Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 40/2001

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

TyVM 6/2001 vp - HE 108/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi työllisyyslain 21 §:n, palkkaturvalain 9 §:n, merimiesten palkkaturvalain 8 §:n ja työehtosopimuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työllisyyslakia, palkkaturvalakia, merimiesten palkkaturvalakia ja työehtosopimuslakia siten, että laeissa säädetyt markkamäärät muutettaisiin euroiksi ja senteiksi.

Työasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670).

LaVM 19/2001 vp - HE 103/2001 vp Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin oikeusministeriön hallinnonalan lakeihin

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Lakivaliokunnan mietintöön liittyy edustajien Sulo Aittoniemen /alk ja edustaja Kari Myllyniemen /kesk vastalauseet. (Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen 432 2079).

StVM 24/2001 vp - HE 123/2001 vp Hallituksen esitys laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä tai terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle voitaisiin suorittaa korvausta myös kustannuksiin, jotka aiheutuvat ulkomailla lääkärin tai hammaslääkärin perustutkinnon suorittaneiden Euroopan talousalueeseen kuulumattomien valtioiden kansalaisten sairaalassa tai terveyskeskuksessa suorittamasta palvelusta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 2.10.2001

Hallituksen esitys laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta

HE 128/2001 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuntajakolain muuttamisesta

HE 129/2001 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta annetun lain kumoamisesta sekä arvonlisäverolain, verontilityslain ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

HE 130/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

HE 131/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys suostumuksen antamiseksi toimenpiteille, joiden seurauksena voidaan luopua valtion omistuksesta Kemira Oyj:ssä

HE 146/2001 vp

Talousvaliokuntaan ja Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

HE 147/2001 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

HE 148/2001 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi vammaistukilain 2 ja 8 §:n sekä kansaneläkelain muuttamisesta

HE 149/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys vakuutetuilta ja työnantajilta perittäviä sosiaaliturvamaksuja ja Kansaneläkelaitoksen rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

HE 150/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2002 perittävästä maksusta

HE 156/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi yrittäjien eläkelain 3 §:n, maatalousyrittäjien eläkelain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 7 §:n, työntekijäin eläkelain 19 d §:n ja merimieseläkelain 63 a §:n muuttamisesta

HE 157/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 29 b ja 30 c §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 158/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

HE 159/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 152/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 §:n kumoamisesta

HE 154/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 155/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lakialoite LA 118/2001 vp (Liisa Hyssälä /kesk ym)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 3.10.2001

Hallituksen esitys laiksi Vankeinhoidon koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 127/2001 vp

Lakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan ja Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain, vapaasta sivistystyöstä annetun lain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 4 §:n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

HE 132/2001 vp

Sivistysvaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

HE 137/2001 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 133/2001 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 134/2001 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 135/2001 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kirjastolain 12 §:n muuttamisesta

HE 136/2001 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta

HE 138/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain kumoamisesta

HE 139/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys Maaseutuviraston perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

HE 140/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta ja laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta

HE 141/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 142/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi metsänviljelyaineiston kaupasta

Hallituksen esitys HE 143/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Torstai 4.10.2001

Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

HE 144/2001 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 145/2001 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

HE 160/2001 vp

Työasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys työvoimapolitiikan uudistuksen jatkamiseen liittyväksi lainsäädännöksi

HE 161/2001 vp

Työasiainvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Laki sosiaalisista yrityksistä

LA 74/2001 vp (Pehr Löv /r ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta

LA 76/2001 vp (Kari Myllyniemi /kesk)

Lakivaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 17 §:n muuttamisesta

LA 82/2001 vp (Seppo Kanerva /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 93 §:n muuttamisesta

LA 86/2001 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki opintotukilain 19 §:n muuttamisesta

LA 89/2001 vp (Antti Rantakangas /kesk ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 5 §:n muuttamisesta

LA 90/2001 vp (Antti Rantakangas /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

LA 117/2001 vp (Jari Leppä /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

LA 73/2001 vp (Ulla Anttila /virh ym.)

Työasiainvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 2.10.2001

Erikoisvaliokuntien täydennysvaaleissa valittiin edustaja Timo E. Korva /kesk perustuslakivaliokunnan varajäseneksi ja sivistysvaliokunnan varsinaiseksi jäseneksi.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 5.10.2001

U 62/2001 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (rajat ylittävät euromääräiset maksut)

Valtiovarainvaliokuntaan ja Talousvaliokuntaan

U 63/2001 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.