Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 16/2002

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 17.4.2002

Hallituksen esitys terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia rikoksia koskevien rikoslain säännösten uudistamiseksi ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 17/2001 vp, LaVM 5/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys terrorististen pommi-iskujen torjumista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 231/2001 vp, LaVM 6/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

HE 219/2001 vp, LiVM 2/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys viivästyskorkoa koskevan lainsäädännön muuttamisesta

HE 232/2001 vp, TaVM 3/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

MmVM 4/2002 vp - HE 37/2002 vp Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain suoramyynnin viitemäärän vahvistamista koskeva 6 §:n 1 momentti ajan tasalle sekä lisämaksun laiminlyöntiä koskeva 8 § uudistettavaksi Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaiseksi.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Carl Selenius, 432 2085)

StVM 7/2002 vp - HE 56/2001 vp Hallituksen esitys laiksi sukupuolen vahvistamisesta eräissä tapauksissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sukupuolen vahvistamisesta eräissä tapauksissa. Laissa säädettäisiin edellytyksistä, joiden perusteella transseksuaalisen henkilön oikeudellinen sukupuoli voidaan muuttaa vastaamaan hänen omaa käsitystään sukupuolestaan sekä sukupuolen muuttamisen oikeudellisista vaikutuksista. Maistraatti voisi vahvistaa täysi-ikäisen henkilön sukupuolen hänen omasta hakemuksestaan, jos hän esittää lääketieteellisen selvityksen siitä, että hän pysyvästi kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja että hän elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa. Henkilön tulisi lisäksi olla steriloitu tai muusta syystä lisääntymiskyvytön eikä hän saisi olla avioliitossa tai virallistetussa parisuhteessa.

Steriloimislaissa otettaisiin huomioon steriloimiseen ryhtyminen sukupuolen vahvistamista edeltävänä toimenpiteenä. Kastroimislaki ehdotetaan kumottavaksi. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetusta laista poistettaisiin maininnat kastroimisasioista ja niitä käsittelevästä lautakunnasta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää, 432 2067)

UaVM 15/2002 vp - HE 13/2002 vp Hallituksen esitys eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain ja rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annettua lakia siten, että se koskisi myös sellaisia EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluvia, pääomien liikkuvuutta, maksuja ja taloudellisten suhteiden keskeyttämistä koskevia asetuksia, jotka on EY:n perustamissopimuksen 60 tai 301 artiklan lisäksi annettu perustamissopimuksen 308 artiklan nojalla.

Esityksessä ehdotetaan vastaavasti myös säännöstelyrikosta koskevan rikoslain määräyksen muuttamista siten, että sen soveltaminen voitaisiin ulottaa EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluvien, pääomien liikkuvuutta, maksuja ja taloudellisten suhteiden keskeyttämistä koskevien perustamissopimuksen 60, 301 tai 308 artiklan nojalla annettujen asetusten rikkomiseen.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi, 432 2057)

TaVM 5/2002 vp - HE 14/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain sekä takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksellä täydennetään kuluttajasopimuksen kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin ja kuluttajansuojasta kotimyynnissä annetun direktiivien täytäntöönpanoa. Esityksen mukaan kuluttajansuojalain 3 luvun (sopimusehtojen sääntely) ja 4 luvun (sopimuksen sovittelu ja tulkinta) sekä 6 luvun säännökset kotimyynnistä koskevat soveltuvin osin takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetussa laissa tarkoitettujen yksityistakaajien ja yksityisten pantinantajien sitoumuksia luotonantajille. Kotimyyntisäännösten soveltamisalaa laajennetaan myös luottosopimuksiin.

Samalla korjataan myös kuluttajansuojalaissa havaitut kaksi lakiteknistä virhettä.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

LiVM 4/2002 vp - HE 48/2002 vp Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantuloajankohta säädetään uudelleen. Laki on vahvistettu tulemaan voimaan 1.5.2002, vaikka eduskunnan vastauksen mukainen voimaantulovuosi oli 2001. Tämän vuoksi lain voimaantulosta on säädettävä uudelleen.

Esityksen antamisen yhteydessä on tarkoitus peruuttaa tasavallan presidentin päätös lain voimaantuloajankohdan määräämisestä.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker, 432 2082, Valiokuntaneuvos Sami Manninen 432 2077)

YmVM 4/2002 vp - HE 26/2002 vp Hallituksen esitys ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että Eduskunta hyväksyisi Kiotossa, Japanissa joulukuussa 1997 tehdyn ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan.

Kioton pöytäkirjan tarkoituksena on sopia niistä päästövähennyksistä ja menettelytavoista, joilla sopimuspuolet ensi vaiheessa pyrkivät ilmastonmuutosta koskevassa Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksessa ilmaistuun tavoitteeseen vakiinnuttaa kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä sellaiselle tasolle, ettei ihmisen toiminnasta aiheudu vaarallisia häiriöitä ilmastojärjestelmässä. Kioton pöytäkirjassa määritetään teollisuusmaille sitovat sekä ajallisesti ja määrällisesti täsmälliset päästövähennysvelvoitteet kuuden kasvihuonekaasun tai -kaasuryhmän osalta. Pöytäkirjassa määritellään velvoitteiden toimeenpanokeinot, joihin kuuluvat niin sanotut Kioton mekanismit.

