Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 39/2002

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Hallituksen esitys valtuudesta valtiontakuun myöntämiseksi suomalaisille lentoyhtiöille koskien kolmansille osapuolille aiheutuvia sotariskivahinkoja

HE 110/2002 vp, VaVM 10/2002 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 27.9.2002

Hallituksen esitys osakeyhtiölakiin ja eräisiin muihin lakeihin sisältyvien asuin- ja kotipaikkavaatimusten sekä poikkeuslupasäännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 58/2002 vp, TaVM 16/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

HE 86/2002 vp, TaVM 17/2002

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään

HE 88/2002 vp, YmVM 7/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 22/2002 vp - HE 107/2002 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveyskertomuksesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaali- ja terveyskertomuksesta. Sosiaali- ja terveyskertomus annettaisiin eduskunnalle hallituksen toimenpidekertomuksen oheisaineistona niin kuin voimassa olevan lainkin mukaan. Kertomus annettaisiin joka neljäs vuosi. Nykyisin sosiaali- ja terveyskertomus annetaan eduskunnalle joka toinen vuosi. Sen valmistelisi sosiaali- ja terveysministeriö.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

LaVM 16/2002 vp - HE 119/2002 vp Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annettua lakia. Laissa säädetyt oikeudenkäyntimaksujen suuruudet ovat pysyneet 1990 luvun alun tasolla. Oikeudenkäyntimaksuja ehdotetaan tarkistettaviksi tapahtunutta rahan arvon muutosta vastaavasti. Käräjäoikeudessa käsiteltävien muutoksenhakuasioiden käsittelystä perittävistä maksuista ja maksun perimättä jättämisestä ehdotetaan säädettäväksi nykyistä selvemmin. Maksuperusteiden määrittelyä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäyntimenettelyä koskevat muutokset huomioon ottavaksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2003 talousarvioesitykseen ja tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen, 432 2079)

TaVM 18/2002 vp - HE 89/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi osuuskuntalain, arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 26 d §:n, arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n ja kaupparekisterilain 18 a §:n muuttamisesta

Osuuskuntalakiin lisätään säännökset, joiden mukaan arvo-osuusjärjestelmään voidaan liittää sellaiset osuuskuntien osuudet, lisäosuudet ja sijoitusosuudet, joista osuuskunta voi osuuskuntalain mukaan antaa arvopaperimuotoisen osuus-, lisäosuus- tai sijoitusosuuskirjan. Säännökset vastaavat mahdollisimman pitkälle osakeyhtiölain vastaavia säännöksiä.

Arvo-osuusjärjestelmästä annettuun lakiin lisätään säännökset, joiden mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää ajankohdasta, johon mennessä arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteena olevat osuudet, lisäosuudet ja sijoitusosuudet tulee liittää arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuustileistä annettua lakia muutetaan osuuskunnan vastuun selventämiseksi sen arvo-osuuksiin liittyvien maksujen osalta.

Kaupparekisterilakia täydennetään siten, että rekisteriviranomainen käsittelee myös osuuskunnanosuuksien arvo-osuusjärjestelmään liittämistä koskevat asiat.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TaVM 19/2002 vp - HE 106/2002 vp Hallituksen esitys kauppakamarilaiksi

Ehdotuksella nykyinen kauppakamareita ja Keskuskauppakamaria koskeva asetuksen tasoinen sääntely saatetaan lain tasolle.

Kauppakamari kehittää toimintaalueensa elinkeinoelämänsä toimintaedellytyksiä sekä hoitaa sille säädettyjä ja määrättyjä julkisia tehtäviä. Keskuskauppakamari on kauppakamarien muodostama yhteisö, joka toimii kauppakamarien yhteiselimenä ja tukee kauppakamareita niille kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Laissa on säännökset, jotka ovat tarpeen kauppakamareille ja Keskuskauppakamarille säädettyjen julkisten tehtävien hoidon kannalta. Kauppakamarille ja Keskuskauppakamarille säädetyt julkiset tehtävät koskevat KHT- ja HTM-tilintarkastajien hyväksyntää ja valvontaa, välimiesten asettamista, kiinteistönvälittäjien ja vuokrahuoneistonvälittäjien hyväksyntää sekä ulkomaankaupan asiakirjojen myöntämistä.

Lisäksi laissa säädetään muun muassa kauppakamarin perustamisesta, kirjanpidosta ja tilintarkastuksesta sekä yhdistysrekisteriin tehtävistä ilmoituksista. Jollei kauppakamarilaissa muuta säädetä, kauppakamariin ja Keskuskauppakamariin sovelletaan yhdistyslakia.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

StVM 23/2002 vp - VNS 4/2002 vp Valtioneuvoston selonteko lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Eduskunta on hyväksyessään vuoden 2000 talousarvion edellyttänyt hallituksen antavan selonteon yhteiskunnassa ja arvomaailmassa tapahtuvista lasten ja nuorten hyvinvointia uhkaavista muutoksista, lastensuojelun tasausrahaston toimivuudesta, valtionavusta kunnille lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin sekä esittävän toimenpiteet kotien hoivatyön, vanhemmuuden ja lähiyhteisöjen kasvatusvastuun tukemisesta.

