Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 50/2001

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Maanantai 10.12.2001

Hallituksen esitys Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen sekä Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden tämän sopimuksen johdosta tekemän sisäisen rahoitussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 84/2001 vp, UaVM 14/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitokselle ja satelliittikeskukselle sekä niiden elimille ja niiden henkilöstölle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden virastojen oikeustoimikelpoisuudesta

HE 173/2001 vp, UaVM 15/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuulu<%1>vien määräysten voimaansaattamisesta

HE 175/2001 vp, UaVM 16/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

HE 186/2001 vp, HaVM 28/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 174/2001 vp, MmVM 14/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista

HE 168/2001 vp, MmVM 15/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

HE 207/2001 vp, MmVM 16/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi hukkakauran torjunnasta

HE 50/2001 vp, MmVM 17/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a §:n muuttamisesta

HE 187/2001 vp, StVM 47/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä sekä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 192/2001 vp, TyVM 12/2001 vp

Hyväksyttiin

Tiistai 11.12.2001

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

HE 207/2001 vp, MmVM 16/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a §:n muuttamisesta

HE 187/2001 vp, StVM 47/2001

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LaVM 24/2001 vp - HE 210/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain voimassaoloa jatketaan vuoden 2004 loppuun.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen 432 2079).

TaVM 21/2001 vp - HE 176/2001 vp Hallituksen esitys osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Osuuskunnan voi perustaa vähintään kolme luonnollista henkilöä taikka yhteisöä, säätiötä tai muuta oikeushenkilöä, joiden on tultava osuuskunnan jäseneksi. Osuuskunnalla on oltava säännöt, joiden vähimmäissisällöstä säädetään laissa. Osuuskunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä. Jos jäsenmäärä alenee alle sen eikä se nouse vähintään kolmeen vuoden kuluessa, osuuskunnan kokouksen on päätettävä osuuskunnan asettamisesta selvitystilaan.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

HaVM 30/2001 vp - HE 25/2001 vp Hallituksen esitys maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettua lakia. Siihen lisätään säännökset vastaanoton järjestämisestä Suomessa tilapäistä suojelua saaville henkilöille tilanteessa, jossa suuri joukko ihmisiä on lähtenyt kotiseudultaan pakoon aseellista selkkausta tai muuta väkivaltatilannetta taikka ympäristökatastrofia.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Apulaissihteeri Jukka Savola 432 2285)

HaVM 31/2001 vp - LA 156/2001 vp Lakialoite laiksi poliisilain 6 a ja 51 §:n muuttamisesta

Lakialoitteessa ehdotetaan poliisilakia muutettavaksi siten, että muita kuin poliisimiehiä kielletään käyttämästä poliisin virkapukua tai virkapukinetta. Samoin kielletään käyttämästä asua, joka erehdyttävästi muistuttaa poliisin virkapukua tai pukinetta.

Hallintovaliokunta hyväksyi lakialoitteet muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

HaVM 29/2001 vp - HE 23/2001 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi ulkomaalaislakiin säännökset tilapäisen suojelun antamisesta. Tilapäistä suojelua annettaisiin tilanteessa, jossa suuri joukko ihmisiä on lähtenyt kotiseudultaan pakoon aseellista selkkausta tai muuta väkivaltatilannetta taikka ympäristökatastrofia. Ehdotuksen mukaan valtioneuvosto säätäisi asetuksella tilapäisen suojelun käyttöönottamisesta. Valtioneuvosto määrittelisi väestöryhmän, jolle tilapäistä suojelua voitaisiin antaa, sekä ajanjakson, jolloin oleskelulupia tilapäisen suojelun perusteella voitaisiin myöntää.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

TaVM 22/2001 vp - HE 184/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Arvopaperimarkkinalain arvopaperin käsitettä ehdotetaan muutettavaksi nykyistä joustavammaksi, mikä mahdollistaa uudenlaisten rahoitusvälineiden käyttöönoton ja julkisen kaupan. Vastaisuudessa lakia sovelletaan myös muun muassa yksityisten osakeyhtiöiden arvopapereihin, jonka vuoksi tällaisten yhtiöiden arvopapereilla käytävän julkisen kaupan rajoitteita ehdotetaan lievennettäväksi.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Maanantai 10.12.2001

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännöksi

PNE 1/2001 vp

Perustuslakivaliokuntaan

MUUTA

Maanantai 10.12.2001

Valtioneuvoston selonteko Euroopan unionin tulevaisuudesta

VNS 3/2001 vp, UaVM 18/2001

Hyväksyttiin

Tiistai 11.12.2001

Kansanedustaja Olli-Pekka Heinoselle /kok myönnetään vapautus edustajantoimesta 1.2.2002 lukien Yleisradion hallintoneuvoston nimitettyä hänet 1.2.2002 alkaen Yleisradion toimialajohtajaksi.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 14.12.2001

U 85/2001 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (hallinnollinen yhteistyö arvonlisäverotuksen alalla).

Valtiovarainvaliokuntaan.

U 86/2001 vp ehdotuksesta neuvoston asetuksen muuttamisesta ja siemenalalla myönnettävän tuen määrän vahvistamisesta markkinointivuosiksi 2002/2003 ja 2003/2004 (siemenasetuksen uudistaminen).

Valtiovarainvaliokuntaa ja maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.