Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 45/2001

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 7.11.

Hallituksen esitys vuoden 2001 kolmanneksi lisätalousarvioksi

HE 193/2001 vp, VaVM 20/2001 vp

Hyväksyttiin

Torstai 8.11.

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2000

K 10/2001, SiVM 10/2001

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 6.11.2001

Hallituksen esitys laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 145/2001 vp, LiVM 10/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi vammaistukilain 2 ja 8 §:n sekä kansaneläkelain muuttamisesta

HE 149/2001 vp, StVM 27/2001 vp, LA 100/1999 vp, 183/2000 vp, TPA 212/2000 vp, 65/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

HE 170/2001 vp, StVM 28/2001 vp, 72/2001 vp, TPA 97, 258/2000 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

HE 160/2001 vp, TyVM 8/2001 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 7.11.

Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

HE 153/2001 vp, StVM 26/2001 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 9.11.

Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

HE 137/2001 vp, SiVM 8/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 185/2001 vp, SiVM 9/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

SiVM 12/2001 vp - HE 133/2001 vp Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia siten, että veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen käyttö lain mukaisiin valtionosuuksiin ja avustuksiin olisi mahdollista myös vuonna 2002.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

TyVM 9/2001 vp - HE 191/2001 vp Hallituksen esitys laiksi työllisyyslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllisyyslakia. Työohjelmasta sekä valtion talousarviossa olevasta määrärahasta myönnettäviin lainoihin, avustuksiin ja korkotukiin liittyvästä lausuntomenettelystä nykymuodossaan ehdotetaan luovuttavaksi. Työllisyystyöohjelma säilytettäisiin, ja ohjelman vaatimia menetelmiä kehitettäisiin.

Työasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670).

StVM 30/2001 vp - HE 172/2001 vp Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjetelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Sopimuksen tarkoituksena on korvata nykyinen vuodelta 1973 oleva sopimus. Nykyinen sopimus on osaksi ristiriidassa Euroopan yhteisöjen säädösten kanssa. Lisäksi sopimukseen liittyisi mukaan uutena maana Islanti.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067).

VaVM 20/2001 vp - HE 193/2001 vp Hallituksen esitys vuoden 2001 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi ehdotuksen vuoden 2001 kolmanneksi lisätalousarvioksi hyväksytään, edellyttäen, että lisätalousarvion nimike muutetaan toiseksi lisätalousarvioksi, ja hyväksytään kaksi lausumaa. Lisätalousarviota sovelletaan 8 päivästä marraskuuta 2001 alkaen. Valiokunnan mietintöön sisältyy edustaja Olavi Ala-Nissilän /kesk vastalause. (Valiokuntaneuvos Alpo Rivinoja, Valiokuntaneuvos Hellevi Ikävalko ja Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen).

VaVM 21/2001 vp - HE 196/2001 vp Hallituksen esitys laiksi valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annettua lakia. Lakiin otettaisiin yleiset säännökset valtiontakauksen ja valtiontakuun maksullisuudesta ja maksun määräytymisen yleisistä perusteista.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

LiVM 10/2001 vp - HE 145/2001 vp Hallituksen esitys laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä tiesuunnitelmien voimassaoloa koskevilta osin. Eräiden tiesuunnitelmien voimassaoloajan jatkaminen tehtäisiin mahdolliseksi vielä kerran, koska hankkeiden toteuttaminen ei taloudellisen tilanteen vuoksi ole mahdollista suunnitelmien voimassaoloaikana.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Pekka Nurminen 432 2065).

MmVM 9/2001 vp - HE 138/2001 vp Hallituksen esitys laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta. Lautakunta olisi puolueeton asiantuntijaelin, jonka tehtävänä olisi antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, onko eläinlääkärin menettelyssä ollut mahdollisesti kyse hoitovirheestä.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

LiVM 11/2001 vp - HE 190/2001 vp Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ehdotuksen mukaan suomalaisen vakuutusyhtiön, joka harjoittaa liikennevakuutustoimintaa Suomessa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtiossa), sekä liikennevakuutustoimintaa Suomessa harjoittavan kolmannen maan vakuutusyhtiön, on nimettävä jokaiseen muuhun ETA-valtioon korvausedustaja.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mika Boedeker 432 2082).

StVM 32/2001 vp - HE 157/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi yrittäjien eläkelain 3 §:n, maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 §:n, työntekijäin eläkelain 19 d §:n ja merimieseläkelain 63 a §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjien eläkelakia ja maatalousyrittäjien eläkelakia siten, ettei yrittäjää ole vakuutettava yrittäjien eläkelakien mukaisesti, jos hänelle ei enää kerry eläkettä yrittäjätoiminnastaan. Esityksessä ehdotetaan maatalousyrittäjien eläkelain muuttamista myös siten, että lakiin otettaisiin nimenomainen säännös maatalousyrittäjätoimintaa osakeyhtiömuodossa harjoittavan yrittäjän vakuuttamisesta maatalousyrittäjien eläkelain mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 6.11.

Hallituksen esitys laiksi tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 194/2001 vp

Talousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonimistä suoritettavasta verosta

HE 195/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion lainanannosta ja valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

HE 196/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sähköisistä allekirjoituksista ja viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 197/2001 vp

Liikennevaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

Keskiviikko 7.11.

Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 198/2001 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta

HE 199/2001 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys luopumiseläkelain 8 §:n ja maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

HE 200/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työaikalain 42 §:n muuttamisesta

HE 201/2001 vp

Työasiainvaliokuntaan

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

LA 138/2001 vp (Jouko Jääskeläinen /kd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Torstai 8.11.

Laki tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta

LA 85/2001 vp (Leena Rauhala /kd)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

LA 124/2001 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta

LA 126/2001 vp (Annika Lapintie /vas ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Laki rikoslain 23 luvun muuttamisesta

LA 131/2001 vp (Petri Neittaanmäki /kesk)

Lakivaliokuntaan

Laki rikoslain 38 luvun 6 §:n muuttamisesta

LA 132/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Lakivaliokuntaan

Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta

LA 148/2001 vp (Antti Rantakangas /kesk ym.)

Talousvaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 9.11.2001

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten vapautusta pyytävät liikennevaliokunnan jäsenyydestä edustaja Matti Vähänäkki /sd ja työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan jäsenyydestä edustaja Risto Kuisma /rem.

SUURI VALIOKUNTA

Keskiviikko 7.11.2001

U 75/2001 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (zoonoosilainsäädännön uudistaminen)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Perjantai 9.11.2001

U 76/2001 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön tullisuspensiot; teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteet)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 77/2001 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 78/2001 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (yhteiset säännöt siviili-ilmailun turvaamisen alalla).

Liikennevaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.