Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 24/2001

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 12.6.

Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi samoin kuin Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn väliaikaisen kauppasopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä ja eräiden sopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

HE 40/2001 vp, UaVM 5/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta

HE 27/2001 vp, VaVM 7/2001 vp, LA 46/1999 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

HE 47/2001 vp, VaVM 8/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista annetun lain kumoamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

HE 33/2001 vp, HaVM 7/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys syrjintäasiain valtuutettua koskevaksi lainsäädännöksi

HE 39/2001 vp, HaVM 8/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

HE 70/2001 vp, HaVM 9/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain 6 a §:n ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 64/2001 vp, MmVM 7/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

HE 28/2001 vp, SiVM 4/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n ja sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

HE 61/2001 vp, StVM 17/2001 vp, LA 64/2000 vp, 41/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä

HE 38/2001 vp, StVM 18/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 22/2001 vp - K 7/2001 vp Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2000

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa, että tämä mietintö lähetetään tiedoksi Kansaneläkelaitoksen valtuutetuille. (Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067).

YmVM 6/2001 vp - VNS 1/2001 vp Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastostrategiasta

Ympäristövaliokunta kunnioittavasti ehdottaa, että eduskunta päättää hyväksyä selonteon johdosta mietinnön mukaisen lausunnon, lähettää sen valtioneuvostolle tiedoksi ja huomioon otettavaksi lisäksi valiokunta hyväksyy lausumaehdotuksen. Valiokunnan lausumaehdotus edellyttää, että Suomen ilmasto-ohjelma tuodaan tässä mietinnössä esitettyjen suuntaviivojen mukaan tarkistettuna uudelleen eduskunnan arvioitavaksi mahdollisimman pian sen jälkeen, kun viidennen ydinvoimalan rakentamislupaa koskeva hakemus on ratkaistu. (Valiokuntaneuvos Kandolin 432 2089).

StVM 20/2001 vp - HE 10/2001 vp Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksesta sekä laeiksi kansaneläkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Kansaneläkelaitoksesta. Laissa säädettäisiin Kansaneläkelaitoksen hallinnosta ja sijoitustoiminnasta. Kansaneläkelaitoksen (Kelan) toimielimiä olisivat valtuutetut ja hallitus. Lisätty hallitus ehdotetaan lakkautettavaksi ja sen tehtävät siirrettäisiin pääosin hallitukselle.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067).

SiVM 6/2001 vp - HE 49/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ehdotuksen mukaan ammattikorkeakouluopinnoista annettuun lakiin otettaisiin säännökset ammattikorkeakoulututkintoon johtavia opintoja harjoittavan opiskelijan opiskeluoikeudesta ammattikorkeakoulussa. Nykyisin asetuksessa olevat säännökset opiskeluajan enimmäispituudesta ja ilmoittautumismenettelystä siirrettäisiin yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin vaikuttavina lakiin.

Lakiin lisättäisiin opiskeluajan laskemista koskevat säännökset. Opiskelija voisi tekemänsä poissaoloilmoituksen perusteella olla poissa yhteensä kahden lukuvuoden ajan sen lyhentämättä säädettyä opiskeluaikaa. Säädetyn opiskeluajan ylittämisestä seuraisi opiskeluoikeuden menetys.

Opiskeluoikeuden voisi menettää tietyissä tapauksissa myös poissaolojen vuoksi. Laissa ehdotetaan säädettäväksi myös ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen sisällöllisestä laajuudesta.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Hakkila 432 2081).

HaVM 10/2001 vp - HE 197/1999 vp Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esitys sisältää ehdotuksen uudeksi arpajaislaiksi. Lakiesitykseen sisältyvät keskeiset säännökset arpajaisten toimeenpanosta ja toimeenpanon valvonnasta, arpajaisten tuottojen tilittämisestä ja käyttötarkoituksista sekä tuottojen käytön valvonnasta. Lakiin ehdotetaan otettavaksi arpajaisten toimeenpano-oikeutta koskeva yleissäännös, jonka mukaan arpajaiset saisi toimeenpanna vain yleishyödyllinen yhteisö varojen hankkimiseksi yleishyödyllisen toiminnan edistämiseen.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Lantto 423 2080).

VaVM 10/2001 vp - HE 78/2001 vp Hallituksen esitys vuoden 2001 lisätalousarvioksi

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvokset Rivinoja, Ikävalko ja Hakkila).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 12.6.

Hallituksen esitys laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

HE 89/2001 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi yleisistä syyttäjistä annetun lain ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

HE 90/2001 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

HE 91/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 92/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 13.6.

Laki varainsiirtoverolain 15 ja 20 §:n muuttamisesta

LA 58/2001 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

LA 59/2001 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

LA 60/2001 vp (Toimi Kankaanniemi /kd)

Talousvaliokuntaan

Laki rikoslain 3 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

LA 61/2001 vp (Sulo Aittoniemi /alk)

Lakivaliokuntaan

Perjantai 15.6.

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki ampuma-aselain muuttamisesta

(HE 110/2000), VJL 4/2001 vp

Torstai 14.6.

Laki lasten hoitopalkasta ja laki työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

LA 62/2001 vp (Kyösti Karjula /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tieliikennelain muuttamisesta

LA 63/2001 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Liikennevaliokuntaan

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 §:n muuttamisesta

LA 64/2001 vp (Pertti Hemmilä /kok

Sivistysvaliokuntaan

Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

LA 65/2001 vp (Pertti Hemmilä /kok ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

LA 67/2001 vp (Pekka Kuosmanen /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Suuren valiokunnan kokous 18/2001 vp 8.6.2001 klo 14.00

U 39/2001 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista tukevasta Euroopan yhteisön monivuotisesta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelmasta 2002 - 2006 sekä ehdotuksesta neuvoston päätökseksi eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista tukevasta Euroopan atomienergiayhteisön (EURATOMin) monivuotisesta tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta 2002 - 2006 /EU:n tutkimuksen kuudes puiteohjelma)

Sivistysvaliokuntaan ja Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.