Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 21/2002

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 24.5.2002

Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Teollisuuden Voima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta

M 4/2001 vp

TaVM 9/2002 vp

Hyväksyttiin

Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna

M 5/2001 vp

TaVM 10/2002 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 21.5.2002

Hallituksen esitys laiksi metallirahalain 1 §:n muuttamisesta

HE 32/2002 vp, TaVM 8/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

HE 229/2001 vp, UaVM 16/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys luonnonvararikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

HE 203/2001 vp, LaVM 7/2002 vp, LA 7, 26, 29/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta

HE 241/2001 vp, LiVM 5/2002 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 22.25.2002

Hallituksen esitys asunto-oikeuksien lakkauttamisesta ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

HE 31/2001 vp, LaVM 8/2002 vp, TPA 95/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ja rikosrekisterilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

HE 3/2002 vp, TyVM 1/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 5/2002 vp - HE 19/2002 vp Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisin henkilörekistereistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Esityksellä ehdotetaan muutettaviksi poliisin hallinnosta annettua lakia ja poliisin henkilörekistereistä annetun lain 5 §:ää.

Esityksellä on tarkoitus muodostaa nykyisin keskusrikospoliisin tulosyksikkönä toimivasta poliisin tietohallintokeskuksesta erillinen sisäasiainministeriön alaisuudessa toimiva virasto. Omana virastonaan toimiva Poliisin tietohallintokeskus tuottaisi poliisin tarvitsemat tietotekniset palvelut ja se vastaisi muista sille säädetyistä tai määrätyistä poliisin tietojärjestelmiä ja rekistereitä koskevista tehtävistä. Poliisin tietohallintokeskus voisi ottaa hoitaakseen myös muita julkisen hallinnon tietohallintotehtäviä.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

UaVM 18/2002 vp - HE 28/2002 vp Hallituksen esitys Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Dominikaanisen tasavallan kanssa 27 päivänä marraskuuta 2001 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen tarkoituksena on selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä sekä edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Dominikaanisen tasavallan kanssa. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari, 432 2060)

UaVM 17/2002 vp - HE 27/2002 vp Hallituksen esitys Costa Rican kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Costa Rican kanssa 28 päivänä marraskuuta 2001 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen tarkoituksena on selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä sekä edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Costa Rican kanssa. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari, 432 2060)

LaVM 9/2002 vp - HE 218/2001 vp Hallituksen esitys laiksi sakon täytäntöönpanosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sakon täytäntöönpanosta, joka korvaisi sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain ja muualla lainsäädännössä olevat sakkorangaistuksen täytäntöönpanoa koskevat säännökset.

Uudistuksella ei puututtaisi Oikeusrekisterikeskuksen ja ulosottoviranomaisten keskeiseen asemaan. Täytäntöönpanomenettely säilyisi muutenkin pääpiirteissään ennallaan.

Uudella lailla pyrittäisiin erityisesti lain soveltamisalan ja seuraamusten täytäntöönpanosta huolehtivan Oikeusrekisterikeskuksen aseman täsmentämiseen, sakkojen ja muiden samassa järjestyksessä täytäntöönpantavien rahamääräisten seuraamusten perinnän yhtenäistämiseen, sakon vankeudeksi muuntamista koskevien menettelysäännösten muuttamiseen vastaamaan nykyistä rikosprosessioikeutta, sakkorekisteriä koskevan laintasoisen sääntelyn aikaansaamiseen, menettämisseuraamuksen täytäntöönpanomenettelyn yksinkertaistamiseen ja valtion viranomaisten itse suorittamaan perintään liittyvän tuomioistuinmenettelyn korostamiseen. Sakon täytäntöönpanosäännöstöä ehdotetaan myös selkeytettäväksi. Esityksen taustalla on tietojen käsittelyssä tapahtunut tekninen kehitys.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Kaisa Vuorisalo, 432 2047)

TaVM 11/2002 vp - HE 29/2002 vp Hallituksen esitys laiksi euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lain mukaan Suomessa suoritettava euromääräinen maksu pyöristetään lähimpään viiteen senttiin. Maksu voidaan pyöristää myös velottaessa sitä kirjallisesti tai kirjattaessa se maksamisen sijasta velaksi.
Lakia täydennetään siten, että maksu voidaan pyöristää myös maksettaessa se pankki- tai muulla maksukortilla.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

