Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 23/2001

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 5.6.2001

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2000

K 2/2001 vp, UaVM 2/2001 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 8.6.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 1999

K 12/2000 vp, PeVM 1/2001 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 5.6.2001

Hallituksen esitys Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 41/2001 vp, UaVM 3/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Makedonian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 42/2001 vp, UaVM 4/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 13/2001 vp, LaVM 12/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi viestintähallinnosta

HE 52/2001 vp, LiVM 5/2001 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 8.6.

Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 76/2001 vp YmVM 5/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

TaVM 9/2001 vp - HE 73/2001 vp Hallituksen esitys laiksi elintarvikelain 6 ja 24 §:n muuttamisesta

Hallitus esittää, että terveyteen liittyviä väitteitä koskevaa kieltosäännöstä muutetaan vastaamaan pakkausmerkintädirektiivien vastaavaa säännöstä. Ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyvien ominaisuuksien esittäminen elintarvikkeessa tai sellaisiin tietoihin viittaaminen on kielletty.

Hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Roikonen 432 2052).

TaVM 10/2001 vp - HE 189/2000 vp Hallituksen esitys laeiksi kirjanpitolain ja tilintarkastuslain muuttamisesta

Lakeihin ehdotetaan lisättäväksi direktiivien sallimat helpotukset pienille ja keskisuurille yrityksille.

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tilinpäätöksen laatimisaika pidennetään kolmesta kuukaudesta neljään kuukauteen. Pienimmille kirjanpitovelvollisille annetaan mahdollisuus julkistaa tuloslaskelmansa lyhennettynä.

Hallituksen esitys hyväksyttiin muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Roikonen 432 2052)

TaVM 11/2001 vp - HE 192/2000 vp Hallituksen esitys eduskunnalle suostumuksen antamisesta toimenpiteille, joiden seurauksena valtion omistusosuus voi laskea Altia Group Oy:ssä, Inspecta Oy:ssä, Kemijoki Oy:ssä, Kemira Oyj:ssä, Outokumpu Oyj:ssä, Rautaruukki Oyj:ssä ja Vapo Oy:ssä alemmaksi kuin mihin nykyisin voimassa olevat eduskunnan valtuudet antavat mahdollisuuden.

Hallituksen esitys hyväksytään. (Valiokuntaneuvos Roikonen 432 2052).

VaVM 9/2001 vp - HE 63/2001 vp Hallituksen esitys valtionavustuslaiksi ja valtion talousarviosta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta

Ehdotettua valtionavustuslakia sovelletaan harkinnanvaraisesti myönnettäviin valtionavustuksiin siltä osin kuin valtionavustuksista ei ole erityislainsäädännössä toisin säädetty. Lakia ei sovelleta valtionosuuslainsäädännössä säädettyihin, valtionosuusjärjestelmään kuuluviin harkinnanvaraisiin valtionavustuksiin.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Rivinoja 432 2056).

SiVM 5/2001 vp - HE 21/2001 vp Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta. Kokeilun tarkoituksena on hankkia kokemuksia jatkotutkinnon kehittämiseksi. Kokeiluluvat myöntäisi opetusministeriö. Jatkotutkinnot olisivat ehdotuksen mukaan laajuudeltaan 40-60 opintoviikkoa.

Laissa säädettäisiin lisäksi edellytyksistä, joilla lupa voidaan myöntää, kelpoisuudesta jatkotutkinto-opintoihin ja opiskelijavalinnasta. Kokeilun aikana jatkotutkintojen rahoitus olisi sama kuin ammattikorkeakoulun ammatillisten erikoistumisopintojen rahoitus.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Marjo Hakkila 432 2081).

MmVM 7/2001 vp - HE 64/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi kalastuslain 6 a §:n ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan kalastuslakia muutettavaksi siten, että ammattikalastajan määrittelyssä luovuttaisiin kalastustulojen vertailusta henkilön valtionverotuksessa verotettavien tulojen perusteella. Vertailu perustettaisiin sen sijaan henkilön bruttotuloihin. Ammattikalastajaksi katsottaisiin henkilö, jonka kalastuksesta ja hänen itse pyytämänsä saaliin jalostamisesta saadut kokonaistulot ovat vähintään 30 prosenttia hänen saamiensa kaikkien kokonaistulojen yhteismäärästä.

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Selenius 432 2085).

HaVM 9/2001 vp - HE 70/2001 vp Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi alueiden kehittämisestä annettua lakia. Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset aluekehitysviranomaisten tehtävistä Interreg-ja Urban-yhteisöaloiteohjelmassa sekä innovatiivisissa toimissa.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Lantto 432 2080).

