Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 9/2002

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 26.2.2002

Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 242/2001 vp, UaVM 1/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain ja tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta

HE 217/2001 vp, LaVM 2/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 66 ja 69 §:n muuttamisesta

HE 235/2001 vp, LiVM 1/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys luopumiseläkelain 8 §:n ja maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

HE 200/2001 vp, StVM 3/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamiseksi

HE 222/2001 vp, YmVM 1/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

SiVM 1/2002 vp - HE 213/2001 vp Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annettua lakia siten, että apurahojen ja avustusten saajina voivat olla muutkin kuin suomen, ruotsin tai saamen kielellä kirjoittavat kirjailijat ja kääntäjät.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

MmVM 1/2002 vp - HE 245/2001 vp Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan maaseutuelinkeinojen rahoituslakia muutettavaksi siten, että INTERREG III-yhteisöaloiteohjelman rahoitukseen liittyvät erityisjärjestelyt voitaisiin ottaa huomioon.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

MmVM 2/2002 vp - HE 243/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 §:n sekä kolttalain 68 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslakia siten, että eräistä aikaisemman lainsäädännön mukaan valtionlainoina myönnetyistä asuntolainoista perittäisiin vuoden 2002 alusta enintään viiden ja puolen prosentin vuotuista korkoa.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

TaVM 1/2002 vp - HE 250/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi vakuutuskassalain ja eläkesäätiölain 6 §:n muuttamisesta

Vakuutuskassalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että eläkekassassa on mahdollista siirtää ylikatetta osastolta toiselle ja lisäetuja myöntävältä osastolta kassan osakkaille kuten eläkesäätiössäkin.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2670).

StVM 4/2002 vp - HE 10/2002 vp Hallituksen esitys laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä. Ehdotuksen mukaan Euroopan yhteisöjen palveluksessa oleva virkamies ja tilapäiseen henkilökuntaan kuuluva, joka on siirtänyt eläkeoikeutensa Suomesta Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmään ja joka ei saa yhteisöissä oikeutta vastaiseen eläkkeeseen, voi palauttaa koko Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmässä karttunutta eläkeoikeutta vastaavan vakuutusmatemaattisen arvon takaisin Suomen työeläkejärjestelmään.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

StVM 5/2002 vp - HE 236/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi erikoissairaanhoitolain ja päihdehuoltolain 28 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia ja päihdehuoltolakia. Erikoissairaanhoitolain erityistason sairaanhoitoon liittyviin valtuutussäännöksiin ehdotetaan tehtäviksi perustuslaista johtuvat muutokset.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokunnan mietintöön sisältyy edustajien Päivi Räsäsen /kd, Niilo Keräsen /kesk ja Inkeri Kerolan /kesk vastalause. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067 ja apulaissihteeri Harri Sintonen 432 3341).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 26.2.2002

Hallituksen esitys laeiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 30 §:n ja maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 4/2002 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys öljyn aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta vuonna 1969 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajoitusten muutoksen ja öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamista koskevan vuoden 1971 kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn vuoden 1992 pöytäkirjan vastuurajojen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi viimeksi mainitun muutoksen voimaansaattamisesta sekä laiksi merilain 10 luvun 5 §:n muuttamisesta

HE 5/2002 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi mallioikeuslain muuttamisesta

HE 6/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain ja tilintarkastuslain 1 §:n muuttamisesta

HE 7/2002 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys yksityisten alojen ja valtion sekä kunnallisen eläkejärjestelmän tietojen saamista, antamista ja salassapitoa koskevien sekä eräiden muiden lainsäännösten muuttamisesta

HE 8/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemiin etuuksiin liittyviin tietojen saamista ja luovuttamista koskevien säännösten muuttamiseksi

HE 9/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

HE 10/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 26.2.2002

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaalissa neljän vuoden toimikaudeksi 1.4.2002-31.3.2006 on valittu valtionsyyttäjä, oikeustieteen tohtori Petri Jääskeläinen.

Keskiviikko 27.2.2002

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on myönnetty edustaja Kimmo Kiljuselle /sd vapautusta ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä ja Kiljuselta vapautuvalle tilalle on valittu edustaja Jouni Backmanille /sd. Talousvaliokunnassa edustaja Jouni Backmanin /sd tilalle on valittu edustaja Jussi Ranta /sd.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.