Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 23/2002

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 4.6.2002

Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta Suomen Autokatsastus Oy:n osakkeista luopumiseksi

HE 23/2002 vp, LiVM 7/2002 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 3.6.2002

Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

Hallituksen esitys alkoholilain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 24/2001 vp) täydentämisestä

HE 24/2001 vp, 50/2002 vp, StVM 9/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

HE 6/2002 vp, TaVM 12/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys 84. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymien merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen ja kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 63/2002 vp, TyVM 2/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta

HE 24/2002 vp, TyVM 3/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

MmVM 6/2002 vp - HE 56/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi maanmittauslaitoksesta annetun lain 3 §:n sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi maanmittauslaitoksesta annettua lakia ja Geodeettisesta laitoksesta annettua lakia. Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen johtokunta lakkautetaan. Lakeihin ehdotetaan otettaviksi säännökset laitosten ylimmän johdon organisoinnista. Johtokuntien lakkauttamisen jälkeen laitosten toimintaa johtaisivat ja ylintä päätösvaltaa käyttäisivät laitosten päällikköinä toimivat virkamiehet.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

StVM 10/2002 vp - HE 8/2002 vp Hallituksen esitys yksityisten alojen ja valtion sekä kunnallisen eläkejärjestelmän tietojen saamista, antamista ja salassapitoa koskevien sekä eräiden muiden lainsäännösten muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain, yrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain, luopumiseläkelain, maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain, maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain, merimieseläkelain, valtion eläkelain, valtion perhe-eläkelain, valtion eläkerahastosta annetun lain sekä kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain tietojen antamista, saamista ja salassapitoa koskevat säännökset huomioon ottaen yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan neuvoston direktiivin, uuden perustuslain, henkilötietolain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännökset. Esityksen tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää yksityisten alojen, valtion ja kunnallisen eläkejärjestelmän tietojen saantia ja luovuttamista koskevat säännökset. Tarkoituksena on myös joustavoittaa ja laajentaa näiden tietojen saamista ja luovuttamista nykyisestään. Työeläkejärjestelmän saamien ja luovuttamien tietojen tietosisältö vastaisi kuitenkin suurelta osin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja käytäntöä.

Uuden perustuslain johdosta kysymyksessä olevia eläkelakeja koskevat eräät asetuksen tasolla olevat säännökset saatettaisiin lain tasolle.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 13/2002 vp - HE 42/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tapaturmavakuutuslain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain tietosuojasäännösten tarkistamista ottaen huomioon toiminnan julkisuudesta annetun lain ja henkilötietolain. Esitys sisältää nykyistä tarkemmat säännökset tapaturmaturvan toimeenpanoon liittyvien asiakirjojen ja tietojen salassapidosta ja siitä poikkeuksista. Tapaturmaturvaa toimeenpanevien yhteisöjen ja toimielinten oikeutta saada ja luovuttaa salassa pidettäviä tietoja laajennettaisiin eräissä tapauksissa nykyisestä. Pääosin nämä oikeudet kuitenkin säilyisivät ennallaan. Esitys sisältää myös säännökset, jotka salassa pidettävien tietojen hyväksikäyttöä sosiaaliturvan väärinkäytön ehkäisyssä sekä tietojen siirtoa teknisin menetelmin. Siltä osin kuin tapaturmavakuutuslakiin ja maatalousyrittäjien ehdotetuissa säännöksissä ei toisin säädetä, tapaturmaturvan toimeenpanon tietosuojan osalta noudatettaisiin viranomaisten julkisuudesta annettua lakia ja henkilötietolakia. Vakuutusyhtiölain vakuutusyhtiöitä koskevia tietosuojasäännöksiä ei mainittujen lakien toimeenpanossa sovellettaisi.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että eräät nykyisin asetustasolla olevat säännökset saatettaisiin perustuslain edellyttämällä tavalla lain tasolle.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

StVM 12/2002 vp - PNE 1/2002 vp , LA 60/2002 vp Puhemiesneuvoston ehdotus Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännöksi

Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ehdotus sisältää esityksen uudeksi Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännöksi. Uudella johtosäännöllä kumottaisiin nykyinen vuodelta 1938 oleva valtuutettujen johtosääntö.

