Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 48/2001

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 28.11.2001

Hallituksen esitys vuoden 2001 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitys vuoden 2001 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 177/ 2001 vp) täydentämisestä

HE 177, 204/2001 vp, VaVM 32/2001 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 28.11.2001

Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

HE 178/2001 vp, VaVM 26/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

HE 181/2001 vp, VaVM 27/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys vuoden 2002 veroasteikkolaiksi

HE 116/2001 vp, VaVM 28/2001 vp, LA 133/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 117/2001 vp, VaVM 29/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

HE 131/2001 vp, VaVM 30/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta

HE 164/2001 vp, VaVM 31/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tilastolain 17 §:n muuttamisesta

HE 179/2001 vp, HaVM 23/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

HE 144/2001 vp, LiVM 12/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 87/2001 vp, MmVM 10/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

HE 142/2001 vp, MmVM 11/ 2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja sotilasavustuslain 10 a §:n muuttamisesta

HE 166/2001 vp, SiVM 16/2001 vp, LA 11/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys työterveyshuoltolaiksi sekä laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 §:n muuttamisesta

HE 114/2001 vp, StVM 36/2001 vp, LA 38/2000 vp, 20/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 §:n kumoamisesta

HE 154/2001 vp, StVM 37/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys vammaisten ja vajaakuntoisten henkilöiden työllistymistä edistäväksi lainsäädännöksi

HE 169/2001 vp, StVM 38/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työaikalain 42 §:n muuttamisesta

HE 201/2001 vp, TyVM 10/2001 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 30.11.2001

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

HE 144/2001 vp, LiVM 12/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 26/2001 vp - HE 43/2001 vp Hallituksen esitys laiksi turvallisuusselvityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ehdotetun lain soveltamisala kattaisi virkaan tai tehtävään hakeutuvasta, tehtävään tai koulutukseen otettavasta taikka virkaa tai tehtävää jo hoitavasta tehtävät turvallisuusselvitykset.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

StVM 43/2001 vp - HE 152/2001 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi säännöstä, joka koskee kunnan omarahoitusosuuden korottamista toimeentulotukimenojen vähenemisen perusteella.

Valiokunnan mietintöön sisältyy edustajien Juha Rehulan /kesk, Inkeri Kerolan /kesk, Päivi Räsäsen /kd ja Jaana Ylä-Mononen /kesk vastalause.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Apulaissihteeri Harri Sintonen)

MmVM 13/2001 vp - HE 139/2001 vp Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annettu laki. Sillä on pantu täytäntöön Suomessa Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaiset maitokiintiöitä sääntelevät järjestelmät.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hylätään. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

HaVM 25/2001 vp - HE 211/2001 vp Hallituksen esitys laiksi arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi 1 päivänä tammikuuta 2002 voimaan tulevan arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentit, koska eduskunnan hallintovaliokunnan lokakuun 18 päivänä 2001 vahvistamatta jätetystä arpajaislaista ja eräistä siihen liittyvistä laeista (VJL 5/2001 vp) antaman mietinnön (HaVM 15/2001 vp) mukaan ne muodostavat poikkeuksen laissa omaksutusta välineneutraliteetin periaatteesta.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

StVM 44/2001 vp - HE 151/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansaneläkelakia siten, että vuoden 2002 alusta voitaisiin myöntää uusia kansaneläkkeen lapsikorotuksia. Lapsikorotuksen määrä olisi 17,66 euroa kuukaudessa kutakin lapsikorotukseen oikeutettua alle 16-vuotiasta lasta kohti. Määrä vastaisi vuoden 2001 kansaneläkeindeksin tasoa ja sitä tarkistettaisiin kansaneläkeindeksin muutosta vastaavasti.

Valiokunnan mietintöön sisältyy edustajien Juha Rehulan/kesk, Inkeri Kerolan /kesk, Niilo Keräsen /kesk, Päivi Räsäsen /kd ja Jaana Ylä-Mononen /kesk vastalause.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

MmVM 12/2001 vp - HE 143/2001 vp Hallituksen esitys laiksi metsänviljelyaineiston kaupasta

Esityksen mukaan lakia sovellettaisiin metsätalouskäyttöön tarkoitettuun metsänviljelyaineistoon sekä tiettyjen puulajien ja niiden keinotekoisten risteymien siemeniin, joita voidaan käyttää sekä koristekasvien että metsäpuiden taimien tuotannossa. Metsänviljelyaineistoa saisi tuottaa, markkinoida ja maahantuoda vain rekisteröity toimittaja.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

SiVM 17/2001 vp - HE 132/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia, vapaasta sivistystyöstä annettua lakia, ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä sekä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä.

