon ottaen.

Esityksessä ehdotetaan, että isyyden tunnustamisen vahvistamiset, avioehtojen ja avio-oikeuden poistamisvaatimusten rekisteröinnit, läheisten välisten lahjojen rekisteröinnit, aviovarallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevien sopimusten rekisteröinnit sekä osituskirjojen rekisteröinnit olisivat vastedes maistraattien tehtävänä. Missään näistä asiaryhmistä ei katsota edellytettävän niin laaja-alaista tai monimutkaista oikeudellista harkintaa, ettei niiden käsittely maistraatissa käräjäoikeuden sijasta tästä syystä olisi asianmukaista.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen, 432 2079)

SiVM 6/2002 vp - VNS 2/2002 vp Valtioneuvoston selonteko uusien koululakien vaikutuksista ja laeissa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta

Hyväksyessään kesäkuussa 1998 hallituksen esitykseen koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE86/1997 vp ) sisältyneet lait eduskunta totesi, että uudet koululait merkitsevät laajavaikutteista uudistusta ja uusia, monensuuntaisia mahdollisuuksia suomalaisen koulutuksen koko toimintakenttään. Uudistuksen yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi eduskunta edellytti, että hallitus antaa kolmen vuoden kuluttua koululakien voimaantulosta koulutuspoliittisen selonteon, jossa arvioidaan uudistuksen vaikutuksia ja laeissa asetettujen tavoitteiden toteuttamista.

Lisäksi eduskunta edellytti, että koulutuksen arvioinnin toimivuudesta annetaan selvitys kahden vuoden kuluessa, että hallitus tekee suomen tai ruotsin kielen opetuksen järjestämisestä maahanmuuttajalapsille selvityksen, huomioiko opetus lasten kielellisen lähtötason, ja että opetusministeriö seuraa perusopetuslain 28 §:n soveltamiskäytäntöä ja antaa siitä kahden vuoden kuluttua lain voimaan tulosta selvityksen sivistysvaliokunnalle.

Edellä mainittujen lausumien lisäksi eduskunnan vastaukseen sisältyi kuusitoista muuta koulutuksen kehittämiseen liittyvää lausumaa, joissa eduskunta edellytti hallitukselta toimenpiteitä. Lausumat koskivat eräiden koulutuksen rahoituksen perusteena olevien yksikköhintojen korottamista ja harkinnanvaraista lisäavustusta, kattavan esiopetusoikeuden toteuttamista, opettajien kokonaistyöaikaa, tukiopetuksen järjestämistä, erityisopetukseen siirtämistä, koulujen kirjasto- ja tietopalvelutoiminnan kehittämistä, koulujen kerhotoimintaa, liikunnan ja terveystiedon opetusta, ammatillisen koulutuksen työssäoppimisjaksoja, oppisopimuskoulutuksen kehittämistä, taiteen perusopetuslain toimivuuden seuraamista sekä saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen rahoitusjärjestelmän uudistamista. Monia lausumissa tarkoitettuja uudistuksia on jo toteutettu lainsäädäntöä muuttamalla ja eräillä muilla tavoilla.

Hallituksen esityksen mukaisesti uusissa koululaeissa oppilaitosmuotoihin perustuva runsas ja hajanainen lainsäädäntö korvattiin koulutuksen tavoitteisiin ja sisältöihin, kouluasteisiin ja -muotoihin sekä opiskelijoiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin perustuvalla suppeammalla ja keskitetymmällä lainsäädännöllä.

Sivistysvaliokunta päätti lähettää tämän mietinnön valtioneuvostolle tiedoksi ja tarpeellisia toimenpiteitä varten (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

SiVM 7/2002 vp - HE 155/2002 vp Hallituksen esitys korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamisesta Euroopan alueella tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi Lissabonissa huhtikuussa 1997 tehdyn korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamisesta Euroopan alueella tehdyn yleissopimuksen ja sen voimaansaattamista koskevan lakiehdotuksen.

Yleissopimuksella pyritään edistämään akateemista liikkuvuutta Euroopan alueella sekä helpottamaan sopimuspuolten oppilaitosten opiskelijoita pääsemään osallisiksi muiden sopimuspuolten koulutusresursseista, erityisesti helpottamalla heidän pyrkimyksiään jatkaa opintojaan tai suorittaa opintojakso toisten sopimuspuolten korkeakouluissa.

Suomen voimassa oleva lainsäädäntö täyttää yleissopimuksessa sopimuspuolille asetetut vaatimukset. Tämän takia esityksessä ei ehdoteta muutoksia Suomen voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Yleissopimus on tullut kansainvälisesti voimaan helmikuussa 1999. Yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa kuukauden kuluttua siitä päivästä, kun Suomi on tallettanut hyväksymiskirjansa Euroopan neuvoston pääsihteerin huostaan.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana ( Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

VaVM 11/2002 vp - HE 83/2002 vp Hallituksen esitys eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten johtokuntien lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilastokeskuksesta annettua lakia, tullilaitoksesta annettua lakia, valtiokonttorista annettua lakia, Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annettua lakia sekä verohallintolakia siten, että näiden virastojen ja laitosten johtokunnat lakkautettaisiin. Johtokuntien nykyiset tehtävät siirrettäisiin virastojen ja laitosten virkamiesjohdolle. Valtiovarainministeriö määräisi kuitenkin virastojen päälliköinä toimivien pääjohtajien ja ylijohtajan sijaiset.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056)

VaVM 12/2002 vp - HE 117/2002 vp Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2003 perittävästä maksusta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi yksivuotinen laki, jolla tapaturma- ja liikennevakuutuksen täyskustannusvastuun periaatteen toteuttamista jatketaan vuonna 2003. Tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta sekä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitokselta peritään tähän tarkoitukseen yhteensä 51 600 000 euron suuruinen maksu. Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VaVM 13/2002 vp - HE 124/2002 vp Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2003

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2003. Kansaneläkelaitoksen rahoituksen turvaamiseksi Kansaneläkelaitokselle tilitettäisiin vuonna 2003 arvonlisäveron tuotosta 1 000 miljoonaa euroa. Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 1.10.2002

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 18 a §:n muuttamisesta

HE 160/2002 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista

HE 161/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys rautatielaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 162/2002 vp

Liikennevaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

HE 163/2002 vp

Liikennevaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 164/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi lääkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

HE 165/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

HE 166/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

HE 167/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Torstai 3.10.2002

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

LA 80/2002 vp (Leena Rauhala /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

LA 81/2002 vp (Leena Rauhala /kd)

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Laki kotikuntalain 3 §:n 2 kohdan kumoamisesta

LA 89/2002 vp (Marjatta Vehkaoja /sd ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain kumoamisesta sekä kansaneläkelain 59 §:n ja sairausvakuutuslain 59 §:n muuttamisesta

LA 98/2002 vp (Timo Ihamäki /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki ehdollisen ajo-oikeuden kokeilemisesta

LA 99/2002 vp (Raija Vahasalo /kok ym.)

Liikennevaliokuntaan

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n ja työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

LA 100/2002 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kansaneläkelain 24 §:n muuttamisesta

LA 104/2002 vp (Kari Kärkkäinen /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

LA 106/2002 vp (Jouko Jääskeläinen /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

LA 118/2002 vp (Mauri Salo /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviiko 2.10.2002

Valtioneuvoston selonteko lasten ja nuorten hyvinvoinnista

VNS 4/2002 vp, StVM 23/2002 vp

Hyväksyttiin

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.