Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 43/2001

YKSI KÄSITTELY

Perjantai 26.10.

Vahvistamatta jätetty arpajaislaki, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta, laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta ja laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä (HE 197/1999 vp)

Vahvistamatta jäänyt laki VJL 5/2001 vp, HaVM 15/2001 vp

Hyväksyttiin

Vahvistamatta jätetty laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen (HE 65/2001 vp)

Vahvistamatta jäänyt laki VJL 6/2001 vp, HaVM 16/2001 vp

Hyväksyttiin

Vahvistamatta jätetty laki raha-automaattiavustuksista (HE 75/2001 vp)

Vahvistamatta jäänyt laki VJL 7/2001 vp, HaVM 17/2001 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 23.10.

Hallituksen esitys muovailtavien räjähteiden merkitsemistä tunnistamista varten koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

HE 95/2001 vp, UaVM 9/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

HE 120/2001 vp, MmVM 8/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain 3 §:n ja museovirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

HE 121/2001 vp, SiVM 7/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

HE 148/2001 vp, TaVM 16/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

HE 147/2001 vp, TaVM 17/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä

HE 106/2001 vp, TyVM 7/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

TyVM 8/2001 vp - HE 160/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia ja työmarkkinatuesta annettua lakia. Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvalle opiskelijalle matka- ja muiden ylläpitokustannusten korvauksena maksettavan ylläpitokorvauksen taso tarkistettaisiin 5,05 eurosta 7 euroon päivältä. Erillinen majoituskorvaus ehdotetaan poistettavaksi. Työssäkäyntialueensa tai kotikuntansa ulkopuolella koulutukseen osallistuvalle maksettaisiin eräin edellytyksin ylläpitokorvaus korotettuna.

Työasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen paitsi 1. lakiehdotuksen voimaantulosäännöksen muutettuna. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670).

LiVM 10/2001 vp - HE 145/2001 vp Hallituksen esitys laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (valiokuntaneuvos Pekka Nurminen 432 2065).

SiVM 8/2001 vp - HE 137/2001 vp Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutoksenhaku yliopiston päätöksiin ohjattavaksi siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä yliopiston päätoimipaikka sijaitsee.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081)

StVM 28/2001 vp - HE 170/2001 vp Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan uudistettaviksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain sijaisapua koskevat säännökset. Esityksen mukaisia uusia sijaisavun perusteita olisivat työkykyä ylläpitävään toimintaan osallistuminen, alle kolmevuotiaan lapsen kotona tapahtuva hoito sekä tuottajajärjestöjen valtakunnallisten tai kansainvälisten luottamuselinten kokouksiin osallistuminen. Oikeutta aikuiskoulutuksen perusteella myönnettävään sijaisapuun laajennettaisiin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

VaVM 19/2001 vp - HE 99/2001 vp Hallituksen esitys Maltan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

StVM 29/2001 vp - HE 125/2001 vp Hallituksen esitys laiksi työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työmarkkinatuesta annettua lakia. Työmarkkinatukeen liittyvä lapsikorotus korotettaisiin työttömyysturvalain mukaiseen työttömyyspäivärahaan liittyvän lapsikorotuksen suuruiseksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2055).

TaVM 18/2001 vp - HE 89/2001 vp Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

Kuluttajansuojalakiin ehdotetuilla muutoksilla on tarkoitus panna täytäntöön kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista annettu direktiivi (1999/44/EY). Teknisten muutosten ohella lakiin ehdotetaan tehtäväksi myös merkittäviä kuluttajansuojaan liittyviä muutoksia ja lisäyksiä. Lain soveltamisalaa ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan direktiivin mukaisesti myös valmistettavan tavaran tilausta. Hallituksen esityksen mukaan virheen oletetaan olleen olemassa tavarassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 23.10.

Hallituksen esitys vuoden 2001 toiseksi lisätalousarvioksi

HE 177/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 8 §:n muuttamisesta

HE 178/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tilastolain 17 §:n muuttamisesta

HE 179/2001 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista, laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista, säästöpankkilaiksi, laiksi talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä, laiksi säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoisiksi pankeiksi annetun lain kumoamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liityvien lakien muuttamisesta

HE 180/2001 vp

Talousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

HE 181/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys veroäyrin käsitteestä luopumisesta aiheutuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

HE 182/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta

HE 183/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 184/2001 vp

Talousvaliokuntaan ja Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 185/2001 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta

HE 186/2001 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a §:n muuttamisesta

HE 187/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

HE 188/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain 17 §:n, kansanterveyslain 49 §:n ja erikoissairaanhoitolain 59 §:n muuttamisesta

HE 189/2001 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi liikennevakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 190/2001 vp

Työasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työllisyyslain muuttamisesta

HE 191/2001 vp

Työasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä sekä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 192/2001 vp

Työasiainvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Arpajaisverokannan pitäminen 5 prosentissa

Toimenpidealoite TPA 212/2001 vp (Virpa Puisto /sd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Keskiviikko 24.10.

Hallituksen esitys vuoden 2001 kolmanneksi lisätalousarvioksi

HE 193/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Pohjoismaiden välillä valtioiden eläkejärjetelmien mukaisen eläkeoikeuden sopeuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 172/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitokselle ja satelliittikeskukselle sekä niiden elimille ja niiden henkilöstölle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden virastojen oikeustoimikelpoisuudesta

HE 173/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 174/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys Latinalaisen Amerikan sijoitusyhtiön perustamissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 175/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 176/2001 vp

Talousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

LA 83/2001 vp (Eero Lämsä /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kuntalain 86 a §:n muuttamisesta

LA 84/2001 vp (Liisa Hyssälä /kesk ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

LA 122/2001 vp (Eero Lämsä /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

LA 129/2001 vp (Pekka Nousiainen /kesk ym.)

Talousvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 76 §:n muuttamisesta

LA 130/2001 vp (Mikko Kuoppa /vas)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 25.10.

Laki perhehoitajalain ja tuloverolain muuttamisesta

LA 79/2001 vp (Jukka Vihriälä /kesk ym.

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 23 d §:n muuttamisesta

LA 128/2001 vp (Antti Rantakangas /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Talousarvioaloitteet

TAA 1-1341/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 24.10.

Ajankohtaiskeskustelu Yrittäjyyden edellytykset muuttuvassa yhteiskunnassa

KA 21/2001 vp (Mauri Salo /kesk ym.)

Loppuun käsitelty

Perjantai 26.10.

Erikoisvaliokuntien täydennysvaalissa perustuslakivaliokunnan varajäseneksi valittiin edustaja Paula Lehtomäki /kesk, talousvaliokunnan varajäseneksi edustaja Eero Lämsä /kesk, tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi edustaja Jukka Mikkola /sd ja ympäristövaliokunnan jäseneksi Mikko Elo /sd. Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaalissa valittiin jäseneksi edustaja Saara Karhu /sd.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 26.10.

U 72/2001 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrääminen)

Perustuslakivaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

U 73/2001 vp ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (banaalialan yhteinen markkinajärjestely)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

U 74/2001 vp ehdotuksista komission asetukseksi (pienten tuottajien tukijärjestelmän toimeenpano)

Valtiovarainvaliokuntaan ja Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Viikolla 44 ei ole eduskunnassa istuntoja.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.