Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 14/2002

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 2.4.4002

Hallituksen esitys Bulgarian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 223/2001 vp, UaVM 3/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Puolan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 224/2001 vp, UaVM 4/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Romanian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 225/2001 vp, UaVM 5/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Slovakian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 226/2001 vp, VM 6/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Tshekin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvänmukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 227/2001 vp, UaVM 7/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Unkarin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 228/2001 vp, UaVM 8/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamisesta ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätösten hyväksymisestä sekä laiksi Euroopan unionin tulevaisuutta käsittelevän valmistelukunnan rahoittamista ja sen varainhoitoa koskevia säännöksiä koskevan Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 11/2002 vp, UaVM 9/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 1 ja 9 a §:n muuttamisesta

HE 2/2002 vp, HaVM 2/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa

HE 26/2001 vp, LaVM 3/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 30 §:nja maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 4/2002 vp, LaVM 4/2002 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 5.4.2002

Hallituksen esitys öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajoitusten muutoksen ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajojen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi viimeksi mainitun muutoksen voimaansaattamisesta sekä laiksi merilain 10 luvun 5 §:n muuttamisesta

HE 5/2002 vp

YmVM 3/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LaVM 6/2002 vp - HE 231/2001 vp Hallituksen esitys terrorististen pommi-iskujen torjumista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi New Yorkissa 15 joulukuuta 1997 tehdyn terrorististen pommi-iskujen torjumista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen. Yleissopimuksen pääsisältönä on julkiseen paikkaan, valtion tai hallituksen omaisuuteen, julkiseen liikennevälineeseen tai infrastruktuuriomaisuuteen kohdistuvien pommi-iskujen kriminalisointi. Sopimuksessa määrätään rangaistaviksi räjähteen tai muun tappavan välineen asettaminen tällaiseen kohteeseen samoin kuin räjähteen tai muun tappavan välineen laukaiseminen tai räjäyttäminen tällaisessa kohteessa. Sopimus määrää myös tällaisista rikoksista epäiltyjen syyttämisestä ja luovutuksesta sekä oikeusavusta samoin kuin toimista pommi-iskujen ehkäisemiseksi.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen, 432 2079)

LaVM 5/2002 vp - HE 17/2001 vp Hallituksen esitys terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia rikoksia koskevien rikoslain säännösten uudistamiseksi ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain nykyinen 44 luku korvattaisiin uudella, terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia rikoksia koskevalla luvulla. Tähän liittyen ehdotetaan muutettavaksi 20 muuta lakia. Rikoslain 44 lukuun koottaisiin rikoslain uudistamiseen liittyvän keskittämisperiaatteen mukaisesti nykyisin erityislainsäädännössä olevat tähän aihepiiriin liittyvät vankeusuhkaiset rangaistussäännökset.

Terveysrikoksena rangaistaisiin kuuteen terveyttä ja turvallisuutta koskevan lainsäädännön alaan kuuluvaan lakiin liittyvien säännösten tai määräysten vastainen tavaroiden tai aineiden käsittely tai kuljettaminen taikka palvelusten suorittaminen. Rangaistavaa olisi vain sellainen toiminta, joka olisi omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle. Luvussa säädettäisiin myös terveydensuojelurikkomuksesta ja luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta samoin kuin luvattomasta eläinlääkärinammatin harjoittamisesta. Lääkelain ja eläinten lääkitsemisestä annetun lain säännösten rikkomisesta tuomittaisiin rangaistus lääkerikossäännöksen mukaan.

Dopingrikoksena rangaistaisiin dopingaineiden laiton maahantuonti, valmistaminen ja levitys. Dopingaineen hallussapito olisi rangaistavaa vain silloin, kun hallussapitäjällä on ilmeisesti tarkoitus levittää dopingainetta laittomasti. Lukuun sisältyisi myös oma tunnusmerkistö törkeitä ja lieviä dopingrikoksia varten sekä dopingaineiden määritelmä.

Geenitekniikkalain säännösten rikkominen rangaistaisiin geenitekniikkarikoksena, jos toiminta on omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen hengelle tai terveydelle. Ydinenergian käyttörikosta koskevalla säännöksellä korvattaisiin ydinenergialaissa vielä olevat rangaistussäännökset. Räjähderikos koskisi räjähdysvaarallisista aineista annetun lain säännösten rikkomista. Lisäksi ehdotetussa luvussa säädettäisiin rangaistus varomattomasta käsittelystä ja vaarallisten aineiden kuljetusrikoksesta, vaaranmerkintärikkomuksesta ja ihmisille vaarallisen eläimen vartioimatta jättämisestä. Menettämisseuraamuksista ehdotetaan omaa säännöstä, joka olisi tarpeellinen siihen asti kun rikoslain menettämisseuraamuksia koskeva uudistus tulee voimaan.Lisäksi ehdotetaan, että nykyisin rikoslain 44 luvussa säädetystä liikenteen häirinnästä säädettäisiin liikennerikosluvussa. Murtovälineen hallussapitoa koskeva rangaistussäännös ehdotetaan lisättäväksi rikoslain 28 lukuun. Törkeästä geenitekniikkalain säännösten rikkomisesta säädettäisiin rangaistus rikoslain 34 luvussa terveyden vaarantamista koskevana rikoksena. Salakuljetuksena rikoslain 46 luvun mukaan rangaistaisiin myös eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain säännösten rikkominen.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen, 432 2079)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIA

Keskiviikko 3.4.2002

Hallituksen esitys ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 26/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys Costa Rican kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 27/2002 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 28/2002 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi euromääräisten maksujen pyöristämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 29/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Hallinnon kehittämiskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

HE 30/2002 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

HE 31/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi metallirahalain 1 §:n muuttamisesta

HE 32/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 33/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 34/2002 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 35/2002 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

HE 36/2002 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

HE 37/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Hallituksen esitys väylämaksulaiksi

HE 38/2002 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 39/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

HE 40/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain, taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain, maatalousyrittäjien eläkelain ja merimieseläkelain muuttamisesta

HE 41/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

HE 42/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LA 21/2002 vp (Pertti Turtiainen /vas)

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Torstai 4.4.2002

Laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LA 32/2002 vp (Tero Rönni /sd ym.)

Liikennevaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 40 §:n muuttamisesta

LA 33/2002 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

LA 36/2002 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki opintotukilain 17 ja 18 §:n muuttamisesta

LA 37/2002 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Sivistysvaliokuntaan

Laki Ahvenanmaan maanhankintalain 2 §:n muuttamisesta

LA 38/2002 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Perustuslakivaliokuntaan

Perjantai 5.4.2002

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2001

K 1/2002 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

MUUTA

Ulkopuolella päiväjärjestyksen käsiteltiin Pääministerin ilmoitus Sonera-Telia -järjestelyistä

Pääministerin ilmoitus PI 2/2002

Keskustelu päättynyt

SUURI VALIOKUNTA

U 11/2002 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (liikenteen biopolttoaineiden valmisteveroalennukset)

Valtiovarainvaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan, Liikennevaliokuntaan

U 16/2002 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (liikenteen biopolttoaineiden käytön edistäminen)

Valtiovarainvaliokuntaan, Liikennevaliokuntaan, Ympäristövaliokuntaan

U 17/2002 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (sosiaaliturvajärjestelmän yhteensovittaminen)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

U 18/2002 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ympäristövastuusta ympärstövahinkojen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi (ympäristövastuu)

Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.