Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 38/2002

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 17.9.2002

Hallituksen esitys laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

HE 65/2002 vp, StVM 20/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

TaVM 16/2002 vp - HE 58/2002 vp Hallituksen esitys osakeyhtiölakiin ja eräisiin muihin lakeihin sisältyvien asuin- ja kotipaikkavaatimusten sekä poikkeuslupasäännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksen tavoitteena on osakeyhtiölain ja muiden yhteisölakien nojalla myönnettävien poikkeuslupien määrän vähentäminen keventämällä sääntelyjärjestelmää nykykäytännön mukaiseksi.

Esityksen mukaan vähintään yhdellä osakeyhtiön perustajalla on oltava asuin- tai kotipaikka Euroopan talousalueella ja vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka ETA-alueella, jollei yhtiölle myönnetä poikkeuslupaa.

Asunto-osakeyhtiölain, asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain sekä osuuskuntalain ja säätiölain asuinpaikkasäännökset ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan osakeyhtiölakia. Yhdistyslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että hallituksen puheenjohtajalla on oltava asuinpaikka Suomessa, jollei poikkeuslupaa myönnetä. ETA-alueen ulkopuolella asuva osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön ja osuuskunnan toiminimen kirjoittajaa sekä säätiön nimenkirjoittajaa koskevasta poikkeuslupamenettelystä luovutaan. Prokuralaista kumotaan osakeyhtiön ja osuuskunnan prokuristia koskeva lupamenettely.

Elinkeinolaissa olevia poikkeuslupasäännöksiä muutetaan siten, että ETA-alueen ulkopuolella asuva kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies ei tarvitse enää poikkeuslupaa. Lupamenettelyn piiriin jää sellainen avoimen yhtiön yhtiömies ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, jolla on asuin- tai kotipaikka ETA-alueen ulkopuolella. Lupaa ei ETA-alueen ulkopuolella asuvien yhtiömiesten osalta vaadita, jos avoimen yhtiön yhtiömiehenä tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä on vähintään yksi ETA-alueella oleva luonnollinen henkilö, suomalainen yhteisö tai säätiö taikka ulkomainen yhteisö tai säätiö, jonka kotipaikka on ETA-alueeseen kuuluvassa valtiossa. Poikkeusluvat myöntää kauppa- ja teollisuusministeriön sijasta Patentti- ja rekisterihallitus.

Elinkeinolaista kumotaan säännökset, joilla kielletään muun muassa tulli- ja poliisilaitoksen virkamiestä harjoittamasta elinkeinoa. Säännökset ovat käyneet tarpeettomiksi, koska sivutoimikiellosta säädetään virkamieslainsäädännössä.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TaVM 17/2002 vp - HE 86/2002 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Esityksen mukaan ETA-alueeseen kuuluvassa jäsenvaltiossa hankitun muodollisen kelpoisuuden ja ammattipätevyyden täyttävä sähköalan ammatinharjoittaja täyttää myös kansalliset pätevyysvaatimukset.

Samalla selkeytetään sähkölaitteistojen rekisteröintiä sekä varmennus- ja määräaikaistarkastuksia koskevia menettelyjä. Lisäksi esityksellä täsmennetään sähköturvallisuusviranomaisen toimivaltuuksia.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

VaVM 10/2002 vp - HE 110/2002 vp Hallituksen esitys valtuudesta valtiontakuun myöntämiseksi suomalaisille lentoyhtiöille koskien kolmansille osapuolille aiheutuvia sotariskivahinkoja

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi perustuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto voisi myöntää määräämillään ehdoilla vastavakuuksia vaatimatta valtiontakuun suomalaisten lentoyhtiöiden sotariskin piiriin kuuluvien, kolmansille osapuolille aiheutuvien henkilö- ja esinevahinkojen osalta. Valtuudet valtiontakuun myöntämiseen esitetään annettaviksi siten, että niiden perusteella voidaan 1.10.2002-30.4.2003 välisenä aikana myöntää väliaikaisia takuita samalla tavoin, kuin valtioneuvosto on eduskunnan suostumuksella (talousarviosarja 6/2001 ja 3/2002) 25.9.2001-30.9.2002 välisenä aikana myöntänyt. Järjestelyllä korvataan syyskuussa 2001 irtisanotut lentoyhtiöiden sotariskivakuutukset. Muiden ehtojen suhteen takuu annettaisiin erikseen sovittavalla tavalla, kuitenkin niin, että kolmansien osapuolien henkilö- ja esinevahingot katettaisiin enimmillään 1,5 miljardiin euroon asti tai vastaavaan määrään Yhdysvaltain dollareissa vahinkotapahtumaa kohden.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta päättää perustuslain 82 §:n 2 momentin mukaisesti antaa suostumuksensa sille, että valtioneuvosto voi vastavakuuksia vaatimatta myöntää 1.10.2002-30.4.2003 välisenä aikana valtiontakuun valtioneuvoston erillisellä päätöksellä, siinä määriteltävine ehtoineen suomalaisten lentoyhtiöiden sotariskin piiriin kuuluvien, kolmansille osapuolille aiheutuvien henkilö- ja esinevahinkojen osalta enimmillään 1 500 000 000 euroon asti tai vastaavaan määrään Yhdysvaltain dollareissa vahinkotapahtumaa kohden ja että nämä määräaikaiset valtioneuvostolle myönnetyt valtuudet ovat voimassa 30 päivään huhtikuuta 2003 saakka. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 17.9.2002

Hallituksen esitys eräiden Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan vuonna 2000 suoritetussa rajankäynnissä todettujen rajalinjan muutosten hyväksymisestä

HE 108/2002 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 109/2002 vp

Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys valtuudesta valtiontakuun myöntämiseksi suomalaisille lentoyhtiöille koskien kolmansille osapuolille aiheutuvia sotariskivahinkoja

HE 110/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta

HE 111/2002 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta

HE 112/2002 vp

Liikennevaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 113/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta

HE 114/2002 vp

Talousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys työttömyysturvalaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 115/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys kuntoutusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

HE 116/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2003 perittävästä maksusta

HE 117/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi öljysuojarahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 118/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Perjantai 20.9.2002

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2003

HE 132/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 119/2002 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys vuoden 2003 veroasteikkolaiksi

HE 121/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 122/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2003

HE 124/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

HE 125/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 126/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi jäteverolain 4 §:n muuttamisesta

HE 128/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

HE 129/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n muuttamisesta

HE 131/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan, Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

HE 133/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain 3 ja 4 §:n kumoamisesta

HE 134/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien sekä opetushallituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 135/2002 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 136/2002 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 137/2002 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 138/2002 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 139/2002 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 43 §:n muuttamisesta

HE 140/2002 vp

Sivistysvaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 141/2002 vp

Liikennevaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 144/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajan erityistuesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 145/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

HE 147/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

HE 149/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta

HE 151/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista

HE 152/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta

HE 153/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 154/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.