Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 46/2001

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 14.11.2001

Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2000

K 13/2001 vp, VaVM

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 14.11.2001

Hallituksen esitys laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 119/2001 vp, VaVM 17/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2002

HE 118/2001 vp, VaVM 18/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Maltan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 99/2001 vp, VaVM 19/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 125/2001 vp

StVM 29/2001 vp TPA 207, 213/2000 vp, 24/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

HE 89/2001 vp, TaVM 18/2001 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 16.11.2001

Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 133/2001 vp, SiVM 12/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 134/2001 vp, SiVM 13/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 135/2001 vp, SiVM 14/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kirjastolain 12 §:n muuttamisesta

HE 136/2001 vp, SiVM 15/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjestelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 172/2001 vp, StVM 30/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työllisyyslain muuttamisesta

HE 191/2001 vp, TyVM 9/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 33/2001 vp - HE 158/2001 vp Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 29 b ja 30 c §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 29 b ja 30 c §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuksesta suoritettavien eräiden ennaltaehkäisevien työterveyshuollon kustannusten korvaustasoa korotettaisiin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

HaVM 19/2001 vp - HE 111/2001 vp Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen alueiden muodostamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta. Sen perusteella järjestettäisiin kuntien yhteistoiminta pelastustoimilaissa tarkoitettujen kunnan pelastustoimen palvelujen tuottamisessa.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Apulaissihteeri Jukka Savola 432 2285).

StVM 34/2001 vp - HE 189/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 17 §:n, kansanterveyslain 49 §:n ja erikoissairaanhoitolain 59 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan valtuutussäännös otettavaksi kuolemansyyn selvittämisestä annettuun lakiin, kansanterveyslakiin ja erikoissairaanhoitolakiin. Valtuutussäännösten antamisen jälkeen oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta tulevasta korvauksesta annetun asetuksen korvaussummat on tarkoitus muuttaa euromääräisiksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutettuna. (Apulaissihteeri Harri Sintonen 432 3341)

HaVM 18/2001 vp - HE 128/2001 vp Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

Esitys liittyy muihin lainmuutosesityksiin, joiden tarkoituksena on vakauttaa kuntataloutta luopumalla kuntien arvonlisäveron palautusten takaisinperintäjärjestelmästä ja siirtämällä valtionosuuksien tasauksien muutoksen aiheuttama valtion menojen vähennys korotuksena kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080)

VaVM 22/2001 vp - HE 156/2001 vp Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2002 perittävästä maksusta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi yksivuotinen laki, jolla tapaturma- ja liikennevakuutuksen täyskustannusvastuun periaatteen toteuttamista jatketaan vuonna 2002.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VaVM 23/2001 vp - HE 162/2001 vp Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin valtiontaloutta koskeviin lakeihin

Esityksellä toteutettaisiin neljän valtiontaloutta koskevan lain muutokset, jotka ovat tarpeen euron käyttöön ottamisen vuoksi.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VaVM 24/2001 vp - HE 163/2001 vp Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan maatilatalouden tuloverolakia muutettavaksi siten, että pinta-alaperusteisessa metsäverotuksessa myönnettävän uudistamisvähennyksen markkamäärä tarkistetaan vähennyksen perusteena olevien menojen nousun johdosta. Uudistamisvähennyksen määrä luontaisen uudistamisen alueilla nousisi 100 markalla hehtaarilta nykyisestä 800 markasta 900 markkaan.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

StVM 31/2001 vp - HE 150/2001 vp Hallituksen esitys vakuutetuilta ja työnantajilta perittäviä sosiaaliturvamaksuja ja Kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyy edustaja Juha Rehula /kesk vastalause.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

HaVM 20/2001 vp - HE 199/2001 vp Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi veroäyrin käsitteestä ortodoksisesta kirkkokunnasta annetussa laissa. Kirkollisvero määräytyisi ehdotuksen mukaan veroäyrien ja veroäyrin hinnan sijaan kunnallisverotuksen verotettavan tulon ja tuloveroprosentin perusteella.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

HaVM 21/2001 vp - HE 198/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi evankelis-luterilaisten seurakuntien ja seurakuntayhtymien Kirkon keskusrahastolle maksamia maksuja koskevia säännöksiä niin, että yhteisövero-osuuden perusteella määräytyvä lisämaksu voisi olla progressiivinen ja maksun yläraja nousisi kahteenkymmeneen prosenttiin seurakunnan tai seurakuntayhtymän yhteisövero-osuudesta.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

MmVM 10/2001 vp - HE 87/2001 vp Hallituksen esitys laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, jotka mahdollistavat tietyin edellytyksin kevennetyssä menettelyssä muuttaa aikaisemmin annettua lunastuspäätöstä sellaisen alueen osalta, johon kohdistuu lunastuksen perusteella erityinen oikeus.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

LiVM 12/2001 vp - HE 144/2001 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Esityksen tarkoituksena on parantaa sellaisten Suomen lipun alla ulkomaanliikenteessä purjehtivien matkustaja-alusten kilpailukykyä, jotka liikennöivät säännöllisesti suomalaisesta satamasta.