TyVM 2/2002 vp - HE 63/2002 vp Hallituksen esitys 84. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymien merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen ja kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Kansainvälinen työkonferenssi hyväksyi vuonna 1996 merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan ILOn yleissopimuksen nro 180 ja sitä täydentävän suosituksen nro 187 samoin kuin vuodelta 1976 olevaan kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskevaan ILOn yleissopimukseen nro 147 liittyvän pöytäkirjan.

Yleissopimuksessa nro 180 on määräyksiä merenkulkijoiden enimmäistyöajoista ja vähimmäislepoajoista sekä alusten miehityksestä ja laivanvarustajan ja päällikön vastuusta. Suomi ratifioi yleissopimuksen nro 147 vuonna 1978. Siihen liittyvän pöytäkirjan tarkoituksena on korottaa kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa siten, että jäsenvaltion tulee sitoutua noudattamaan laivaväen asuntoja aluksessa koskevaa yleissopimusta nro 133, joka on ratifioitu Suomessa vuonna 1974, ja yleissopimusta nro 180, jonka hyväksymistä tässä esityksessä ehdotetaan.

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi yleissopimuksen nro 180 ja yleissopimukseen nro 147 liittyvän pöytäkirjan sekä lain yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Merityöaikalain ja työajasta kotimaan liikenteen aluksissa annetun lain vähimmäislepoaikoja sekä työaika-asiakirjoja koskevia säännöksiä muutettiin 1 päivänä maaliskuuta 2001 siten, että ne täyttävät yleissopimuksessa nro 180 asetetut vaatimukset. Kun kyseinen yleissopimus hyväksytään, poistuu myös yleissopimukseen nro 147 liittyvän pöytäkirjan ratifiointieste

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

TyVM 3/2002 vp - HE 24/2002 vp Hallituksen esitys laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstörahastolakia yritystoiminnan kansainvälistymisen johdosta siten, että sellaisen konsernin, jossa emoyhtiö on suomalainen ja johon kuuluu ulkomainen tytäryhtiö, koko henkilöstö saisi mahdollisuuden kuulua konsernin yhteiseen henkilöstörahastoon. Myös ulkomaisen yrityksen Suomessa rekisteröidyn sivuliikkeen palveluksessa olevalla henkilöstöllä olisi mahdollisuus kuulua suomalaisen yrityksen yhteyteen perustettuun henkilöstörahastoon, jos sivuliike kuuluu samaan konserniin suomalaisen yrityksen kanssa.

Lisäksi ehdotetaan, että rahaston jäsenelle annettaisiin mahdollisuus siirtää osuutensa voittopalkkioerään henkilöstörahastoon sellaisessakin tapauksessa, että työnantaja on muuttanut henkilöstörahastolain mukaisen voittopalkkiojärjestelmän käteiseksi voittopalkkiojärjestelmäksi edellyttäen, että voittopalkkiojärjestelmä sallii siirron rahastoon ja voittopalkkioerä on henkilöstörahastolain mukainen. Lisäksi ehdotetaan, että jäsenen niin halutessa rahasto voisi suorittaa jäsenen nostettavissa olevan rahasto-osuuden oman yrityksen tai samaan konserniin kuuluvien yritysten osakkeilla.

Laista ehdotetaan poistettavaksi mahdollisuus, että rahaston säännöissä voitaisiin sulkea määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa olevat henkilöt rahaston jäsenyyden ulkopuolelle.

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström, 432 2670)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 21.5.2002

Hallituksen esitys Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 64/2002 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

HE 65/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain 37 §:n muuttamisesta

HE 66/2002 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi metsästyslain muuttamisesta

HE 68/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta

HE 69/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys Siemenperunakeskuksen muuttamiseen osakeyhtiöksi liittyväksi lainsäädännöksi

HE 70/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 24.5.2002

U 24/2002 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (matkatoimistojen arvonlisäverotus)

Valtiovarainvaliokuntaan, Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.