Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 37/2002

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 10.9.2002

Valtion liikelaitosten tulos- ja omistajaohjaus (Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus)

K 8/2002 vp, VaVM 9/2002 vp

Hyväksyttiin

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2001

K 2/2002 vp, TaVM 14/2002 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 11.9.2002.

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2001

K 7/2002 vp, StVM 21/2002 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Hallituksen esitys laiksi kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

HE 249/2001 vp, PeVM 5/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi perintökaaren 7 luvun muuttamisesta

HE 77/2000 vp, LaVM 15/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 36 a ja 38 §:n muuttamisesta

HE 85/2002 vp, HaVM 9/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

YmVM 7/2002 vp - HE 88/2002 vp Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään, jolla pantaisiin täytäntöön organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen edellyttämät kansalliset lainsäädäntötoimet.

Laissa säädettäisiin kansalliseksi toimivaltaiseksi elimeksi Suomen ympäristökeskus sekä akkreditointijärjestelmään liittyväksi akkreditointielimeksi Mittatekniikan keskus. Lisäksi säädettäisiin ympäristötodentajiin liittyvistä tarpeellisista hyvän hallinnon vaatimuksista.

Lisäksi laissa olisi säännökset muutoksenhausta, EMAS-järjestelmään rekisteröidyn organisaation tarkemmasta valvontaan liittyvästä menettelystä sekä rangaistussäännös EMAS-logon väärinkäyttämisestä. Lailla kumottaisiin vanha EMAS-järjestelmää koskeva teollisuusyritysten vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään 29 päivänä joulukuuta 1994 annettu laki.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin, 432 2089)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 11.9.2002

Hallituksen esitys uudeksi kielilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

HE 92/2002 vp

Perustuslakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Repoveden kansallispuistosta

HE 104/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2001

K 12/2002 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan: Annettu 3.9.2002

K 11/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Kielilaki ja laki väestötietolain 4 §:n muuttamisesta

LA 78/2002 vp (Marjatta Vehkaoja /sd ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

Torstai 12.9.2002

Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä

LA 66/2002 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

LA 67/2002 vp (Esko-Juhani Tennilä /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki opintotukilain 14 §:n muuttamisesta

LA 68/2002 vp (Esko-Juhani Tennilä /vas)

Sivistysvaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 1 §:n muuttamisesta

LA 69/2002 vp (Matti Huutola /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

LA 72/2002 vp (Klaus Hellberg /sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 45 §:n ja mielenterveyslain 8 §:n muuttamisesta

LA 74/2002 vp (Rauha-Maria Mertjärvi /vihr ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki työsopimuslain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

LA 75/2002 vp (Päivi Räsänen /kd)

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Laki vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain muuttamisesta

Lakialoite LA 77/2002 vp (Jukka Gustafsson /sd ym.)

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.