Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 21/2001

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 22.5.

Hallituksen esitys Slovakian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

HE 34/2001 vp, VaVM 6/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys ehdollista vankeutta koskeviksi rikoslain säännöksiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

HE 177/2000 vp, LaVM 8/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi käräjäoikeuslain 17 §:n ja kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta.

HE 68/2001 vp, LaVM 9/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta.

HE 58/2001 vp, StVM 12/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon etuuksia ja maksuja koskevien lakien euromuutoksista.

HE 59/2001 vp, StVM 13/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta.

HE 53/2001 vp, TyVM 4/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LiVM 5/2001 vp - HE 52/2001 vp Hallituksen esitys laiksi viestintähallinnosta

Esityksessä ehdotetaan telehallinnosta annettu laki korvattavaksi uudella viestintähallinnosta annetulla lailla. Uudella lailla muutettaisiin Telehallintokeskuksen nimi sekä tehtäisiin eräitä lakiteknisiä korjauksia. Tarkoituksena on muuttaa myös telehallinnosta annettu valtioneuvoston asetus. Ehdotuksen mukaan Telehallintokeskuksen nimi muutettaisiin Viestintävirastoksi.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Makkonen 432 2082).

UaVM 3/2001 vp - HE 41/2001 vp 3/2001 vp Hallituksen esitys Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Bosnia ja Hertsegovinan kanssa 1 päivänä marraskuuta 2000 allekirjoitetun sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja voimaansaattamislakiehdotuksen. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Bosnia ja Hertsegovinan kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä.

Ulkoasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Huopaniemi 432 2057).

PeVM 1/2001 vp - K 12/2000 vp Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 1999
Perustuslakivaliokunta kunnioittavasti ehdottaa, että mietintö lähetetään eduskunnan oikeusasiamiehelle hallitukselle ja valtioneuvoston oikeuskanslerille tiedoksi.

(Valiokuntaneuvos Sami Manninen 432 4978).

TaVM 8/2001 vp - HE 57/2001 vp Hallituksen esitys laiksi kemikaalilain muuttamisesta

Kemikaalilain säännöstä, joka koskee vaatimusta liike- ja ammattisalaisuuden suojaamiseksi, ehdotetaan täydennettäväksi viittauksella laissa tarkoitettuun toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille ja käyttöön. Toiminnan harjoittajan on erikseen mainittava liike- ja ammattisalaisuuksiksi katsomansa tiedot, jotka hän vaatii pidettäväksi salassa.

Talousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Roikonen 432 2052)

HaVM 6/2001 vp - HE 110/2000 vp Hallituksen esitys laiksi ampuma-aselain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma-aselakia. Ehdotetulla lailla toteutettaisiin ampuma-aselainsäädännön kokonaisuudistuksen toinen vaihe. Esitys sisältää lähinnä kansallisiin tarpeisiin perustuvia muutoksia ja lisäyksiä. Esityksen tarkoituksena on edelleenkin rajoittaa ampuma-aseisiin liittyvää väkivallan ja tapaturman vaaraa sekä pyrkiä ehkäisemään ennalta ampuma-aserikollisuutta.

Hallintovaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Lantto 432 2080).

StVM 16/2001 vp - HE 74/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia, työmarkkinatuesta annettua lakia, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annettua lakia ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia. Laeissa säädetyt markkamäärät muutettaisiin euroiksi ja senteiksi, ja samalla markkaa tarkoittavat kielelliset ilmaisut korvattaisiin joko sanalla euro, sentti tai rahamäärä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067).

LaVM 11/2001 vp - HE 67/2001 vp Hallituksen esitys pohjoismaisen avioliittokonvention muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kyseisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ehdotetut muutokset koskevat pohjoismaisen avioliittokonvention määräyksiä viranomaisten toimivallasta tutkia asumus- tai avioeroasioita silloin, kun aviopuolisot ovat jonkin sopimusvaltion kansalaisia ja heillä on kotipaikka jossakin sopimusvaltiossa, sekä eräitä liitännäisasioita. Lisäksi ehdotetaan, että avioliittokonventioon lisätään uusi määräys menettelystä, jota sovelletaan, kun samaa asiaa koskeva, samojen osapuolten välinen oikeusjuttu pannaan vireille samanaikaisesti useassa sopimusvaltiossa.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Kaisa Vuorisalo 432 2047).

LaVM 10/2001 vp - HE 66/2001 vp Hallituksen esitys pohjoismaisen avioliittokonvention ja pohjoismaisen perintäkonvention muuttamisesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi mainittujen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Pohjoismaista avioliittokonventiota on sovittu muutettavaksi siten, että sopimuksesta poistetaan määräykset, jotka koskevat kansainvälistä toimivaltaa elatusvelvollisuutta koskevissa asioissa. Kansainvälinen toimivalta elatusvelvollisuutta koskevissa asioissa tulee muutoksen voimaantulon jälkeen määräytymään niiden yleissopimusten nojalla, joissa Pohjoismaat ovat osapuolina.

Lakivaliokunta hyväksyi lakiehdotuksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Vuorisalo 432 2047).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 22.5.

Hallituksen esitys vuoden 2001 lisätalousarvioksi

HE 78/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä eräiden virkarikoksia ja niihin liittyviä rikoksia koskevien säännösten muuttamisesta

HE 77/2001 vp

Lakivaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta

HE 79/2001 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys radiolaiksi sekä laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain ja yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

HE 80/2001 vp

Liikennevaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja eräiden ympäristöterveydenhuoltoa koskevien muiden lakien muuttamisesta

HE 81/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 23.5.

Eduskunnan tilintarkastajien kertomus vuodelta 2000

K K 8/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.