Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 25/2002

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 18.6.2002

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2001

K 4/2002 vp, TaVM 15/2002 vp

Hyväksyttiin

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001

K 5/2002 vp, VaVM 7/2002 vp

Hyväksyttiin

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001

K 6/2002 vp, VaVM 8/2002 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 19.6.2002

Hallituksen esitys vuoden 2002 lisätalousarvioksi

HE 67/2002 vp, VaVM 6/2002 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 17.6.2002

Hallituksen esitys laiksi ulkoasiainhallintolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta

HE 60/2002 vp, UaVM 20/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 64/2002 vp, UaVM 21/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 37 §:n muuttamisesta

HE 66/2002 vp, HaVM 7/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys alueiden kehittämislaiksi

HE 55/2002 vp, HaVM 8/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien riita-asiain valmistelua, pääkäsittelyä sekä hakemusasioiden käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

E 32/2001 vp, LaVM 12/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä

HE 77/2002 vp, LaVM 13/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys kansainvälisen terrorismin rahoituksen vastaisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 luvun muuttamisesta

HE 43/2002 vp, LaVM 14/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain 7 §:n muuttamisesta

HE 73/2002 vp, LiVM 9/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys väylämaksulaiksi

HE 38/2002 vp, LiVM 10/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rehulain muuttamisesta

HE 61/2002 vp, MmVM 7/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta

HE 69/2002 vp, MmVM 8/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Siemenperunakeskuksen muuttamiseen osakeyhtiöksi liittyväksi lainsäädännöksi

HE 70/2002 vp, MmVM 9/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys yksityisten alojen ja valtion sekä kunnallisen eläkejärjestelmän tietojen saamista, antamista ja salassapitoa koskevien sekä eräiden muiden lainsäännösten muuttamisesta

HE 8/2002 vp, StVM 10/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

HE 42/2002 vp, StVM 13/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyviin tietojen saamista ja luovuttamista koskevien säännösten muuttamiseksi

HE 9/2002 vp

StVM 16/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi lääkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

HE 46/2002 vp, StVM 14/2002 vp,

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 39/2002 vp, StVM 17/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi osa-aikaeläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevien säännösten muuttamisesta

HE 45/2002 vp, StVM 18/2002 vp

Hyväksyttiin

Lakialoite laiksi äitiysavustuslain muuttamisesta

LA 61/2002 vp, StVM 19/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

HE 78/2002 vp, TaVM 13/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 59/2002 vp, TyVM 4/2002 vp

Hyväksyttiin

Tiistai 18.6.2002

Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

HE 36/2002 vp, SiVM 5/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eräiden työeläkkeiden tarkistamisesta työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovittamisen johdosta

HE 62/2002 vp, StVM 15/2002 vp,

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 9/2002 vp - K 8/2002 vp Valtion liikelaitosten tulos- ja omistajaohjaus (Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus)

Valtiovarainvaliokunta päätti että tämä mietintö lähetetään sekä Valtiontalouden tarkastusvirastolle että hallitukselle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten

(Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 18.6.2002

Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä tehdyn eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 81/2002 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys El Salvadorin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 82/2002 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten johtokuntien lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 83/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 84/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 36 a ja 38 §:n muuttamisesta

HE 85/2002 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

HE 86/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työvoimahallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä, työvoimapalvelulain 6 luvun ja 21 §:n 2 momentin kumoamisesta sekä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

HE 87/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään

HE 88/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan

MUUTA

Maanantai 17.6.2002

Valiokuntien järjestelyä varten on myönnetty edustaja Jari Koskiselle/kok vapautusta valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenyydestä.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten vapautusta on myönnetty suuren valiokunnan jäsenyydestä edustaja Outi Ojalalle/vas, perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä edustaja Petri Salolle/kok ja varajäsenyydestä edustaja Pertti Mäki-Hakolalle/kok, lakivaliokunnan jäsenyydestä edustaja Lasse Virénille/kok, sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä edustaja Pehr Löville/r, tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä edustaja Margareta Pietikäiselle/r sekä ympäristövaliokunnan jäsenyydestä edustaja Ulla-Maj Wideroosille/r ja varajäsenydestä edustaja Marjukka Karttuselle/kok.

Tiistai 18.6.2002

Tiistaina 18.6.2002 toimitetussa valiokuntien täydennysvaalissa valittiin

suuren valiokunnan jäseneksi edustaja Kari Uotila/vas ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle edustaja Pentti Tiusanen/vas, perustuslakivaliokunnan jäseneksi edustaja Marjukka Karttunen/kok ja varajäseneksi edustaja Petri Salo/kok, valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi edustaja Pertti Mäki-Hakola/kok, lakivaliokunnan jäseneksi edustaja Petri Salo/kok, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäseneksi edustaja Lasse Virén/kok, sivistysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Christina Gestrin/r, tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi edustaja Christina Gestrin/r sekä ympäristövaliokunnan jäseneksi edustaja Christina Gestrin/r ja edustaja Seppo Kanerva/kok.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.