Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 19/2002

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 8.5.2002

Hallituksen esitys laiksi lukiolain 18 §:n muuttamisesta

HE 212/2001 vp, SiVM 2/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi painelaitelain muuttamisesta

HE 47/2002 vp, TaVM 7/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 26/2002 vp, YmVM 4/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

HE 51/2002 vp, YmVM 6/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LaVM 7/2002 vp - HE 203/2001 vp Hallituksen esitys luonnonvararikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

Esityksessä ehdotetaan uudistettaviksi metsästystä, kalastusta sekä metsän käyttöä ja hoitoa koskevat rangaistussäännökset. Esitys on osa rikoslain kokonaisuudistusta. Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi luku luonnonvararikoksista, jossa säädettäisiin metsästys-, kalastus- ja metsärikoksista, laittoman saaliin kätkemisestä, syyteoikeudesta sekä metsästyskiellosta. Rikoslain kokonaisuudistuksessa omaksutun periaatteen mukaisesti rikoslakiin ehdotetaan siirrettäviksi metsästys-, kalastus- ja metsärikoksia koskevat vankeusuhkaiset rangaistussäännökset.

Rikoslain luonnonvararikokset olisivat yleensä rangaistavia tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta tehtyinä. Näistä rikoksista voidaan nykyisin tuomita sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Rikosten rangaistusasteikkoihin ei ehdoteta muutoksia.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyy edustajien Kari Myllyniemi /kesk, Sulo Aittoniemi /alk, Toimi Kankaanniemi /kd, Mauri Salo /kesk, Paula Lehtomäki /kesk vastalause.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen, 432 2079)

TaVM 8/2002 vp - HE 32/2002 vp Hallituksen esitys laiksi metallirahalain 1 §:n muuttamisesta

Metallirahalain 1 §:ään lisätään uusi 2 momentti, jonka mukaan valtiovarainministeriön asetuksella voidaan Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaisesti säätää metallirahojen nimellisarvoista ja ominaisuuksista. Asetuksella määritellään juhlametallirahojen nimellisarvot ja kuvataan niiden tekniset ominaisuudet. Säännöksessä tarkoitetut juhlametallirahat ovat laillisia maksuvälineitä Suomessa

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

UaVM 16/2002 vp - HE 229/2001 vp Hallituksen esitys uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan neuvostossa Strasbourgissa vuonna 1996 tehdyn uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä lain Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta.

Uudistetun Euroopan sosiaalisen peruskirjan tavoitteena on saattaa Euroopan sosiaalinen peruskirja vastaamaan peruskirjan hyväksymisen jälkeen tapahtuneita sosiaalisia muutoksia. Uudistuksessa Euroopan sosiaaliseen peruskirjaan on lisätty joitakin uusia oikeuksia ja joidenkin määräyksien sisältöä on muutettu. Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja korvaa vuonna 1961 Torinossa tehdyn ja vuonna 1965 voimaan tulleen Euroopan sosiaalisen peruskirjan ja siihen vuonna 1988 tehdyn lisäpöytäkirjan. Vuonna 1995 tehty järjestökanteluja koskeva lisäpöytäkirja jää erillisenä voimaan.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari, 432 2060)

LaVM 8/2002 vp - HE 31/2001 vp Hallituksen esitys asunto-oikeuksien lakkauttamisesta ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi eräiden käräjäoikeuksien yhteydessä toimivista asunto-oikeuksista. Oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annettu laki ja asetus sekä eräiden asunto-oikeuksien perustamisesta annettu laki kumottaisiin. Myös muualle lainsäädäntöön tehtäisiin uudistuksen edellyttämät muutokset.

Uudistuksen seurauksena asuntooikeuksia koskeva erillisorganisaatio lakkaisi ja tuomioistuimen kokoonpano määräytyisi kaikissa käräjäoikeuksissa tuomioistuimen kokoonpanoa koskevien yleisten säännösten mukaan eikä alioikeuksien ja hovioikeuksien kokoonpanoon kuuluisi enää erityisjäseniä käsiteltäessä huoneenvuokrasuhteesta johtuvia riita-asioita. Asuinhuoneistoja koskevissa riitaisissa huoneenvuokra-asioissa tuomittavia oikeudenkäyntikuluja rajoittaisi oikeudenkäymiskaareen lisättävä uusi erityissäännös, jonka perusteella kulut määräytyisivät voimassa olevan kulumääräyksen mukaan. Käräjäoikeuden ratkaisuun muuttopäivän siirtämistä koskevassa asiassa ei saisi edelleenkään hakea muutosta.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyy edustaja Sulo Aittoniemen/alk vastalause.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Kaisa Vuorisalo, 432 2047)

LiVM 5/2002 vp - HE 241/2001 vp Hallituksen esitys viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Esityksellä on tarkoitus edistää viestintäpalvelujen monipuolista ja alueellisesti tasa-arvoista tarjontaa, viestintämuotojen keskinäistä kilpailua sekä sananvapautta. Tarkoituksena on edistää myös tietoyhteiskuntakehitystä ja verkkoliiketoimintaa, televisiotoimialan toimintaedellytyksiä ja sisällöntuotantoa sekä luoda entistä parempia edellytyksiä viestintäteknologian kehitykselle. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi telemarkkinalakia, televisio- ja radiotoiminnasta annettua lakia, valtion televisio- ja radiorahastosta annettua lakia sekä Yleisradio Oy:stä annettua lakia. Viestintähallinnosta annettuun lakiin ehdotetaan tehtäväksi edellä mainituista lainmuutoksista johtuva tekninen muutos.

Esitys on ensimmäinen vaihe viestintälainsäädännön laajemmasta uudistuksesta. Uudistuksen toisessa vaiheessa on muun muassa tarkoitus tehdä perustuslain edellyttämät muutokset sekä panna täytäntöön Euroopan yhteisön uudet sähköisen viestinnän direktiivit.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 7.5.2002

Hallituksen esitys laiksi rehulain muuttamisesta

HE 61/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys 84. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymien merenkulkijoiden työaikaa ja alusten miehitystä koskevan yleissopimuksen ja kauppa-aluksissa noudatettavaa vähimmäistasoa koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 63/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2001

K 7/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Puhemiesneuvoston ehdotus Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännöksi

PNE 1/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 8.5.2002

Hallituksen esitys laiksi eräiden työeläkkeiden tarkistamisesta työeläkkeen ja kansaneläkkeen yhteensovittamisen johdosta

HE 62/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 7.5.2002

Tiistaina 7.5.2002 käytiin ajankohtaiskeskustelu Itämeren ympäristön suojelusta

KA 6/2002 vp (Christina Gestrin /r ym.)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.