Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 47/2001

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 20.11.2001

Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2002 perittävästä maksusta

HE 156/2001 vp, VaVM 22/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin valtiontaloutta koskeviin lakeihin

HE 162/2001 vp, VaVM 23/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

HE 163/2001 vp, VaVM 24/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen alueiden muodostamisesta

HE 111/2001 vp, HaVM 19/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

HE 199/2001 vp, HaVM 20/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 198/2001 vp, HaVM 21/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 190/2001 vp, LiVM 11/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta

HE 138/2001 vp, MmVM 9/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 30/2001 vp, SiVM 11/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys vakuutetuilta ja työnantajilta perittäviä sosiaaliturvamaksuja ja Kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

HE 150/2001 vp, StVM 31/2001 vp, LA 25/2001 vp, TPA 61/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi yrittäjien eläkelain 3 §:n, maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 §:n, työntekijäin eläkeläin 19 d §:n ja merimieseläkelain 63 a §:n muuttamisesta

HE 157/2001 vp, StVM 32/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 29 b ja 30 c §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 158/2001 vp, StVM 33/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 17 §:n, kansanterveyslain 49 §:n ja erikoissairaanhoitolain 59 §:n muuttamisesta

HE 189/2001 vp, StVM 34/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 12/2001 vp - HE 94/2001 vp Hallituksen esitys laiksi Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari 432 2060).

SiVM 16/2001 vp - HE 166/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja sotilasavustuslain 10 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan opintotukilain opintolainan valtiontakausta koskevia säännöksiä muutettavaksi siten, että opintolainan valtiontakausta hakevan opiskelijan luottotiedot tutkittaisiin ennen takauksen myöntämistä. Opintolainan korkojen pääomittamista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että lainansaaja maksaisi osan korosta jo opiskeluaikana ja opintolainan erääntynyt korko lisättäisiin pääomaan vielä opintotuen saantilukukautta välittömästi seuraavan lukukauden aikana.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

StVM 37/2001 vp - HE 154/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 §:n kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta. Osaamiskeskustoiminnan tarkoituksena on luoda ja ylläpitää pysyvä koko maan kattava alueellinen yhteistyörakenne sosiaalialan perus- ja erityisosaamisen edistämiseksi sekä sosiaalialan alueellista yhteistyötä edellyttävien erityisosaamista vaativien palvelujen ja asiantuntijapalvelujen turvaamiseksi. Osaamiskeskustoiminnasta vastaisivat sosiaalialan osaamiskeskukset, joiden toimialueet kattaisivat kaikki kunnat.

Valiokunnan mietintöön sisältyy edustajien Jaana Ylä-Monosen /kesk ja Päivi Räsäsen /kd vastalause. Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

StVM 38/2001 vp - HE 169/2001 vp Hallituksen esitys vammaisten ja vajaakuntoisten henkilöiden työllistymistä edistäväksi lainsäädännöksi

Esityksen tavoitteena on parantaa vammaisten ja vajaakuntoisten henkilöiden työllistymisedellytyksiä ja nostaa heidän työhön osallistumisensa lähemmäs muun väestön työllisyysastetta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

StVM 39/2001 vp - HE 159/2001 vp Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Esityksen mukaan niissä päivärahaetuuksissa, jotka lasketaan henkilön palkan perusteella, vähennettäisiin aikaisempien vuosien tapaan työtulosta tai maksettavasta etuudesta työntekijäin eläke- ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaava osuus.

Valiokunnan mietintöön sisältyy edustajien Päivi Räsäsen /kd, Juha Rehulan /kesk ja Inkeri Kerolan /kesk vastalause. Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

LaVM 21/2001 vp - HE 127/2001 vp Hallituksen esitys laiksi Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annettua lakia muutettavaksi siten, että lakiin sisällytettäisiin alan ammattikorkeakoulututkinnon järjestämistä koskevat säännökset. Tutkinto suoritettaisiin Uudellamaalla toimivassa Laurea-ammattikorkeakoulussa, joka huolehtisi koulutuksesta yhteistyössä Vankeinhoidon koulutuskeskuksen kanssa. Valiokunnan mietintöön sisältyy edustajien Kari Myllyniemen /kesk, Paula Lehtomäen /kesk, Mauri Salon /kesk, Tero Rönnin /sd, Sulo Aittoniemen /alk ja Toimi Kankaanniemen /kd vastalause.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen 432 2079).

HaVM 23/2001 vp - HE 179/2001 vp Hallituksen esitys laiksi tilastolain 17 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilastolakia. Henkilötietolain mukaan ammatinharjoittajia koskevia tietoja pidetään henkilötietoina. Tässä esityksessä ehdotetaan, että näiden tietojen julkisuutta ja luovuttamista koskevat säännökset saatetaan vastaamaan henkilötietolain antamista edeltävää tilannetta.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080)

HaVM 22/2001 vp - HE 129/2001 vp Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntajakolain yhdistymisavustussäännöksiä kuntajaotuksen kehittämistä tehokkaammin kannustaviksi. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi uutena kokeiluluontoisena yhdistymisavustusmuotona määräaikaisesti voimassa oleva investointi- ja kehittämishankkeiden tuki.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080)

MmVM 11/2001 vp - HE 142/2001 vp Hallituksen esitys laiksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Kiinteistötoimitusmaksun osamaksun perimistä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että osamaksun periminen ei olisi sidottu enää kalenterivuoteen, vaan osamaksu voitaisiin periä harvemmin tai useammin toimituksen etenemisestä riippuen. Ehdotuksen mukaan osamaksu voitaisiin periä myös toimituksen lopettamisen jälkeen. Se voitaisiin näin periä myös silloin, kun lopullisen kiinteistötoimitusmaksun periminen viivästyy kiinteistötoimitusta koskevan oikeudenkäynnin vuoksi.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