Uusi johtosääntö vastaisi asiallisesti suurelta osin voimassa olevaa valtuutettujen johtosääntöä, mutta se on eräiltä osin tarkistettu vastaamaan vuoden 2002 alusta voimaan tullutta Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Ehdotetussa johtosäännössä muutettaisiin lisäksi valtuutettujen palkkion perusteet vastaamaan paremmin eduskunnan valitsemien muiden toimielinten palkkioiden tasoa. Eräitä valtuutettujen toimintaan liittyviä menettelyjä uudistettaisiin ja johtosääntöön otettaisiin säännökset eräistä käytännössä noudatetuista menettelyistä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

SiVM 4/2002 vp - HE 35/2002 vp Hallituksen esitys laiksi opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annettua lakia. Nykyisin lääninhallituksille ammattikorkeakoulujen yhteishaussa kuuluvat tehtävät siirtyisivät ammattikorkeakoulujen itsensä hoidettaviksi. Opiskelijavalintarekisteriä ylläpitää opetushallitus. Ammattikorkeakoulujen yhteishakurekisterin osalta ammattikorkeakoulut osallistuisivat lääninhallitusten asemesta rekisterinpitoon. Muilta osin ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmä jatkuisi nykymuotoisena.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

MmVM 7/2002 vp - HE 61/2002 vp Hallituksen esitys laiksi rehulain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rehulakia eräiden Euroopan yhteisön eläinlääkintä- ja rehulainsäädännön edellyttämien vaatimusten täytäntöön panemiseksi.

Euroopan yhteisön rehuvalmisteiden valvontaa koskevaa direktiiviä muutettiin vuonna 2001. Merkittävimmät muutokset koskivat rehualan toimijoiden ilmoitusvelvollisuutta vaarallisesta rehuerästä sekä viranomaisten toimia vaarallisten rehuerien käytön estämiseksi. Muutosten vuoksi toiminnanharjoittajien ilmoitusvelvollisuutta koskevia rehulain säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi.

Nautojen BSE-taudin vastustamiseksi Euroopan yhteisö on säätänyt rajoituksia eläinproteiinin ja sitä sisältävien rehuvalmisteiden valmistukselle, kuljetukselle, varastoinnille ja käytölle. Näiden säännösten täytäntöön panemiseksi rehulakia muutettiin vuonna 2001. Rehulain muutoksen jälkeen Euroopan yhteisöjen komissio on katsonut, että kalajauhon käyttäminen rehunvalmistuksessa myös maatiloilla edellyttää valvontaviranomaisen lupaa, vaikka rehu tulisi ainoastaan omaa käyttöä varten. Tästä syystä ehdotetaan rehulakia muutettavaksi siten, että laissa tarkoitettu toiminnanharjoittajan rekisteröintivaatimus laajennettaisiin koskemaan myös toiminnanharjoittajia, jotka käyttävät kalajauhoa sellaisenaan rehujen valmistukseen muille kuin märehtijöille maatiloilla, joissa pidetään myös märehtijöitä.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

StVM 14/2002 vp - HE 46/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi lääkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lääkelakia, apteekkimaksusta annettua lakia, lääkelaitoksesta annettua lakia ja lääkkeiden velvoitevarastointilakia siten, että näissä laeissa olevat valtuutussäännökset asetusten ja alemmanasteisten määräysten antamiseen ovat uuden perustuslain mukaiset. Lääkelain mukainen muutoksenhakujärjestelmä ehdotetaan samalla muutettavaksi hallintolainkäyttölain mukaiseksi.

Apteekkimaksusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että nyt valtioneuvoston asetuksella säädettävät maksuperusteet säädettäisiin laissa.

Lääkealalla on alemmanasteisilla säännöksillä määritelty asioita, jotka voidaan osin katsoa perusoikeuksien piiriin kuuluviksi. Esimerkiksi lääkkeiden markkinointia koskevat säännökset, jotka rajoittavat sananvapautta, ovat pääosin Lääkelaitoksen määräyksissä. Tämän vuoksi lääkelakiin ehdotetaan sisällytettäväksi useita nyt asetuksella tai sitä alemman asteisilla normeilla säänneltyjä velvoitteita tai rajoituksia.