Valiokunnan mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta edustajien Eero Lämsän /kesk ja edustaja Klaus Bremerin /r. Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker 432 2082).

StVM 35/2001 vp - HE 113/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi mielenterveyslain ja hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta

Esityksen tarkoituksena on täsmentää ja täydentää mielenterveyslain säännöksiä, jotka koskevat mielenterveyslain nojalla tarkkailuun otetun taikka hoitoon tai tutkimukseen määrätyn henkilön itsemääräämisoikeuden rajoituksia. Ehdotuksen mukaan lain tasolla säädettäisiin edellytykset mielenterveyspotilaan sairaanhoidossa käytettäville rajoituksille sekä potilaan sitomiselle, eristämiselle ja yhteydenpidon rajoituksille.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

TyVM 10/2001 vp - HE 201/2001 vp Hallituksen esitys laiksi työaikalain 42 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan työaikalakia muutettavaksi siten, että lakiin lisätään rangaistussäännös, jonka mukaan moottoriajoneuvon kuljettaja, joka jättää tekemättä säädetyt merkinnät ajopäiväkirjaan tai ei pidä ajopäiväkirjaa mukanaan ajon aikana, tuomittaisiin työaikarikkomuksesta.

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 13.11.2001

Hallituksen esitys vuoden 2001 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 172/2001 vp) täydentämisestä

HE 204/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Keskiviikko 14.11.2001

Hallituksen esitys laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä

HE 202/2001 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys luonnonvararikoksia koskevien säännösten uudistamisesta

HE 203/2001 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta

HE 205/2001 vp

Liikennevaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 23 §:n muuttamisesta

LA 87/2001 vp (Leea Hiltunen /kd)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki rikoslain 12 luvun 17 §:n kumoamisesta

LA 120/2001 vp (Margareta Pietikäinen /r ym.)

Lakivaliokuntaan

Vuoden 2002 veroasteikkolaki

LA 133/2001 vp (Olavi Ala-Nissilä /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

LA 134/2001 vp (Jukka Vihriälä /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta

LA 135/2001 vp (Mauri Pekkarinen /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

LA 137/2001 vp (Maria Kaisa Aula /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

LA 139/2001 vp (Pekka Kuosmanen /kok ym.)

Mietintöjen pöydällepano

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 15.11.2001

Laki sairausvakuutuslain 23 §:n muuttamisesta

LA 123/2001 vp (Tuula Haatainen /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

LA 125/2001 vp (Marjatta Stenius-Kaukonen /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kotikuntalain 7 ja 10 §:n muuttamisesta

LA 140/2001 vp (Timo Ihamäki /kok)

Hallintovaliokuntaan

Laki adoptioavustuksesta kansainvälisessä lapseksiottamisessa

LA 141/2001 vp (Mari Kiviniemi /kesk ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki vuorotteluvapaakokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

LA 142/2001 vp (Tanja Karpela /kesk ym.)

Työasiainvaliokuntaan

Laki lapsilisälain 21 §:n muuttamisesta

LA 143/2001 vp (Tanja Karpela /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

LA 144/2001 vp (Anu Vehviläinen /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

LA 145/2001 vp (Anu Vehviläinen /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

LA 146/2001 vp (Juha Rehula /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n ja työntekijäin eläkeläin 5 §:n muuttamisesta

LA 147/2001 vp (Juha Rehula /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki vakuutusoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LA 150/2001 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Lakivaliokuntaan

Määrärahan osoittaminen kotimaisen ruuti- ja ampumatarviketeollisuuden tuotannon ylläpitämiseen

LTA 71/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenoihin ehdotetun määrärahan vähentäminen

LTA 72/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Ahvenanmaan maakunnan tasoitusmaksuun ehdotetun määrärahan vähentäminen

LTA 73/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Määrärahan osoittaminen tieverkoston kehittämiseen Tampereen läntisen ohitustien Lakalaiva-Ylöjärvi rakennustöiden aloittamiseksi

LTA 74/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Valtiovarainvaliokuntaan

Toimialakohtaisen yritysten kansainvälistymiseen ehdotetun määrärahan vähentäminen

LTA 75/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Valtiovarainvaliokuntaana

Määrärahan osoittaminen kunnille sosiaali- ja terveyspalveluiden perustamiskustannuksiin

LTA 76/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 13.11.2001

Valiokuntien täydennysvaalissa liikennevaliokunnan jäseneksi valittiin kansanedustaja Risto Kuisma /rem, ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan jäseneksi kansanedustaja Pertti Mäki-Hakola /kok.

Ulkopuolella päiväjärjestyksen

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko "Tasapainoisen kehityksen Suomi 2015" VNS 4/2001

Tulevaisuusvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 16.11.2001

U 79/2001 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä palkkatyötä tai itsenäistä ammatinharjoittamista varten (työ- ja elinkeinolupadirektiivi)

Hallintovaliokuntaan ja Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.