Valiokunnan mietintöön sisältyy edustajien Inkeri Kerolan /kesk, Tanja Karpelan /kesk, Timo E. Korvan /kesk, Osmo Puhakan /kesk ja Leena Rauhalan /kd vastalause.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana hyläten lakialoitteet. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

HaVM 27/2001 vp - HE 46/2001 vp Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan kuntalakia tarkistettavaksi laista annetun selonteon johdosta. Kunnan toimielinten rooleja selkiytettäisiin muun muassa täsmentämällä eräitä valtuuston tehtäviä ja valtuustoasioiden valmistelua koskevia säännöksiä.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080)

StVM 45/2001 vp - HE 171/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain sekä kuntoutusrahalain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakia ja kuntoutusrahalakia muutettavaksi siten, että sairauspäivärahan ja kuntoutusrahan määräytymisperusteita tarkistettaisiin pienituloisten, työllistyvien työttömien ja opiskelijoiden osalta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokunnan mietintöön sisältyy edustajien Juha Rehulan /kesk, Inkeri Kerolan /kesk Niilo Keräsen /kesk , Päivi Räsäsen /kd ja Jaana Ylä-Monosen /kesk vastalause. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

LiVM 13/2001 vp - HE 205/2001 vp Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alusturvallisuuden valvonnasta annettua lakia. Muutos liittyy pakollisesta katsastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi 1999 annetun neuvoston direktiivin täytäntöönpanoon

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker 432 2082).

StVM 40/2001 vp - HE 208/2001 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että peruspäivärahan määrä olisi 22,22 euroa (132,11 markkaa) vuoden 2001 tasossa ilmaistuna. Yhdessä peruspäivärahaan vuoden 2002 alussa tehtävän indeksikorotuksen kanssa peruspäivärahan määrä nousisi 22,75 euroon (135,27 markkaan). Tämä merkitsee vastaavaa korotusta myös työmarkkinatukeen ja ansioon suhteutetun päivärahan perusosaan. Lisäksi ansioon suhteutetun työttömyyspäivärahan ansio-osaa nostettaisiin 42 prosentista 45 prosenttiin päiväpalkan ja perusosan erotuksesta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. Valiokunnan mietintöön sisältyy edustajien Juha Rehulan /kesk, Inkeri Kerolan /kesk ja Päivi Räsäsen /kd vastalause.

(Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 27.11.2001

Hallituksen esitys laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 §:n 11 §:n muuttamisesta

HE 210/2001 vp

Lakivaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Keskiviikko 28.11.2001

Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen ja terrorismin vastustamista koskevaan eurooppalaiseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien peruuttamisen hyväksymisestä sekä laiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain muuttamisesta

HE 209/2001 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

HE 211/2001 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi lukiolain 18 §:n muuttamisesta

HE 212/2001 vp

Sivistysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 213/2001 vp

Sivistysvaliokuntaan

Torstai 29.11.2001

Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

LA 96/2001 vp (Seppo Kanerva /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

LA 136/2001 vp (Klaus Hellberg /sd)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki opintotukilain 1 §:n muuttamisesta

LA 152/2001 vp (Anu Vehviläinen /kesk)

Sivistysvaliokuntaan

Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

LA 153/2001 vp (Leena Rauhala /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki poliisilain 6 a ja 51 §:n muuttamisesta

LA 156/2001 vp (Matti Väistö /kesk ym.)

Hallintovaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 28.11.2001

Hallitus sai luottamuksen äänin JAA 130, EI 58, TYHJIÄ 1, POISSA 10 keskustan edustaja Karpelan välikysymyksessä koskien Lasten ja lapsiperheiden aseman parantamista.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 30.11.2001

U 83/2001 vp Komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (lapsen huolto)

Lakivaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.