Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 6/2002

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 8.2.2002

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (ministeri Vilén)

VN 2/2001 vp

Loppuun käsitelty

Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Tammilehto ja pääministeri Lipponen sekä ministerit Itälä, Enestam, Mönkäre, Siimes, Sasi, Tuomioja, Hassi, Koskinen, Perho, Rask, Lindén ja Filatov)

VN 1/2002 vp

Loppuun käsitelty

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 1/2002 vp - HE 251/2001 vp Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksen tarkoituksena on, että enintään vuoden mittainen palkaton poissaolo työstä, esimerkiksi äitiys- ja vanhempainloman takia, ei katkaise eläketurvan karttumista.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää ja apulaissihteeri Harri Sintonen 432 3341).

StVM 2/2002 vp - HE 247/2001 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 13 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että työssäoloehtoa koskevaa säännöstä peruspäivärahan osalta tarkistettaisiin työnantajalle maksettavan työmarkkinatuen enimmäisajan pidentämisen johdosta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. Apulaissihteeri Harri Sintonen 432 3341).

HaVM 1/2002 vp - HE 233/2001 vp Hallituksen esitys kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi kunnille palo- ja pelastustoimen kustannuksiin suoritettavista valtionosuuksista ja -avustuksista annettua lakia.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 6.2.2002

Hallituksen esitys laiksi valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta

HE 237/2001 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

HE 238/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan ja Puolustusvaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 239/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 28 luvun sekä pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n ja 5 luvun 10 §:n muuttamisesta

HE 240/2001 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta

HE 241/2001 vp

Liikennevaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 242/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 §:n ja kolttalain 68 §:n muuttamisesta

HE 243/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys Kuuban kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 244/2001 vp

Ulkoasianvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

HE 245/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

HE 246/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 13 §:n muuttamisesta

HE 247/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi seutuyhteistyökokeilusta

HE 248/2001 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

HE 249/2001 vp

Perustuslakivaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi vakuutuskassalain ja eläkesäätiölain 6 §:n muuttamisesta

HE 250/2001 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 251/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 7.2.2002

Laki opintotukilain 19 §:n muuttamisesta

LA 149/2001 vp (Unto Valpas /vas ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 24 §:n muuttamisesta

LA 155/2001 vp (Liisa Hyssälä /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta

LA 158/2001 vp (Tuija Brax /vihr ym.)

Talousvaliokuntaan

Laki rikoslain 3 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

LA 160/2001 vp (Jouni Lehtimäki /kok ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki työllisyyslain muuttamisesta

LA 159/2001 vp (Anne Huotari /vas)

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Laki perusopetuslain 40 §:n muuttamisesta

LA 163/2001 vp (Liisa Hyssälä /kesk)

Sivistyslakivaliokuntaan

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

LA 164/2001 vp (Liisa Hyssälä /kesk)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n ja työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

LA 165/2001 vp (Pirkko Peltomo /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

LA 167/2001 vp (Matti Kangas /vas)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lähestymiskiellosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

LA 168/2001 vp (Saara Karhu /sd)

Lakivaliokuntaan

Laki rikoslain 23 luvun 3 §:n muuttamisesta

LA 169/2001 vp (Timo Ihamäki /kok)

Lakivaliokuntaan

MUUTA

Maanantai 4.2.2002

Eduskunta valitsi istunnossaan puhemieheksi Riitta Uosukaisen /kok, ensimmäiseksi varapuhemieheksi Sirkka-Liisa Anttilan /kesk ja toiseksi varapuhemieheksi Jukka Mikkolan /sd.

Satakunnan vaalipiiristä on tullut kansanedustajaksi taloussihteeri Anne Holmlund /kok kansanedustajan tehtävistä vapautuksen saaneen edustaja Olli Pekka Heinosen /kok tilalle.

Tiistai 5.2.2002

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten myönnetään edustaja Jyrki Kataiselle/kok vapautus perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä, ed. Christina Gestrinille/r sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä, ed. Christina Gestrinille /r tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä, ed. Jouni Lehtimäelle /kok työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan jäsenyydestä sekä Christina Gestrinille /r ja ed. Esko Kurviselle /kok ympäristövaliokunnan jäsenyydestä.

Täydennysvaalit toimitetaan tiistaina 12.2.2002 pidettävässä istunnossa.

Torstai 7.2.2002

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on kokouksessaan 6.2.2002 valinnut uudeksi puheenjohtajaksi edustaja Raija Vahasalon /kok.

SUURI VALIOKUNTA

Keskiviikko 6.2.2002

U 90/2001 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (pakolaisen määritelmä ja toissijainen suojelu).

Perustuslakivaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

U 91/2001 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi valmisteverotuksen tietokoneistaminen

Valtiovarainvaliokuntaan

U 92/2001 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (raakatupakka-alan palkkioiden ja takuukynnysten vahvistaminen sekä yhteisen markkinajärjestelyn muuttaminen)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Perjantai 8.2.2002

U 1/2002 vp ehdotuksesta asetukseksi eräiden pähkinäalan tukijärjestelmien jatkamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

U 2/2002 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (meluun liittyvistä toimintarajoituksista lentoasemilla)

Liikennevaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

U 3/2002 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi ja yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta

Liikennevaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.