Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 7/2002

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 15.2.2002

Hallituksen esitys kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta

HE 233/2001 vp, HaVM 1/2002 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LaVM 2/2002 vp - HE 217/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain ja tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rangaistusten täytäntöönpanosta annettua lakia ja tutkintavankeudesta annettua lakia siten, että lakeihin lisätään säännökset vankeinhoitoviranomaisen oikeudesta ilmoittaa vangin tai tutkintavangin vapauttamisesta ja laitoksesta poistumisesta asianomistajalle tai eräille muille henkilöille laissa säädetyissä tilanteissa.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen 432 2079).

StVM 3/2002 vp - HE 200/2001 vp Hallituksen esitys luopumiseläkelain 8 §:n ja maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luopumiseläkelakia ja maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan tarkistettaviksi säännöksiä, joiden perusteella luopumiseläkkeelle tai luopumiskorvaukselle jäänyt maatalousyrittäjä voi luovuttaa tai vuokrata viljelemättömyys- ja pellonmyyntirajoitussitoumuksen alaisia peltomaitaan ilman, että eläke tai korvaus kokonaan lakkautetaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

YmVM 1/2002 vp - HE 222/2001 vp Hallituksen esitys laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annettua lakia. Esitys liittyy köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisyn toimenpideohjelmaan ja siinä ehdotetaan laajennettavaksi erään asuntorahoitusmuodon käyttömahdollisuutta asunnottomuuden vähentämiseksi.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Salme Kandolin 432 2089).

LaVM 1/2002 vp - HE 209/2001 vp Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen ja terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien peruuttamisen hyväksymisestä sekä laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Euroopan neuvostossa vuonna 1957 tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 2 artiklan 1 kohtaan tehdyn varauman ja Euroopan neuvostossa vuonna 1977 tehdyn terrorismin vastustamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen 1 artiklaan tehdyn varauman peruuttamisen. Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annettua lakia.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna.

Valiokunnan mietintöön sisältyy edustaja Toimi Kankaanniemen /kd ja Sulo Aittoniemen /alk vastalause. (Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen 432 2079).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Torstai 14.2.2002

Teollisuuden Voima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta (M 4/2001 vp)

Talousvaliokuntaan, Valtiovarainvaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan, Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan.

Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna

M 5/2001 vp

Talousvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 12.2.2002

Erikoisvaliokuntien täydennysvaalissa valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti:
Perustuslakivaliokunnan varajäseneksi ed. Anne Holmlund /kok, hallintovaliokunnan varajäseneksi ed. Anne Holmlund /kok, sivitysvaliokunnan varajäseneksi ed. Pehr Löv /r, tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Margareta Pietikäinen /r, työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Anne Holmlund /kok sekä ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Eva Biaudet /r ja ed. Anne Holmlund /kok.

Kansliatoimikunnan täydennysvaalissa on valittu jäseneksi edustaja Håkan Nordmanin /r ja varajäseneksi ed. Sakari Smeds /kd.

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseneksi on valittu edustajat
Jouni Lehtomäki/ kok, Hannes Manninen /kesk, Petri Neittaamäki /kesk, Aulis Ranta-Muotio /kesk, Takkula Hannu /kesk, Eero Akaan-Penttilä /kok, Petri Salo /kok, Leena Harkimo /kok, Marja Tiura /kok, Tuija Brax /kok, Pehr Löv /r, Bjarne Kallis /kd, Tuula Haatainen, sd, Saara Karhu /sd, Heli Paasio /sd, Riitta Prusti /sd, Jouko Skinnari /sd ja Outi Ojala /vas. Varajäseniksi valittiin edustajat Mika Lintilä /sd, Katri Komi /kesk, Kari Myllyniemi /kesk, Pekka Nousiainen /kesk, Tuija Nurmi /kok, Seppo Kanerva /kok, Raija Vahasalo /kok, Jyrki Katainen /kok, Pertti Hemmilä /kesk, Irina Krohn /virh, Margareta Pietikäinen /r, Leena Rauhala /kd, Jouni Backman /sd, Mikko Elo /sd, Liisa Jaakonsaari /sd, Kalevi Olin /sd, Ilkka Taipale /sd Anne Huotari /vas. Euroopan Neuvoston Suomen valtuuskunnan vaalissa valittiin jäseniksi Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk, Anneli Jäätteenmäki /kesk, Martti Tiuri /kok, Mikko Elo /sd ja Jaakko Laakso /vas. Varajäseneksi Juha Korkeaoja /kesk, Gunnar Jansson /r, Kaarina Dromberg /kok, Tarja Kautto /sd ja Leena Luhtanen /sd.

Suomen Pankin tilintarkastajiksi valittiin jäseniksi edustajat Johannes Leppänen /kesk, Juha Karpio /kok, kauppatieteen tohtori, KHT Reino Majala, edustaja Matti Saarinen /kesk, edustaja JHTT Iivo Polvi /vas. Varajäseniksi edustaja Paula Lehtomäki /kesk, Kalervo Kummola /kok, ekonomi, KHT Kari Manner, Ulla Juurola /sd ja KHT Arto Kuusela.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 15.2.2002

U 4/2002 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lannoitteista lähetettiin

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

U 5/2002 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen) lähetettiin lausunnon antamista varten

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.