Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 12/2002

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Torstai 21.3.

Hallituksen esitys valtuudesta valtiontakuiden antamiseksi suomalaisille lentoyhtiöille koskien kolmansille osapuolille aiheutuvia sotariskivahinkoja

HE 25/2002 vp VaVM 1/2002 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 19.3.

Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 239/2001 vp UaVM 2/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain ja tilintarkastuslain 1 §:n muuttamisesta

HE 7/2002 vp TaVM 2/2002 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 20.3.

Hallituksen esitys laeiksi erikoissairaanhoitolain ja päihdehuoltolain 28 §:n muuttamisesta

HE 236/2001 vp StVM 5/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LaVM 4/2002 vp - HE 4/2002 vp hallituksen esitys laeiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 30 §:n ja maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annettua lakia (jäljempänä luovuttamislakia) selvennetään siten, että tuomioistuin voisi antaa rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevassa eurooppalaisessa yleissopimuksessa tai vastaavanlaisissa kansainvälisissä sopimuksissa edellytetyn vangitsemispäätöksen, jotta henkilön luovuttaneelta valtiolta voitaisiin pyytää suostumus henkilön syyttämiseksi myös muista kuin luovuttamispyynnössä tarkoitetuista rikoksista. Vangitsemispäätös voitaisiin panna täytäntöön vasta vieraan valtion suostumuksen jälkeen.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Kaisa Vuorisalo 432 2047)

VaVM 1/2002 vp - HE 25/2002 vp Hallituksen esitys valtuudesta valtiontakuun antamiseksi suomalaisille lentoyhtiöille koskien kolmansille osapuolille aiheutuvia sotariskivahinkoja

Esityksen mukaan eduskunta antaisi perustuslain 82 §:n 2 momentissa tarkoitetun suostumuksensa siihen, että valtioneuvosto voisi antaa määräämillään ehdoilla vastavakuuksia vaatimatta valtiontakuita suomalaisten lentoyhtiöiden sotariskin piiriin kuuluvien, kolmansille osapuolille aiheutuvien henkilö- ja esinevahinkojen osalta. Valtuudet esitetään annettaviksi siten, että niiden perusteella voidaan 1.4.-30.9.2002 välisenä aikana antaa väliaikaisia takuita samalla tavoin kuin valtioneuvosto on 31.3.2002 saakka antanut eduskunnan 26.92001 myöntämien valtuuksien (talousarviosarja 6/2001) nojalla. Takuita tulisi kuitenkin voida myöntää aikaisemmasta poiketen myös muina kuin yhden kuukauden jaksoina, jos EU:n piirissä niin sovitaan.

Järjestelyllä korvataan syyskuussa 2001 irtisanotut lentoyhtiöiden sotariskivakuutukset. Muiden ehtojen suhteen takuut annettaisiin erikseen sovittavalla tavalla, kuitenkin niin, että kolmansien osapuolien henkilö- ja esinevahingot katettaisiin enimmillään 1,5 miljardiin euroon asti tai vastaavaan määrään Yhdysvaltain dollareissa vahinkotapahtumaa kohden.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen. (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja 432 2056).

YmVM 3/2002 vp - HE 5/2002 vp hallituksen esitys öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajoitusten muutoksen ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajojen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi viimeksi mainitun muutoksen voimaansaattamisesta sekä laiksi merilain 10 luvun 5 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajoitusten muutoksen ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajojen muutoksen ja lain viimeksi mainitun muutoksen voimaansaattamisesta sekä lain merilain 10 luvun 5 §:n muuttamisesta.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin 432 2089).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 19.3.

Hallituksen esitys laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi

HE 20/2002 vp

Hallintovaliokuntaan, perustuslakivaliokuntaan sekä lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa

HE 17/2002 vp

Hallintovaliokuntaan ja lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

HE 18/2002 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisin henkilörekistereistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

HE 19/2002 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys eräiden kulttuurihallintoa koskevien valtionavustussäännösten muuttamisesta

HE 21/2002 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys Pohjois-Atlantin jäävartion taloudellisesta tuesta tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttamisen hyväksymisestä, ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksymisestä ja sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista koskevaksi laiksi sekä laiksi merilain 6 luvun muuttamisesta

HE 22/2002 vp

Liikennevaliokuntaan ja perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta Suomen Autokatsastus Oy:n osakkeista luopumiseksi

HE 23/2002 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi henkilöstörahastolain muuttamisesta

HE 24/2002 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Keskiviikko 20.3.

Ulkopuolella päiväjärjestyksen käsiteltiin valtioneuvoston selonteko uusien koululakien vaikutuksista ja laeissa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta

Sivistysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 19.3.

Ulkopuolella päiväjärjestyksen käsiteltiin Pääministerin ilmoitus valtioneuvoston päätöksestä määrärahakehyksiksi vuosille 2003-2006

Pääministerin ilmoitus PI 1/2002 vp

Keskustelu päättynyt

Perjantai 22.3.

Ajankohtaiskeskustelu "Pohjoismainen yhteistyö ja sen tulevaisuus"

KA 4/2002

Keskustelu päättynyt

Tiistaina 19.3. valiokuntien täydennysvaalissa valittiin tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Mika Lintilä ja varajäseneksi ed. Juha Rehula. Yleisradion Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaalissa jäseneksi valittiin ed. Pirjo Antvuori.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.