Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 41/2001

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 10.10.2001

Hallituksen esitys laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 122/2001 vp, PeVM 3/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Ecuadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 109/2001 vp, UaVM 6/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Tansanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 110/2001 vp, UaVM 7/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta

HE 96/2001 vp, VaVM 15/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja ennakkoperintälain 23 §:n muuttamisesta

HE 97/2001 vp, VaVM 16/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys radiolaiksi sekä laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain ja yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 80/2001 vp, LiVM 6/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi tietoyhteiskunnan palvelujen suojasta sekä rikoslain 38 luvun ja eräiden viestintälakien muuttamisesta

HE 146/2000 vp, LiVM 8/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

HE 79/2001 vp, LiVM 7/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain muuttamisesta

HE 100/2001 vp, LiVM 9/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

HE 101/2001 vp, TaVM 14/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta

HE 112/2001 vp, TaVM 15/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi työllisyyslain 21 §:n, palkkaturvalain 9 §:n, merimiesten palkkaturvalain 8 §:n ja työehtosopimuslain muuttamisesta

HE 108/2001 vp, TyVM 6/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 9/2001 vp - HE 95/2001 vp Hallituksen esitys muovailtavien räjähteiden merkitsemistä tunnistamista varten koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

Yleissopimus velvoittaa sopimuspuolet kieltämään ja estämään tiettyjen, sopimuksen mukaisella tavalla merkitsemättömien muovailtavien räjähteiden valmistuksen alueellaan sekä niiden siirtämisen alueelleen tai alueeltaan. Merkitsemisen tarkoituksena on parantaa räjähteiden havaittavuutta esimerkiksi lentoasemien samoin kuin muiden liikennemuotojen ja muiden kohteiden turvatarkastuksissa.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Raili Lahnalampi 432 2057).

SiVM 7/2001 vp - HE 121/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi Suomenlinnan hoitokunnasta annetun lain 3 §:n ja museovirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Suomenlinnan hoitokunnasta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että hoitokunnan hallinnassa olevien asuinhuoneistojen ja toimitilojen liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia vuokria voidaan valtion maksuperustelaista poiketen kulttuuripoliittisista syistä alentaa siten, että ne vastaavat saarella vallitsevaa käypää hintatasoa.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

StVM 25/2001 vp - HE 107/2001 vp Hallituksen esitys laiksi Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Esitys sisältää ehdotuksen Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Laissa määritellään tarkemmin Työterveyslaitoksen tehtävät, joissa henkilötietojen käsittely on tarpeen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 206).

MmVM 8/2001 vp - HE 120/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Esityksellä toteutetaan kalastuslain sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain sellaiset muutokset, jotka ovat tarpeen euron käyttöön ottamisen toteuttamiseksi käytännössä. Viehekalastusmaksuun ehdotetaan samalla tehtäväksi kalastuslaissa säädetty indeksikorotus.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Carl Selenius 432 2085).

TaVM 16/2001 vp - HE 148/2001 vp Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Finnvera Oyj:lle maksettava alueellinen korkotuki ja erityiskorkotuki voidaan maksaa yhtiölle samana vuonna kuin yhtiö hyvittää sen asiakkaalle. Voimassa olevan lain mukaan korkotukea maksetaan vasta seuraavana kalenterivuotena sen kalenterivuoden jälkeen, jona yhtiö on hyvittänyt korkotuen asiakkaalleen.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

TaVM 17/2001 vp - HE 147/2001 vp Hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lain voimassaoloaikaa ehdotetaan jatkettavaksi kahdella vuodella vuoden 2003 loppuun. Kuljetustukea maksetaan syrjäisille ja harvaan asutuille alueille sijoittuneille pienille ja keskisuurille yrityksille yritysten valmistamien tuotteiden laissa säädetyt edellytykset täyttävistä kuljetuksista. Samalla lakiin ehdotetaan lisättäviksi saariston kuljetustukea koskevat säännökset.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

LaVM 20/2001 vp - HE 44/2001 vp Hallituksen esitys eräiden avioliittoa ja perimystä koskevien kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvien säännösten uudistamisesta

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi avioliittoa koskeva kansainvälis-yksityisoikeudellinen lainsäädäntö. Uudet säännökset koskevat avioliiton solmimista, ulkomaisen avioliiton tunnustamista ja avioliiton purkamista sekä aviopuolisoiden oikeussuhteisiin sovellettavaa lakia.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Kaisa Vuorisalo 432 2047).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 9.10.2001

Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 151/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

HE 153/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys vammaisten ja vajaakuntoisten henkilöiden työllistymistä edistäväksi lainsäädännöksi

HE 169/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

HE 170/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain sekä kuntoutusrahalain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

HE 171/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin valtiontaloutta koskeviin lakeihin

HE 162/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

HE 163/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta

HE 164/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä laeiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 165/2001 vp

Talousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi opintotukilain ja sotilasavustuslain 10 a §:n muuttamisesta

HE 166/2001 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain, kolttalain sekä maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

HE 167/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista

HE 168/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Keskiviikko 10.10.2001

Laki perusopetuslain muuttamisesta

LA 80/2001 vp (Kimmo Kiljunen /sd ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki tupakkaverosta annetun lain liitteenä olevan verotaulukon muuttamisesta

LA 92/2001 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

LA 93/2001 vp (Jouko Jääskeläinen /kd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

LA 94/2001 vp (Erkki Pulliainen /vihr)

Talousvaliokuntaan

Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 16 a §:n muuttamisesta

LA 95/2001 vp (Pirkko Peltomo /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki siviilipalveluslain 23 a §:n muuttamisesta

LA 119/2001 vp (Anni Sinnemäki /vihr ym.)

Työasiainvaliokuntaan

Laki toimeentulotuesta annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

LA 121/2001 vp (Marjaana Koskinen /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 12.10.2001

U 64/2001 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (terrorismin torjuminen)

Ulkoasiainvaliokuntaan

U 65/2001 aloitteesta neuvoston puitepäätökseksi yhteisistä tutkintaryhmistä

Lakivaliokuntaan

U 67/2001 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö)

Lakivaliokuntaan ja Talousvaliokuntaan

U 68/2001 ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (GM-elintarvikkeet ja -rehut sekä GM-tuotteiden jäljitettävyys ja merkintä)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.