Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 17/2002

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 23.4.2002

Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 48/2002 vp, LiVM 4/2002 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 24.4.2002

Hallituksen esitys Marokon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 214/2001 vp, UaVM 10/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Tunisian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 215/2001 vp, UaVM 11/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Qatarin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 230/2001 vp, UaVM 12/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Kuuban kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 244/2001 vp, UaVM 13/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

HE 238/2001 vp, UaVM 14/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain ja rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 13/2002 vp, UaVM 15/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys tonnistoverolaiksi ja laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

HE 234/2001 vp, VaVM 2/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta

HE 237/2001 vp, HaVM 3/2002 vp, TPA 147/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi liikennevahinkolautakunnasta ja liikennevakuutuslain muuttamisesta

HE 16/2002 vp, LiVM 3/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta ja laiksi kiinteistötietorekisterilain muuttamisesta

HE 141/2001 vp, MmVM 3/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

HE 37/2002 vp, MmVM 4/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

HE 40/2002 vp, StVM 6/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 194/2001 vp, TaVM 4/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain sekä takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain muuttamisesta

HE 14/2002 vp, TaVM 5/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

YmVM 5/2002 vp - HE 12/2002 vp Hallituksen esitys säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi säteilyvalvonnan tietojen vaihdosta kesäkuussa 2001 Hampurissa Itämeren valtioiden neuvoston puitteissa tehdyn sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Sopimuksen tarkoituksena on oikeudellisen ja hallinnollisen perustan luominen tehokkaammalle säteilytietojen vaihdolle sopimuspuolten, eli Itämeren valtioiden neuvoston jäsenvaltioiden, välillä niin normaaleissa säteilytilanteissa kuin ydin- ja säteilyonnettomuustilanteessa tai muissa poikkeavissa tapahtumissa. Tehokkaampi säteilytietojen vaihto parantaa tilannearviointien, päätöksenteon ja yleisen tiedotuksen tasoa.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin, 432 2089)

VaVM 4/2002 vp - HE 34/2002 vp Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä siten, että siinä otetaan huomioon lain perustana olevaan neuvoston direktiiviin 76/308/ETY neuvoston direktiivillä 2001/44/EY tehdyt muutokset.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 432 2055)

StVM 8/2002 vp - VNS 1/2002 vp Valtioneuvoston kuntoutusselonteko 2002

Valtioneuvosto on aikaisemmin antanut eduskunnalle kaksi selontekoa kuntoutuksesta, vuosina 1994 ja 1998. Kirjelmässään vuoden 1998 selonteon johdosta eduskunta edellytti, että kuntoutuksen suuren kansantaloudellisen, eläkepoliittisen ja terveydellisen merkityksen vuoksi hallitus antaa uuden selonteon kuntoutuksesta neljän vuoden kuluessa. Uudessa selonteossa on selvitetty edellisen selonteon pohjalta havaitut ongelmat, suoritetut toimenpiteet ja kuntoutuksen kehittämislinjojen toimeenpano.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti, että eduskunta päättäisi lähettää mietinnön valtioneuvostolle tiedoksi ja tarpeellisia toimenpiteitä varten ja että hyväksytään kolme lausumaa (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067, valiokuntaneuvos Harri Sintonen, 432 3341)

YmVM 6/2002 vp - HE 51/2002 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin ympäristön pilaantumisen ja vähentämisen yhtenäistämistä koskevaa Euroopan yhteisön neuvoston direktiiviä. Ympäristönsuojelulakiin lisättäisiin päästöraja-arvon määritelmä ja päästöraja-arvon käyttöä koskevat säännökset. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöä, tarkkailumääräyksiä ja luvan voimassaoloa koskevia säännöksiä täsmennettäisiin.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin, 432 2089)

TaVM 7/2002 vp - HE 47/2002 vp Hallituksen esitys laiksi painelaitelain muuttamisesta

Lakiin lisätään säännökset, joiden mukaan kauppa- ja teollisuusministeriön ja Turvatekniikan keskuksen apuna painelaitelain säännösten kehittämistä ja seurantaa varten on neuvottelukunta. Tarkemmat säännökset neuvottelukunnasta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Samalla lain siirtymäsäännöksen mukaista siirtymäaikaa jatketaan siten, että puolustushallinnon toimialan painelaitteisiin, alusten painelaitteisiin sekä ilma-alusten ja niiden käyttölaitteistoihin kuuluviin painelaitteistoihin sovelletaan painelaitelakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä 29 päivästä toukokuuta 2002 31 päivään joulukuuta 2003.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 23.4.2002

Hallituksen esitys alueiden kehittämislaiksi

HE 55/2002 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain sekä eräiden näihin liittyvien lakien muuttamisesta

HE 52/2002 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden rikoslain talousrikossäännösten ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamiseksi

HE 53/2002 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 54/2002 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi maanmittauslaitoksesta annetun lain 3 §:n sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 56/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain muuttamisesta

HE 57/2002 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys osakeyhtiölakiin ja eräisiin muihin lakeihin sisältyvien asuin- ja kotipaikkavaatimusten sekä poikkeuslupasäännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 58/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys työturvallisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 59/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

Keskiviikko 24.4.2002

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2001

K 4/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2001

K 2/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

LA 43/2002 vp (Pirkko Peltomo /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 25.4.2002

Laki asumistukilain 6 ja 16 §:n muuttamisesta

LA 45/2002 vp (Kari Rajamäki /sd)

Ympäristövaliokuntaan

Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta

LA 46/2002 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

LA 47/2002 vp (Pekka Kuosmanen /kok ym.)

Talousvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 23.4.2002

Tiistaina 23.4.2002 toimitetussa valiokuntien täydennysvaalissa valittiin ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi edustaja Henrik Lax/r.

Perjantaina 26.4.2002

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on myönnetty edustaja Susanna Rahkoselle/sd vapautusta lakivaliokunnan jäsenyydestä sekä edustaja Rauha-Maria Mertjärvelle/vihr työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan jäsenyydestä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.