Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 8/2002

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 19.2.2002

Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 251/2001 vp, StVM 1/2002 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 13 §:n muuttamisesta

HE 247/2001 vp, StVM 2/2002 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 22.2.2002

Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen ja terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien peruuttamisen hyväksymisestä sekä laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 209/2001 vp, LaVM 1/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LiVM 1/2002 vp - HE 235/2001 vp Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 66 ja 69 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia muutettavaksi tarkistamalla opetustoiminnasta vastaavan johtajan vaatimuksia luvanhakijan ollessa oikeushenkilö. Johtaja ei saisi olla konkurssissa ja hänen tulisi olla muutoinkin toimintakykyinen ja kyetä asianmukaisesti vastaamaan tehtävistään

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker 432 2082).

UaVM 1/2002 vp - HE 242/2001 vp Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi New Yorkissa toukokuussa 2000 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin. Pöytäkirjan tavoitteena on vahvistaa yleissopimuksen suojaamien oikeuksien täytäntöönpanoa suojelemalla lapsia eli kaikkia alle 18-vuotiaita henkilöitä entistä tehokkaammin joutumasta aseellisiin selkkauksiin.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi 432 2057).

PeVM 2/2002 vp - HE 202/2001 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2002 vp Hallituksen esitys laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä

Esitys sisältää uuden säännöksen oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiehen velvollisuudesta antaa selvitys sellaisista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa heidän toimintaansa oikeusasiamiehenä tai apulaisoikeusasiamiehenä.

Perustuslakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Jarmo Vuorinen 432 2044).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIA

Tiistai 19.2.2002

Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

HE 1/2002 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 1 ja 9 a §:n muuttamisesta

HE 2/2002 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä ja rikosrekisterilain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 3/2002 vp

Työasiainvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Keskiviikko 20.2.2002

Laki uusyrittäjyyden edistämisestä ja tuloverolain muuttamisesta

LA 166/2001 vp (Kyösti Karjula /kesk)

Talousvaliokuntaan

Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LA 3/2002 vp (Pirkko Peltomo /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tapaturmavakuutuslain 41 b §:n muuttamisesta

LA 4/2002 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

LA 5/2002 vp (Antti Rantakangas /kesk ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 23 c §:n muuttamisesta

LA 6/2002 vp (Mari Kiviniemi /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki metsästyslain 73 §:n muuttamisesta

LA 7/2002 vp (Lauri Kähkönen /sd ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Laki siviilipalveluslain 23 a §:n muuttamisesta

LA 9/2002 vp (Jaana Ylä-Mononen /kesk ym.)

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 22.2.2002

U 6/2002 vp ehdotuksesta neuvoston säädöksen antamiseksi Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamiseksi (Europol-yleissopimus)

Perustuslakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan, Lakivaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.