StVM 17/2001 vp - HE 61/2001 vp Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n ja sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia sekä sotilasavustuslakia. Ehdotuksen mukaan päivähoidon asiakasmaksua tai lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaista hoitolisää määrättäessä taikka sotilasavustusta myönnettäessä asiakkaan ja hänen perheensä tuloina ei otettaisi huomioon kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisen ajalta toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, työmarkkinatukena maksettavaa ylläpitokorvausta eikä kuntoutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067).

VaVM 7/2001 vp - HE 27/2001 vp Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että maatalouden tulosta maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n mukaisesti vähennettävän tasausvarauksen enimmäismäärä korotetaan 30 prosentista 40 prosenttiin. Varauksen markkamäärän enimmäismäärä ehdotetaan korotettavaksi samalla nykyisestä 40 000 markasta 80 000 markkaan. Varauksen käyttöaika ehdotetaan pidennettäväksi kolmeksi vuodeksi nykyisestä kahdesta vuodesta.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvokset Kämppi ja Hakkila 432 2051).

HaVM 7/2001 vp - HE 33/2001 vp Hallituksen esitys laiksi korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista annetun lain kumoamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi laki korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista. Valtion virkaehtosopimuslakiin ehdotetaan otettavaksi säännös, joka valtuuttaa valtiovarainministeriön tekemään päätökset näiden tuomareiden virkaehdoista, sekä säännökset kyseessä olevien tuomareiden rajaamisesta muilta osin valtion virkaehtosopimuslain soveltamisalan ulkopuolelle, heidän työrauhansa turvaamisesta ja valituskiellosta.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Lantto 432 2080).

HaVM 8/2001 vp - HE 39/2001 vp Hallituksen esitys syrjintäasiain valtuutettua koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki syrjintäasiain valtuutetusta. Valtuutettu asetettaisiin etnisen syrjinnän ehkäisyä ja syrjinnän vastaisia toimenpiteitä, hyvien etnisten suhteiden edistämistä sekä etnisen syrjimättömyyden periaatteen valvontaa ja seurantaa varten. Näitä toimenpiteitä arvioidaan voitavan tehostaa erityisen viranomaisen avulla. Samasta ajankohdasta lukien lakkautettaisiin nykyinen ulkomaalaisvaltuutetun virka.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Lantto 32 2 080).

StVM 18/2001 vp - HE 38/2001 vp Hallituksen esitys laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä, joka korvaisi vuoden 1993 lain syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (ASA-rekisteri). Esityksellä selkeytetään nykyistä lainsäädäntöä ja nostetaan rekisteriä koskevat eritasoiset säädökset henkilötietolain ja perustuslain vaatimusten mukaiselle säädöstasolle.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Mäkipää 2067).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Hallituksen esitys julistuksen antamiseksi vahingonkorvauskomission päätöksen sitovuudesta perustuen kansainvälistä vastuuta avaruusesineiden aiheuttamasta vahingosta koskevaan yleissopimukseen

HE 85/2001 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 86/2001 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 87/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys 88. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän äitiyssuojelusopimuksen (muutettu, 1952) uudistamista koskevan yleissopimuksen johdosta

HE 88/2001 vp

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Laki kansaneläkelain muuttamisesta

LA 50/2001 vp (Niilo Keränen /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

LA 51/2001 vp (Jukka Vihriälä /kesk ym.)

Maa- metsätalousvaliokuntaan

Laki asevelvolliselle muulta kuin vakinaisen väen palvelusajalta suoritettavasta palkkauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

LA 52/2001 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Puolustusvaliokuntaan

Keskiviikko 6.6.2001

Laki vuodelta 2002 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista

Lakialoite LA 25/2001 vp (Liisa Hyssälä /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Lakialoite LA 53/2001 vp (Tuija Nurmi /kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Lakialoite LA 54/2001 vp (Petri Neittaanmäki /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 7.6.

Hallituksen esitys Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen sekä Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden tämän sopimuksen johdosta tekemän sisäisen rahoitussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 84/2001 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Laki avioliittolain 48 §:n muuttamisesta

LA 40/2001 vp (Marja Tiura /kok ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki rikoslain 2 a luvun 2 §:n muuttamisesta

LA 48/2001 vp (Toimi Kankaanniemi /skl)

Lakivaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 13 ja 16 §:n muuttamisesta

LA 55/2001 vp (Matti Kangas /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.