Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 22/2002

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 31.5.2002

Hallituksen esitys Costa Rican kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 27/2002 vp, UaVM 17/2002 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 28/2002 vp, UaVM 18/2002 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

HE 31/2002 vp, VaVM 5/2002 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi sakon täytäntöönpanosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 218/2001 vp, LaVM 9/2002 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisin henkilörekistereistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

HE 19/2002 vp, HaVM 5/2002 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta

HE 15/2002 vp, LiVM 6/2002 vp

Hyväksytty

Hallituksen esitys laiksi euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 29/2002 vp, TaVM 11/2002 vp

Hyväksytty

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 9/2002 vp - HE 24/2001 vp , HE 50/2002 vp Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

Hallituksen esitys alkoholilain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 24/2001 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitys HE 24/2001 vp laiksi alkoholilain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alkoholilakia. Ehdotuksen mukaan alkoholilupahallintoa kevennettäisiin siten, että alkoholijuomien anniskelualueen muutokset saatettaisiin nykyisen lupamenettelyn piiristä valtioneuvoston asetuksella säädettävällä tavalla ilmoituksenvaraisiksi.

Ehdotuksen mukaan anniskelulupiin voitaisiin asettaa valvonnan kannalta tarpeellisia ehtoja. Alkoholilain mukainen muutoksenhakujärjestelmä ehdotetaan samalla muutettavaksi hallintovalituslain mukaiseksi. Alkoholilupaviranomaisten eli sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen sekä lääninhallitusten toimivaltajaosta ei ehdotuksen mukaan enää säädettäisi lailla, vaan valtioneuvoston asetuksella. Samalla osa tuotevalvontakeskuksen lupahallintotehtävistä siirrettäisiin lääninhallituksille

Hallituksen esitys HE 50/2002 vp alkoholilain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 24/2001 vp) täydentämisestä

Hallitus antoi maaliskuussa 2001 eduskunnalle esityksen laiksi alkoholilain muuttamisesta. Muutoksella on tarkoitus keventää ja alueellistaa alkoholihallintoa. Esityksen käsittelyn yhteydessä on kuitenkin ilmennyt tarvetta eräiden sen kohtien täydentämiseen. Alkoholilain pykälä, jossa määritellään, kenelle ja millä ehdoilla alkoholijuomien anniskelulupa myönnetään, tulisi saada vastaamaan uutta perustuslakia. Uusi perustuslaki edellyttää selkeää sääntelyä silloin, kun elinkeinovapautta rajoitetaan. Lisäksi lakiin tulisi selkeästi kirjata sellaiset tilanteet, jolloin lupaviranomainen voisi sosiaali- ja terveyspoliittisin perustein rajoittaa anniskelulupaa tai, jollei tällaista katsota riittäväksi, hylätä hakemuksen. Hallitus täydentää esitystään näiltä osin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

TaVM 12/2002 vp - HE 6/2002 vp Hallituksen esitys laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

Esitys perustuu pääasiassa mallien oikeudellisesta suojasta annettuun direktiiviin. Lakiin tehtävät muutokset liittyvät erityisesti mallisuojan saamisen edellytyksiin sekä mallisuojan sisältöön.

Lisäksi esityksessä on joitakin direktiivistä riippumattomia muutosehdotuksia, jotka liittyvät lähinnä rekisteröintimenettelyyn.

Lain mukaan se, joka on luonut mallin tai jolle hänen oikeutensa on siirtynyt, voi rekisteröimällä saada yksinoikeuden mallin ammattimaiseen käyttöön. Mallilla tarkoitetaan tavaran ulkomuotoa tai koristeen esikuvaa. Direktiivin mukaisesti lakiin lisätään mallin, tuotteen ja moniosaisen tuotteen määritelmät.

Rekisteröinnin yleisiä edellytyksiä muutetaan siten, että mallin tulee olla uusi ja yksilöllinen. Mallia pidetään uutena, jollei samanlainen malli ole tullut julkiseksi aiemmin. Malli on yksilöllinen, jos asiaan perehtyneen käyttäjän siitä saama kokonaisvaikutelma eroaa aikaisemmasta mallista. Moniosaisen tuotteen osan mallin rekisteröinnin edellytyksenä on uutuus ja yksilöllisyysvaatimuksen lisäksi, että asianomainen osa pysyy näkyvissä tuotteen tavanomaisen käytön aikana.

Mallin katsotaan tulleen julkiseksi, jos se on julkaistu rekisteröintimenettelyssä tai muutoin taikka asetettu näytteille tai sitä on käytetty liiketoiminnassa tai muulla tavoin tullut julkiseksi. Lakiin lisätään armonaikaa koskeva säännös, joka on poikkeus julkiseksi tulemisesta. Uuden säännöksen mukaan mallia on mahdollista käyttää 12 kuukauden ajan ennen sen rekisteröinnin hakemispäivää tai etuoikeuspäivää ilman, että malli menettää uutuuden.

