Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 25/2001

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 20.6.

HE 78/2001, VaVM 10/1001 vp Hallituksen esitys vuoden 2001 lisätalousarvioksi

Hyväksyttiin

Eduskunnan tilintarkastajien kertomus vuodelta 2000

K 8/2001 vp, VaVM 11/2001 vp

Hyväksyttiin

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2000

K 7/2001 vp, StVM 22/2001 vp

Hyväksyttiin

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2000

Pankkivaltuuston ajankohtaiskertomus eduskunnalle 14.2.2001

K 6, 1/2001 vp, TaVM 12/2001 vp

Hyväksyttiin

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2000

K 4/2001 vp, TaVM 13/2001 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 19.6.

Hallituksen esitys valtionavustuslaiksi ja valtion talousarviosta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta

HE 63/2001 vp, VaVM 9/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 197/1999 vp, HaVM 10/2001 vp, LA 12/2000 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) täydentämisestä

HE 65/2001 vp, HaVM 11/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) täydentämisestä

HE 75/2001 vp, HaVM 12/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi rikoslain ja pakkokeinolain 5 luvun 11 §:n muuttamisesta

HE 213/2000 vp, LaVM 13/2001 vp, LA 106/1999 vp, 70, 90, 140/2000 vp, TPA 123/2000 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 21/2001 vp, SiVM 5/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 49/2001 vp, SiVM 6/2001 vp, LA 31/2000 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja eräiden ympäristöterveydenhuoltoa koskevien muiden lakien muuttamisesta

HE 81/2001 vp, StVM 19/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksesta sekä laeiksi kansaneläkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

HE 10/2001 vp, StVM 20/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 92/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 21/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi elintarvikelain 6 ja 24 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 73/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 9/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LaVM 15/2001 vp - HE 200/2000 vp Hallituksen esitys laiksi virallistetusta parisuhteesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki virallistetusta parisuhteesta (jäljempänä parisuhdelaki). Ehdotetussa laissa kahdelle samaa sukupuolta olevalle 18 vuotta täyttäneelle henkilölle annettaisiin mahdollisuus virallistaa parisuhteensa. Parisuhde virallistettaisiin siten, että osapuolet yhdessä allekirjoittavat virallistamista tarkoittavan asiakirjan, jonka virallistamiseen oikeutettu viranomainen vahvistaa allekirjoituksellaan. Parisuhteen virallistaminen toisi sen osapuolille eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta samat oikeudet ja velvollisuudet kuin avioliiton solmiminen.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen, lisäksi hyväksyttiin yksi valiokunnan lausumaehdotus. Valiokunnan mietintöön sisältyy lisäksi viisi vastalausetta. (Valiokuntaneuvos Vuorisalo 432 2047).

HaVM 13/2001 vp - VJL 4/2001 vp, HE 110/2000 vp Vahvistamatta jääneenä palautunut laki ampuma-aselain muuttamisesta

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoin sellaisenaan, paitsi voimaantulosäännöksen muutettuna. (Valiokuntaneuvos Lantto 432 2080).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Maanantai 18.6.2001

Hallituksen esitys Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Nizzan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 93/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan, Suureen Valiokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehtyyn yleissopimukseen tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän päätösasiakirjan sekä yleissopimuksen sopimuspuolten ja Islannin ja Norjan välillä tehdyn yhteistyösopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

HE 94/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 105 a ja 143 §:n muuttamisesta

HE 96/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Maltan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 99/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta

HE 101/2001 vp

Talousvaliokuntaan

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2000

K 9/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Keskiviikko 20.6.

Hallituksen esitys muovailtavien räjähteiden merkitsemistä tunnistamista varten koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

HE 95/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja ennakkoperintälain 23 §:n muuttamisesta

HE 97/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Makedonian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 98/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain muuttamisesta

HE 100/2001 vp

Liikennevaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi ympäristövahinkojen korvaamista koskevaan lainsäädäntöön

HE 102/2001 vp

Ympäristövaliokuntaan

MUUTA

Eduskunta aloittaa syysistuntokauden 4.9.2001.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.