Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 24/2002

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 11.6.2002

Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä eräiden virkarikoksia ja niihin liittyviä rikoksia koskevien säännösten muuttamisesta

HE 77/2001 vp, LaVM 10/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 28 luvun sekä pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n ja 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

HE 240/2001 vp, LaVM 11/2002 vp,

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilusta

HE 248/2001 vp, HaVM 6/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta

HE 57/2002 vp, LiVM 8/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

HE 246/2001 vp, MmVM 5/2002 vp,

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiden kulttuurihallintoa koskevien valtionavustussäännösten muuttamisesta

HE 21/2002 vp, SiVM 3/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

HE 74/2002 vp, StVM 11/2002 vp

Hyväksyttiin

Torstai 13.6.2002

Hallituksen esitys laeiksi maanmittauslaitoksesta annetun lain 3 §:n sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 56/2002 vp, MmVM 6/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 35/2002 vp, SiVM 4/2002 vp

Hyväksyttiin

Puhemiesneuvoston ehdotus Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännöksi

Lakialoite laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

PNE 1/2002 vp, Lakialoite LA 60/2002 vp, Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 12/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 15/2002 vp - HE 62/2002 vp Hallituksen esitys laiksi eräiden työeläkkeiden tarkistamisesta työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovittamisen johdosta

Esityksessä ehdotetaan niitä työeläkkeitä tarkistettaviksi, joissa kansaneläkkeen pohjaosa on aiheuttanut vähennystä työeläkkeeseen. Työeläkkeen tarkistus koskee niitä yksityisen työeläkejärjestelmän ja julkisen ansioeläkejärjestelmän työeläkkeitä, jotka ovat alkaneet kesäkuun 30 päivän 1975 jälkeen, mutta ennen tammikuun 1 päivää 1996 ja joissa kansaneläkkeen pohjaosan laskusääntö on vaikuttanut työeläkkeen määrään. Tarkistus tehdään työeläkkeisiin eläkejärjestelmän toimesta 1 päivästä lokakuuta 2003 alkaen. Tarkistuksen seurauksena työeläkettä korotetaan vähintään viidellä eurolla ja enintään kuitenkin 50 eurolla kuukaudessa. Eläkkeen korotus ei vähennä eläkkeensaajan kansaneläkkeen määrää.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

Mietintöön sisältyy edustajien Juha Rehula /kesk, Inkeri Kerola /kesk, Niilo Keränen /kesk, Jaana YläMononen /kesk sekä Päivi Räsäsen /kd vastalause.

MmVM 8/2002 vp - HE 69/2002 vp Hallituksen esitys laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta

Puutavaranmittauslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lain toimeenpanoon liittyvät operatiiviset tehtävät siirretään maa- ja metsätalousministeriöltä Metsäntutkimuslaitokselle. Esitys merkitsisi maa- ja metsätalousministeriön virallisten mittaajien kolmen viran ja näihin virkoihin nimitettyjen henkilöiden siirtymistä lain tullessa voimaan Metsäntutkimuslaitoksen viroiksi ja virkamiehiksi.

Metsäntutkimuslaitos vastaisi puutavaran tehdasmittauksen valvonnasta sekä virallisten mittaajien ja mittauslautakuntien toiminnan käytännön järjestelystä. Maa- ja metsätalousministeriön tehtäväksi jäisi edelleen puutavaranmittauslain täytäntöönpanon ylin johto ja valvonta, puutavaran mittauksessa käytettävien mittausmenetelmien ja niitä koskevien ohjeiden vahvistaminen sekä puutavaran mittauksen neuvottelukunnan ja mittauslautakuntien asettaminen.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

StVM 17/2002 vp - HE 39/2002 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettuun lakiin lisättäväksi säännökset sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden toteuttamisesta. Tarkoituksena on muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusjärjestelmään sisältyvää perustamishankkeiden rahoitusta siten, että nykyisin rakentamishankkeisiin ja laitehankintoihin suunnattavista määrärahoista merkittävä osa käytettäisiin kehittämishankkeiden tukemiseen. Kunta tai kuntayhtymä voisi jatkossa saada valtionavustusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi tarpeellisten toiminnan kehittämistä ja tehostamista sekä toimintatapojen uudistamista tukevien hankkeiden toteuttamiseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon nykyisen kaltaisia perustamishankkeita on jatkossa tarkoitus tukea valtionavustuksella, jonka saamisen edellytykset olisivat nykyistä selvästi rajatummat. Perustamishankkeen valtionavustuksen edellytyksenä olisi kunnan tai kuntayhtymän erityisen vaikea taloudellinen tilanne sekä se, että hanke olisi välttämätön sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi tai toiminnallisen kehittämishankkeen toteuttamiseksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 3341)