VaVM 28/2001 vp - HE 116/2001 vp Hallituksen esitys vuoden 2002 veroasteikkolaiksi

Esityksessä ehdotetaan verovuodelta 2002 toimitettavassa verotuksessa sovellettavaksi progressiivista tuloveroasteikkoa, jota on kuluvana vuonna sovellettavaan asteikkoon verrattuna lievennetty korottamalla asteikon alimman tuloluokan tulorajaa noin 400 eurolla sekä alentamalla kaikkia marginaaliveroprosentteja 1 prosenttiyksiköllä.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

StVM 40/2001 vp - HE 208/2001 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että peruspäivärahan määrä olisi 22,22 euroa (132,11 markkaa) vuoden 2001 tasossa ilmaistuna. Yhdessä peruspäivärahaan vuoden 2002 alussa tehtävän indeksikorotuksen kanssa peruspäivärahan määrä nousisi 22,75 euroon (135,27 markkaan). Tämä merkitsee vastaavaa korotusta myös työmarkkinatukeen ja ansioon suhteutetun päivärahan perusosaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyy edustajien Juha Rehula /kesk, Inkeri Kerola /kesk Päivi Räsänen /kd vastalause. Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2080).

LaVM 22/2001 vp - HE 82/2001 vp Hallituksen esitys oikeusapulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan nykyinen oikeusapu ja maksuton oikeudenkäynti korvattavaksi uudella yhtenäisellä oikeusapujärjestelmällä, jonka puitteissa annettaisiin valtion varoin oikeusapupalveluja niitä tarvitseville kansalaisille. Ehdotetun oikeusapulain perusteella oikeusapua voitaisiin antaa sekä tuomioistuimessa käsiteltävissä että muissa oikeudellisissa asioissa sellaisille kansalaisille, joiden ei voida olettaa taloudellisen asemansa vuoksi kykenevän kokonaisuudessaan vastaamaan tarvitsemansa oikeusavun kustannuksista.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta edustajien Kari Myllyniemen/kesk Mauri Salon /kesk ja Sulo Aittoniemi /alk.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen 432 2047).

TyVM 11/2001 vp - HE 161/2001 vp Hallituksen esitys työvoimapolitiikan uudistuksen jatkamiseen liittyväksi lainsäädännöksi

Työttömän työnhakijan ja työvoimatoimiston yhteistyötä sekä työnhakijan omatoimista työnhakua tehostettaisiin korostamalla työnhakusuunnitelman merkitystä. Työharjoittelu rajattaisiin koskemaan ammatillista koulutusta vailla olevia, työmarkkinatukijärjestelmän piiriin kuuluvia nuoria. Muiden työttömien kohdalla otettaisiin käyttöön uusi ilman työsuhdetta toteutettava toimenpide, työelämävalmennus, jolla tuettaisiin työelämään paluuta ja lisättäisiin työttömän ammattitaitoa sekä työmarkkinavalmiuksia.

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintöön sisältyy edustajien Leea Hiltusen /kd ja Petri Neittaanmäen /kesk vastalause. Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670).

VaVM 35/2001 vp - HE 195/2001 vp Hallituksen esitys laiksi arvonimistä suoritettavasta verosta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki arvonimistä suoritettavasta verosta, jolla korvattaisiin toimituskirjoista suoritettavaa leimaveroa koskevat leimaverolain säännökset. Leimaverolaki ehdotetaan samassa yhteydessä kumottavaksi.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VaVM 34/2001 vp - HE 182/2001 vp Hallituksen esitys veroäyrin käsitteestä luopumisesta aiheutuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi muuhun verolainsäädäntöön muutokset, jotka aiheutuvat siitä, että veroäyrin käsitteestä luovutaan tuloverolaissa vuoden 2002 alusta euron käyttöönoton edellyttämien muutosten yhteydessä. Verontilityslaissa määriteltäisiin uudet käsitteet, joita käytetään verontilityslain perusteella tehtävissä veronsaajien tilityksissä ja kuntien välisten sekä seurakuntien välisten rahoitussuhteiden tarkastelussa.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VaVM 33/2001 vp - HE 130/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain kumoamisesta sekä arvonlisäverolain, verontilityslain ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annettu laki sekä muutettavaksi verontilityslakia, tuloverolakia ja arvonlisäverolakia.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VaVM 32/2001 vp - HE 177/2001 vp, HE 204/2001 vp Hallituksen esitys vuoden 2001 toiseksi lisätalousarvioksi, Hallituksen esitys vuoden 2001 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 177/2001 vp) täydentämisestä

Valtiovarainvaliokunta toteaa, että koska eduskunnan hyväksymä kolmas lisätalousarvio on muutettu toiseksi lisätalousarvioksi ja sitä sovelletaan 8 päivästä marraskuuta 2001 lukien, tulee nyt käsiteltävänä oleva toinen lisätalousarvio sekä täydentävä lisätalousarvio muuttaa kolmanneksi lisätalousarvioksi.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esitykset. (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, valiokuntaneuvos Marjo Hakkila ja valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 20.11.2001

Hallituksen esitys vuoden 2002 talousarvioesityksen (HE 115/ 2001 vp) täydentämisestä

HE 206/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

HE 207/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

HE 208/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 23.11.2001

U 80/2001 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta (ajo- ja lepoaika-asetus).

Liikennevaliokuntaan.

U 81/2001 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä EY:n puolesta ja pöytäkirjan velvoitteiden yhteisestä täyttämisestä.

Talousvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan.

U 82/2001 vp komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi EY:n laajuisen kasvihuonekaasupäästöjä koskevan päästökauppajärjestelmän perustamisesta (päästökauppa).

Valtiovarainvaliokuntaan, Talousvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.