Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 36/2001

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 23/2001 vp - HE 104/2001 vp Hallituksen esitys Luxemburgin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067).

LaVM 16/2001 - HE 85/2001 Hallituksen esitys julistuksen antamiseksi vahingonkorvauskomission päätöksen sitovuudesta perustuen kansainvälistä vastuuta avaruusesineiden aiheuttamasta vahingosta koskevaan yleissopimukseen

Esityksessä ehdotetaan, että Suomi antaisi julistuksen vahingonkorvauskomission päätöksen sitovuudesta vastavuoroisesti samanlaiset julistukset antaneisiin sopimuspuoliin nähden. Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen. (Valiokuntaneuvos Tuovinen 432 2079).

LaVM 17/2001 vp - HE 86/2001 vp Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Sopimuksella pyritään vaikuttamaan lahjonnan vastaiseen taisteluun siviilioikeudellisin keinoin erityisesti turvaamalla lahjonnan vuoksi vahingon kärsineelle oikeus korvaukseen. Suomen voimassa oleva oikeus täyttää yleissopimuksessa sopimusvaltioille asetetut vaatimukset. Tämän takia esityksessä ei ehdoteta muutoksia Suomen voimassa olevaan lainsäädäntöön. Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Tuovinen 432 2079).

LaVM 18/2001 vp - HE 90/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi yleisistä syyttäjistä annetun lain ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Ehdotuksen mukaan syyttäjille annettaisiin vastaava oikeus kuin poliisilla saada salassa pidettäviä tietoja muilta viranomaisilta ja julkista tehtävää hoitavilta yhteisöiltä. Syyttäjät saisivat tietoja myös yritys-, pankki- tai vakuutussalaisuuden estämättä. Tiedonsaantioikeus ei kuitenkaan koskisi tietoja, jotka ovat viranomaisen hallussa esimerkiksi tilastointia tai tieteellistä tutkimusta varten. Ehdotuksen mukaan viranomaiset voisivat antaa salassa pidettäviä tietoja ulkomaan viranomaisille näiden esittämän oikeusapupyynnön perusteella edellyttäen, ettei tietojen luovuttamista tai käyttämistä todisteena ole laissa kielletty tai rajoitettu.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Tuovinen 432 2079).

HaVM 14/2001 vp - HE 71/2001 vp Hallituksen esitys etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä meripelastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi -laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi meripelastuslaki, joka korvaisi nykyisin voimassa olevan meripelastuspalvelusta annetun lain.Tavoitteena on, että meripelastuslaki muodostaisi mahdollisimman selkeän meripelastustoimen tehtäviä koskevan kokonaisuuden. Meripelastuslailla säädettäisiin nimenomaan ihmisten pelastamisesta merihädästä. Vastuu meripelastustoimen järjestämisestä on tarkoitus säilyttää rajavartiolaitoksella. Rajavartiolaitos vastaisi meripelastustoimen suunnittelusta, kehittämisestä, valvonnasta ja tehtävien yhteensovittamisesta. Rajavartiolaitos myös johtaisi etsintä- ja pelastustoimintaa sekä osallistuisi meripelastustoimen johtavana viranomaisena etsintä- ja pelastustoimintaan alus- ja ilma-aluskalustollaan.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokunnan sihteerinä on toiminut apulaissihteeri Jukka Savola 432 2285)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 4.9.2001

Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi eräisiin oikeusministeriön hallinnonalan lakeihin

HE 103/2001 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Luxemburgin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 104/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys markkinaoikeuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

HE 105/2001 vp

Lakivaliokuntaan ja Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi työsuojeluhenkilörekisteristä

HE 106/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 107/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työllisyyslain 21 §:n, palkkaturvalain 9 §:n, merimiesten palkkaturvalain 8 §:n ja työehtosopimuslain muuttamisesta

HE 108/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Ecuadorin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 109/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Tansanian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 110/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen alueiden muodostamisesta

HE 111/2001 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta

HE 112/2001 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi mielenterveyslain ja hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta

HE 113/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys työterveyshuoltolaiksi sekä laiksi työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 ja 11 §:n muuttamisesta

HE 114/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Torstai 6.9.2001

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2000

K 11/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2000

K 10/2001 vp

Sivistysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 5 §:n muuttamisesta

LA 57/2001 vp (Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk ym)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki ydinvastuulain muuttamisesta

LA 68/2001 (Annika Lapintie /vas ym.)