Keskeisimmät lääkelakiin sisällytettävät uudet säännökset, jotka korvaisivat nyt asetuksessa tai Lääkelaitoksen määräyksessä olevia oikeusnormeja, koskisivat lääketukkukaupoille säädettävää valmiussuunnitelmien laatimisvelvoitetta sekä eräitä eläinlääkintää, lääkekaappeja, lääkkeiden toimittamista, apteekeissa harjoitettavaa muuta toimintaa ja lääkkeiden markkinointia koskevia säännöksiä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 3341)

LiVM 9/2002 vp - HE 73/2002 vp Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain 7 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikennevakuutuslain 7 §:ää siten, että siinä otetaan huomioon Euroopan unionin liikennevakuutusta koskevien direktiivien 72/166/ETY, 84/5/ETY ja 90/232/ETY sääntely. Liikennevakuutuslain korvausjärjestelmää ehdotetaan muutettavaksi siten, että ajoneuvossa olleella matkustajalla on lähtökohtaisesti oikeus saada korvaus henkilövahingoistaan, vaikka kuljettaja on syyllistynyt törkeään rattijuopumukseen. Matkustajan oikeutta korvauksen voitaisiin kuitenkin alentaa tapauskohtaisesti, jos hän on myötävaikuttanut vahingon syntymiseen.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 10/2002 vp - HE 38/2002 vp Hallituksen esitys väylämaksulaiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi väylämaksulaki, jolla kumottaisiin nykyinen väylämaksulaki.

Ehdotetulla lailla korjattaisiin väylämaksun kantamisessa ilmenneitä epäkohtia. Väylämaksun maksuperusteita ei ehdoteta muutettaviksi.

Keskeisenä uudistuksena valvonnan parantamisen kannalta olisi jäämaksuluokkatodistusten muuttaminen määräaikaisiksi. Samalla jäämaksuluokkatodistuksen nimi muutettaisiin jääluokkatodistukseksi. Myös todistuslomake uudistettaisiin niin, että siinä yksilöidään jääluokan vahvistamisen perusteena olevat asiakirjat. Tällöin aluksen saapuessa myöhemmin Suomeen voidaan jääluokkatodistusta aluksen voimassa oleviin asiakirjoihin vertaamalla todeta, onko alus edelleen oikeutettu todistuksessa vahvistettuun jääluokkaan.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

HaVM 7/2002 vp - HE 66/2002 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 37 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi ulkomaalaislakiin uusi peruste ulkomaalaisen käännyttämiselle. Ulkomaalainen voitaisiin käännyttää tiettyjen edellytysten täyttyessä myös silloin, kun toinen Euroopan unionin jäsenvaltio on tehnyt häntä koskevan maastapoistamispäätöksen. Ehdotuksella pannaan täytäntöön neuvoston direktiivi kolmansien maiden kansalaisia koskevien maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

HaVM 8/2002 vp - HE 55/2002 vp Hallituksen esitys alueiden kehittämislaiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi alueiden kehittämislaki. Sillä kumottaisiin vuonna 1993 alueiden kehittämisestä annettu laki.

Alueiden kehittämislain tavoitteita ehdotetaan uudistettavaksi vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön asettamia vaatimuksia.

Laissa ehdotetaan säädettäväksi alueiden kehittämisessä noudatettavasta suunnittelujärjestelmästä ja alueiden kehittämistä koskevia tehtäviä toteuttavista viranomaisista. Lisäksi laissa ehdotetaan säädettäväksi tuen myöntämisestä alueiden kehittämiseen sisäasiainministeriön hallinnonalalla. Alueiden kehittäminen perustuisi lakiehdotuksen mukaan edelleen määräaikaisiin ohjelmiin. Tavoitteena on parantaa eri ohjelmien yhteensovittamista siten, että alueelliset ja valtakunnalliset tavoitteet voitaisiin nykyistä paremmin ottaa huomioon ohjelmia laadittaessa.

Maakunnan liitto toimisi edelleen aluekehittämisviranomaisena maakunnassa. Se laatisi maakunnan aluetta koskevan maakuntaohjelman.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

StVM 16/2002 vp - HE 9/2002 vp Hallituksen esitys Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyviin tietojen saamista ja luovuttamista koskevien säännösten muuttamiseksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen hoitamia etuuksia koskevaa lainsäädäntöä tietojen saamista ja luovuttamista koskevin osin.

Esityksen tarkoituksena on selkeyttää ja yhtenäistää eri etuuslaeissa olevia tietojen saamista ja luovuttamista koskevia säännöksiä muuttuneen henkilötieto- ja julkisuuslainsäädännön vuoksi.

Kansaneläkelaitoksen oikeus tietojen saamiseen ja luovuttamiseen säilyisi pääosin entisellään. Esityksessä ehdotetaan lakeihin otettavaksi nimenomainen säännös siitä, että toista etuutta varten saatuja tietoja voidaan käyttää toisen etuuden käsittelyssä. Perustuslakiuudistuksen vuoksi eräät asetuksen tasoiset säännökset otettaisiin lain tasolle.