MmVM 9/2002 vp - HE 70/2002 vp Hallituksen esitys Siemenperunakeskuksen muuttamiseen osakeyhtiöksi liittyväksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Siemenperunakeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi. Tässä laissa valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan nettobudjetoituna valtion laitoksena toimivan Siemenperunakeskuksen omaisuus ja liiketoiminta perustettavalle valtion kokonaan omistamalle osakeyhtiölle, jonka toimialana olisi Suomessa yleisesti viljeltävien perunalajikkeiden terveen siemenaineiston ylläpito sekä tällaisten lajikkeiden perussiemenen ja sertifioidun siemenen tuotanto ja markkinointi. Osakeyhtiö jatkaisi Siemenperunakeskuksen toimintaa. Siemenperunakeskuksen palveluksessa oleva työsopimussuhteinen henkilöstö siirtyisi osakeyhtiön palvelukseen entisen työsuhteen ehdoilla.

Siemenperunakeskuksen tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi Siemenperunakeskuksen yhtiöittämisestä ja perustuslakiuudistuksesta johtuvat lakitekniset muutokset.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

LaVM 14/2002 vp - HE 43/2002 vp Hallituksen esitys kansainvälisen terrorismin rahoituksen vastaisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 luvun muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi New Yorkissa 9 joulukuuta 1999 tehdyn kansainvälisen terrorismin rahoituksen vastaisen yleissopimuksen samoin kuin lait sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja rikoslain 34 luvun muuttamisesta. Yleissopimuksen pääsisältönä on terrorismin rahoituksen kriminalisoiminen. Sopimuksessa määrätään rangaistavaksi laiton ja tahallinen varojen luovuttaminen tai kerääminen siinä tarkoituksessa tai siitä tietoisena, että ne käytetään sopimuksessa määriteltyjen terrorististen rikosten tekemiseen. Rangaistava varojen luovuttaminen tai kerääminen voi tapahtua suoraan tai epäsuorasti. Sen katsominen rikokseksi ei myöskään edellytä, että varat on tosiasiassa käytetty sopimuksessa tarkoitettujen rikosten tekemiseen. Rahoitusrikoksen yritys samoin kuin siihen osallistuminen tekijäkumppanina ja tahallinen myötävaikuttaminen siihen ovat sopimuksen mukaan rangaistavia tekoja. Sopimus määrää myös tällaisista rikoksista epäiltyjen syyttämisestä ja luovutuksesta sekä oikeusavusta samoin kuin toimista terrorismin rahoituksen ehkäisemiseksi.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen, 432 2079)

LaVM 13/2002 vp - HE 77/2002 vp Hallituksen esitys laiksi toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä. Laki täydentää maksukyvyttömyysmenettelyitä koskevaa neuvoston asetusta.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Kaisa Vuorisalo, 432 2047)

TaVM 13/2002 vp - HE 78/2002 vp Hallituksen esitys laiksi osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Lakiin lisätään siirtymäsäännös, jolla jatketaan vanhaan osuuskuntalakiin sisältynyttä poikkeusta. Siirtymäsäännöksen mukaan 1.7.1996 säästökassatoimintaa harjoittaneet osuuskunnat saavat harjoittaa säästökassatoimintaa edelleen, vaikka ne eivät täytä mainittuna päivänä voimaan tulleita osuuspääomaa ja jäsenmäärää koskevia vaatimuksia.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

StVM 18/2002 vp - HE 45/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi osa-aikaeläkettä ja yksilöllistä varhaiseläkettä koskevien säännösten muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityisten alojen työeläkejärjestelmää koskevien lakien säännöksiä osa-aikaeläkkeen alaikärajasta ja osa-aikaeläkkeen jälkeen myönnettävän eläkkeen määräytymisestä.