Mallin rekisteröinnin esteet pysyvät pääosin ennallaan kuten myös mallioikeuden sisältö. Mallioikeuden sisällön rajoituksista säädetään direktiivin mukaisesti. Mallioikeus ei käsitä mallin käyttöä yksityisiin tai kokeellisiin tarkoituksiin. Myös toisintaminen lainausten ottamiseksi tai opetustarkoituksiin on sallittua. Mallisuoja-alan laajuus määräytyy niin, että mallioikeus käsittää kaikki mallit, joista asiaan perehtynyt käyttäjä ei saa erilaista kokonaisvaikutelmaa.

Mallioikeuden voimassaoloaikaa muutetaan siten, että mallin rekisteröinti voi olla voimassa viisivuotiskausittain enintään 25 vuotta. Direktiivin mukaan sellaisten jäsenvaltioiden, jotka nykyisinkin sallivat moniosaisten tuotteiden osien mallisuojan, on pidettävä voimassa nykyiset säännöksensä ja tehtävä niihin muutoksia ainoastaan, mikäli tarkoituksena on varaosien markkinoiden vapauttaminen. Tämän vuoksi ehdotetaan, että sellaisen moniosaisen tuotteen osan mallilla, joka korjaustarkoituksessa saattaa tuotteen alkuperäiseen muotoonsa, olisi enimmillään voimassa olevan lain mukainen 15 vuoden suoja-aika. Lisäksi lakiin tehdään eräitä direktiivistä riippumattomia muutoksia, jotka liittyvät yhteisrekisteröintiin, tiedoksiantomenettelyyn ja mallirekisteröinnin uudistamiseen.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

MmVM 5/2002 vp - HE 246/2001 vp Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan maatalousyrittäjien luopumistuesta annettua lakia muutettavaksi siten, että luopumistukijärjestelmän voimassaoloaikaa jatkettaisiin vuosille 2003-2006.

Esityksessä ehdotetaan maatalouden harjoittamisesta luopuvien viljelijöiden luopumistuen saamisen alaikärajaa nostettavaksi vuoden 2005 alusta 55 vuodesta 57 vuoteen. Vuonna 1949 ja sitä ennen syntyneet säilyttäisivät edelleen oikeuden luopumistukeen 55 vuotta täytettyään. Vuoden 2005 alusta viljelijöiden luopumismahdollisuuksia lisättäisiin siten, että peltoa voitaisiin luovuttaa lisäalueeksi omistusoikeuden luovutuksen sijasta myös pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Porotalouden harjoittajia koskevat luopumistuen saamisen edellytykset säilyisivät kaikilta osin nykyisinä.

Samalla lakiin ehdotetaan tehtäviksi luopumistuen määräytymistä koskeva muutos, joka johtuu kansaneläkelain muuttamisesta, sekä muutos luovutuksensaajan sitoumuksen täyttämistä koskeviin säännöksiin. Ehdotuksen mukaan se, jolle on luovutettu lisämaata, voisi luovuttaa tilansa lisämaineen ja siirtää lisämaata koskevan sitoumuksen velvoitteet sukupolvenvaihdoksessa tilanpidon jatkajalle kesken sitoumuskauden ilman pääoma-arvoseuraamuksia. Vastaava muutos koskisi myös porotalouden harjoittajia.

Esityksessä ehdotetaan myös, että eräät asetukseen sisältyvät säännökset otettaisiin lakiin perustuslain vaatimusten mukaisesti. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi valtuutussäännös eräistä yhteisön lainsäädännön mukaisista tehtävistä sopimiseksi.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

Mietintöön sisältyy edustajien Timo Kalli /kesk, Hannu Aho /kesk, Marja-Leena Kemppainen /kd, Katri Komi /kesk ja Eero Lämsän /kesk vastalause

HaVM 6/2002 vp - HE 248/2001 vp Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilusta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki seutuyhteistyökokeilusta. Lain tavoitteena on edistää ja tukea kuntien vapaaehtoista seutuyhteistyötä. Lakia sovellettaisiin Hämeenlinnan seudulla, Lahden kaupunkiseudulla, Loimaan seudulla, Nivalan-Haapajärven seudulla, Oulun seudulla, Pieksämäen seudulla, Pohjois-Lapin seudulla ja Turunmaan seudulla. Valtioneuvosto voisi lisäksi valita muunkin seudun kokeiluun.

Lailla annettaisiin kokeiluseuduille mahdollisuus muodostaa uudentyyppinen seudullinen julkisoikeudellinen toimielin. Tällaiselle toimielimelle voitaisiin siirtää kuntien viranomaisten päätösvaltaa. Joissakin tapauksissa laki antaisi mahdollisuuden siirtää kuntien päätösvaltaa myös seudun kuntien yhteiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle. Nämä yhteistyön organisointimahdollisuudet täydentävät kuntalain mukaisia kuntien yhteistyömuotoja.