Esityksessä ehdotetaan myös, että Suomi antaisi yhdessä Euroopan yhteisön ja sen muiden jäsenvaltioiden kanssa pöytäkirjan ratifioimisen yhteydessä ilmoituksen pöytäkirjan 4 artiklassa tarkoitetusta taakanjakosopimuksesta. Ilmoitus perustuu Euroopan unionin neuvoston päätökseen, jolla hyväksytään Kioton pöytäkirja Euroopan yhteisön puolesta ja vahvistetaan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden kesken päästövähennysvelvoitetta koskeva taakanjako. Päätöksen mukaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden on pyrittävä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet ratifioimiskirjojensa tallettamiseksi samanaikaisesti ja jos mahdollista, viimeistään kesäkuun alkuun 2002. Sovitun taakanjaon mukaisesti Suomen vuotuiset kasvihuonekaasupäästöt saavat olla ensimmäisellä sitoumuskaudella 2008-2012 keskimäärin korkeintaan samat kuin mitä ne olivat vuonna 1990.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin, 432 2089)

TaVM 6/2002 vp - HE 41/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain ja merimieseläkelain muuttamisesta

Mainittujen eläkelakien mukaisten eläkelaitosten tilinpäätöstä ja tilintarkastusta koskevat säännökset siirretään eläkelaitosten ohjesäännöt sisältävistä asetuksista lakiin. Samalla lakeja täydennetään ja ajanmukaistetaan siten, että säännökset vastaavat soveltuvin osin muiden eläkelaitosten tilinpäätös- ja tilintarkastussäännöstöä.

Sijoitusympäristössä tapahtuneiden muutosten johdosta laeista poistetaan säännökset, jotka edellyttävät sijoitustoiminnan suuntaamista tietylle, eläkelaitoksen toimintapiirissä olevalle alalle.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen, 432 2052)

HaVM 4/2002 vp - HE 30/2002 vp Hallituksen esitys laiksi Hallinnon kehittämiskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Hallinnon kehittämiskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi. Lailla valtioneuvosto oikeutettaisiin luovuttamaan nykyisen valtion liikelaitoksena toimivan Hallinnon kehittämiskeskuksen liiketoiminta ja hallinnassa oleva omaisuus perustettavalle osakeyhtiölle, jonka toimialana olisi koulutus-, konsultointi- ja kehittämispalvelut sekä niihin liittyvä liiketoiminta.

Hallinnon kehittämiskeskuksen palveluksessa oleva henkilöstö siirtyisi osakeyhtiön palvelukseen.

Esitys liittyy valtion vuoden 2002 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto, 432 2080)

VaVM 3/2002 vp - K 15/2001 vp Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2000

Valtionvarainvaliokunta ehdottaa että eduskunta päättää lähettää tämän kertomuksen siihen liittyvine muistutuksineen ja ehdotuksineen hallitukselle niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin valiokunnan mietinnössä esille ottamat asiat antavat aihetta, sekä kehottaa hallitusta sisällyttämään vuodelta 2001 annettavaan hallituksen kertomukseen valtiovarain hoidosta ja tilasta kertomuksen näistä toimenpiteistä.

Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja 432 2052, Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko, 432 2100, Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081, Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen, 2055

SiVM 2/2002 vp - HE 212/2001 vp Hallituksen esitys laiksi lukiolain 18 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lukiolakiin sisältyviä lukiokoulutuksen päätteeksi toimeenpantavaa ylioppilastutkintoa koskevia säännöksiä. Esityksen mukaan lukiolaissa säädettäisiin nykyistä tarkemmin ylioppilastutkinnon rakenteesta ja keskeisestä sisällöstä. Tutkintoa koskevat tarkemmat säännökset annettaisiin edelleen valtioneuvoston asetuksella. Lakiin otettaisiin myös nykyisin ylioppilastutkintoasetukseen sisältyvä valtuutussäännös, jonka nojalla opetusministeriö voi päättää, että tutkinto kokeilutarkoituksessa pannaan toimeen toisin kuin laissa taikka sen nojalla annetussa asetuksessa säädetään tai ylioppilastutkintolautakunnan päätöksellä määrätään.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila, 432 2081)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 17.4.2002

Hallituksen esitys laiksi painelaitelain muuttamisesta

HE 47/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 48/2002 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

HE 49/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys alkoholilain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 24/2001 vp) täydentämisestä

HE 50/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

HE 51/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2001

K 3/2002 vp

Perustuslakivaliokuntaan, Ulkoasiainvaliokuntaan

Torstai 18.4.

Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

LA 39/2002 vp (Päivi Räsänen /kd)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki säteilylain muuttamisesta

LA 40/2002 vp (Jukka Vihriälä /kesk ym.)

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Laki palkkaturvalain 9 §:n muuttamisesta

LA 41/2002 vp (Antero Kekkonen /sd)

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

LA 42/2002 vp (Pertti Turtiainen /vas)

Ympäristövaliokuntaan

Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

LA 44/2002 vp (Pekka Nousiainen /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Tiistaina 16.4.2002

Valtioneuvoston selonteko lasten ja nuorten hyvinvoinnista

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.