Osa-aikaeläkkeen alaikäraja muutetaan pysyvästi 58 vuodeksi lain tasolla. Muutos koskee vuonna 1947 ja sen jälkeen syntyneitä henkilöitä. Heillä myös osa-aikaeläkkeellä olosta kertyvän vanhuuseläkkeen määrää pienennetään. Sen sijaan osa-aikaeläkkeen saajalle myönnettävä työkyvyttömyyseläke säädettäisiin kokoaikaista työntekoa vastaavaksi. Tällaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen liitetään samanlainen työnantajan vastuu kuin työnantajalla on muistakin työkyvyttömyyseläkkeistä. Lisäksi ehdotetaan työaikalakiin siirrettäväksi nykyisen määräaikaisen lain säännös siitä, että työnantajan on pyrittävä järjestämään työt niin, että osa-aikaeläkkeelle haluava työntekijä voisi siirtyä osa-aikatyöhön.

Ennen vuotta 1947 syntyneillä työntekijöillä ja yrittäjillä säilyy osa-aikaeläkkeen nykyinen 56 vuoden alaikäraja. Myös osa-aikaeläkkeen jälkeen myönnettävän vanhuuseläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen määräytyminen pysyy näillä ikäluokilla ennallaan. Lisäksi ehdotetaan, että yksityisten alojen työeläkejärjestelmästä ja kansaneläkejärjestelmästä ei enää myönnetä yksilöllistä varhaiseläkettä vuoden 1943 jälkeen syntyneille työntekijöille tai yrittäjille. Ennen vuotta 1944 syntyneillä henkilöillä säilyy mahdollisuus saada yksilöllistä varhaiseläkettä nykyisen lain mukaisesti.

Lisäksi ehdotetaan, että työttömyyseläkkeen työhistoriaa koskevaa vaatimusta tarkistetaan eräillä ennen 1945 syntyneillä työntekijöillä kohtuuttomien väliinputoamisten estämiseksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

UaVM 19/2002 vp - K 1/2002 vp Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2001

Eduskunta on 5 päivänä huhtikuuta 2002 lähettänyt ulkoasiainvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomuksen ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2001 (K 1/2002 vp ).

Ulkoasiainvaliokunta päätti että mietintö lähetetään tiedoksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnalle ja hallitukselle. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

UaVM 20/2002 vp - HE 60/2002 vp Hallituksen esitys laiksi ulkoasiainhallintolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkoasiainhallintolain 26 ja 27 §, jotka koskevat ulkoasiainhallinnon ulkopuolisen henkilöstön toimintaa Suomen ulkomaanedustustoissa. Tarkoituksena on muuttaa ulkoasiainhallintolakia siten, että eri viranomaisten lähettämien virkamiesten toiminnasta edustustossa säädettäisiin laissa vain yleiset perusteet ja tarkemmat säännökset annettaisiin valtioneuvoston asetuksessa. Tämä avaisi mahdollisuuksia uusille hallinnollisille järjestelyille. Edustustoissa toimittaisiin kuitenkin pääsääntöisesti ulkoasiainhallinnon viroissa. Yksityisoikeudellisten tahojen kytkentää edustustoon koskevaan säännökseen ehdotetaan pienehköjä täsmennyksiä.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari, 432 2060)

UaVM 21/2002 vp - HE 64/2002 vp Hallituksen esitys Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Uruguayn itäisen tasavallan kanssa 21 päivänä maaliskuuta 2002 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen tarkoituksena on selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä sekä edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Uruguayn itäisen tasavallan kanssa. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Sopimus tulee voimaan kolmenkymmenen päivän kuluttua siitä, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännöissään sopimuksen voimaantulolle asetetut vaatimukset. Esitykseen sisältyy lakiehdotus eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari, 432 2060)

StVM 19/2002 vp - LA 61/2002 vp Lakialoite laiksi äitiysavustuslain muuttamisesta

Lakialoitteessa LA 61/2002 vp ehdotetaan lisättäväksi äitiysavustuslakiin säännös kansainvälisestä lapseksiottamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista ottovanhemmalle tai lapseksiottajalle. Korvauksen suuruus ei riippuisi siitä, montako lasta samalla kertaa on nimetty tai sijoitettu lapseksiottajan luokse. Korvauksen suuruudesta kohdemaittain säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Tarkoituksena olisi, että äitiysavustusta sekä kustannusten korvausta koskisivat samat säännökset mm. avustuksen ja korvauksen hakemisesta, muutoksenhausta, takaisinperinnästä, ulosmittauksesta, tietojen saamisesta ja luovuttamisesta, minkä johdosta äitiysavustuslakiin ehdotetaan tehtäväksi tarvittavat lisäykset.