Yksityisoikeudellisessa yhteisössä siirrettyjä tehtäviä hoidettaisiin virkavastuulla ja tehtävien hoitamista koskisivat samat säännökset kuin tehtäviä hoitavia viranomaisia.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

LiVM 7/2002 vp - HE 23/2002 vp Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta Suomen Autokatsastus Oy:n osakkeista luopumiseksi

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa siihen, että valtio voi luopua Suomen Autokatsastus Oy:n osakkeista kokonaan. Osakkeista luopuminen voisi tapahtua osakepohjaisin ostoin ja fuusioin, myynnein, strategisin järjestelyin tai muin toimenpitein.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

LiVM 8/2002 vp - HE 57/2002 vp Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annettua lakia.

Viestintävirastolle annettaisiin toimivaltuudet toimia jatkossa kansallisena tietoturvaan ja tietoturvaloukkauksiin keskittyvänä vastuuviranomaisena. Uusina tehtävinä virastolle kuuluisivat tiedonkeruu tietoturvaloukkauksista, niiden ratkaiseminen ja torjuminen sekä tietoturvallisuusasioista tiedottaminen. Lisäksi lain tasolla säädettäisiin aiemmin määräyksen tasolla olleesta teleyrityksen velvollisuudesta ilmoittaa Viestintävirastolle televerkkojen ja -palveluiden vika- ja häiriötapauksista. Ilmoitusvelvollisuus laajenisi myös tietoturvallisuusloukkauksiin ja niiden uhkiin.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

SiVM 3/2002 vp - HE 21/2002 vp Hallituksen esitys eräiden kulttuurihallintoa koskevien valtionavustussäännösten muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan eräitä kulttuurihallintoa koskevia valtionavustussäännöksiä muutettaviksi. Uuden valtionavustuslain voimaantulon johdosta liikuntalakiin, nuorisotyölakiin, eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annettuun lakiin, eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annettuun lakiin, taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annettuun lakiin, taiteen edistämisen järjestelystä annettuun lakiin ja elokuvataiteen edistämisestä annettuun lakiin lisättäisiin valtionavustuslakia koskeva viittaussäännös. Samalla liikuntalain, nuorisotyölain ja taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain eräitä valtionavustuksia koskevia säännöksiä tarkistettaisiin valtionavustuslain ja sääntelytason muutoksen johdosta. Lisäksi liikuntalakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisiä tarkistuksia.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

StVM 11/2002 vp - HE 74/2002 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa säädettyä valtion ja kuntien välistä kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustenjakoa siten, että valtion osuutta korotetaan 25,3 prosentista 25,36 prosenttiin laskennallisista kustannuksista. Tällöin vastaavasti kuntien osuus kustannuksista alenee 74,7 prosentista 74,64 prosenttiin. Esityksessä ehdotetaan myös kumottaviksi säännökset, jotka koskevat kunnan omarahoitusosuuden korottamista määrällä, joka vastaa vuoden 2002 alusta toimintansa aloittaneille sosiaalialan osaamiskeskuksille maksettavaa valtionavustusta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2002 lisätalousarvioesitykseen ja se on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

LaVM 10/2002 vp - HE 77/2001 vp Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä eräiden virkarikoksia ja niihin liittyviä rikoksia koskevien säännösten muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan eräitä virkarikoksia ja niihin liittyviä rikoksia koskevia rikoslain ja eräiden muiden lakien säännöksiä muutettaviksi.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Strasbourgissa 4 päivänä marraskuuta 1998 tehdyn lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen. Rikoslakiin tehtäisiin sopimuksen voimaan saattamisesta johtuvat muutokset.

Kansanedustajan lahjominen ja lahjuksen ottaminen kansanedustajana ehdotetaan säädettäviksi rangaistaviksi. Kansanedustajaa koskeva sääntely tähtäisi eduskunnan päätöksenteon asianmukaisuutta kohtaan tunnettavaa luottamusta heikentävien etujen antamisen ja vastaanottamisen torjumiseen. Rangaistavaksi tulisi myös lahjuksen ottaminen Euroopan parlamentin jäsenenä. Lahjontaa koskevassa Euroopan neuvoston rikosoikeudellisessa yleissopimuksessa edellytetään kansanedustajan lahjomisen ja kansanedustajan tekemän lahjuksen ottamisen säätämistä rangaistaviksi, joskin sopimusvaltio voi tehdä niitä koskevan varauman.

