Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 22/2001

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 29.5.

Ehdotukset kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä koskevan (INTELSAT) sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten hyväksymisestä

HE 72/2001 vp LiVM 4/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten hyväksymisestä

HE 35/2001 vp LiVM 3/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

HE 36/2001 vp TaVM 7/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukea koskevaksi lainsäädännöksi

HE 181/2000 vp YmVM 3/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys asuntorahoituslainsäädännön rahayksikkömuutoksiksi

HE 96/2000 vp YmVM 4/2001 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 1.6.

Pohjoismaisen avioliittokonvention ja pohjoismaisen perintäkonvention muuttamisesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi mainittujen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

HE 66/2001 vp, LaVM 10/2001 vp

Hyväksyttiin

Pohjoismaisen avioliittokonvention muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kyseisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 67/2001 vp, LaVM 11/2001 vp

Hyväksyttiin

Laiksi sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta sisältävä hallituksen esitys

HE 55/2001 vp, StVM 11/2001 vp

Hyväksyttiin

Laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 60/2001 vp, StVM 14/2001 vp

Hyväksyttiin

Valtion eläkelain ja eräiden sen voimaantulosäännösten muuttamisesta

HE 48/2001 vp, StVM 15/2001 vp

Hyväksyttiin

Laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 74/2001 vp, StVM 16/2001 vp

Hyväksyttiin

Laiksi ampuma-aselain muuttamisesta

HE 110/2000 vp, HaVM 6/2001 vp

Hyväksyttiin

Laiksi kemikaalilain muuttamisesta

HE 57/2001 vp, TaVM 8/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HE 28/2001 vp laiksi opintotukilain muuttamisesta (SiVM 4/2001 vp)

Esityksessä ehdotetaan opintotukilakia muutettavaksi siten, että laissa säädetyt markkamäärät muutettaisiin euroiksi ja senteiksi. Muutokset tehtäisiin käyttämällä vahvistettua muuntokerrointa. Muunnot suoritettaisiin pääsääntöisesti neuvoston asiaa koskevan asetuksen muunto- ja pyöristyssääntöjen mukaisesti sentin tarkkuudella. Sentin tarkkuudella säädettäisiin opintorahan, aikuisopintorahan sekä asumislisän määristä. Tarkoituksenmukaisuussyistä laissa säädetyt tulorajat pyöristettäisiin kuitenkin ylöspäin lähimpään täyteen euroon tai viiteen euroon taikka lähimpiin täysiin kymmeniin tai satoihin euroihin. Opintolainan valtiontakauksen määrät pyöristettäisiin myös ylöspäin kymmenen euron tarkkuudella.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Hakkila 432 2081)

HE 40/2001 vp Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä (UaVM 5/2001 vp ) henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi samoin kuin Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn väliaikaisen kauppasopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä ja eräiden sopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Luxemburgissa kesäkuussa 1999 Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen. Henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyllä sopimuksella toteutetaan henkilöiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin ja Sveitsin välillä yhteisön oikeutta vastaavien sääntöjen mukaisesti. Sopimuksen tavoitteena on myöntää toisten sopimuspuolten kansalaisille samat elinolosuhteet sekä työnsaanti- ja työntekoehdot kuin sopimuspuolten omilla kansalaisilla on.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Pelttari 432 2060)

HE 76/2001 vp laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta (YmVM 5/2001 vp )

Esitys koskee otsonikerrosta heikentävistä aineista vuonna 2000 annetun EU:n asetuksen edellyttämiä kansallisia lainsäädäntötoimia. Ympäristönsuojelulakia muutettaisiin siten, että viittaukset kumottuun otsonikerrosta heikentävistä aineista vuonna 1994 annettuun EU:n asetukseen muutetaan viittaukseksi uuteen asetukseen. Asetuksen mukaiseksi toimivaltaiseksi viranomaiseksi määriteltäisiin Suomen ympäristökeskus. Lakiin lisättäisiin säännös kylmäaineita tai liuottimia sisältävien laitteiden sekä sammutus- ja torjuntalaitteiden huoltohenkilökunnan pätevyydestä sekä täytäntöönpanoa täsmentävä asetuksenantovaltuus.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutosten jälkeen. (Valiokuntaneuvos Kandolin 432 2089)

HE 13/2001 vp laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (LaVM 12/2001 vp )

Esityksessä ehdotetaan rangaistusten täytäntöönpanosta annettua lakia muutettavaksi siten, että rangaistuksen tosiasialliseen pituuteen vaikuttavista harkinnanvaraisista päätöksistä voidaan valittaa yleiseen tuomioistuimeen, ensi asteena käräjäoikeuteen. Muutosta voitaisiin hakea suoritetun ajan menettämistä ja ehdonalaisen vapautumisen lykkäämistä koskeviin päätöksiin.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutosten jälkeen. (Valiokuntaneuvos Tuovinen 432 2079)

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 30.5.

Hallituksen esitys oikeusapulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 82/2001 vp

Lakivaliokuntaan

Torstai 31.5.

Lisätalousarvioaloitteet 1-70/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

MUUTA

Keskiviikko 30.5.

Ulkopuolella päiväjärjestyksen käsiteltiin hallintovaliokunnan mietintö valtioneuvoston selonteosta aluehallinto 2000-uudistuksen toteutumisesta

VNS 3/2000 vp HaVM 5/2001 vp

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen

Torstai 31.5.

Kristillisen Liiton eduskuntaryhmä ilmoitti, että eduskuntaryhmän uusi nimi on Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, ruotsiksi Kristdemokratiska riksdagsgrupp.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.