Lakialoitteessa LA 141/2001 vp ehdotetaan otettavaksi käyttöön adoptioavustus kansainväliseen lapseksiottamiseen. Avustuksen suuruus olisi 1 900-4 500 euroa kohdemaasta riippuen. Lakialoitteessa säädetään avustuksen maksamisen perusteista ja maksamismenettelystä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

PeVM 5/2002 vp - HE 249/2001 vp Hallituksen esitys laiksi kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan kokoontumislain sisältämän ns. huvikieltosäännöksen kumoamista. Säännöksen nojalla yleisötilaisuuksien, kuten elokuva- ja teatteriesitysten sekä taidenäyttelyiden, järjestäminen on mahdollista tiettyinä kirkollisina juhlapyhinä ainoastaan poliisin luvalla.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen, 432 2044)

Mietintöön sisältyy edustajien Jouko Jääskeläisen /kd ja Johannes Leppäsen /kesk vastalause.

TaVM 14/2002 vp - K 2/2002 vp Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2001

Eduskunta on 24 päivänä huhtikuuta 2002 lähettänyt talousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomuksen vuodelta 2001 (K 2/2002 vp ).

Talousvaliokunta päätti että mietintö lähetetään tiedoksi Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran hallintoneuvostolle. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

SiVM 5/2002 vp - HE 36/2002 vp Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vapaasta sivistystyöstä annettua lakia siten, että vapaan sivistystyön oppilaitos voi erityisestä syystä olla myös muu oppilaitos kuin laissa mainittu kansalaisopisto, kansanopisto, opintokeskus, liikunnan koulutuskeskus tai kesäyliopisto. Tällaisen muun vapaan sivistystyön oppilaitoksen valtionrahoitukseen sovellettaisiin pääasiassa sen toiminnan kannalta soveltuvan vapaan sivistystyön oppilaitosmuodon rahoitusperusteita, tässä tapauksessa kansanopiston valtionosuuden perusteita sisäoppilaitosmuotoisuutta lukuun ottamatta.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

Mietintöön sisältyy edustaja Leena Rauhala /kd vastalause.

TyVM 4/2002 vp - HE 59/2002 vp Hallituksen esitys työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi työturvallisuuslaki, joka korvaisi vuonna 1958 annetun työturvallisuuslain. Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset 17 lain muuttamisesta.

Työturvallisuuslakia sovelletaan työsuhteessa sekä virka- ja muussa siihen rinnastettavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa tehtävään työhön. Lisäksi lakia sovelletaan moniin muihin työnteon muotoihin, joissa työn suorittaja ei ole työ- tai virkasuhteessa työn teettäjään.

Vapaaehtoistyö tulee osittain lain soveltamisalaan. Tavanomainen harrastustoiminta jää kuitenkin pääsääntöisesti lain ulkopuolelle, samoin kuin ammattiurheileminen.

Työnantajalla on velvollisuus tunnistaa ja arvioida työhön liittyvät ja työstä aiheutuvat vaarat sekä huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työpaikalla, jossa samanaikaisesti tai peräkkäin toimii työnantajia tai itsenäisiä työnsuorittajia, on näiden toimijoiden velvollisuuksia ehdotettu täsmennettäväksi ja selkeytettäviksi.

Työntekijöiden tulee noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita sekä työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Työntekijän on käytettävissään olevin keinoin huolehdittava niin omasta kuin muidenkin työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä sekä vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja epäasiallista kohtelua.