Rikosoikeudellisen virkavastuun soveltamisalasta säädettäisiin uudella tavalla. Rikoslaissa säädetty virkamiehen käsite määriteltäisiin mahdollisimman yhdenmukaisesti hallinto-oikeudessa käytettävän virkamiehen käsitteen kanssa, minkä lisäksi rikoslaissa määriteltäisiin muut virkavastuusääntelyn piiriin joiltakin osin haluttavat henkilöryhmät. Näitä ovat julkista luottamustehtävää hoitavat henkilöt, julkisyhteisön työntekijät ja julkista valtaa käyttävät henkilöt sekä ulkomaiset virkamiehet. Erikseen säädettäisiin siitä, kuinka laaja rikosoikeudellinen virkavastuu kullakin henkilöryhmällä olisi.

Ehdotetulla sääntelyllä rikosoikeudellisen virkavastuun piiriin saatettaisiin sellaisia julkisen vallan käytön valmisteluun osallistuvia, joihin nykyisten säännösten soveltaminen on tulkinnanvaraista tai perustuu rikoslain ulkopuoliseen, osaksi epäjohdonmukaiseen sääntelyyn.

Lahjontaa koskeva Euroopan neuvoston rikosoikeudellinen yleissopimus tulee voimaan sopimuksessa määrätyn ajan kuluttua siitä, kun 14 valtiota on ilmaissut suostumuksensa tulla yleissopimuksen sitomaksi. Sopimus ei ole vielä tullut kansainvälisoikeudellisesti voimaan.

Esityksessä ehdotetaan, että Suomi hyväksyisi lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen mahdollisimman vähin varaumin. Suomi on tammikuussa 1999 allekirjoittanut yleissopimuksen tekemättä siinä vaiheessa varaumia.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen, 432 2079)

Mietintöön sisältyy edustaja Sulo Aittoniemen /alk vastalause

LaVM 11/2002 vp - HE 240/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 28 luvun sekä pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n ja 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kolme uutta rikostunnusmerkistöä, joiden nimikkeet ovat moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus sekä lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus. Moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta tuomittaisiin se, joka ottaa luvattomasti käyttöönsä toisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon. Moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta voitaisiin tuomita sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi ja kuusi kuukautta.

Törkeän ja lievän tekomuodon määrittelyt noudattaisivat pitkälti törkeän ja lievän luvattoman käytön tunnusmerkistöjen muotoilua. Törkeässä tekomuodossa merkittävä vahinko tai haitta voitaisiin kuitenkin arvioida myös objektiivisesti uhrin olot huomioon ottavan arvioinnin lisäksi. Törkeästä moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta voitaisiin tuomita vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Lievästä moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta voitaisiin tuomita sakkoa.

Pakkokeinolakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että säännökset jokamiehen kiinniotto-oikeudesta ja henkilöntarkastuksesta soveltuisivat myös silloin, kun epäilyn kohteena oleva rikos on lievä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen, 432 2079)

Mietintöön sisältyy edustajien Mauri Salo /kesk, Seppo Lahtela /kesk, Toimi Kankaanniemi /kd ja Sulo Aittoniemen /alk vastalauseet

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 28.5.2002

Hallituksen esitys Avoin taivas -sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi aluevalvontalain 14 §:n muuttamisesta

HE 71/2002 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta

HE 72/2002 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain 7 §:n muuttamisesta

HE 73/2002 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a §:n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta

HE 74/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

LA 60/2002 vp (Marjatta Vehkaoja /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 29.5.2002

Valtion liikelaitosten tulos- ja omistajaohjaus

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus

K 8/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001

K 5/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2001

K 6/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki investointivarauksista

LA 52/2002 vp (Esa Lahtela /sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 59 §:n muuttamisesta

LA 53/2002 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 1 §:n muuttamisesta

LA 55/2002 vp (Niilo Keränen /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki opintotukilain 11 ja 14 a §:n muuttamisesta

LA 56/2002 vp (Leena Rauhala /kd)

Sivistysvaliokuntaan

Laki säteilylain muuttamisesta

LA 57/2002 vp (Pertti Hemmilä /kok ym.)

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Lisätalousarvioaloitteet

LTA 1-21/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 30.5.2002

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

LA 49/2002 vp (Liisa Hyssälä /kesk)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 13 §:n muuttamisesta

LA 54/2002 vp (Liisa Hyssälä /kesk)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki vaalilain 107 §:n muuttamisesta

LA 58/2002 vp (Toimi Kankaanniemi /kd)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

LA 59/2002 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Liikennevaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 31.5.2002

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten myönnettiin perjantaina 31.5.2002 vapautusta hallintovaliokunnan jäsenyydestä edustaja Kirsi Ojansuulle/vihr ja talousvaliokunnan jäsenyydestä edustaja Janina Anderssonille/vihr. Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit toimitetaan 4.6.2002.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.