Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 42/2001

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 16.10.2001

Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin oikeusministeriön hallinnonalan lakeihin

HE 103/2001 vp, LaVM 19/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 107/2001 vp, StVM 25/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 15/2001 vp - VJL 5/2001 vp Vahvistamatta jätetty arpajaislaki, laki arpajaisverolain muuttamisesta, laki rahankeräyslain muuttamisesta, laki viihdelaitelain muuttamisesta, laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta, laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta, laki näkövammaisten kirjastosta annetun lain 5 a §:n muuttamisesta ja laki raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä (HE 197/1999 vp)

Hallintovaliokunta ehdottaa että vahvistamatta jääneinä palautuneet lait hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomina paitsi lakien voimaantulosäännökset muutettuina. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

HaVM 16/2001 vp - VJL 6/2001 vp Vahvistamatta jätetty laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen (HE 65/2001 vp)

Hallintovaliokunta kunnioittavasti ehdottaa, että vahvistamatta jääneenä palautunut laki hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomana paitsi lain voimaantulosäännös muutettuna. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

HaVM 17/2001 vp - VJL 7/2001 vp Vahvistamatta jätetty laki rahaautomaattiavustuksista (HE 75/2001 vp)

Hallintovaliokunta kunnioittavasti ehdottaa, että vahvistamatta jääneenä palautunut laki hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomana paitsi lain voimaantulosäännös muutettuna. (Valiokuntaneuvos Ossi Lantto 432 2080).

StVM 26/2001 vp - HE 153/2001 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi omaishoitajan oikeutta lakisääteiseen vapaaseen nykyisestä yhdestä vuorokaudesta kahteen vuorokauteen kalenterikuukautta kohti. Lisäksi lakisääteiseen vapaaseen oikeutettujen piiriä ehdotetaan laajennettavaksi ja sosiaalihuoltolakiin lisätään säännös omaishoitajan tapaturmaturvasta. Sosiaalivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Valiokunnan mietintöön sisältyy edustajien Päivi Räsäsen /kd ja Juha Rehulan /kesk vastalauseet. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

TyVM 7/2001 vp - HE 106/2001 vp Hallituksen esitys laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä

Esityksellä täydennetään ja selkeytetään nykyistä lainsäädäntöä ja nostetaan rekisteriä koskevat alemmanasteiset säännökset henkilötietolain ja perustuslain vaatimusten mukaiselle säädöstasolle. Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670).

VaVM 17/2001 vp - HE 119/2001 vp Hallituksen esitys laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annettua lakia siten, että lain voimassaoloaikaa jatkettaisiin vuodella.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Maarit Pekkanen 432 2055).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 16.10.2001

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 2000

K 1472001 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Arpajaislaki ja eräät siihen liittyvät lait

LA 127/2001 vp (Gunnar Jansson /r ym.)

Hallintovaliokuntaan

Keskiviikko 17.10.2001

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

LA 88/2001 vp (Leena Rauhala /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

LA 91/2001 vp (Ismo Seivästö /kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Lakialoite LA 97/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Lakivaliokuntaan

Laki rikoslain 15 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 98/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Lakivaliokuntaan

Laki rikoslain 2 a luvun 3 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 99/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Lakivaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 100/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki osakeyhtiölain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 101/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Talousvaliokuntaan

Laki rikoslain 23 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 102/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Lakivaliokuntaan

Laki esitutkintalain 16 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 103/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Lakivaliokuntaan

Laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 104/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Lakivaliokuntaan

Laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 13 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 105/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Lakivaliokuntaan

Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Lakialoite LA 106/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki rikoslain 7 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 107/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Lakivaliokuntaan

Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 108/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Lakivaliokuntaan

Laki avioliittolain 25 ja 26 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 109/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Lakivaliokuntaan

Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 20 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 110/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Lakivaliokuntaan

Laki rikoslain 3 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 111/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Lakivaliokuntaan

Laki rikoslain 28 luvun muuttamisesta

Lakialoite LA 112/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Lakivaliokuntaan

Laki rikoslain 20 luvun 3 §:n kumoamisesta

Lakialoite LA 113/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Lakivaliokuntaan

Laki rikoslain 34 luvun muuttamisesta

Lakialoite LA 114/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Lakivaliokuntaan

Laki vaalilain 119 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 115/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 116/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Lakivaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 19.10.

Liikennevaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaalissa valittiin liikennevaliokuntaan varajäseneksi edustaja Kari Myllyniemi /kesk ja tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi edustaja Mari Kiviniemi /kesk.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 19.10.2001

U 68/2001 vp ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (GM-elintarvikkeet ja -rehut sekä GM-tuotteiden jäljitettävyys ja merkintä)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan, Talousvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

U 69/2001 vp ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Schengenin yleissopimuksen 40 artiklan 1 ja 7 kohtien muuttamisesta

Perustuslakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan ja Lakivaliokuntaan

U 70/2001 vp ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (säästöjen korkojen muodossa tuottamien tulojen tosiasiallisen vähimmäisverotuksen varmistamiseksi yhteisössä)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 71/2001 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (esidirektiivi)

Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.