Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 49/2001

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 4.12.2001

Hallituksen esitys laiksi Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

HE 94/2001 vp, UaVM 12/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys veroäyrin käsitteestä luopumisesta aiheutuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

HE 182/2001 vp, VaVM 34/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi arvonimistä suoritettavasta verosta

HE 195/2001 vp, VaVM 35/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

HE 129/2001 vp, HaVM 22/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 69/2001 vp, HaVM 24/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi turvallisuusselvityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 43/2001 vp, HaVM 26/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 127/2001 vp, LaVM 21/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys oikeusapulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 82/2001 vp, LaVM 22/2001 vp, LA 29, 67, 102/1999 vp, 116/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys markkinaoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

HE 105/2001 vp, LaVM 23/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

HE 205/2001 vp, LiVM 13/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi metsänviljelyaineiston kaupasta

HE 143/2001 vp, MmVM 12/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

HE 159/2001 vp, StVM 39/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 208/2001 vp, StVM 40/2001 vp, LA 105/1999 vp, 63/2000 vp, TPA 27/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 155/2001 vp, StVM 41/2001 vp, LA 121/2001 vp, TPA 161, 214/2000 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

HE 188/2001 vp, StVM 42/2001 vp, LA 33/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 151/2001 vp, StVM 44/2001 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 5.12.2001

Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

HE 128/2001 vp, HaVM 18/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain kumoamisesta sekä arvonlisäverolain, verontilityslain ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

HE 130/2001 vp, VaVM 33/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

HE 132/2001 vp, SiVM 17/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 152/2001 vp, StVM 43/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

HE 211/2001 vp, HaVM 25/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys työvoimapolitiikan uudistuksen jatkamiseen liittyväksi lainsäädännöksi

HE 161/2001 vp, TyVM 11/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 47/2001 vp - HE 187/2001 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia. Euron käyttöönottoon liittyen terveydenhuollon maksukaton vuotuinen raja ehdotetaan muutettavaksi euromääräiseksi, jolloin se olisi 590 euroa. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että lasten ja nuorten maksuttoman hammashoidon ja terveyskeskusten lääkärissäkäyntien maksuttomuuden ikärajat yhdenmukaistettaisiin 18 vuoteen. Tämä ehdotetaan tehtäväksi korottamalla maksuttomien lääkärissäkäyntien ikäraja nykyisestä 15 vuodesta 18 vuoteen ja sisällyttämällä ikärajaa koskeva säännös lakiin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. Valiokunnan mietintöön sisältyy edustajien Juha Rehulan /kesk, Niilo Keräsen /kesk ja Päivi Räsäsen /kd vastalause. (Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067)

MmVM 16/2001 vp - HE 207/2001 vp Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan maatilalain mukaisten valtion myyntihintasaamisten ja lainojen korkoja korotettaviksi sen suuruisiksi, kuin ne olivat 31 päivänä joulukuuta 1994, kuitenkin enintään 5,5 prosenttiin, siten että korotus koskisi vuoden 1995 alusta lukien neljään prosenttiin alennettuja korkoja.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokunnan mietintöön sisältyy edustajien Eero Lämsän /kesk, Timo Kallin /kesk ja Pekka Vilkunan /kesk vastalause. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

HaVM 28/2001 vp - HE 186/2001 vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi tuomiokapitulille oikeus myöntää erivapaus kirkon jäsenyyttä koskevasta virkakelpoisuusehdosta papille, joka kuuluu sellaiseen kristilliseen kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhdyskuntaan, jonka kanssa kirkolliskokous on tehnyt tällaisen järjestelyn mahdollistavan ekumeenisen sopimuksen. Säännös, jonka mukaan tiettyihin kirkollisiin virkoihin on ollut kelpoisuusvaatimuksena Suomen kansalaisuus, ehdotetaan kumottavaksi.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

MmVM 17/2001 vp - HE 50/2001 vp Hallituksen esitys laiksi hukkakauran torjunnasta

Esityksen tarkoituksena on voimassa olevan lainsäädännön tapaan kieltää hukkakauran saastuttamien tuotteiden markkinointi ja luovutus. Laki velvoittaisi edelleen myös hukkakauran aktiiviseen torjuntaan. Maaseutuelinkeinoviranomaisen olisi suoritettava tilalla hukkakauran esiintymistä koskeva katselmus ja laadittava tarvittaessa hukkakauran torjuntasuunnitelma.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen ja hyväksyi lausumaehdotuksen. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

UaVM 17/2001 vp - HE 93/2001 vp Hallituksen esitys Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari 432 2060).

TyVM 12/2001 vp - HE 192/2001 vp Hallituksen esitys laiksi säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä sekä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä sekä laki ulkomaalaislain muuttamisesta. Lainsäädännöllä säädetään ulkomaalaislain nojalla säilöön otettujen ulkomaalaisten tarvitsemista erityisistä säilöönottotiloista sekä säilöön otettujen kohtelusta ja oikeuksista säilöönoton aikana samoin kuin heidän oikeuksiensa välttämättömistä rajoituksista.

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Bäckström 432 2670).

UaVM 14/2001 vp - HE 84/2001 vp Hallituksen esitys Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen sekä Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden tämän sopimuksen johdosta tekemän sisäisen rahoitussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari 432 2060).

UaVM 16/2001 vp - HE 175/2001 vp Hallituksen esitys Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari 432 2060).

UaVM 15/2001 vp - HE 173/2001 vp Hallituksen esitys Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitokselle ja satelliittikeskukselle sekä niiden elimille ja niiden henkilöstölle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden virastojen oikeustoimikelpoisuudesta

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari 432 2060).

VaVM 36/2001 vp - HE 183/2001 vp Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan arpajaisverolakia muutettavaksi siten, että yksinoikeudella pidettävien peliautomaattien, pelien ja pelilaitteiden käytettävänä pitämisestä suoritettavan arpajaisveron verokanta korotettaisiin nykyisestä 5 prosentista 10 prosenttiin tuotosta.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokunnan mietintöön sisältyy edustajien Olavi Ala-Nissilän /kesk, Maria Kaisa Aulan /kesk, Liisa Hyssälän /kesk, Seppo Kääriäisen /kesk, Markku Laukkasen /kesk, Sakari Smedsin /kd ja Anu Vehviläisen /kesk vastalause. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

TaVM 20/2001 vp - HE 180/2001 vp Hallituksen esitys laiksi liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista, laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista, säästöpankkilaiksi, laiksi talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä, laiksi säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoisiksi pankeiksi annetun lain kumoamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

TaVM 19/2001 vp - HE 165/2001 vp Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä laeiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

VaVM 37/2001 vp - HE 115/2001 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2002

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutosten jälkeen (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Perjantai 7.12.2001

Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2000

K 15/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Marokon kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 214/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Tunisian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 215/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 216/2001 vp

Lakivaliokuntaan ja perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain ja tutkintavankeudesta annetun lain muuttamisesta

HE 217/2001 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sakon täytäntöönpanosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 218/2001 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

HE 219/2001 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys korkotuettua osaomistusasuntojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi

HE 221/2001 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamiseksi

HE 222/2001 vp

Ympäristövaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.