Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 36/2002

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (ministeri Biaudet)

VN 5/2002 vp

Asia on loppuun käsitelty

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2001

K 1/2002 vp, UaVM 19/2002 vp

Asia on loppuun käsitelty

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 9/2002 vp - HE 85/2002 vp

Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 36 a ja 38 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että kirkollishallituksen lainoppineen asessorin lakkautettua virkaa koskevat ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain säännökset muutetaan koskemaan perustettua lainoppineen kirkkoneuvoksen virkaa. Lisäksi ehdotetaan, että säännös museonhoitajasta muutetaan koskemaan museonjohtajan virkaa.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

StVM 20/2002 vp - HE 65/2002 vp Hallituksen esitys laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan lain soveltamisalaa laajennettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen jäsenyhteisöksi voisi liittyä myös sellainen osakeyhtiö, jonka kaikki osakkeet eivät ole eläkelaitoksen jäsenyhteisöjen omistuksessa. Osakeyhtiö voisi liittyä eläkelaitoksen jäsenyhteisöksi, jos vähintään 90 prosenttia sen osakkeista olisi kuntien, kuntayhtymien tai eläkelaitoksen jäsenyhteisöksi liittyneiden yhdistysten omistuksessa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 21/2002 vp - K 7/2002 vp Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2001

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että eduskunta hyväksyy kertomuksen ja että mietintö lähetetään tiedoksi Kansaneläkelaitoksen valtuutetuille.

(Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067, Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 3341)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 4.9.2002

Hallituksen esitys laeiksi osuuskuntalain, arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 26 d §:n, arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n ja kaupparekisterilain 18 a §:n muuttamisesta

HE 89/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 23 luvun, tieliikennelain 76 §:n ja liikennevakuutuslain 7 ja 20 §:n muuttamisesta

HE 90/2002 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys valitusta hovioikeuteen ja valitusasian käsittelyä hovioikeudessa koskevien oikeudenkäymiskaaren säännösten muuttamiseksi

HE 91/2002 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 93/2002 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys kunnalliseksi eläkelaiksi ja kunnallisen eläkelain voimaanpanolaiksi

HE 94/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

HE 95/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys verkkotunnuslaiksi ja viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 96/2002 vp

Liikennevaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta

HE 97/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 88 §:n muuttamisesta

HE 98/2002 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta

HE 99/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys vapaarahoitteiseksi asumisoikeusjärjestelmäksi ja asumisoikeusjärjestelmän muuksi kehittämiseksi

HE 100/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys vakuutusoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

HE 101/2002 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys valtion kiinteistövarallisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

HE 102/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

HE 103/2002 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 11 §:n muuttamisesta

HE 105/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys kauppakamarilaiksi

HE 106/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveyskertomuksesta

HE 107/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 3.9.2002

Valtioneuvoston tiedonanto valtion omistajapolitiikasta ja Sonerasta

VNT 1/2002 vp

Talousvaliokuntaan, Valtiovarainvaliokuntaan ja Liikennevaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Keskiviikko 4.9.2002

U 37/2002 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä)

Lakivaliokuntaan

U 38/2002 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitseminen)

Lakivaliokuntaan

U 39/2002 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (lahjonnan torjuminen yksityisellä sektorilla)

Lakivaliokuntaan

U 40/2002 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (yhteisön lentoasemia käyttävien yhteisön ulkopuolisten maiden ilma-alusten turvallisuus)

Liikennevaliokuntaan

U 41/2002 vp eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (viides liikennevakuutusdirektiivi)

Liikennevaliokuntaan

U 42/2002 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (umpilähteiden valvonta)

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Talousvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

Perjantai 6.9.2002

U 43/2002 vp aloitteista neuvoston asetuksen antamiseksi ja neuvoston päätöksen tekemiseksi Schengenin tietojärjestelmän eräiden uusien toimintojen käyttöönottamisesta erityisesti terrorismin torjunnassa (Schengenin tietojärjestelmän uudet toiminnot

Hallintovaliokuntaan

U 44/2002 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön autonomiset tariffikiintiöt; teollisuustuotteet)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 45/2002 vp ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietokoneella toteutettujen keksintöjen patentoitavuudesta (ohjelmistopatentti)

Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.