Tietojen saamiseen, luovuttamiseen ja salassapitoon sovellettaisiin henkilötietolakia ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia, jollei muutettaviksi ehdotetuissa laeissa toisin säädetä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

LaVM 12/2002 vp - HE 32/2001 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien riita-asiain valmistelua, pääkäsittelyä sekä hakemusasioiden käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien riita-asioiden valmistelua, pääkäsittelyä sekä hakemusasioiden käsittelyä koskevia säännöksiä. Esitys liittyy vuoden 1993 lopulla voimaan tulleen riita-asiain oikeudenkäyntimenettelyn uudistuksen toteutumisen seurantaan.

Säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että riita-asiain oikeudenkäynnistä tulisi nykyistä tehokkaampi, valmistelu ja pääkäsittely vaiheistuisivat paremmin ja oikeudenkäynnit halpenisivat. Useilla erilaisilla keinoilla pyritään siihen, että oikeudenkäynnit muodostuisivat nykyistä joutuisammiksi ja tarkoituksenmukaisemmiksi asianosaisten oikeusturvasta tinkimättä.

Tämän toteuttamiseksi ehdotetaan kirjallisen valmistelun rajoittamista sekä puhelimen tai muiden soveltuvien tiedonvälitystapojen nykyistä tehokkaampaa käyttöä valmistelussa. Mahdollisuuksia ratkaista riita-asia suoraan kirjallisen valmistelun jälkeen ilman pääkäsittelyä lisättäisiin ja yhteenveto otettaisiin nykyistä laajempaan käyttöön. Tuomioistuimelle asetettaisiin velvollisuus huolehtia valmistelun kuluessa siitä, että asianosaisille ilmoitetaan tarvittavat tiedot heidän asiansa käsittelyn edistymisestä.

Päällekkäistä työtä oikeudenkäynnissä karsittaisiin sillä, että suullisessa valmistelussa voitaisiin nykyistä yksinkertaisemmin käyttää hyväksi kirjallisessa valmistelussa esitettyä aineistoa. Myös pääkäsittelyssä olisi nykyistä helpompi hyödyntää valmistelussa esitettyä oikeudenkäyntiaineistoa. Tuomarin aktiivista roolia prosessinjohtajana korostettaisiin.

Pääkäsittelyn toimittamista koskevat säännökset koottaisiin yhdeksi kokonaisuudeksi ja uusien todisteiden esittämistä pääkäsittelyssä koskevaa prekluusiosäännöstä lievennettäisiin.

Hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annettu laki ehdotetaan kumottavaksi ja siinä olevat hakemusasioiden käsittelyä koskevat säännökset sisällytettäviksi oikeudenkäymiskaareen. Samalla hakemusasioiden käsittelyä koskevia säännöksiä muutettaisiin edellä sanottujen tavoitteiden mukaisesti.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Kaisa Vuorisalo, 432 2047)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Maanantai 3.6.2002

Hallituksen esitys laiksi Tieliikelaitoksen nimen muuttamisesta

HE 75/2002 vp

Liikennevaliokuntaan

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2001

K 9/2002 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2001

K 10/2002 vp

Sivistysvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 59 §:n muuttamisesta

LA 62/2002 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Tiistai 4.6.2002

Laki äitiysavustuslain muuttamisesta

LA 61/2002 vp (Pirjo-Riitta Antvuori /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 4.6.2002

Tiistaina toimitetussa valiokuntien täydennysvaalissa valittiin hallintovaliokunnan jäseneksi edustaja Janina Andersson/vihr ja talousvaliokunnan jäseneksi edustaja Satu Hassi/ vihr

Keskiviikkona 5.6.2002

Valtioneuvoston selonteko kotouttamislain toimeenpanosta

VNS 5/2002 vp

Hallintovaliokuntaan, Sivistysvaliokuntaan, Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten myönnettiin keskiviikkona 5.6.2002 edustaja Tarja Kautolle/sd vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä.

Edustaja Jouni Backmanille myönnettiin keskiviikkona 5.6.2002 vapautusta Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsenyydestä sekä Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten myönnettiin edustaja Paasiolle vapautusta Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 7.6.2002

U 28/2002 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (lyhytaikainen oleskelulupa laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan uhreille)

Hallintovaliokuntaan

U 29/2002 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (vuokratyödirektiivi)

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.