Ehdotuksessa on kiinnitetty huomiota perinteisten fyysisten tapaturmanvaarojen torjunnan lisäksi työn kuormitustekijöihin ja niiden vähentämiseen, ergonomiaan ja näyttöpäätetyöhön, väkivallan uhkan torjumiseen ja yksintyöskentelyyn. Niin ikään säädetään häirinnän ja muun epäasiallisesta kohtelun torjunnasta.

Lisäksi säädetään työpaikan ja työympäristön rakenteellisesta turvallisuudesta sekä kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten tekijöiden sekä koneiden ja työvälineiden turvallisuudesta.

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

VaVM 6/2002 vp - HE 67/2002 vp Hallituksen esitys vuoden 2002 lisätalousarvioksi

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2002 lisätalousarvioksi hyväksytään edellä esitetyin tavoin, että hyväksytään viisi lausumaa, että lisätalousarvioaloitteet 1-21/2002 vp hylätään, että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2002 alkaen.

(Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081, Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055, Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056)

Lisätalousarvioehdotus sisältää opposition edustajien vastalauseen.

VaVM 7/2002 vp - K 5/2002 vp Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta päättää lähettää eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001 sekä sen johdosta annetun mietinnön kansliatoimikunnalle tiedoksi ja niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin ne antavat aihetta. (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056)

VaVM 8/2002 vp - K 6/2002 vp Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta päättää lähettää eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomuksen Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001 sekä sen johdosta annetun mietinnön kansliatoimikunnalle tiedoksi ja niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin ne antavat aihetta. (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, 432 2056)

TaVM 15/2002 vp - K 4/2002 vp Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2001

Talousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa, että tämä mietintö lähetetään tiedoksi valtioneuvostolle ja eduskunnan pankkivaltuustolle ja että hyväksytään yksi lausuma

(Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

Mietintöön sisältyy edustaja Satu Hassi /vihr vastalause

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Maanantai 10.6.2002

Hallituksen esitys laeiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta

HE 76/2002 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa alkaneen maksukyvyttömyysmenettelyn kuuluttamisesta ja rekisteriin merkitsemisestä

HE 77/2002 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi osuuskuntalain voimaanpanosta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

HE 78/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden rekisteröintiasioiden siirtämistä käräjäoikeuksilta maistraateille koskevaksi lainsäädännöksi

HE 79/2002 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi muinaismuistolain 20 §:n muuttamisesta

HE 80/2002 vp

Sivistysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Torstai 13.6.2002

Laki asunto-osakeyhtiölain 4 §:n muuttamisesta

LA 63/2002 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Ympäristövaliokuntaan

Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 26 §:n muuttamisesta

LA 65/2002 vp (Antti Rantakangas /kesk ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 11.6.2002

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on myönnetty edustaja Kaarina Drombergille/kok vapautusta ulkoasiainvaliokunnan varajäsenyydestä sekä sivistysvaliokunnan jäsenyydestä. Edustaja Jari Koskiselle/kok on myönnetty ero suuren valiokunnan jäsenyydestä.

Tiistaina 11.6.2002 toimitetussa valiokuntien täydennysvaalissa valittiin suuren valiokunnan jäseneksi edustaja Tuula Haatainen/sd ja varajäseneksi edustaja Klaus Hellberg/sd sekä edustaja Haataiselta vapautuvalle suuren valiokunnan varajäsenen paikalle edustaja Riitta Prusti/sd.
Ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi edustaja Tarja Kautto/sd ja varajäseneksi edustaja Jyrki Katainen/kok.
Sivistysvaliokunnan jäseneksi edustaja Suvi Lindén/kok.
Tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi edustaja Risto Kuisma/sd
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaalissa valittiin jäseniksi edustaja Risto Kuisma/sd sekä varajäseneksi edustaja Harry Wallin/sd. Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaalissa valittiin jäseneksi edustaja Antti Kalliomäki/sd.
Eduskunnan kirjaston hallituksen täydennysvaalissa valittiin jäseneksi edustaja Irja Tulonen/kok ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle edustaja Raija Vahasalo/kok

Keskiviikko 12.6.2002

Keskiviikkona 12.6.2002 toimitetussa valiokuntien täydennysvaalissa valittiin suuren valiokunnan jäseneksi edustaja Jyri Häkämies/kok

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 14.6.2002

U 30/2002 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (ammattipätevyyden tunnustamisdirektiivi)

Sivistysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.