Selonteko sisältää selvitystä lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttaneista suomalaisen yhteiskunnan muutoksista viime vuosikymmenellä. Selonteossa kuvataan syntyvyyden kehitystä ja väestön muutoksia, lapsiperheiden toimeentulon kehittymistä, yhteiskunnan lapsiin ja nuoriin kohdistuvien palvelujen sekä lapsiperheiden tulonsiirroissa tapahtuneita muutoksia. Lisäksi selonteossa arvioidaan keinoja työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi.

Selonteossa todetaan, että suomalaisen yhteiskunnan perusrakenne lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden turvaamiseksi on edelleen toimintakuntoinen. Perhepolitiikkaa tulee kehittää siten, että se tarjoaa välineet lapsen kasvulle ja kehitykselle sekä turvaa lapsen kehitysedellytykset kaikissa oloissa. Enemmistö suomalaisista lapsista ja nuorista voi hyvin. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi on puututtava huonosti voivien lasten ja nuorten tilanteeseen, jonka vuoksi palvelujen turvaaminen ja kehittäminen on ensisijaista. Kuntia tulee tukea informaatio-ohjauksella, kuten laatusuositusten avulla, jatkamaan sekä laajentamaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia lisääviä toimia. Keskeisenä on riittävän varhainen puuttuminen lapsen ja nuoren kasvussa sekä perheen hyvinvoinnissa ilmeneviin ongelmiin. Perhepoliittisten tulonsiirtojen kehittämisen painopisteen tulisi olla niiden ostovoiman turvaamisessa. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista edistetään tukemalla vanhemmuutta ja työssä käyvien vanhempien joustavia ja valinnaisia mahdollisuuksia lasten hoitoon.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti lähettää tämän mietinnön valtioneuvostolle tiedoksi ja tarpeellisia toimenpiteitä varten sekä hyväksyttiin kaksi lausumaa.

Mietintöön sisältyy 3 vastalausetta (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

YmVM 8/2002 vp - HE 104/2002 vp Hallituksen esitys laiksi Repoveden kansallispuistosta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Repoveden kansallispuistosta. Valkealan ja Mäntyharjun kunnissa sijaitseville valtion omistamille alueille perustettaisiin luonnonsuojelulain mukainen Repoveden kansallispuisto. Kansallispuiston perustamisella suojeltaisiin Kaakkois-Suomen jylhin ja erämaisin kallio-, metsä- ja järvialue. Eduskunta on asiaa koskevassa kirjelmässään edellyttänyt, että hallitus ryhtyy valmistelemaan Repoveden alueen suojelua tavoitteena kansallispuiston perustaminen. Valtioneuvosto on ehdottanut kansallispuistoon kuuluvia alueita Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkostoon. Perustettavaksi ehdotetun Repoveden kansallispuiston omistaa valtio ja sen pinta-ala on noin 1540 hehtaaria.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 24.9.2002

Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003B2005

HE 120/2002 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

HE 123/2002 vp Valtiovarainvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

HE 127/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

HE 130/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaalisesta luototuksesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 142/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

HE 143/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi lääkehoidon kehittämiskeskuksesta ja lääkelain 76 §:n muuttamisesta

HE 146/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja kuntoutusrahalain muuttamisesta

HE 148/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

HE 150/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys korkea-asteen koulutusta koskevien tutkintojen tunnustamisesta Euroopan alueella tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 155/2002 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

HE 156/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

HE 157/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

HE 158/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

HE 159/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

LA 70/2002 vp (Marjaana Koskinen /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 26.9.2002

Laki työttömyysturvalain 13 §:n 2 momentin muuttamisesta

LA 71/2002 vp (Leea Hiltunen /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kuntoutusrahalain 8 §:n muuttamisesta

LA 73/2002 vp (Leea Hiltunen /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta

LA 79/2002 vp (Osmo Soininvaara /vihr)

Lakivaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

LA 82/2002 vp (Leea Hiltunen /kd)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LA 83/2002 vp (Leea Hiltunen /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 59 §:n muuttamisesta

LA 84/2002 vp (Leea Hiltunen /kd)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain muuttamisesta

LA 88/2002 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Työttömyysturvalaki

LA 90/2002 vp (Esa Lahtela /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta

LA 91/2002 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta

LA 92/2002 vp (Eero Akaan-Penttilä /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 96 §:n 2-8 momentin kumoamisesta

LA 93/2002 vp (Säde Tahvanainen /sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 21 §:n muuttamisesta

LA 94/2002 vp (Leea Hiltunen /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 23 §:n muuttamisesta

LA 95/2002 vp (Leea Hiltunen /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksun vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2005

LA 96/2002 vp (Esko-Juhani Tennilä /vas ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki rikoslain 23 luvun 3 §:n muuttamisesta

LA 97/2002 vp (Kyösti Karjula /kesk ym.)

Lakivaliokuntaan

Perjantai 27.9.2002

Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2001

K 13/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

U 50/2002 vp ehdotuksesta neuvoston säädöksen antamiseksi Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamiseksi (Europol-yleissopimus)

Hallintovaliokuntaan

U 51/2002 vp ehdotuksesta komission asetukseksi (soveltamissäännöt)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.