Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 38/2001

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 18.9.2001

Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

HE 91/2001 vp, VaVM 12/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä meripelastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 71/2001 vp, HaVM 14/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 86/2001 vp, LaVM 17/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi yleisistä syyttäjistä annetun lain ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

HE 90/2001 vp, LaVM 18/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Luxemburgin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 104/2001 vp, StVM 23/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

TyVM 5/2001 vp - HE 88/2001 vp Hallituksen esitys 88. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän äitiyssuojelusopimuksen (muutettu, 1952) uudistamista koskevan yleissopimuksen johdosta

Yleissopimus koskee kaikkia palvelussuhteessa olevia naisia, jotka ovat raskaana tai jotka ovat äskettäin synnyttäneet. Sen tarkoituksena on taata, etteivät raskaana olevat tai imettävät naiset joudu tekemään sellaista työtä, joka voi aiheuttaa vaaraa joko äidin tai lapsen terveydelle. Yleissopimukseen sisältyy määräyksiä terveyden suojelusta, äitiysvapaasta, sairauden ja terveydellisten haittojen vuoksi annettavasta lomasta, rahallisista etuuksista ja imetysvapaista.

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta ehdottaa, ettei eduskunta hyväksyisi tässä vaiheessa Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä työkonferenssissa 15 päivänä kesäkuuta 2000 hyväksyttyä kansainvälisen työjärjestön yleissopimusta nro 183, joka koskee äitiyssuojelusopimuksen (muutettu, 1952) uudistamista koskevaa yleissopimusta. (Valiokuntaneuvos Ritva Bäckström 432 2670).

UaVM 6/2001 vp - HE 109/2001 vp Hallituksen esitys Ecuadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Sopimuksen tarkoituksena on selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä sekä edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Ecuadorin kanssa. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Antti Pelttari 432 2060).

TaVM 14/2001 vp - HE 101/2001 vp Hallituksen esitys laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

Asian kilpailuneuvostoon saattamista koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkennettavaksi siten, että oikeussuojakeinon käyttämisen tarpeen arviointia varten ehdokkaille tai tarjoajille on annettava kirjallisesti tieto heidän sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista.

Talousvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muutettuna. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

TaVM 15/2001 vp - HE 112/2001 vp Hallituksen esitys laiksi valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että sen nojalla myönnettävien valtion takuiden takuuvastuun enimmäismäärä nostetaan 2 000 miljoonasta markasta enintään 8 000 miljoonaan euroon (noin 4 800 miljoonaa markkaa).

Talousvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Eelis Roikonen 432 2052).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 18.9.

Hallituksen esitys laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

HE 122/2001 vp

Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b §:n muuttamisesta

HE 123/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain 6 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 124/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

HE 125/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 20.9.2001

Laki erikoissairaanhoitolain 1 §:n ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

LA 56/2001 vp (Marjaana Koskinen /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki koululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta

LA 66/2001 vp (Christina Gestrin /r ym.)

Sivistysvaliokuntaan

Laki päihdehuoltolain 10 §:n muuttamisesta

LA 70/2001 vp (Petri Neittaanmäki /kesk)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 23 §:n muuttamisesta

LA 75/2001 vp (Merikukka Forsius /vihr ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

LA 77/2001 vp (Paula Kokkonen /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

LA 78/2001 vp (Irja Tulonen /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 24 §:n muuttamisesta

LA 81/2001 vp (Niilo Keränen /kesk ym.

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Perjantai 21.9.2001

Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 2000

K 13/2000 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 18.9.2001

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaalissa valittiin neljän vuoden toimikaudeksi 1.10.2001-30.9.2005 eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian päällikkö, varatuomari Ilkka Rautio.

Erikoisvaliokuntien täydennysvaalissa valittiin Hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Pekka Nousiainen /kesk ja ed. Valto Koski /sd sekä Nousiaiselta vapautuvalle hallintovaliokunnan varajäsenen paikalle ed. Hanner Manninen /kesk ja ed. Koskelta vapautuvalle hallintovaliokunnan varajäsenen paikalle ed. Kari Urpilainen /sd, lakivaliokunnan jäseneksi ed. Leena Harkimo /kok, liikennevaliokunnan varajäseneksi ed. Sari Sarkomaa /kok, tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Leena Harkimo ja häneltä vapautuvalle tulevaisuusvaliokunnan varajäsenen paikalle ed. Riitta Korhonen /kok.

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 21.9.2001

U 61/2001 vp eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella)

Perustuslakivaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.