Talousvaliokuntaan

Laki työsopimuslain 7 luvun 10 §:n 12 luvun 2 §:n sekä rikoslain 47 luvun ja 4 ja 5 §:n muuttamisesta

LA 69/2001 vp (Mikko Kuoppa /vas)

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

LA 71/2001 vp (Ismo Seivästö /kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 16 §:n muuttamisesta

LA 72/2001 vp (Nils-Anders Granvik /r ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 4.9.2001

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten on myönnetty edustaja Henrik Laxille /r vapautusta ulkoasiainvaliokunnanjäsenyydestä ja edustaja Mika Lintilälle /kesk vapautusta valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä.

Keskiviikko 5.9.2001

Kansanedustaja Ossi Korteniemi /kesk on 7.8.2001 päivätyssä kirjeessään pyytänyt vapautusta eduskunnan jäsenyydestä sairauden vuoksi. Puhemiesneuvosto on puoltanut pyyntöä.

Kansanedustaja Ossi Korteniemen tilalle eduskuntaan on tullut edustaja Timo Korva /kesk.

Suuri valiokunta on kokouksessaan valinnut puheenjohtajaksi edustaja Esko Ahon /kesk.

Perjantai 7.9.2001

Erikoisvaliokuntien täydennysvaalissa ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi on valittu edustaja Eva Biaudet /r ja valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi edustaja Anu Vehviläinen /kesk.

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään päätös Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevan valtioneuvoston selonteon (VNS 2/2001 vp) lähettämisestä puolustusvaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

SUURI VALIOKUNTA

Keskiviikko 5.9.2001

U 45/2001 vp Komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (lampaan- ja vuohenliha-alan markkinajärjestelyn uudistaminen.

Lausunnolle Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

U 46/2001 vp komission ehdotuksesta Euroopan unionin neuvoston asetukseksi (EY:n komission virkamiesten palvelusuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimet.

Lausunnolle Valtiovarainvaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

U 47/2001 vp komission ehdotuksesta Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (tupakkatuotteiden mainonta ja sponsorointi)

Lausunnolle Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Talousvaliokuntaan

U 48/2001 vp komission ehdotuksesta Euroopan unionin neuvoston asetukseksi (yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP)

Lausunnolle Valtiovarainvaliokuntaan

U 49/2001 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (omaisuuden jäädyttämistä ja todistusaineiston säilyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpano)

Lausunnolle Lakivaliokuntaan

U 50/2001 vp ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (rahanväärennyksen estämiseksi annettavan suojan vahvistamisesta rikosoikeudellisten ja muiden seuraamusten avulla euron käyttöönoton yhteydessä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2000/383/YOS muuttamisesta

Lausunnolle Lakivaliokuntaan

U 51/2001 vp ehdotuksesta komission asetukseksi (IACS-asetuksen uudistaminen)

Lausunnolle Valtiovarainvaliokuntaan ja Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Perjantai 7.9.2001

U 52/2001 vp eduskunnalle Euroopan yhteisöjen komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiiviksi ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin keinoin (ympäristörikosdirektiivi)

Lausunnolle Lakivaliokuntaan

U 53/2001 vp eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvosto asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta (lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevat yhteiset säännöt)

Lausunnolle Liikennevaliokuntaan

U 54/2001 vp eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (turvapaikanhakijoiden vastaanottodirektiivi)

Lausunnolle Hallintovaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.